LŌ͘-KA 3

1[Lô-má] hông-tè [Thê-pí-liû] thóng-tī tē-cha̍p-gō͘ nî, [Pâng-siu] [Pí-lia̍p-to] choh [Iû-thài] chóng-tok, [Hi-lu̍t] choh [Ka-lī-lī] hun-hong ê ông, i ê sió-tī [Hui-le̍k] choh [Í-thó͘-lī-a] kap [Tek-lia̍p-khó-nî] tōe-hng hun-hong ê ông, [Lū-sat-liap] choh [A-pí-lī-nî] hun-hong ê ông, 2[A-ná] kap [Kai-a-hoat] choh tōa-chè-si ê sî, Siōng-tè ê ōe lîm-kàu [Sat-ka-lī-a] ê kiáⁿ [Iok-hān], hit sî i tī khòng-iá. 3[Iok-hān] chiū khì [Iok-tàn-hô] it-tài ta̍k só͘-chāi soan-iông kóng, “Tio̍h hóe-kái, niá-siū sóe-lé, Siōng-tè chiū sià-bián lín ê chōe!” 4Chiàu sian-ti [Í-sài-a] ê chheh kì-chài: Ū siaⁿ tī khòng-iá teh hoah: Tio̍h kā Chú chún-pī tō-lō͘, ūi-tio̍h I siu-ti̍t sió-lō͘. 5It-chhè ê soaⁿ-kok tio̍h thūn hō͘ tīⁿ; só͘-ū tōa-soaⁿ sió-soaⁿ tio̍h siah hō͘ kē; oan-khiau ê lō͘ tio̍h kái hō͘ ti̍t; khâm-khia̍t ê lō͘ tio̍h siu hō͘ pîⁿ! 6Bān-bîn lóng ōe khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê chín-kiù. 7[Iok-hān] kā lâi beh niá-siū sóe-lé hiah-ê kûn-chiòng kóng, “Lín chiah-ê to̍k-chôa, sím-mi̍h lâng kéng-kò lín siám-pī Siōng-tè teh-beh hoat ê siū-khì? 8Tio̍h ēng hêng-ûi chèng-bêng lín ū hóe-kái! Lín m̄-thang ka-kī siūⁿ kóng ‘[A-pek-la-hán] sī goán ê chó͘-sian’, góa kā lín kóng, Siōng-tè ōe-tàng ēng chiah-ê chio̍h-thâu chō kiáⁿ-sun hō͘ [A-pek-la-hán]. 9Pó͘-thâu í-keng khòa tī chhiū-thâu; só͘-ū bô kiat hó ké-chí ê chhiū lóng beh kā chhò khí-lâi, hiat-lo̍h hé.” 10Chèng-lâng mn̄g [Iok-hān], “Án-ni, goán tio̍h chòe sím-mi̍h?” 11I ìn kóng, “Ū nn̄g niá saⁿ-ê, tio̍h pun hō͘ bô-ê; ū chia̍h-mi̍h-ê, mā tio̍h án-ni chòe.” 12Ū chi̍t-kóa bau̍h-sè-ê mā lâi beh niá-siū sóe-lé. In mn̄g [Iok-hān], “Lāu-su, goán tio̍h chòe sím-mi̍h?” 13I kā in kóng, “Kui-tēng ê sè-kim í-gōa m̄-thang ke siu.” 14Ū chi̍t-kóa kun-jîn mā mn̄g i, “Goán tio̍h chòe sím-mi̍h?” I kā in kóng, “M̄-thang kā lâng khióng-hat the̍h-chîⁿ; mā m̄-thang kā lâng khà-iû; só͘ niá ê sin-súi tio̍h boán-chiok.” 15Bîn-chiòng teh kî-thāi, tāi-ke sim-lāi siūⁿ-kóng [Iok-hān] kiám-chhái sī Ki-tok ê sî, 16[Iok-hān] tùi tāi-ke kóng, “Góa ēng chúi kā lín sóe-lé; m̄-kú ū chi̍t ūi pí góa khah ū koân-lêng ê teh-beh lâi, góa liân kā I tháu ôe-tòa to bōe kham-tit. I beh ēng Sèng Sîn kap hé kā lín sóe-lé. 17I ê chhiú the̍h pòa-ki beh chiong be̍h-tiâⁿ pòa chheng-khì, be̍h-á siu-ji̍p chhng-khò͘, be̍h-hiūⁿ chiū ēng bōe hoa ê hé kā i sio-tiāu.” 18[Iok-hān] tùi bîn-chiòng thoân hok-im, ēng chin chōe bô kâng-khoán ê kóng-hoat kā in khoàn-bián. 19Put-kò [Iok-hān] chek-pī hun-hong ê ông [Hi-lu̍t], in-ūi i ū chhōa tē-hū [Hi-lô-tí] chòe bó͘, koh in-ūi i ū chòe chin chōe pháiⁿ tāi-chì. 20Chiah-ê í-gōa, i ū chòe chi̍t hāng koh-khah pháiⁿ ê tāi-chì, chiū-sī kā [Iok-hān] koaiⁿ-lo̍h kaⁿ. 21Bîn-chiòng lóng niá-siū sóe-lé liáu-āu, Iâ-so͘ mā lâi niá-siū sóe-lé. I teh kî-tó ê sî, thiⁿ khui, 22Sèng Sîn kàng-lo̍h tī I téng-bīn, hêng-chōng chhin-chhiūⁿ hún-chiáu; koh tùi thiⁿ ū siaⁿ kóng: Lí sī góa só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, lí, góa chin ì-ài. 23Iâ-so͘ khai-sí thoân-tō ê sî, iok saⁿ-cha̍p hè. Chèng-lâng khòaⁿ I chòe [Iok-sek] ê kiáⁿ, [Iok-sek] sī [Hi-lí] ê kiáⁿ, 24[Hi-lí] sī [Má-thah] ê kiáⁿ, [Má-thah] sī [Lī-bī] ê kiáⁿ, [Lī-bī] sī [Be̍k-ki] ê kiáⁿ, [Be̍k-ki] sī [Ngá-ná] ê kiáⁿ, [Ngá-ná] sī [Iok-sek] ê kiáⁿ, 25[Iok-sek] sī [Má-tha-thê-a] ê kiáⁿ, [Má-tha-thê-a] sī [A-mô͘-su] ê kiáⁿ, [A-mô͘-su] sī [Ná-hông] ê kiáⁿ, [Ná-hông] sī [Í-su-lī] ê kiáⁿ, [Í-su-lī] sī [Ná-kai] ê kiáⁿ, 26[Ná-kai] sī [Má-ap] ê kiáⁿ, [Má-ap] sī [Má-tha-thê-a] ê kiáⁿ, [Má-tha-thê-a] sī [Se-bí] ê kiáⁿ, [Se-bí] sī [Iok-sek-khek] ê kiáⁿ, [Iok-sek-khek] sī [Iok-tāi] ê kiáⁿ, 27[Iok-tāi] sī [Iok-a-ná] ê kiáⁿ, [Iok-a-ná] sī [Lī-sat] ê kiáⁿ, [Lī-sat] sī [Só͘-lô-pa-pek] ê kiáⁿ, [Só͘-lô-pa-pek] sī [Sat-lia̍p-thiat] ê kiáⁿ, [Sat-lia̍p-thiat] sī [Nî-lī] ê kiáⁿ, 28[Nî-lī] sī [Be̍k-ki] ê kiáⁿ, [Be̍k-ki] sī [A-tí] ê kiáⁿ, [A-tí] sī [Ko-song] ê kiáⁿ, [Ko-song] sī [Í-mô͘-tông] ê kiáⁿ, [Í-mô͘-tông] sī [Ní] ê kiáⁿ, 29[Ní] sī [Iok-sè] ê kiáⁿ, [Iok-sè] sī [Í-lī-í-siā] ê kiáⁿ, [Í-lī-í-siā] sī [Iok-lēng] ê kiáⁿ, [Iok-lēng] sī [Má-thah] ê kiáⁿ, [Má-thah] sī [Lī-bī] ê kiáⁿ, 30[Lī-bī] sī [Se-biān] ê kiáⁿ, [Se-biān] sī [Iû-tāi] ê kiáⁿ, [Iû-tāi] sī [Iok-sek] ê kiáⁿ, [Iok-sek] sī [Iok-lâm] ê kiáⁿ, [Iok-lâm] sī [Í-lī-a-kèng] ê kiáⁿ, 31[Í-lī-a-kèng] sī [Bí-lī-a] ê kiáⁿ, [Bí-lī-a] sī [Mái-lâm] ê kiáⁿ, [Mái-lâm] sī [Má-ta̍t-tha] ê kiáⁿ, [Má-ta̍t-tha] sī [Ná-tan] ê kiáⁿ, [Ná-tan] sī [Tāi-pi̍t] ê kiáⁿ, 32[Tāi-pi̍t] sī [Iâ-se] ê kiáⁿ, [Iâ-se] sī [O-pī-tek] ê kiáⁿ, [O-pī-tek] sī [Pho-a-su] ê kiáⁿ, [Pho-a-su] sī [Sat-la] ê kiáⁿ, [Sat-la] sī [Ná-sūn] ê kiáⁿ, 33[Ná-sūn] sī [A-bí-ná-ta̍t] ê kiáⁿ, [A-bí-ná-ta̍t] sī [A-bîn] ê kiáⁿ, [A-bîn] sī [A-nî] ê kiáⁿ, [A-nî] sī [Hi-su-lûn] ê kiáⁿ, [Hi-su-lûn] sī [Hoat-le̍k-su] ê kiáⁿ, [Hoat-le̍k-su] sī [Iû-tāi] ê kiáⁿ, 34[Iû-tāi] sī [Ngá-kok] ê kiáⁿ, [Ngá-kok] sī [Í-sat] ê kiáⁿ, [Í-sat] sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ, [A-pek-la-hán] sī [Tha-la] ê kiáⁿ, [Tha-la] sī [Ná-ho̍k] ê kiáⁿ, 35[Ná-ho̍k] sī [Se-lo̍k] ê kiáⁿ, [Se-lo̍k] sī [La-gô͘] ê kiáⁿ, [La-gô͘] sī [Hoat-le̍k] ê kiáⁿ, [Hoat-le̍k] sī [Hi-pek] ê kiáⁿ, [Hi-pek] sī [Sa-la] ê kiáⁿ, 36[Sa-la] sī [Kai-lâm] ê kiáⁿ, [Kai-lâm] sī [A-hoat-sat] ê kiáⁿ, [A-hoat-sat] sī [Siám] ê kiáⁿ, [Siám] sī [Ná-a] ê kiáⁿ, [Ná-a] sī [La-be̍k] ê kiáⁿ, 37[La-be̍k] sī [Má-thó͘-sat-la̍h] ê kiáⁿ, [Má-thó͘-sat-la̍h] sī [Í-lo̍k] ê kiáⁿ, [Í-lo̍k] sī [Ngá-lia̍t] ê kiáⁿ, [Ngá-lia̍t] sī [Má-le̍k-lia̍t] ê kiáⁿ, [Má-le̍k-lia̍t] sī [Kai-lâm] ê kiáⁿ, 38[Kai-lâm] sī [Í-ná-sū] ê kiáⁿ, [Í-ná-sū] sī [Sài-te̍k] ê kiáⁿ, [Sài-te̍k] sī [A-tong] ê kiáⁿ, [A-tong] sī Siōng-tè ê kiáⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\