LŌ͘-KA 4

1Iâ-so͘ siū Sèng Sîn chhiong-móa, tùi [Iok-tàn-hô] tńg-lâi. I hō͘ Sèng Sîn chhōa-khì khòng-iá, 2tī hia sì-cha̍p ji̍t kú siū Mô͘-kúi chhì-thàm. Hit-ê kî-kan I lóng bô chia̍h sím-mi̍h, hiah-ê ji̍t-chí kè liáu, pak-tó͘ chiū iau. 3Mô͘-kúi tùi I kóng, “Kì-jiân lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, tio̍h bēng-lēng chit tè chio̍h-thâu pìⁿ-chòe piáⁿ.” 4Iâ-so͘ ìn kóng, “Sèng-keng ū kì-chài: ‘Lâng teh oa̍h m̄-nā óa-khò piáⁿ.’ ” 5Jiân-āu Mô͘-kúi chhōa Iâ-so͘ kàu koân ê só͘-chāi, chi̍t-ba̍k-nih-kú chiong thiⁿ-ē bān-kok hō͘ I khòaⁿ, 6kā I kóng, “Chiah-ê it-chhè ê koân-sè kap êng-hôa, góa lóng beh hō͘ lí; in-ūi chiah-ê it-chhè í-keng lóng kau hō͘ góa, góa beh hō͘ sím-mi̍h lâng chiū hō͘ hit-ê lâng. 7Só͘-í, lí nā kūi lo̍h-lâi pài góa, chiah-ê it-chhè lóng-chóng sī lí ê.” 8Iâ-so͘ ìn kóng, “Sèng-keng ū kì-chài: Tio̍h pài Chú --- lí ê Siōng-tè, chí-ū ho̍k-sāi I.” 9Mô͘-kúi koh chhōa Iâ-so͘ khì [Iâ-lō͘-sat-léng], hō͘ I khiā tī Sèng-tiān siōng-koân ê só͘-chāi, kā I kóng, “Kì-jiân lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, tùi chia thiàu lo̍h-khì, 10in-ūi Sèng-keng ū kì-chài: ‘Siōng-tè ōe ūi-tio̍h lí bēng-lēng I ê thiⁿ-sài lâi pó-hō͘ lí’; 11koh kóng: In ōe ēng chhiú kā lí hû-teh, hō͘ lí ê kha bōe kha̍p-tio̍h chio̍h-thâu.” 12Iâ-so͘ ìn kóng, “Sèng-keng ū kì-chài: ‘M̄-thang chhì-thàm Chú --- lí ê Siōng-tè.’ ” 13Só͘-ū ê chhì-thàm lóng ēng liáu, Mô͘-kúi chiū lī-khui Iâ-so͘, thèng-hāu āu-piàn ê ki-hōe. 14Iâ-so͘ siū Sèng Sîn ê koân-lêng chhiong-móa, tńg-khì [Ka-lī-lī]. I ê miâ-siaⁿ thoân kàu sì-ûi ta̍k tōe-khu. 15I tī ta̍k ê hōe-tn̂g kà-sī lâng, siū chèng-lâng chun-kèng. 16Iâ-so͘ tò-khì I tióng-tōa ê só͘-chāi [Ná-sat-le̍k], chiàu si̍p-koàn tī An-hioh-ji̍t ji̍p-khì hōe-tn̂g. I khiā khí-lâi beh tha̍k Sèng-keng. 17Ū lâng the̍h chi̍t kńg sian-ti [Í-sài-a] ê chheh hō͘ I, I chiū thí-khui, chhē-tio̍h chi̍t só͘-chāi ū kì-chài: 18Chú ê Sîn lîm-kàu góa, in-ūi I ēng iû boah góa, hō͘ góa thoân hó siau-sit hō͘ sàn-chhiah-lâng. I chhe-phài góa soan-pò͘: Siū-lia̍h-ê tit-tio̍h tháu-pàng, bô khòaⁿ-kìⁿ-ê koh khòaⁿ-kìⁿ, siū-ap-pek-ê tit-tio̍h chū-iû, 19soan-pò͘ Chú Un-hūi ê Nî. 20Iâ-so͘ kā chheh kńg-khí-lâi, hêng hō͘ hōe-tn̂g ê chō͘-lí, chiū chē lo̍h-khì. Hōe-tn̂g lāi ê chèng-lâng lóng chù-ba̍k kā I khòaⁿ. 21I chiū kā in kóng, “Chit tōaⁿ Sèng-keng, kin-á-ji̍t lín teh thiaⁿ ê sî í-keng si̍t-hiān lah.” 22Tāi-ke lóng chheng-chàn Iâ-so͘, tùi I só͘ kóng jîn-chû ê ōe kám-kak kî-koài, kóng, “Chit-ê lâng kiám m̄-sī [Iok-sek] ê kiáⁿ?” 23Iâ-so͘ tùi in kóng, “Lín it-tēng ōe ín-iōng ‘I-seng ah, tio̍h i-tī lí ka-kī’ chit kù sio̍k-gú lâi tùi góa kóng, ‘Goán ū thiaⁿ-tio̍h lí tī [Ka-pek-lông] chòe chin chōe tāi-chì, taⁿ mā tio̍h tī lí ê kò͘-hiong chòe.’ ” 24Iâ-so͘ koh kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, sian-ti bô chi̍t ê tī ka-kī ê kò͘-hiong siū hoan-gêng. 25Góa kā lín kóng si̍t-ōe, tī [Í-lī-a] ê sî-tāi ū khòng-hān saⁿ nî pòaⁿ kú, ta̍k só͘-chāi ū tōa ki-hng, hit sî [Í-sek-lia̍t] tiong ū chin chōe kóaⁿ-hū; 26[Í-lī-a] pèng bô siū chhe khì in hia, chí-ū khì [Se-tùn] [Sat-le̍k-hoat] chi̍t ê kóaⁿ-hū hia. 27Sian-ti [Í-lī-sa] ê sî, [Í-sek-lia̍t] tiong ū chin chōe bâ-hong pīⁿ-lâng, tû-khí [Sū-lī-a]-lâng [Nái-bān] í-gōa, bô chi̍t ê tit-tio̍h chheng-khì.” 28Hōe-tn̂g lāi só͘-ū ê lâng chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe chin siū-khì. 29In khiā khí-lâi, kā Iâ-so͘ kóaⁿ-chhut siâⁿ-gōa, khiú kàu soaⁿ-khàm, beh kā I chhia lo̍h-khì; in ê siâⁿ sī khí tī soaⁿ-téng. 30Iâ-so͘ khiok tùi in tiong-kan kiâⁿ-kè, chòe I khì. 31Iâ-so͘ lo̍h-khì [Ka-lī-lī] ê [Ka-pek-lông]-siâⁿ, ta̍k ê An-hioh-ji̍t lóng ū teh kà-sī lâng. 32In tùi I ê kà-sī kám-kak hui-siông hi-kî, in-ūi I ê ōe ū koân-ui. 33Hōe-tn̂g lāi ū chi̍t ê hō͘ bô chheng-khì ê kúi-sîn hū-sin ê lâng, i tōa-siaⁿ hoah, 34“[Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘, lí mài chhap goán! Lí lâi beh húi-bia̍t goán sī-bô? Góa chai lí sī sím-mi̍h lâng; lí sī Siōng-tè ê Sèng-chiá.” 35Iâ-so͘ kā i chek-pī kóng, “Tiām-tiām! Tùi chit-ê lâng chhut-khì!” Kúi tī chèng-lâng ê bīn-chêng kā i siak-tó, chiū tùi i chhut-khì, lóng bô kā i siong-hāi-tio̍h. 36Chèng-lâng chin tio̍h-kiaⁿ, kóng-lâi kóng-khì, “I ê ōe ná hiah lī-hāi? I ēng koân-ui kap lêng-le̍k bēng-lēng bô chheng-khì ê siâ-sîn, in chiū chhut-khì.” 37Iâ-so͘ ê miâ-siaⁿ chiū thoân kàu sì-ûi ta̍k só͘-chāi. 38Iâ-so͘ lī-khui hōe-tn̂g, ji̍p-khì [Se-bûn] in tau. [Se-bûn] ê tiūⁿ-ḿ phòa-pīⁿ, hoat-jia̍t chin sio, ū lâng kā Iâ-so͘ kóng chit-ê tāi-chì. 39Iâ-so͘ khiā óa-khì i ê piⁿ-a, chek-pī jia̍t-pīⁿ, jia̍t chiū thòe; hū-jîn-lâng sûi-sî khí-lâi kā in sū-hāu. 40Ji̍t-lo̍h ê sî, chèng-lâng chiong ū ta̍k chióng pīⁿ ê lâng lóng chhōa lâi chhē Iâ-so͘. Iâ-so͘ chi̍t-ê chi̍t-ê kā in hōaⁿ-chhiú, lóng kā in i-hó. 41Mā ū kúi tùi chin chōe lâng ê seng-khu chhut-lâi, hoah kóng, “Lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ!” Iâ-so͘ kā in chek-pī, m̄-chún in kóng, in-ūi in chai Iâ-so͘ sī Ki-tok. 42Thiⁿ chi̍t-ē kng, Iâ-so͘ chiū chhut siâⁿ khì phian-phiah bô-lâng tòa ê só͘-chāi. Kui-tīn lâng teh chhē I, chhē-tio̍h chiū kā I lâu-teh, bô ài I lī-khui. 43M̄-kú Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa mā tio̍h khì pa̍t ê siâⁿ-chhī thoân Siōng-tè-kok ê hok-im; che sī Siōng-tè chhe-phài góa lâi ê bo̍k-te̍k.” 44I chiū kè-sio̍k tī [Iû-thài] ta̍k ê hōe-tn̂g thoân-tō.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\