LŌ͘-KA 5

1Ū chi̍t piàn, Iâ-so͘ khiā tī [Kek-nî-sat-le̍k] ô͘-piⁿ, ū chi̍t tīn lâng khoeh óa-khì beh thiaⁿ Siōng-tè ê ōe. 2I khòaⁿ-tio̍h nn̄g chiah chûn thêng tī ô͘-piⁿ, lia̍h-hî-ê lī-khui chûn teh sóe-bāng. 3Kî-tiong chi̍t chiah sī [Se-bûn] ê; Iâ-so͘ chiūⁿ hit chiah chûn, kiò i kò sió-khóa lī-khui hōaⁿ, jiân-āu chē lo̍h-khì, tùi chûn-téng kà-sī chèng-lâng. 4Iâ-so͘ kóng soah, tùi [Se-bûn] kóng, “Kā chûn kò khì khah chhim ê só͘-chāi, pha-bāng lo̍h-khì lia̍h-hî.” 5[Se-bûn] ìn kóng, “Lāu-su, goán piàⁿ kui-mî lia̍h lóng bô, m̄-kú lí to teh kóng à, góa chiū lâi lo̍h-bāng.” 6In chi̍t-ē pàng lo̍h-khì, bāng-tio̍h chin chōe hî, bāng soah giōng-beh phòa-khì. 7In ia̍t-chhiú kiò pa̍t chiah chûn ê tâng-phōaⁿ lâi tàu-kha-chhiú. In chiū lâi, chiong hî tóe tī nn̄g chiah chûn, tóe kàu móa-móa soah giōng-beh tîm lo̍h-khì. 8[Se-bûn] [Pí-tek] chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h, chiū kūi lo̍h-khì Iâ-so͘ ê kha-chêng, kóng, “Chú ah, chhiáⁿ lī-khui góa! Góa sī chi̍t ê ū-chōe ê lâng.” 9[Se-bûn] kap i ê tâng-phōaⁿ in-ūi lia̍h-tio̍h hiah-chōe hî chin tio̍h-kiaⁿ. 10[Se-bûn] ê tâng-phōaⁿ [Se-pí-thài] ê kiáⁿ [Ngá-kok] kap [Iok-hān] mā chin tio̍h-kiaⁿ. Iâ-so͘ kā [Se-bûn] kóng, “M̄-bián kiaⁿ, tùi taⁿ í-āu, lí ōe tit-tio̍h lâng.” 11In thoa chûn óa hōaⁿ liáu-āu, chiong it-chhè pàng-leh, khì tè Iâ-so͘. 12Ū chi̍t piàn Iâ-so͘ tī chi̍t ê siâⁿ, tī hia ū chi̍t ê lâng kui seng-khu jiám-tio̍h bâ-hong. I khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ chiū phak lo̍h-khì kî-kiû kóng, “Chú ah, lí nā khéng, ōe-tàng hō͘ góa chheng-khì.” 13Iâ-so͘ chhun-chhiú kā i bong, kóng, “Góa khéng, hō͘ lí chheng-khì!” I ê bâ-hong sûi-sî bô-khì. 14Iâ-so͘ bēng-lēng i, kóng, “M̄-thang kā lâng kóng; tio̍h khì hō͘ chè-si giām, koh chiàu [Mô͘-se] ê kui-tēng, ūi-tio̍h lí ū tit-tio̍h chheng-khì hiàn chè-mi̍h, thang tùi chèng-lâng chèng-bêng.” 15Iâ-so͘ ê miâ-siaⁿ ná thoân ná khoah; kui tōa-tīn lâng chū-chi̍p lâi beh thiaⁿ tō-lí, koh kiû I hō͘ in ê pīⁿ tit-tio̍h i-hó. 16M̄-kú Iâ-so͘ thòe-khì phian-phiah ê só͘-chāi kî-tó. 17Ū chi̍t ji̍t, Iâ-so͘ teh kà-sī lâng ê sî, ū [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng kap Lu̍t-hoat-kàu-su tī hia teh chē. In sī tùi [Ka-lī-lī] kap [Iû-thài] ta̍k hiuⁿ-siā, í-ki̍p [Iâ-lō͘-sat-léng] lâi ê. Chú ê koân-lêng kap Iâ-so͘ tông-chāi, hō͘ I ōe-tàng i-hó pīⁿ-lâng. 18Hit sî, ū lâng ēng chhn̂g kng chi̍t ê poàn-sin-put-sūi ê lâng lâi, siūⁿ-beh kng ji̍p-khì hē tī Iâ-so͘ ê bīn-chêng; 19m̄-kú in-ūi lâng chin chōe, chhē bô lō͘ thang kng ji̍p-khì, chiū peh-khì chhù-téng, thiah chhù-hiā, chiong hit-ê poàn-sin-put-sūi-ê liân chhn̂g lūi lo̍h-khì chèng-lâng ê tiong-kan, hē tī Iâ-so͘ ê bīn-chêng. 20Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ in ê sìn-sim, chiū kóng, “Pêng-iú à, lí ê chōe sià-bián lah.” 21Hiah-ê keng-ha̍k-kàu-su kap [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng gī-lūn kóng, “Chit-ê teh siat-to̍k Siōng-tè ê sī siáⁿ-lâng? Siōng-tè í-gōa, sím-mi̍h lâng ōe-tàng sià-chōe.” 22Iâ-so͘ chai-iáⁿ in teh chit-būn sím-mi̍h, chiū tùi in kóng, “Sī án-chóaⁿ lín sim-lāi teh chit-būn? 23Kóng ‘Lí ê chōe sià-bián lah’, á-sī kóng ‘Khí-lâi kiâⁿ’, tó chi̍t hāng khah kán-tan? 24Put-kò góa beh hō͘ lín chai Jîn-chú tī tōe-chiūⁿ ū sià-chōe ê koân-pèng.” Iâ-so͘ tùi hit-ê poàn-sin-put-sūi ê lâng kóng, “Góa kā lí kóng, khí-lâi, giâ lí ê chhn̂g, tńg-khì lín tau!” 25Hit-ê lâng sûi-sî tī chèng-lâng ê bīn-chêng peh khí-lâi, giâ i só͘ tó ê chhn̂g tńg-khì in tau, ná kiâⁿ ná kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. 26Chèng-lâng lóng chin tio̍h-kiaⁿ, kui êng-kng hō͘ Siōng-tè, sim-lāi chhiong-móa kèng-ùi kóng, “Goán kin-á-ji̍t ū khòaⁿ-tio̍h kî-biāu ê tāi-chì!” 27Chiah-ê tāi-chì í-āu, Iâ-so͘ chhut-khì, khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê bau̍h-sè-ê, miâ kiò-chòe [Lī-bī], chē tī sè-koan, chiū tùi i kóng, “Lâi tè góa!” 28[Lī-bī] chiū pàng-sak it-chhè, khí-lâi tè I. 29[Lī-bī] tī in tau ūi-tio̍h Iâ-so͘ pān tōa iàn-se̍k. Ū chi̍t tōa-tīn bau̍h-sè-ê í-ki̍p kî-tha ê lâng kap in chòe-hé chē-toh chia̍h-pn̄g. 30Ū chi̍t-kóa [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng kap sio̍k in ê keng-ha̍k-kàu-su tùi Iâ-so͘ ê bûn-tô͘ bâi-oàn, kóng, “Sī-án-chóaⁿ lín kap bau̍h-sè-ê í-ki̍p chōe-jîn chòe-hé lim-chia̍h?” 31Iâ-so͘ ìn kóng, “Kiān-khong-ê bô su-iàu i-seng, phòa-pīⁿ-ê chiah ū su-iàu. 32Góa lâi, m̄-sī beh chio gī-lâng, sī beh chio chōe-jîn lâi hóe-kái.” 33Āu-lâi in tùi Iâ-so͘ kóng, “[Iok-hān] ê bûn-tô͘ siông-siông kìm-chia̍h kî-tó, [Hoat-lī-sài]-phài ê bûn-tô͘ mā-sī án-ni, m̄-kú lí ê bûn-tô͘ iā chia̍h iā lim.” 34Iâ-so͘ tùi in kóng, “Sin-lông iáu kap hun-iàn ê lâng-kheh chòe-hé ê sî, lín kiám ōe hō͘ lâng-kheh kìm-chia̍h? 35Ji̍t-chí teh-beh kàu, sin-lông ōe hō͘ lâng tùi in tiong-kan lia̍h-khì, tī hiah-ê ji̍t in chiū ōe kìm-chia̍h.” 36Iâ-so͘ koh ēng chi̍t ê phì-jū kā in kóng: “Bô-lâng thiah sin-saⁿ lâi pó͘ kū-saⁿ, nā án-ni chòe, m̄-nā sin-saⁿ thiah-phòa, thiah khí-lâi hit tè sin-pò͘ kap kū-saⁿ mā bōe ha̍h. 37Mā bô-lâng ēng sin-chiú ji̍p tī kū phê-tē. I nā án-ni chòe, sin-chiú ōe kā kū phê-tē piak-phòa, chiú lâu chhut-lâi, phê-tē mā phòa-khì. 38Sin-chiú tio̍h ji̍p tī sin phê-tē. 39Bô-lâng lim kū-chiú liáu-āu ài lim sin-chiú, lâng lóng ōe kóng ‘Iáu-sī kū-chiú khah hó.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\