LŌ͘-KA 6

1Ū chi̍t ê An-hioh-ji̍t, Iâ-so͘ tùi be̍h-hn̂g keng-kè. I ê bûn-tô͘ tiah be̍h-sūi, ēng chhiú jôe lâi chia̍h. 2Ū chi̍t-kóa [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng kā in kóng, “Lín sī-án-chóaⁿ chòe An-hioh-ji̍t bōe ēng-tit chòe ê tāi-chì?” 3Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín kiám m̄-bat tha̍k-tio̍h [Tāi-pi̍t] kap tè i ê lâng pak-tó͘ iau ê sî só͘ chòe ê tāi-chì? 4I ji̍p-khì Siōng-tè ê tiān the̍h hiàn-chè ê piáⁿ lâi chia̍h, mā hō͘ tè i ê lâng chia̍h. Chit khoán piáⁿ chí-ū chè-si chiah thang chia̍h.” 5Iâ-so͘ kā in kóng, “Jîn-chú sī An-hioh-ji̍t ê Chú.” 6Lēng-gōa chi̍t ê An-hioh-ji̍t, Iâ-so͘ ji̍p-khì hōe-tn̂g kà-sī; tī hia ū chi̍t ê chiàⁿ-chhiú khê-khì ê lâng. 7Ū chi̍t-kóa keng-ha̍k-kàu-su kap [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng teh tng-tán khòaⁿ Iâ-so͘ tī An-hioh-ji̍t ōe kā i i-tī á bōe, thang chhē khang-phāng lâi kò I. 8Iâ-so͘ chai in teh siūⁿ sím-mi̍h, chiū kā hit-ê chhiú khê-khì ê lâng kóng, “Khí-lâi, lâi khiā tī tiong-ng!” I chiū khí-lâi, khiā tī hia. 9Iâ-so͘ tùi in kóng, “Góa mn̄g lín, tī An-hioh-ji̍t chòe hó-sū á-sī chòe pháiⁿ-sū, kiù sìⁿ-miā á-sī hāi sìⁿ-miā, tó chi̍t hāng ha̍p-hoat?” 10Iâ-so͘ chiū chi̍t-ê chi̍t-ê kā in khòaⁿ, jiân-āu tùi hit-ê lâng kóng, “Chhiú chhun chhut-lâi!” I chiàu án-ni chòe, chhiú chiū ho̍k-goân. 11Hiah-ê lâng hui-siông siū-khì, chham-siông beh án-chóaⁿ tùi-hù Iâ-so͘. 12Ū chi̍t ji̍t, Iâ-so͘ chhut-khì soaⁿ-ni̍h kî-tó, thong-mî tùi Siōng-tè kî-kiû. 13Thiⁿ-kng ê sî, I kiò bûn-tô͘ lâi, tùi in tiong-kan kéng-soán cha̍p-jī ê, chheng in chòe sù-tô͘, 14chiū-sī [Se-bûn] --- Iâ-so͘ koh kā i hō-miâ kiò-chòe [Pí-tek] --- kap i ê sió-tī [An-tek-lia̍t], [Ngá-kok] kap [Iok-hān], [Hui-le̍k] kap [Pa-to-lô-mái], 15[Má-thài] kap [To-má], [A-le̍k-hui] ê kiáⁿ [Ngá-kok] kap chheng-chòe Kek-chìn-tóng ê [Se-bûn], 16[Ngá-kok] ê kiáⁿ [Iû-tāi] kap āu-lâi chhut-bōe Iâ-so͘ hit-ê [Í-su-ka-lio̍k] ê [Iû-tāi]. 17Iâ-so͘ kap sù-tô͘ lo̍h-soaⁿ, lâi khiā tī pîⁿ-tōe, tī hia ū chi̍t tōa-tīn I ê bûn-tô͘, koh ū chi̍t tōa-tīn bîn-chiòng. Chiah-ê lâng sī tùi [Iû-thài] choân-tōe kap [Iâ-lō͘-sat-léng], í-ki̍p [Thài-ní] kap [Se-tùn] iân-hái lâi ê. 18In beh thiaⁿ Iâ-so͘ kóng tō-lí, mā beh hō͘ I i-pīⁿ. Hiah-ê hō͘ siâ-sîn kiáu-jiáu ê lâng mā lâi, lóng tit-tio̍h i-tī. 19Kui tōa-tīn ê lâng lóng siūⁿ-beh kā I bong, in-ūi ū koân-lêng tùi I hoat-chhut, hō͘ in lóng tit-tio̍h i-hó. 20Iâ-so͘ chù-ba̍k khòaⁿ I ê bûn-tô͘, kóng: Lín chiah-ê sàn-chhiah-lâng chin ū hok-khì, in-ūi lín sī Siōng-tè-kok ê chú-bîn. 21Lín hiān-chāi teh iau ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi Siōng-tè ōe hō͘ lín pá-chiok. Lín hiān-chāi teh thî-khàu ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi Siōng-tè ōe hō͘ lín chhiò. 22Lâng oàn-hūn lín, ūi-tio̍h Jîn-chú ê iân-kò͘ kā lín khì-sak, kā lín bú-jio̍k, kā lín khòaⁿ-chòe pháiⁿ-lâng, lín chin ū hok-khì. 23Hit ji̍t lín tio̍h hoaⁿ-hí tiô-thiàu, in-ūi lín tī thiⁿ-ni̍h ê pò-siúⁿ chin tōa. Chá-chêng chiah-ê lâng ê chó͘-sian mā án-ni tùi-thāi sian-ti. 24M̄-kú lín chiah-ê hó-gia̍h-lâng chhám à, in-ūi lín í-keng hióng-siū an-lo̍k. 25Lín hiān-chāi pá-chiok ê lâng chhám à, in-ūi lín ōe iau-gō. Lín hiān-chāi teh chhiò ê lâng chhám à, in-ūi lín ōe ai-siong thî-khàu. 26Chèng-lâng lóng teh o-ló lín ê sî, lín chhám à, in-ūi in ê chó͘-sian mā bat án-ni tùi-thāi ké sian-ti.” 27“Lín chiah-ê teh thiaⁿ ê lâng, góa kā lín kóng: Tio̍h thiàⁿ lín ê tùi-te̍k, hó khoán-thāi oàn-hūn lín ê lâng. 28Tio̍h chiok-hok lóe-mē lín ê lâng, ūi-tio̍h bú-jio̍k lín ê lâng kî-tó. 29Ū lâng siàn lí ê chhùi-phóe, lēng-gōa chi̍t-pêng mā hō͘ i siàn. Ū lâng pak lí ê gōa-saⁿ, lāi-saⁿ mā sòa hō͘ i. 30Ū lâng kā lí kiû sím-mi̍h, tio̍h hō͘ i. Ū lâng chhiúⁿ lí ê mi̍h-kiāⁿ, m̄-thang kā i thó. 31Lín ài lâng án-chóaⁿ tùi-thāi lín, mā tio̍h án-ni tùi-thāi in. 32“Lín nā chí-ū thiàⁿ hiah-ê thiàⁿ lín ê lâng, ū sím-mi̍h kong-lô? In-ūi liân pháiⁿ-lâng mā thiàⁿ hiah-ê thiàⁿ in ê lâng. 33Lín nā chí-ū hó khoán-thāi hiah-ê hó khoán-thāi lín ê lâng, ū sím-mi̍h kong-lô? Liân pháiⁿ-lâng mā án-ni chòe. 34Lín nā chîⁿ chioh hō͘ hiah-ê lín ǹg-bāng ōe hêng ê lâng, ū sím-mi̍h kong-lô? Liân pháiⁿ-lâng mā chioh hō͘ hiah-ê ōe lóng-chóng hêng ê pháiⁿ-lâng. 35Chóng-sī lín tio̍h thiàⁿ lín ê tùi-te̍k, hó khoán-thāi in; chioh-lâng mā m̄-thang ǹg-bāng beh siu-hôe. Án-ni, lín chiū ōe tit-tio̍h chin tōa ê pò-siúⁿ, koh ōe chiâⁿ-chòe Chì-koân Siōng-tè ê kiáⁿ-jî, in-ūi I tùi bōng-un pōe-gī kap siâ-ok ê lâng chin chû-pi. 36Lín ê Thiⁿ-pē sī jîn-chû, lín mā tio̍h jîn-chû.” 37“M̄-thang phoe-phòaⁿ lâng, chiah bōe siū Siōng-tè sím-phòaⁿ; m̄-thang kā lâng tēng-chōe, chiah bōe siū Siōng-tè tēng-chōe. Tio̍h sià-bián lâng, chiah ōe siū Siōng-tè sià-bián. 38Tio̍h hō͘ lâng, Siōng-tè chiū ōe hō͘ lín; I ōe ji̍h koh iô, hō͘ i cha̍t, koh niû kàu móa-móa, tò lo̍h-khì lín ê saⁿ-á-phè. Lín ēng sím-mi̍h niû niû hō͘ lâng, Siōng-tè mā ōe chiàu án-ni niû tò-tńg hō͘ lín.” 39Iâ-so͘ koh ēng phì-jū tùi in kóng, “Bông-jîn kiám ōe khan bông-jîn? Kiám bōe nn̄g ê lóng poa̍h-lo̍h khiⁿ-kau? 40Ha̍k-seng bōe chhiau-kè lāu-su, put-kò ha̍k-seng nā o̍h ū khí, i chiū ōe chhin-chhiūⁿ lāu-su. 41“Lí ná kan-ta teh khòaⁿ hiaⁿ-tī ba̍k-chiu lāi ê chhâ-iù-á, ia̍h bô chù-ì-tio̍h ka-kī ba̍k-chiu lāi ū chhâ-kho͘? 42Lí bô khòaⁿ-kìⁿ ka-kī ba̍k-chiu lāi ū chhâ-kho͘, ná ōe-tàng kā lí ê hiaⁿ-tī kóng, ‘Hiaⁿ-tī ah, lí ba̍k-chiu lāi ê chhâ-iù-á góa lâi kā lí the̍h chhut-lâi.’ Ké-hó ê lâng ah, ka-kī ba̍k-chiu lāi ê chhâ-kho͘ tio̍h seng the̍h chhut-lâi, chiah ōe-tàng khòaⁿ chheng-chhó, thang kā hiaⁿ-tī ba̍k-chiu lāi ê chhâ-iù-á the̍h chhut-lâi.” 43“Hó-chhiū bōe kiat pháiⁿ ké-chí; pháiⁿ-chhiū mā bōe kiat hó ké-chí. 44Ta̍k châng chhiū tùi só͘ kiat ê ké-chí lâi chai i ê hó-pháiⁿ. Bōe-tàng tùi chhì-phè bán bû-hoa-kó, mā bōe-tàng tùi chháu-chhì siu phû-tô. 45Hó-lâng tùi sim-lāi só͘ chek-chū ê hó hoat-chhut hó; pháiⁿ-lâng tùi só͘ chek-chū ê pháiⁿ hoat-chhut pháiⁿ. In-ūi lâng sim-lāi chhiong-móa sím-mi̍h, chhùi chiū kóng sím-mi̍h.” 46“Sī-án-chóaⁿ lín chheng-ho͘ góa ‘Chú ah, Chú ah’ khiok bô si̍t-hêng góa ê kà-sī? 47Lâi góa chia thiaⁿ góa ê ōe, koh si̍t-hêng ê lâng, góa kā lín kóng i chhin-chhiūⁿ sím-mi̍h. 48I chhin-chhiūⁿ lâng khí-chhù, thô͘ ku̍t chin chhim, tōe-ki hē tī chio̍h-pôaⁿ téng; tōa-chúi lâi, chúi chhiong-tio̍h chhù, chhù mā bōe iô-tāng, in-ūi chhù khí chin kian-kò͘. 49M̄-kú thiaⁿ góa chiah-ê ōe bô si̍t-hêng ê lâng chhin-chhiūⁿ lâng khí-chhù bô hē tōe-ki, chúi chi̍t-ē chhiong, chhù sûi-sî tó lo̍h-khì, sīm-chì tó-kah chin lī-hāi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\