LŌ͘-KA 7

1Iâ-so͘ kóng hō͘ bîn-chiòng thiaⁿ ê ōe lóng kóng soah, chiū ji̍p-khì [Ka-pek-lông]. 2Ū chi̍t ê [Lô-má] kun-koaⁿ, i só͘ tiōng-iōng ê lô͘-po̍k phòa-pīⁿ, pīⁿ-kah teh-beh sí. 3Kun-koaⁿ thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê tāi-chì, chiū chhe kúi-nā ê [Iû-thài]-lâng ê tiúⁿ-ló khì Iâ-so͘ hia, chhiáⁿ Iâ-so͘ lâi i-tī i ê lô͘-po̍k. 4Chiah-ê tiúⁿ-ló kàu Iâ-so͘ hia, khún-chhiat kiû I kóng, “Chit-ê lâng ōe kham-tit lí kā i pang-chān, 5in-ūi i ài-hō͘ lán [Iû-thài]-lâng, koh kā lán khí hōe-tn̂g.” 6Iâ-so͘ chiū kap in khì. Iâ-so͘ teh-beh kàu i ê chhù ê sî, hit-ê kun-koaⁿ chhe kúi-nā ê pêng-iú lâi kā I kóng, “Chú ah, m̄-thang lô-hoân lí, lí lâi goán tau, góa bōe kham-tit. 7Só͘-í góa chiah m̄-káⁿ ka-kī lâi kìⁿ lí. Lí chí-ū kóng chi̍t kù ōe, góa ê lô͘-po̍k chiū ōe hó. 8In-ūi góa sī hō͘ lâng koán ê lâng, mā ū peng hō͘ góa koán. Góa kā chit-ê kóng ‘Khì’, i chiū khì; kā pa̍t-ê kóng ‘Lâi’, i chiū lâi; kā góa ê lô͘-po̍k kóng ‘Lí chòe chit-ê’, i chiū khì chòe.” 9Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe tùi i kám-kak chin ì-gōa, oa̍t tńg-sin kā tè I ê kûn-chiòng kóng, “Góa kā lín kóng, liân tī [Í-sek-lia̍t]-lâng ê tiong-kan, góa to iáu m̄-bat khòaⁿ-tio̍h chit khoán ê sìn-sim.” 10Siū chhe ê lâng tńg-khì kun-koaⁿ ê chhù, khòaⁿ-tio̍h lô͘-po̍k í-keng hó-khì. 11Kè bô jōa kú, Iâ-so͘ khì chi̍t ê siâⁿ, kiò-chòe [Ná-in]. I ê bûn-tô͘ kap kui tōa-tīn lâng tè I khì. 12Iâ-so͘ beh kàu siâⁿ-mn̂g ê sî, tú-hó ū lâng kng chi̍t ê sí-lâng chhut-lâi, i ê lāu-bú ko͘-ko͘ siⁿ chit-ê kiáⁿ, koh sī kóaⁿ-hū. Ū chi̍t tīn siâⁿ-lāi ê lâng chhut-lâi sàng-chòng. 13Chú chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h chit-ê kóaⁿ-hū chiū khó-lîn i, kā i kóng, “M̄-thang khàu!” 14Jiân-āu Iâ-so͘ kiâⁿ óa-khì hōaⁿ kng sin-si ê kè, kng ê lâng chiū thêng-kha. Iâ-so͘ kóng, “Siàu-liân-lâng, góa kā lí kóng, ‘Khí-lâi!’ ” 15Hit-ê sí-lâng chiū peh khí-lâi chē, khui-chhùi kóng-ōe. Iâ-so͘ chiū chiong i kau hō͘ i ê lāu-bú. 16Chèng-lâng lóng hui-siông kiaⁿ-hiâⁿ, chiong êng-kng kui hō͘ Siōng-tè kóng, “Lán tiong-kan ū chhut-hiān chi̍t ūi tōa sian-ti lah!”; koh kóng, “Siōng-tè ū khòaⁿ-kò͘ I ê chú-bîn!” 17Koan-hē Iâ-so͘ chit-ê hong-siaⁿ thoân kàu choân [Iû-thài] kap chiu-ûi ta̍k tōe-khu. 18[Iok-hān] ê bûn-tô͘ chiong chiah-ê tāi-chì lóng kā [Iok-hān] pò-kò. [Iok-hān] chiū kiò nn̄g ê bûn-tô͘ lâi, 19chhe in khì kìⁿ Chú, kóng, “Lí chiū-sī teh-beh lâi Hit-ūi, á-sī goán tio̍h thèng-hāu pa̍t-lâng?” 20Chiah-ê lâng lâi-kàu Iâ-so͘ hia, chiū kóng, “Si-sóe-chiá [Iok-hān] chhe goán lâi mn̄g lí kóng ‘Lí chiū-sī teh-beh lâi Hit-ūi, á-sī goán tio̍h thèng-hāu pa̍t-lâng?’ ” 21Tú hit sî, Iâ-so͘ ū i-hó chin chōe sin-khó͘ pīⁿ-thiàⁿ kap hō͘ kúi hū-sin ê lâng, koh hō͘ chin chōe sit-bêng ê lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ. 22Iâ-so͘ chiū ìn kóng, “Lín tńg-khì kā [Iok-hān] pò-kò lín só͘ khòaⁿ-tio̍h kap thiaⁿ-tio̍h ê, chiū-sī sit-bêng ê lâng koh khòaⁿ-kìⁿ, kha pái ê lâng kiâⁿ-lō͘, bâ-hong pīⁿ-lâng chheng-khì, hīⁿ-khang bōe thiaⁿ-kìⁿ ê lâng thiaⁿ-kìⁿ, sí-lâng koh-oa̍h, sàn-chhiah-lâng ū hó siau-sit thoân hō͘ in. 23Tùi góa bô sit-khì sìn-sim ê lâng chin ū hok-khì!” 24[Iok-hān] chhe lâi ê lâng lī-khui liáu-āu, Iâ-so͘ chiah tùi chèng-lâng kóng-khí [Iok-hān] ê sū. I kóng, “Lín chhut-khì khòng-iá sī beh khòaⁿ sím-mi̍h? Beh khòaⁿ hō͘ hong chhe iô-lâi iô-khì ê lô͘-úi sī-bô? 25Án-ni, lín chhut-khì beh khòaⁿ sím-mi̍h? Beh khòaⁿ chhēng ko-kùi i-ho̍k ê lâng sī-bô? Lín khòaⁿ, chhēng chhia-hoa ê i-ho̍k seng-oa̍h chhia-chhí ê lâng sī tī ông-kiong. 26Án-ni, lín chhut-khì beh khòaⁿ sím-mi̍h? Beh khòaⁿ sian-ti sī-bô? Sī, m̄-kú góa kā lín kóng, i pí sian-ti koh-khah úi-tāi. 27Koan-hē [Iok-hān], Sèng-keng ū án-ni kì-chài: Khòaⁿ ah, góa chhe góa ê sù-chiá chòe lí ê sian-hong; i beh tī lí ê thâu-chêng kā lí khui-lō͘. 28Góa kā lín kóng, hū-jîn-lâng só͘ siⁿ ê bô chi̍t ê pí [Iok-hān] khah úi-tāi. M̄-kú, tī Siōng-tè-kok siōng-sòe-ê iáu pí i koh-khah úi-tāi!” 29Thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe ê bîn-chiòng kap bau̍h-sè-ê mā lóng sêng-jīn Siōng-tè sī kong-gī, in-ūi in ū niá-siū [Iok-hān] ê sóe-lé. 30M̄-kú [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng kap Lu̍t-hoat-kàu-su lóng kū-choa̍t Siōng-tè tùi in só͘ tēng ê chí-ì, bô niá-siū [Iok-hān] ê sóe-lé. 31Iâ-so͘ koh kóng, “Án-ni, chit sè-tāi ê lâng góa beh ēng sím-mi̍h lâi pí-phēng? In chhin-chhiūⁿ sím-mi̍h? 32In chhin-chhiūⁿ chi̍t tīn gín-á chē tī chhī-tiûⁿ-kháu tùi tâng-phōaⁿ hō͘-siōng hoah: Goán tùi lín pûn phín-á, lín bô thiàu-bú! Goán chhiùⁿ ai-ko, lín mā bô khàu! 33Si-sóe-chiá [Iok-hān] lâi, bô chia̍h-pn̄g, bô lim-chiú, lín chiū kóng, ‘I hō͘ kúi hū-sin!’ 34Jîn-chú lâi, mā chia̍h mā lim, lín chiū kóng, ‘I sī tham-chia̍h hò͘ⁿ-chiú ê lâng, sī bau̍h-sè-ê kap chōe-jîn ê pêng-iú.’ 35Tì-hūi sī tùi ū tì-hūi ê lâng tit-tio̍h chèng-si̍t.” 36Ū chi̍t ê [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng chhiáⁿ Iâ-so͘ chia̍h-pn̄g, Iâ-so͘ chiū ji̍p-khì hit-ê [Hoat-lī-sài]-lâng ê chhù chē-toh chia̍h-pn̄g. 37Hit-ê siâⁿ-lāi ū chi̍t ê ū chōe ê hū-jîn-lâng, i chai Iâ-so͘ tī hit-ê [Hoat-lī-sài]-lâng ê chhù teh chia̍h-pn̄g, chiū tòa chi̍t koàn tóe phang-iû ê ge̍k-pân lâi. 38I khiā tī Iâ-so͘ ê āu-bīn, óa I ê kha teh khàu, ba̍k-sái tih-tâm I ê kha, chiū ēng ka-kī ê thâu-mn̂g kā chhit, koh ti̍t-ti̍t chim I ê kha, ēng phang-iû kā boah. 39Chhiáⁿ Iâ-so͘ hit-ê [Hoat-lī-sài]-lâng chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h, sim-lāi siūⁿ, “Chit-ê lâng nā-sī sian-ti, it-tēng ōe chai teh kā I bong ê sī siáⁿ-lâng, sī sím-mi̍h khoán hū-jîn-lâng, in-ūi i sī chōe-jîn.” 40Iâ-so͘ chiū tùi i kóng, “[Se-bûn], góa ū ōe beh kā lí kóng.” [Se-bûn] kóng, “Lāu-su, chhiáⁿ kóng.” 41Iâ-so͘ chiū kóng, “Ū nn̄g ê lâng tùi chi̍t ê chè-chú chioh chîⁿ, chi̍t ê khiàm i gō͘-pah ê gûn-á, iáu chi̍t ê khiàm i gō͘-cha̍p. 42In bô hoat-tō͘ thang hêng, chè-chú chiū chhat-siau in ê chè. Án-ni, tó chi̍t ê ōe khah thiàⁿ chè-chú?” 43[Se-bûn] ìn kóng, “Góa siūⁿ sī chè siū chhat-siau khah chōe hit-ê.” Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí ê phòaⁿ-toàn chin tio̍h.” 44Jiân-āu Iâ-so͘ oa̍t-thâu ǹg hū-jîn-lâng, tùi [Se-bûn] kóng, “Lí ū khòaⁿ-tio̍h chit-ê hū-jîn-lâng bô? Góa ji̍p lí ê chhù, lí bô ēng chúi hō͘ góa sóe-kha, m̄-kú i ēng ba̍k-sái tih-tâm góa ê kha, koh ēng i ê thâu-mn̂g chhit. 45Lí bô kā góa chim, m̄-kú góa ji̍p-lâi liáu-āu, i ti̍t-ti̍t chim góa ê kha. 46Lí bô ēng iû boah góa ê thâu-khak, m̄-kú i ēng phang-iû boah góa ê kha. 47Só͘-í, góa kā lí kóng, i thiàⁿ khah chōe, piáu-sī i chin chōe ê chōe-kò í-keng ū tit-tio̍h sià-bián. Tit-tio̍h sià-bián chió, thiàⁿ chiū chió.” 48Iâ-so͘ chiū kā hū-jîn-lâng kóng, “Lí ê chōe tit-tio̍h sià-bián lah.” 49Kâng toh hiah-ê lâng sim-lāi siūⁿ, “Chit-ê tàu-tóe sī sím-mi̍h lâng, I kèng-jiân sià-bián lâng ê chōe!” 50Iâ-so͘ kā hit-ê hū-jîn-lâng kóng, “Lí ê sìn-sim ū kiù lí; pêng-an tò-khì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\