LŌ͘-KA 8

1Kè bô jōa kú, Iâ-so͘ ta̍k siâⁿ-chhī ta̍k hiuⁿ-siā kiâⁿ thàu-thàu thôan-tō, soan-iông Siōng-tè-kok ê hok-im. Cha̍p-jī sù-tô͘ kap I chòe-tīn, 2ū chi̍t-kóa bat hō͘ siâ-sîn hū-sin á-sī phòa-pīⁿ hō͘ Iâ-so͘ i-hó ê hū-jîn-lâng mā kap I chòe-hé khì, kî-tiong ū [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a] --- Iâ-so͘ bat tùi i sin-chiūⁿ kóaⁿ-chhut chhit ê kúi, 3[Hi-lu̍t] ê koán-ke [Khó͘-sat] ê bó͘ [Iok-a-ná], kap [So͘-sat-ná], í-ki̍p kî-tha chin chōe hū-jîn-lâng, in bat ēng ka-kī ê châi-bu̍t lâi ho̍k-sāi Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘. 4Ū chi̍t tōa-tīn lâng tùi ta̍k ê siâⁿ-chhī it-ti̍t chū-chi̍p lâi Iâ-so͘ hia ê sî, I ēng phì-jū kā in kóng: 5“Ū chi̍t ê iā-chéng-chí-ê chhut-khì iā chéng-chí. I iā ê sî, ū-ê lak tī lō͘-piⁿ, hō͘ lâng ta̍h, khong-tiong ê chiáu kā i chia̍h liáu-liáu. 6Ū-ê lak tī chio̍h-thâu tōe, in-ūi bô chúi-hun, hoat chhut-lâi chiū ta-khì. 7Ū-ê lak tī chhì-phè lāi, chhì-á kap chéng-chí pîⁿ-pîⁿ tōa-châng khí-lâi, soah kā i hip-sí. 8Ū-ê lak lo̍h-khì hó thó͘-tōe, tōa-châng khí-lâi, kiat-si̍t chi̍t-pah pē.” Chiah-ê ōe kóng soah, Iâ-so͘ koh tōa-siaⁿ kóng, “Ū hīⁿ-khang thang thiaⁿ ê lâng, tio̍h thiaⁿ!” 9Iâ-so͘ ê bûn-tô͘ mn̄g I chit-ê phì-jū sī sím-mi̍h ì-sù. 10I kóng, “Siōng-tè-kok ê ò-pì í-keng ū hō͘ lín chai, m̄-kú tùi pa̍t-lâng chiū ēng phì-jū, beh hō͘ In khòaⁿ, mā khòaⁿ bô, thiaⁿ, mā thiaⁿ bōe liáu-kái.” 11“Chit-ê phì-jū ê ì-sù sī án-ni: Chéng-chí sī Siōng-tè ê sìn-sit. 12Lak tī lō͘-piⁿ ê sī lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit, Mô͘-kúi sûi-sî lâi, tùi in sim-lāi chiong sìn-sit chhiúⁿ-khì, chiah bōe hō͘ in sìn lâi tit-kiù. 13Lak tī chio̍h-thâu tōe ê sī lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit, sûi-sî hoaⁿ-hí chiap-siū, put-kò bô tèng-kun, chí-ū chiām-sî sìn, chi̍t-ē tú-tio̍h chhì-liān chiū pàng-sak. 14Lak tī chhì-phè lāi ê sī lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit liáu-āu, siū-tio̍h seng-oa̍h ê khòa-lū, chîⁿ-châi kap hióng-lo̍k ê chó͘-gāi, sìn-sit siū hip-sí soah bōe sêng-se̍k. 15Lak tī hó thó͘-tōe ê sī lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit, ēng sêng-si̍t siān-liông ê sim chiap-siū, nāi-sim thèng-hāu kàu kiat-si̍t.” 16“Bô-lâng teng tiám liáu ēng àng-á khàm khí-lâi á-sī khǹg tī bîn-chhn̂g kha, sī kā i chhāi tī teng-tâi téng, thang hō͘ ji̍p-lâi ê lâng khòaⁿ-tio̍h kng. 17In-ūi bô chi̍t hāng ún-ba̍t-ê bōe hián-lō͘; bô chi̍t hāng am-khàm-ê bōe lō͘-hiān, bōe hō͘ lâng chai. 18“Só͘-í, tio̍h chù-ì beh án-chóaⁿ thiaⁿ; in-ūi ū-ê, beh hō͘ i koh-khah chōe; bô-ê, liân i siūⁿ-kóng ū-ê mā beh kā i chhiúⁿ khí-lâi.” 19Iâ-so͘ ê lāu-bú kap hiaⁿ-tī lâi chhē I, m̄-kú lâng chin chōe, bōe-tàng óa-khì. 20Ū lâng kā I kóng, “Lí ê lāu-bú kap hiaⁿ-tī khiā tī gōa-bīn beh kìⁿ lí.” 21Iâ-so͘ tùi in kóng, “Thiaⁿ Siōng-tè ê ōe ū khì si̍t-hêng ê lâng chiū-sī góa ê lāu-bú, góa ê hiaⁿ-tī.” 22Ū chi̍t ji̍t, Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ chiūⁿ-chûn ê sî kā in kóng, “Lán kè lâi-khì hit pêng hōaⁿ.” In chiū khui-chûn. 23Chûn teh kiâⁿ ê sî, Iâ-so͘ khùn-khì. Hut-jiân ū chi̍t chūn tōa-hong sàu lo̍h-lâi ô͘-ni̍h, chûn hō͘ chúi im kàu beh móa, chin gûi-hiám. 24Bûn-tô͘ khì kā I kiò-chhíⁿ, kóng, “Lāu-su, lāu-su, lán beh bô-miā lò͘!” Iâ-so͘ chhíⁿ khí-lâi, chek-pī hong kap tōa-éng, hong-éng tiāⁿ, it-chhè chiū chēng-chēng. 25Iâ-so͘ tùi bûn-tô͘ kóng, “Lín ná hiah-ni̍h bô sìn-sim?” In kiaⁿ-hiâⁿ koh kî-koài, tāi-ke kóng-lâi kóng-khì, “Chit-ê sī sím-mi̍h lâng? I chi̍t-ē bēng-lēng, liân hong kap éng lóng sūn-ho̍k.” 26Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ chē-chûn kàu [Ka-lī-lī] ê tùi-bīn hōaⁿ, [Kek-la̍h-sim]-lâng ê tōe-khu. 27Iâ-so͘ lo̍h-chûn chiūⁿ-hōaⁿ; ū chi̍t ê kúi hū-sin ê lâng tùi siâⁿ-ni̍h chhut-lâi tú-tio̍h I. Chit-ê lâng í-keng chin kú bô chhēng-saⁿ, mā bô tòa tī chhù-lāi, lóng tòa tī bōng-á-po͘. 28I chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘, chiū phak tī I ê bīn-chêng, tōa-siaⁿ hoah, “Chì-koân Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘, mài chhap góa! Góa khún-kiû lí, m̄-thang kā góa khó͘-chhó͘!” 29In-ūi Iâ-so͘ ū bēng-lēng siâ-sîn tùi chit-ê lâng chhut-khì --- Siâ-sîn bat chin chōe pái kā i lia̍h-teh, lâng kā i koaiⁿ khí-lâi, ēng thih-liān kā i liān, ēng kha-khàu kā i khàu, m̄-kú i kā só-liān lóng chhoah-tn̄g, koh hō͘ kúi kóaⁿ khì khòng-iá. 30Iâ-so͘ mn̄g i, “Lí kiò-chòe sím-mi̍h miâ?” I ìn kóng, “Kun-thoân”, in-ūi ū chin chōe kúi kā i hū-sin. 31Kúi ai-kiû Iâ-so͘ m̄-thang bēng-lēng in ji̍p-khì chhim-ian. 32Hit sî, hù-kūn ê soaⁿ-phiâⁿ ū chi̍t tōa-kûn ti teh thó-chia̍h, kúi chiū kiû Iâ-so͘ tio̍h hō͘ in ji̍p-khì ti-kûn. Iâ-so͘ chún in. 33Kúi chiū tùi hit-ê lâng chhut-khì, chìn-ji̍p ti-kûn. Kui-kûn ti chiū tùi soaⁿ-phiâⁿ chông lo̍h-khì ô͘-ni̍h tū-sí. 34Hiah-ê chhī-ti ê lâng khòaⁿ-tio̍h só͘ hoat-seng ê tāi-chì, chiū kiaⁿ-kah cháu khì siâⁿ-lāi kap hiuⁿ-siā pò lâng chai. 35Chèng-lâng chiū chhut-lâi beh khòaⁿ hoat-seng sím-mi̍h tāi-chì. In lâi-kàu Iâ-so͘ hia, khòaⁿ-tio̍h siâ-sîn í-keng tùi i chhut-khì hit-ê lâng ū chhēng-saⁿ, cheng-sîn chèng-siông, chē tī Iâ-so͘ ê kha-chêng, in chiū chin tio̍h-kiaⁿ. 36Chhin-ba̍k khòaⁿ-tio̍h chit-ê tāi-chì ê lâng chiū chiong hit-ê hō͘ siâ-sîn hū-sin ê lâng án-chóaⁿ tit-tio̍h i-hó ê tāi-chì kā chèng-lâng pò-kò. 37[Kek-la̍h-sim] hù-kūn só͘-ū ê lâng kiû Iâ-so͘ lī-khui in hia, in-ūi in hui-siông kiaⁿ-hiâⁿ. Iâ-so͘ chiū chē-chûn tò-tńg-khì. 38Kúi tùi i chhut-khì hit-ê lâng kiû Iâ-so͘, ài-beh tè I khì. M̄-kú Iâ-so͘ kiò i tńg-khì, kóng, 39“Tńg-khì lín tau, chiong Siōng-tè ūi-tio̍h lí só͘ chòe it-chhè ê tāi-chì pò hō͘ lâng chai.” Hit-ê lâng chiū tńg-khì, chiong Iâ-so͘ ūi-tio̍h i só͘ chòe hiah-ni̍h tōa ê tāi-chì thoân-iông hō͘ choân-siâⁿ ê lâng chai. 40Iâ-so͘ tńg-lâi ê sî, ū chi̍t tīn lâng kā I hoan-gêng, in-ūi in lóng teh thèng-hāu I. 41Ū chi̍t ê hōe-tn̂g ê chú-koán miâ kiò-chòe [Ia̍p-ló͘] lâi, i chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ chiū phak tī I ê kha-chêng, khún-kiû I khì in tau. 42In-ūi i cha̍p-jī hè ê to̍k-siⁿ cha-bó͘-kiáⁿ teh-beh sí à. Iâ-so͘ chiū kap i khì; ū kui tōa-tīn lâng mā oe-oe khoeh-khoeh tè I khì. 43Hit sî, ū chi̍t ê hū-jîn-lâng tì-tio̍h hiat-lāu-pīⁿ í-keng cha̍p-jī nî kú, sui-jiân kheng-ka-tōng-sán chhē i-seng, m̄-kú bô-lâng ōe-tàng kā i i-hó. 44I kiâⁿ óa-khì Iâ-so͘ ê āu-bīn, bong I saⁿ-á-ku ê chhiu, i ê hiat-lāu sûi-sî chí. 45Iâ-so͘ kóng, “Sím-mi̍h lâng kā góa bong?” Tāi-ke lóng kóng bô. [Pí-tek] kóng, “Lāu-su, sī kûn-chiòng khoeh-lâi khoeh-khì ê sî kā lí khoeh-tio̍h.” 46Iâ-so͘ kóng, “Ū lâng kā góa bong-tio̍h, in-ūi góa chai ū tōa lêng-le̍k tùi góa chhut-khì.” 47Hū-jîn-lâng chai-iáⁿ am-khàm bōe-tiâu, chiū phi̍h-phi̍h-chhoah, lâi phak tī Iâ-so͘ ê kha-chêng, tī chèng-lâng ê bīn-chêng kóng i sī-án-chóaⁿ bong Iâ-so͘, koh i ê pīⁿ án-chóaⁿ sûi-sî hó-khì. 48Iâ-so͘ kā i kóng, “Cha-bó͘-kiáⁿ, lí ê sìn-sim hō͘ lí hó-khì lah, pêng-an tò-khì.” 49Iâ-so͘ iáu teh kóng-ōe ê sî, ū lâng tùi hōe-tn̂g chú-koán ê chhù lâi, kā [Ia̍p-ló͘] kóng, “Lí ê cha-bó͘-kiáⁿ í-keng sí-khì, m̄-thang koh lô-hoân lāu-su.” 50Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h chiū kā [Ia̍p-ló͘] kóng, “M̄-bián kiaⁿ, chí-ū sìn, i ōe hó khí-lâi.” 51Iâ-so͘ lâi-kàu in tau ê sî, [Pí-tek], [Iok-hān], [Ngá-kok], kap gín-á ê pē-bú í-gōa, m̄-chún pa̍t-lâng kap I chòe-hé ji̍p-khì. 52Tāi-ke lóng ūi-tio̍h sí-khì ê cha-bó͘ gín-á teh háu teh khàu. Iâ-so͘ kóng, “M̄-thang khàu, in-ūi i m̄-sī sí, sī teh khùn.” 53In-ūi in lóng chai hit-ê cha-bó͘ gín-á í-keng sí-khì, chiū kā I thí-chhiò. 54Iâ-so͘ khan cha-bó͘ gín-á ê chhiú, tōa-siaⁿ kóng, “Cha-bó͘ gín-á, khí-lâi!” 55I chiū hôe-hûn, sûi-sî peh khí-lâi. Iâ-so͘ hoan-hù in tio̍h hō͘ cha-bó͘ gín-á chia̍h. 56I ê pē-bú hui-siông tio̍h-kiaⁿ. Iâ-so͘ bēng-lēng in m̄-thang chiong só͘ hoat-seng ê tāi-chì pò lâng chai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\