LŌ͘-KA 9

1Iâ-so͘ tiàu-chi̍p cha̍p-jī sù-tô͘, hō͘ in ū lêng-le̍k kap koân-pèng thang chè-ap lóng-chóng ê kúi, koh i-hó chin chōe pīⁿ-chèng. 2Jiân-āu I chhe in chhut-khì soan-káng Siōng-tè-kok ê hok-im, koh i-tī pīⁿ-lâng. 3I kau-tài in kóng, “Chhut-mn̂g ê sî sím-mi̍h lóng m̄-thang tòa: M̄-thang tòa koáiⁿ-á; m̄-thang tòa lú-hêng-tē; m̄-thang tòa chia̍h-mi̍h; m̄-thang tòa chîⁿ; mā m̄-thang ū nn̄g niá lāi-saⁿ. 4Lín bô-lūn ji̍p-khì tó chi̍t keng chhù, tio̍h tòa tī hia, iā tùi hia lī-khui. 5In nā m̄ chiap-la̍p lín, lín lī-khui hit-ê siâⁿ ê sî, tio̍h chiong kha-ni̍h ê thô͘-hún pōaⁿ-tiāu, piáu-sī tùi in kéng-kò.” 6In chhut-khì, chi̍t-chng kè chi̍t-chng thoân hok-im, koh tī ta̍k só͘-chāi i-hó pīⁿ-lâng. 7[Ka-lī-lī] hun-hong ê ông [Hi-lu̍t] thiaⁿ-tio̍h só͘ hoat-seng it-chhè ê tāi-chì, sim-lāi hui-siông put-an, in-ūi ū lâng kóng Si-sóe-chiá [Iok-hān] í-keng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h; 8mā ū lâng kóng [Í-lī-a] ū chhut-hiān; koh ū lâng kóng kó͘-chá ê chi̍t ê sian-ti ū koh-oa̍h. 9[Hi-lu̍t] kóng, “[Iok-hān], góa í-keng kā i chām-thâu lah, án-ni góa thiaⁿ lín teh kóng chit-ê tàu-tóe sī sím-mi̍h lâng?” I chiū ài-beh kìⁿ Iâ-so͘. 10Sù-tô͘ tńg-lâi Iâ-so͘ hia, chiong in só͘ chòe ê tāi-chì lóng kā I pò-kò. Iâ-so͘ chiū kan-ta chhōa in thòe-khì chi̍t ê kiò-chòe [Pek-sài-tāi] ê siâⁿ. 11Kûn-chiòng chi̍t-ē chai chiū tè I khì. Iâ-so͘ hoan-gêng in, kóng Siōng-tè-kok ê sū hō͘ in thiaⁿ, koh i-hó hiah-ê su-iàu i-tī ê lâng. 12Ji̍t beh àm ê sî, cha̍p-jī sù-tô͘ lâi kā Iâ-so͘ kóng, “Chhiáⁿ kā kûn-chiòng kái-sàn, thang hō͘ in khì hù-kūn ê chng-siā chhē chia̍h-mi̍h kap tòa ê só͘-chāi, in-ūi lán tī chia phian-phiah bô-lâng tòa.” 13Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín hō͘ in chia̍h.” In kóng, “Lán chí-ū gō͘ ê piáⁿ, nn̄g bé hî, nā bô khì bóe ná ū kàu thang hō͘ chiah-chōe lâng chia̍h?” 14Tī hia chha-put-to ū gō͘-chheng ê ta-po͘-lâng. Iâ-so͘ chiū tùi bûn-tô͘ kóng, “Kiò in hun-cho͘ chē lo̍h-khì, ta̍k cho͘ chha-put-to gō͘-cha̍p ê lâng.” 15In chiàu án-ni chòe, kiò chèng-lâng lóng chē lo̍h-khì. 16Iâ-so͘ the̍h hit gō͘ ê piáⁿ kap nn̄g bé hî, ǹg thiⁿ kám-siā, peh-khui, the̍h hō͘ bûn-tô͘ khì pun hō͘ kûn-chiòng. 17Tāi-ke lóng chia̍h, chia̍h kàu pá-pá. Bûn-tô͘ chiong só͘ chhun ê sut-á lóng khioh khí-lâi, lóng-chóng ū cha̍p-jī nâ. 18Ū chi̍t piàn, Iâ-so͘ ka-kī chi̍t ê teh kî-tó ê sî, bûn-tô͘ lâi chhē I. I mn̄g in kóng, “Chèng-lâng kóng góa sī sím-mi̍h lâng?” 19In ìn kóng, “Ū lâng kóng lí sī Si-sóe-chiá [Iok-hān]; m̄-kú ū lâng kóng sī [Í-lī-a]; mā ū lâng kóng sī kó͘-chá ê chi̍t ê sian-ti koh-oa̍h.” 20Iâ-so͘ koh mn̄g in kóng, “Lín leh, lín kóng góa sī sím-mi̍h lâng?” [Pí-tek] ìn kóng, “Lí sī Siōng-tè siat-li̍p ê Ki-tok!” 21Iâ-so͘ bēng-lēng in m̄-thang tùi lâng kóng-khí chit-ê tāi-chì. 22I kóng, “Jîn-chú it-tēng tio̍h siū chin chōe khó͘-lān, hō͘ tiúⁿ-ló, chè-si-tiúⁿ, kap keng-ha̍k-kàu-su kū-choa̍t, koh hō͘ in hāi-sí, tē-saⁿ ji̍t Siōng-tè ōe hō͘ I koh-oa̍h.” 23Iâ-so͘ koh tùi chèng-lâng kóng, “Beh tè góa ê lâng, tio̍h hó͘-tēng ka-kī, ta̍k ji̍t giâ ka-kī ê si̍p-jī-kè lâi tè góa. 24In-ūi beh kiù ka-kī ê sìⁿ-miā ê, ōe sòng-sit sìⁿ-miā; ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘ sòng-sit ka-kī ê sìⁿ-miā ê, i ōe kiù-tio̍h sìⁿ-miā. 25Lâng tit-tio̍h choân sè-kài soah sòng-sit ka-kī, á-sī húi-bia̍t ka-kī, ū sím-mi̍h lī-ek? 26Tùi góa kap góa ê ōe kám-kak kiàn-siàu ê lâng, Jîn-chú tī I ka-kī kap Pē í-ki̍p sèng thiⁿ-sài ê êng-kng tiong lâi-lîm ê sî, mā ōe in-ūi chit-ê lâng kám-kak kiàn-siàu. 27Góa si̍t-chāi kā lín kóng, khiā tī chia ê lâng, ū-ê iáu-bē sí í-chêng ōe khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè-kok.” 28Chiah-ê ōe kóng liáu, chha-put-to poeh ji̍t āu, Iâ-so͘ chhōa [Pí-tek], [Iok-hān], kap [Ngá-kok] chiūⁿ-soaⁿ khì kî-tó. 29I teh kî-tó ê sî, bīn-māu kái-piàn, I ê saⁿ piàn-kah pe̍h-siak-siak. 30Hut-jiân-kan, ū nn̄g ê lâng, chiū-sī [Mô͘-se] kap [Í-lī-a], lâi kap Iâ-so͘ kóng-ōe. 31In tī êng-kng tiong chhut-hiān, tâm-lūn Iâ-so͘ teh-beh tī [Iâ-lō͘-sat-léng] sí lâi oân-sêng sú-bēng ê sū. 32[Pí-tek] kap i ê tâng-phōaⁿ thiám-kah khùn-khì. In chi̍t-ē chhíⁿ, khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê êng-kng í-ki̍p kap I khiā chòe-hé hit nn̄g ê lâng. 33In teh-beh lī-khui Iâ-so͘ ê sî, [Pí-tek] kā Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, lán tī chia chin hó, goán lâi tah saⁿ keng liâu-á, chi̍t keng hō͘ lí, chi̍t keng hō͘ [Mô͘-se], chi̍t keng hō͘ [Í-lī-a].” I m̄-chai ka-kī teh kóng sím-mi̍h. 34I teh kóng chiah-ê ōe ê sî, ū chi̍t phìⁿ hûn lâi, kā in tà-teh; in hō͘ hûn pau-ûi ê sî, khí kiaⁿ-hiâⁿ. 35Ū siaⁿ tùi hûn chhut-lâi kóng, “Chit-ê sī góa ê Kiáⁿ, góa só͘ kéng-soán ê, lín tio̍h thiaⁿ-thàn I.” 36Hit-ê siaⁿ kóng liáu, kan-ta chhun Iâ-so͘ chi̍t ê tī hia. Ū chi̍t tōaⁿ sî-kan, bûn-tô͘ lóng tiām-tiām, bô kā lâng kóng-khí in só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê tāi-chì. 37Keh-ji̍t, in tùi soaⁿ-téng lo̍h-lâi ê sî, ū kui tōa-tīn lâng lâi gêng-chiap Iâ-so͘. 38Hit sî, kûn-chiòng ê tiong-kan ū chi̍t ê lâng hoah kóng, “Sian-siⁿ, góa chit-ê hāu-siⁿ kiû lí kā i khòaⁿ-chi̍t-è, i sī góa ê ko͘-kiáⁿ. 39Kúi chi̍t-ē hū-sin, i sûi-sî loān hoah. Kúi hō͘ i thiu-chhoah, phū pe̍h-pho-nōa, koh kā i siong-hāi, lóng m̄ pàng i soah. 40Góa ū chhiáⁿ lí ê bûn-tô͘ kā kúi kóaⁿ chhut-khì, in lóng bô hoat-tō͘.” 41Iâ-so͘ ìn i kóng, “Ài à, m̄-sìn koh hú-pāi ê sè-tāi! Góa tio̍h kap lín tòa jōa kú? Góa tio̍h jím-nāi lín jōa kú? Kā lí ê hāu-siⁿ chhōa lâi chia!” 42I hō͘ lâng chhōa lâi ê sî, kúi kā i siak-tó, hō͘ i thiu-chhoah. Iâ-so͘ chiū chek-pī siâ-sîn, i-hó hit-ê gín-á, chiong i kau hō͘ lāu-pē. 43Chèng-lâng tùi Siōng-tè úi-tāi ê koân-lêng kám-kak chin tio̍h-kiaⁿ. Chèng-lâng tùi Iâ-so͘ só͘ chòe it-chhè ê tāi-chì iáu teh tio̍h-kiaⁿ ê sî, Iâ-so͘ tùi I ê bûn-tô͘ kóng, 44“Chiah-ê ōe lín tio̍h chù-ì thiaⁿ: Jîn-chú teh-beh hō͘ lâng chhut-bōe kau tī lâng ê chhiú-thâu.” 45Put-kò bûn-tô͘ bô bêng-pe̍k chit kù ōe, in-ūi ì-sù ū tùi in khàm khí-lâi hō͘ in bōe liáu-kái, in mā m̄-káⁿ mn̄g Iâ-so͘ chit kù ōe ê ì-sù. 46Bûn-tô͘ hō͘-siōng cheng-lūn sím-mi̍h lâng siōng-tōa. 47Iâ-so͘ chai in sim-lāi teh cheng-lūn sím-mi̍h, chiū khan chi̍t ê gín-á lâi khiā tī I sin-piⁿ, 48jiân-āu kā in kóng, “Bô-lūn sím-mi̍h lâng ūi-tio̍h góa ê miâ chiap-la̍p chit-ê gín-á, chiū-sī chiap-la̍p góa; chiap-la̍p góa ê chiū-sī chiap-la̍p chhe góa lâi Hit-ūi. Lín chèng-lâng tiong-kan siōng-sòe-ê chiū-sī siōng-tōa.” 49[Iok-hān] kóng, “Lāu-su, goán ū khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê lâng hōng lí ê miâ kóaⁿ-kúi, goán kā i chó͘-tòng, in-ūi i bô kap goán tè lí.” 50Iâ-so͘ kā i kóng, “M̄-thang kā i chó͘-tòng, in-ūi bô hoán-tùi lín ê chiū-sī ūi lín.” 51Iâ-so͘ siū chiap chiūⁿ-thiⁿ ê ji̍t-chí teh-beh kàu, chiū koat-ì beh khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. 52I chhe-phài sù-chiá tāi-seng khì. In ji̍p-khì [Sat-má-lī-a]-lâng ê chng-thâu, ūi-tio̍h Iâ-so͘ chún-pī. 53Hit só͘-chāi ê lâng bô hoan-gêng Iâ-so͘, in-ūi I beh khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. 54I ê bûn-tô͘ [Ngá-kok] kap [Iok-hān] khòaⁿ-tio̍h, chiū kóng, “Chú ah, goán tùi thiⁿ-téng kiò hé lo̍h-lâi kā in húi-bia̍t hó bô?” 55Iâ-so͘ oa̍t kè-lâi, kā in chek-pī. 56In chiū khì pa̍t ê chng-thâu. 57In tī lō͘-tiong ê sî, ū chi̍t ê lâng tùi Iâ-so͘ kóng, “Lí bô-lūn khì tó-ūi, góa lóng beh tè lí.” 58Iâ-so͘ kā i kóng, “Hô͘-lî ū khang, khong-tiong ê chiáu ū siū, put-kò Jîn-chú liân khòa thâu-khak ê só͘-chāi to bô.” 59Iâ-so͘ koh tùi lēng-gōa chi̍t ê lâng kóng, “Lâi tè góa!” Hit-ê lâng ìn kóng, “Chú ah, hō͘ góa seng tńg-khì bâi-chòng góa ê lāu-pē.” 60Iâ-so͘ ìn kóng, “Hō͘ sí-lâng khì bâi-chòng in ka-kī ê sí-lâng. Put-kò, lí tio̍h khì soan-káng Siōng-tè-kok ê hok-im.” 61Koh ū chi̍t ê lâng kóng, “Chú ah, góa beh tè lí; put-kò hō͘ góa tāi-seng tńg-khì chhù-ni̍h kap ke-lāi ê lâng saⁿ-sî.” 62Iâ-so͘ tùi i kóng, “Chhiú hōaⁿ tī lôe-bé iáu ti̍t-ti̍t oa̍t-thâu khòaⁿ āu-bīn ê lâng bô sek-ha̍p Siōng-tè-kok.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\