MÁ-KHÓ 1

1Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê hok-im án-ni khai-sí. 2Sian-ti [Í-sài-a] ê chheh ū kì-chài: Siōng-tè kóng: Khòaⁿ ah, góa chhe góa ê sù-chiá chòe lí ê sian-hong, i beh kā lí khui-lō͘. 3Ū siaⁿ tī khòng-iá teh hoah: Ūi Chú chún-pī tō-lō͘, ūi I siu-ti̍t sió-lō͘. 4Kó-jiân, [Iok-hān] tī khòng-iá chhut-hiān, kā lâng sóe-lé, soan-iông kóng, “Tio̍h hóe-kái, niá-siū sóe-lé, Siōng-tè chiū sià-bián lín ê chōe.” 5[Iû-thài] ta̍k só͘-chāi ū chin chōe lâng kap [Iâ-lō͘-sat-léng] só͘-ū ê lâng lóng chhut-lâi, khì [Iok-hān] hia, kò-pe̍k ka-kī ê chōe, tī [Iok-tàn-hô] tùi i niá-siū sóe-lé. 6[Iok-hān] chhēng lo̍k-tô-mn̂g ê saⁿ, io hâ phê-tòa, chia̍h chháu-meh kap iá-bi̍t. 7I soan-iông kóng, “Ū chi̍t ūi pí góa khah ū koân-lêng-ê tī góa āu-bīn teh lâi, góa liân khû lo̍h-khì kā I tháu ôe-tòa to bōe kham-tit. 8Góa ēng chúi kā lín sóe-lé, m̄-kú I beh ēng Sèng Sîn kā lín sóe-lé.” 9Kè bô kúi-ji̍t, Iâ-so͘ tùi [Ka-lī-lī] ê [Ná-sat-le̍k] lâi, tī [Iok-tàn-hô] tùi [Iok-hān] niá-siū sóe-lé. 10Iâ-so͘ chi̍t-ē tùi chúi-ni̍h khí-lâi, chiū khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ li̍h-khui, Sèng Sîn chhin-chhiūⁿ hún-chiáu kàng-lo̍h tī I sin-chiūⁿ. 11Koh tùi thiⁿ ū siaⁿ kóng: Lí sī góa só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, lí, góa chin ì-ài. 12Sèng Sîn sûi-sî chhui-pek Iâ-so͘ khì khòng-iá. 13I tī khòng-iá sì-cha̍p ji̍t kú siū Sat-tàn chhì-thàm; I it-ti̍t lóng kap iá-siù chòe-hé, m̄-kú ū thiⁿ-sài teh kā I sū-hāu. 14[Iok-hān] siū lia̍h liáu-āu, Iâ-so͘ khì [Ka-lī-lī] soan-iông Siōng-tè ê hok-im, 15kóng, “Sî-ki kàu à, Siōng-tè ê chú-koân teh-beh si̍t-hiān lah, tio̍h hóe-kái, sìn hok-im.” 16Iâ-so͘ tùi [Ka-lī-lī] ô͘-piⁿ keng-kè ê sî, khòaⁿ-tio̍h [Se-bûn] kap i ê sió-tī [An-tek-lia̍t] tī ô͘-ni̍h teh pha-bāng, in-ūi in sī lia̍h-hî-ê. 17Iâ-so͘ tùi in kóng, “Lâi tè góa, góa beh hō͘ lín tit-tio̍h lâng chhin-chhiūⁿ lia̍h-hî-ê tit-tio̍h hî.” 18In sûi-sî kā bāng pàng-leh, khì tè Iâ-so͘. 19Kiâⁿ bô jōa hn̄g, Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h [Se-pí-thài] ê kiáⁿ [Ngá-kok] kap i ê sió-tī [Iok-hān] tī chûn-téng teh chéng-lí bāng. 20I sûi-sî ho͘-tiàu in, in chiū chiong lāu-pē [Se-pí-thài] kap chhiàⁿ ê kang-lâng pàng tī chûn-téng, tè Iâ-so͘ khì. 21Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ kàu [Ka-pek-lông]; An-hioh-ji̍t chi̍t-ē kàu, I sûi-sî ji̍p-khì hōe-tn̂g kà-sī. 22Chèng-lâng tùi I ê kà-sī kám-kak hui-siông hi-kî, in-ūi I ê kà-sī chin ū koân-ui, kap keng-ha̍k-kàu-su bô sio-siâng. 23Hit sî, hōe-tn̂g lāi ū chi̍t ê siâ-sîn hū-sin ê lâng hiông-hiông hoah chhut-lâi, 24“[Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘, lí mài chhap goán! Lí lâi beh húi-bia̍t goán sī-bô? Góa chai lí sī sím-mi̍h-lâng; lí sī Siōng-tè ê Sèng-chiá.” 25Iâ-so͘ kā i chek-pī kóng, “Tiām-tiām! Tùi chit-ê lâng chhut-khì!” 26Siâ-sîn hō͘ hit-ê lâng thiu-chhoah, tōa-siaⁿ hoah chi̍t siaⁿ, chiū tùi i chhut-khì. 27Chèng-lâng tio̍h-kiaⁿ, gī-lūn hun-hun kóng, “Che sī sím-mi̍h tāi-chì? Sī ū koân-pèng ê sin kà-sī! I bēng-lēng siâ-sîn, in lóng hâng-ho̍k.” 28Iâ-so͘ ê miâ-siaⁿ sûi-sî thoân kàu [Ka-lī-lī] kap chiu-ûi ta̍k só͘-chāi. 29Iâ-so͘ chi̍t-ē lī-khui hōe-tn̂g, sûi-sî chhōa [Ngá-kok] kap [Iok-hān] khì [Se-bûn] kap [An-tek-lia̍t] in tau. 30[Se-bûn] ê tiūⁿ-ḿ tú teh hoat-jia̍t, tó tī bîn-chhn̂g, in sûi-sî chiong i ê chêng-hêng kā Iâ-so͘ kóng. 31Iâ-so͘ kiâⁿ óa-khì khan i ê chhiú, kā i hû khí-lâi; i ê jia̍t thòe-khì, chiū kā in sū-hāu. 32Hông-hun, ji̍t-lo̍h ê sî, chèng-lâng chiong ta̍k chióng pīⁿ-lâng kap kúi hū-sin ê lâng lóng chhōa lâi Iâ-so͘ hia. 33Thong-siâⁿ ê lâng lóng chū-chi̍p tī mn̂g-kháu. 34Iâ-so͘ i-hó chin chōe hoān-tio̍h ta̍k khoán pīⁿ ê lâng, koh kóaⁿ-chhut chin chōe kúi. I m̄-chún kúi kóng-ōe, in-ūi in chai I sī sím-mi̍h lâng. 35Keh-ji̍t thàu-chá, thiⁿ iáu-bē kng, Iâ-so͘ chiū khí-lâi, chhut-khì phian-phiah bô-lâng tòa ê só͘-chāi, tī hia kî-tó. 36[Se-bûn] kap tâng-phōaⁿ khì chhē I. 37In chhē-tio̍h chiū kā I kóng, “Ta̍k ê lóng teh chhē lí.” 38Iâ-so͘ ìn kóng, “Lán lâi-khì hù-kūn ê chng-siā, góa mā thang tī hia thoân-tō, in-ūi che sī góa chhut-lâi ê bo̍k-te̍k.” 39Iâ-so͘ khì [Ka-lī-lī] ta̍k só͘-chāi, tī in ê hōe-tn̂g thoân-tō koh kóaⁿ-kúi. 40Ū chi̍t ê bâ-hong pīⁿ-lâng lâi khún-kiû Iâ-so͘, kūi lo̍h-khì tùi I kóng, “Lí nā khéng, ōe-tàng hō͘ góa chheng-khì.” 41Iâ-so͘ móa-sim lîn-bín, chhun-chhiú kā i bong, kóng, “Góa khéng, hō͘ lí chheng-khì!” 42I ê bâ-hong sûi-sî bô-khì, i chiū chheng-khì. 43Iâ-so͘ sûi-sî kiò i lī-khui, giâm-giâm kā i hoan-hù, 44kóng, “Chhian-bān m̄-thang kā lâng kóng. Put-kò lí tio̍h khì hō͘ chè-si giām, koh chiàu [Mô͘-se] ê kui-tēng ūi-tio̍h lí ū tit-tio̍h chheng-khì hiàn chè-mi̍h, thang tùi chèng-lâng chèng-bêng.” 45M̄-kú, i chi̍t-ē chhut-khì chiū sì-kòe soan-thoân pò-iông chit-ê siau-sit, tì-kàu Iâ-so͘ bōe-tàng kong-khai ji̍p-siâⁿ, soah tio̍h tòa tī siâⁿ-gōa phian-phiah ê só͘-chāi. Chèng-lâng iû-goân tùi ta̍k só͘-chāi khì chhē I.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\