MÁ-KHÓ 10

1Iâ-so͘ lī-khui hit só͘-chāi ji̍p-khì [Iû-thài] tōe-khu, kè-khì [Iok-tàn]-hô ê hit pêng hōaⁿ. Kûn-chiòng koh chū-chi̍p khì I hia, I koh chiàu-siông kà-sī in. 2Ū chi̍t-kóa [Hoat-lī-sài-phài] ê lâng beh chhì-thàm Iâ-so͘, óa-lâi mn̄g I kóng, “Tiōng-hu lî i ê bó͘ ū ha̍h Lu̍t-hoat bô?” 3Iâ-so͘ ìn kóng, “[Mô͘-se] ū hō͘ lín sím-mi̍h bēng-lēng?” 4In kóng, “[Mô͘-se] ún-chún lâng siá lî-hun-su chiū thang lî i ê bó͘.” 5Iâ-so͘ kā in kóng, “[Mô͘-se] sī in-ūi lín ê sim ngī chiah siá chit tiâu kài-bēng hō͘ lín. 6M̄-kú khí-thâu chhòng-chō ê sî, Siōng-tè chō lâng, ū lâm ū lú. 7In-ūi chit-ê lí-iû, lâng beh lī-khui i ê pē-bú, kap i ê bó͘ kiat-ha̍p, 8nn̄g lâng chiâⁿ-chòe chi̍t-thé. Án-ni, in í-keng m̄-sī nn̄g ê, sī chi̍t-thé. 9Só͘-í, Siōng-tè só͘ phòe-ha̍p ê, lâng m̄-thang thiah-khui.” 10In ji̍p-khì chhù-lāi ê sî, bûn-tô͘ koh mn̄g Iâ-so͘ chit-ê tāi-chì. 11Iâ-so͘ kā in kóng, “Bô-lūn sím-mi̍h lâng, lî i ê bó͘ khì chhōa pa̍t ê hū-jîn-lâng chiū-sī hoān kan-îm, ko͘-hū i ê bó͘; 12bó͘ nā lî i ê tiōng-hu khì kè pa̍t-lâng mā-sī hoān kan-îm.” 13Ū lâng chhōa gín-á lâi Iâ-so͘ hia, ài I kā in hōaⁿ-chhiú chiok-hok; bûn-tô͘ kā in chek-pī. 14Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h, chin siū-khì, tùi bûn-tô͘ kóng, “Hō͘ gín-á lâi góa chia, m̄-thang kā in chó͘-tòng, in-ūi Siōng-tè-kok sī chit khoán lâng ê. 15Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lâng nā bô chhin-chhiūⁿ gín-á án-ni chiap-siū Siōng-tè-kok, choa̍t-tùi bōe-tàng ji̍p-khì.” 16Iâ-so͘ chiū kā in phō, hōaⁿ-chhiú chiok-hok. 17Iâ-so͘ tú-beh chhut-gōa ê sî, ū chi̍t ê lâng cháu-lâi, kūi tī I ê bīn-chêng, mn̄g I kóng, “Hó ê Lāu-su, góa tio̍h chòe sím-mi̍h chiah ōe-tàng sêng-siū éng-oán ê oa̍h-miā?” 18Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí ná-ōe kóng góa sī hó? Siōng-tè í-gōa, bô chi̍t ê sī hó. 19Chiah-ê kài-bēng lí lóng bat: M̄-thang thâi-sí lâng; m̄-thang kan-îm; m̄-thang thau-the̍h; m̄-thang choh gūi-chèng; m̄-thang chà-khi; tio̍h hàu-kèng pē-bú.” 20Hit-ê lâng ìn Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, chiah-ê kài-bēng góa tùi sòe-hàn chiū it-ti̍t ū teh chun-siú.” 21Iâ-so͘ chù-ba̍k khòaⁿ i, thiàⁿ i, kā i kóng, “Lí iáu khiàm chi̍t hāng; lí khì, khì bōe só͘-ū ê lâi pun hō͘ sàn-chhiah-lâng, lí tī thiⁿ-téng chiū ū châi-pó; jiân-āu lâi tè góa.” 22Hit-ê lâng chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chit kù ōe, bīn sit-sek, iu-iu chhiû-chhiû lī-khui; in-ūi i châi-sán chin chōe. 23Iâ-so͘ sì-chiu-ûi khòaⁿ chi̍t lìn, kā bûn-tô͘ kóng, “Ū-chîⁿ-lâng ji̍p Siōng-tè-kok jōa-á-ni̍h khùn-lân!” 24Bûn-tô͘ thiaⁿ-tio̍h I só͘ kóng ê ōe, hui-siông tio̍h-kiaⁿ. Iâ-so͘ koh kā in kóng, “Sòe-kiáⁿ ah, ji̍p Siōng-tè-kok chin-chiàⁿ khùn-lân! 25Lo̍k-tô chhng-kè chiam-phīⁿ mā pí hó-gia̍h-lâng ji̍p Siōng-tè-kok koh-khah kán-tan.” 26Bûn-tô͘ koh-khah tio̍h-kiaⁿ, tāi-ke kóng-lâi kóng-khì, “Nā án-ni, sím-mi̍h lâng ōe-tàng tit-tio̍h kiù?” 27Iâ-so͘ chù-ba̍k kā in khòaⁿ, kóng, “Chit-ê sū, lâng chòe bōe-kàu, Siōng-tè chiū m̄-sī án-ni, in-ūi Siōng-tè ta̍k hāng lóng ōe.” 28[Pí-tek] chiū kā Iâ-so͘ kóng, “Goán í-keng pàng-sak it-chhè lâi tè lí.” 29Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, bô-lūn sím-mi̍h lâng, nā ūi-tio̍h góa kap hok-im ê iân-kò͘ pàng-sak chhù-the̍h, hiaⁿ-tī, chí-bē, lāu-bú, lāu-pē, kiáⁿ-jî, kap chhân-hn̂g, 30tī kim-sè ōe tit-tio̍h pah-pē ê chhù-the̍h, hiaⁿ-tī, chí-bē, lāu-bú, kiáⁿ-jî kap chhân-hn̂g, koh ū pek-hāi; tī lâi-sè ōe tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā. 31Chóng-sī chin chōe tē-it-ê ōe chòe siōng lō͘-bé; siōng lō͘-bé-ê ōe chòe tē-it.” 32Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lō͘-tiong, I kiâⁿ tī thâu-chêng; bûn-tô͘ kám-kak chin kî-koài, tè ê lâng chin kiaⁿ-hiâⁿ. Iâ-so͘ koh chi̍t piàn chhōa cha̍p-jī sù-tô͘ khì piⁿ-a, chiong I teh-beh tú-tio̍h ê sū kā in kóng, 33“Taⁿ lán beh chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng]; Jîn-chú ōe siū chhut-bōe hō͘ chè-si-tiúⁿ kap keng-ha̍k-kàu-su. In ōe kā I tēng sí-chōe, āu-lâi chiong I kau hō͘ Gōa-pang-lâng. 34In ōe kā I hì-lāng, phùi-nōa, piⁿ-phah, hāi-sí; saⁿ ji̍t āu, I ōe koh-oa̍h.” 35[Se-pí-thài] ê kiáⁿ [Ngá-kok] kap [Iok-hān] kiâⁿ chìn-chêng, kā Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, goán só͘ kiû ê, chhiáⁿ lí kā goán sêng-choân.” 36Iâ-so͘ mn̄g kóng, “Lín ài góa kā lín chòe sím-mi̍h?” 37In kóng, “Lí tit-tio̍h êng-kng ê sî, chhiáⁿ hō͘ goán chi̍t ê chē lí ê chiàⁿ-pêng, chi̍t ê chē lí ê tò-pêng.” 38Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín m̄-chai ka-kī teh kiû sím-mi̍h. Góa lim ê poe, lín ōe-tàng lim bōe? Góa siū ê sóe, lín ōe-tàng siū bōe?” 39In kóng, “Goán ōe!” Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa só͘ lim ê poe, lín beh lim; góa só͘ siū ê sóe, lín beh siū, 40put-kò chē góa ê chiàⁿ-pêng tò-pêng m̄-sī góa ōe-tàng hō͘ lâng ê. Siōng-tè ūi-tio̍h sím-mi̍h lâng chún-pī chiū hō͘ hit-ê lâng.” 41Kî-tha hit cha̍p ê bûn-tô͘ thiaⁿ-tio̍h chiū tùi [Ngá-kok] kap [Iok-hān] siū-khì. 42Iâ-so͘ kiò in lâi, kā in kóng, “Lín chai, tī Gōa-pang-lâng ê tiong-kan, hiah-ê hō͘ lâng khòaⁿ-chòe thóng-tī-chiá ê chòe chú kā in koán-hat, in ê léng-siù kā in chi-phòe. 43Put-kò lín tiong-kan chiū m̄ eng-kai án-ni; lín tiong-kan ài chòe tōa-ê tio̍h chòe lín ê chhe-ēng; 44ài chòe tē-it-ê tio̍h chòe chèng-lâng ê lô͘-po̍k. 45In-ūi Jîn-chú m̄-sī lâi beh hō͘ lâng ho̍k-sāi, hoán-tńg sī beh kā lâng ho̍k-sāi, sīm-chì hi-seng ka-kī ê sìⁿ-miā lâi sio̍k-hôe chin chōe lâng.” 46Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ lâi-kàu [Iâ-lī-ko]. In kap chi̍t tōa-tīn lâng beh tùi [Iâ-lī-ko] chhut-khì ê sî, ū chi̍t ê sit-bêng ê khit-chia̍h, [Tí-mái] ê kiáⁿ [Pa-tí-mái], chē tī lō͘-piⁿ. 47I thiaⁿ-kóng [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ tùi hia kè, chiū hoah, “[Tāi-pi̍t] ê Kiáⁿ Iâ-so͘, lîn-bín góa!” 48Chin chōe lâng kā i chek-pī, kiò i tiām-tiām, m̄-kú i jú tōa-siaⁿ hoah, “[Tāi-pi̍t] ê Kiáⁿ, lîn-bín góa!” 49Iâ-so͘ thêng-kha, kóng, “Kiò i lâi!” In chiū khì kiò hit-ê bông-jîn, kā i kóng, “An-sim, khí-lâi! I teh kiò lí.” 50Bông-jîn chiū chiong gōa-saⁿ hiat-tiāu, thiàu khí-lâi, lâi-kàu Iâ-so͘ hia. 51Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí ài góa kā lí chòe sím-mi̍h?” Bông-jîn ìn kóng, “Góa ê lia̍p-pí, góa ài koh khòaⁿ-kìⁿ!” 52Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí tńg-khì. Lí ê sìn-sim hō͘ lí tit-tio̍h i-hó!” Bông-jîn sûi-sî koh ōe khòaⁿ-kìⁿ, chiū kui lō͘ tè Iâ-so͘.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\