MÁ-KHÓ 11

1Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ teh-beh kàu [Iâ-lō͘-sat-léng], kàu [Ka-ná-soaⁿ] kha ê [Pek-hoat-kî] kap [Pek-tāi-nî] ê sî, I chhe nn̄g ê bûn-tô͘, 2kā in kóng, “Lín khì tùi-bīn ê chng-siā, ji̍p-khì, sûi-sî ōe khòaⁿ-tio̍h chi̍t chiah m̄-bat hō͘ lâng khiâ-kè ê lû-á-kiáⁿ pa̍k tī hia; lín kā i tháu-khui, khan lâi chia. 3Nā ū lâng mn̄g lín sī-án-chóaⁿ án-ni chòe, tio̍h kā i kóng, ‘Chú beh ēng i, liâm-piⁿ ōe-koh khan tńg-lâi hêng.’ ” 4In khì, khòaⁿ-tio̍h lō͘-piⁿ ū chi̍t chiah lû-á-kiáⁿ pa̍k tī mn̂g-kháu, chiū kā i tháu-khui. 5Ū chi̍t-kóa khiā tī hia ê lâng mn̄g in kóng, “Lín tháu lû-á-kiáⁿ beh chhòng sím-mi̍h?” 6In chiàu Iâ-so͘ só͘ hoan-hù ê kā in hôe-tap; hiah-ê lâng chiū chún in khan-khì. 7In khan hit chiah lû-á-kiáⁿ kàu Iâ-so͘ hia, chiong ka-kī ê gōa-saⁿ phoa̍h tī lû-á téng, Iâ-so͘ chiū peh-khì khiâ. 8Ū chin chōe lâng ēng in ê gōa-saⁿ pho͘ tī lō͘-ni̍h, mā ū lâng tùi iá-gōa chhò chhiū-oe pho͘ tī lō͘-ni̍h kā I hoan-gêng. 9Chêng-kiâⁿ āu-tè ê lâng tōa-siaⁿ hoah: Hô-sàn-ná! Hōng Chú ê miâ lâi Hit-ūi eng-kai siū chheng-chàn! 10Teh-beh lâi lán chó͘-sian [Tāi-pi̍t] ê ông-kok eng-kai siū chheng-chàn! Chì-koân ê Siōng-tè, hô-sàn-ná! 11Iâ-so͘ chìn-ji̍p [Iâ-lō͘-sat-léng], ji̍p-khì Sèng-tiān, ta̍k hāng khòaⁿ chi̍t lìn. In-ūi thiⁿ í-keng àm, I chiū kap cha̍p-jī sù-tô͘ chhut siâⁿ khì [Pek-tāi-nî]. 12Keh-ji̍t, Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ tùi [Pek-tāi-nî] chhut-lâi ê sî, Iâ-so͘ pak-tó͘ iau. 13I tī hn̄g-hn̄g khòaⁿ-tio̍h chi̍t châng ū chin chōe hio̍h ê bû-hoa-kó-chhiū, chiū kiâⁿ óa-khì beh khòaⁿ ū ké-chí á bô. I kiâⁿ kàu hia, chhiū-téng chhiū-hio̍h í-gōa, lóng bô khòaⁿ-tio̍h pòaⁿ-hāng, in-ūi m̄-sī bû-hoa-kó ê kùi-chiat. 14I chiū tùi hit châng bû-hoa-kó-chhiū kóng, “Éng-oán bô-lâng ōe-koh chia̍h lí ê ké-chí!” I ê bûn-tô͘ lóng ū thiaⁿ-tio̍h. 15Āu-lâi in lâi-kàu [Iâ-lō͘-sat-léng], Iâ-so͘ ji̍p-khì Sèng-tiān, khí-chhiú chiong tī tiān-lāi teh bóe-bōe ê lâng kóaⁿ chhut-khì, koh chhia-tó ōaⁿ-chîⁿ ê lâng ê toh kap bōe hún-chiáu ê lâng ê í. 16I mā m̄-chún lâng the̍h mi̍h-kiāⁿ ēng Sèng-tiān chòe thong-lō͘ kè-lâi kè-khì. 17I kà-sī in kóng, “Sèng-keng kiám bô kì-chài: Góa ê chhù beh kiò-chòe bān-bîn kî-tó ê tiān, lín soah kā i pìⁿ-chòe thó͘-húi-á khut.” 18Chè-si-tiúⁿ kap keng-ha̍k-kàu-su thiaⁿ-tio̍h chiū it-ti̍t siūⁿ pān-hoat beh hāi-sí Iâ-so͘, m̄-kú in kiaⁿ I, in-ūi kûn-chiòng tùi I ê kà-sī lóng chin kám-ho̍k. 19Hông-hun ê sî, Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ chhut-khì siâⁿ-gōa. 20Keh chá-khí, Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ tùi hia keng-kè ê sî, khòaⁿ-tio̍h hit châng bû-hoa-kó-chhiū kui-châng lóng ta-khì. 21[Pí-tek] kì-tit chiū kā Iâ-so͘ kóng, “Lia̍p-pí, lí khòaⁿ, lí chiù-chó͘ hit châng bû-hoa-kó-chhiū í-keng ta-khì.” 22Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín tio̍h sìn Siōng-tè. 23Góa si̍t-chāi kā lín kóng, bô-lūn sím-mi̍h lâng tùi chit chō soaⁿ kóng ‘Khí-lâi, khì thiām-hái’, i sim nā bô giâu-gî, sìn só͘ kóng ê it-tēng ōe si̍t-hiān, mā ōe án-ni hō͘ i si̍t-hiān. 24Só͘-í, góa kā lín kóng, lín kî-tó ê sî bô-lūn kiû sím-mi̍h, sìn í-keng tit-tio̍h chiū ōe tit-tio̍h. 25Lín khiā-teh kî-tó ê sî, nā tùi bó͘-lâng sim ū put-pêng, tio̍h kā i sià-bián; án-ni, lín ê Thiⁿ-pē mā ōe sià-bián lín ê kè-sit.. 27In koh lâi-kàu [Iâ-lō͘-sat-léng]. Iâ-so͘ tī Sèng-tiān teh kiâⁿ ê sî, chè-si-tiúⁿ, keng-ha̍k-kàu-su, kap tiúⁿ-ló lâi I hia, 28mn̄g I kóng, “Lí khò sím-mi̍h koân-pèng chòe chiah-ê tāi-chì? Sím-mi̍h lâng hō͘ lí chit-ê koân-pèng lâi chòe chiah-ê tāi-chì?” 29Iâ-so͘ kā in ìn kóng, “Góa beh mn̄g lín chi̍t kù ōe. Lín kā góa ìn-tap, góa chiah kā lín kóng góa khò sím-mi̍h koân-pèng chòe chiah-ê tāi-chì. 30[Iok-hān] sóe-lé ê koân-pèng sī tùi Thiⁿ á-sī tùi lâng lâi ê? Lín kā góa kóng.” 31In hō͘-siōng gī-lūn kóng, “Lán nā kóng ‘Tùi Thiⁿ’, I ōe kóng ‘Án-ni lín sī-án-chóaⁿ bô sìn [Iok-hān]?’ 32M̄-kú lán nā kóng ‘Tùi lâng...’, khióng-kiaⁿ kûn-chiòng hoán-kám, in-ūi in lóng siūⁿ-kóng [Iok-hān] chin-chiàⁿ sī sian-ti.” 33In chiū ìn Iâ-so͘, “Goán m̄-chai.” Iâ-so͘ chiū tùi in kóng, “Án-ni, góa mā m̄ kā lín kóng góa khò sím-mi̍h koân-pèng chòe chiah-ê tāi-chì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\