MÁ-KHÓ 12

1Iâ-so͘ koh ēng phì-jū tùi in kóng: “Ū chi̍t ê lâng khai-khún chi̍t khu phû-tô-hn̂g, sì-bīn ûi lî-pa, ó͘ chi̍t ê chiú-khut, khí chi̍t ê siú-bōng-tâi, chiong chit khu hn̂g cho͘ hō͘ tiān-lông, āu-lâi chhut-gōa khì hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi. 2Siu-sêng ê sî kàu, i chhe chi̍t ê lô͘-po̍k khì tiān-lông hia, beh kā in siu hn̂g-ni̍h ê ké-chí. 3In lia̍h hit-ê lô͘-po̍k, kā i phah, kóaⁿ i khang-chhiú tò-khì. 4I koh chhe lēng-gōa chi̍t ê lô͘-po̍k khì, in siong-hāi i ê thâu-khak, kā i bú-jio̍k. 5Āu-lâi, hn̂g-chú koh chhe pa̍t ê lô͘-po̍k khì, in kā i thâi-sí. I koh chhe chin chōe lô͘-po̍k khì, ū-ê hō͘ in phah, ū-ê hō͘ in thâi-sí. 6I iáu ū chi̍t ê, chiū-sī só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ, chòe-āu mā chhe i khì tiān-lông hia, siūⁿ-kóng ‘In ōe chun-tiōng góa ê kiáⁿ’. 7M̄-kú hiah-ê tiān-lông chham-siông kóng, ‘Chit-ê sī i ê kè-sêng-jîn. Lâi, lán lâi kā i thâi-sí, i ê châi-sán chiū pìⁿ-chòe lán ê.’ 8In chiū kā i lia̍h khí-lâi, kā i thâi-sí, kā hiat chhut-khì phû-tô-hn̂g ê gōa-bīn. 9“Án-ni, phû-tô-hn̂g ê chú-lâng ōe án-chóaⁿ chhú-lí? I ōe lâi châu-bia̍t chiah-ê tiān-lông, chiong phû-tô-hn̂g cho͘ hō͘ pa̍t-lâng. 10Lín kiám m̄-bat tha̍k-tio̍h chit tōaⁿ Sèng-keng ê kì-chài: Khí-chhù-sai-hū só͘ khì-sak ê chio̍h í-keng chiâⁿ-chòe siōng tiōng-iàu ê ki-chio̍h. 11Che sī Chú ê chok-ûi, tùi lán lâi khòaⁿ si̍t-chāi chin kî-biāu?” 12Hiah-ê [Iû-thài-lâng] ê léng-tō-chiá chai-iáⁿ Iâ-so͘ kóng chit-ê phì-jū sī teh chí in, chiū siūⁿ-beh kā I lia̍h, m̄-kú kiaⁿ kûn-chiòng, chiū lī-khui. 13In chhe kúi-nā ê [Hoat-lī-sài-phài] ê lâng kap [Hi-lu̍t-tóng] ê lâng khì Iâ-so͘ hia, beh chhē I ê ōe-pìⁿ thang kā I hām-hāi. 14In chiū khì, tùi Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, goán chai lí chin sêng-si̍t, bô-lūn sím-mi̍h khoán lâng, lí tùi-thāi in lóng bô chha-pia̍t, lí chí-ū tiong-si̍t kà-sī Siōng-tè ê tō-lí. Án-ni, la̍p-sè hō͘ [Lô-má] hông-tè [Khái-sat] ū ha̍h Lu̍t-hoat bô? Goán tio̍h la̍p-sè á m̄-bián?” 15Iâ-so͘ khòaⁿ-chhut in ê khúi-kè, chiū tùi in kóng, “Sī-án-chóaⁿ beh kā góa chhì-thàm? The̍h chi̍t ê gûn-pè hō͘ góa khòaⁿ-bāi leh.” 16In chiū the̍h chi̍t ê gûn-pè lâi. Iâ-so͘ mn̄g in, “Che sī sím-mi̍h lâng ê siōng, sím-mi̍h lâng ê jī-hō?” In ìn kóng, “[Khái-sat] ê.” 17Iâ-so͘ kā in kóng, “[Khái-sat] ê mi̍h hō͘ [Khái-sat]; Siōng-tè ê mi̍h hō͘ Siōng-tè.” In tùi Iâ-so͘ kám-kak chin tio̍h-kiaⁿ. 18Ū chi̍t-kóa chú-tiuⁿ bô koh-oa̍h ê [Sat-to͘-kai-phài] ê lâng lâi Iâ-so͘ hia, mn̄g I kóng, 19“Lāu-su, [Mô͘-se] só͘ siá ê Lu̍t-hoat kā goán kóng, ‘Nā ū lâng i ê hiaⁿ sí-khì, pàng bó͘ bô pàng kiáⁿ, i choh sió-tī ê tio̍h chhōa hiaⁿ-só thòe hiaⁿ thoân-chong-chiap-tāi.’ 20Bat ū chhit ê hiaⁿ-tī, siōng-tōa ê chhōa-bó͘, bô lâu hō͘-tāi chiū sí-khì. 21Tē-jī ê chhōa i ê hiaⁿ-só, mā bô lâu hō͘-tāi chiū sí-khì. Tē-saⁿ ê mā siâng-khoán. 22Chit chhit ê hiaⁿ-tī lóng bô lâu hō͘-tāi, chòe-āu chit-ê hū-jîn-lâng mā sí-khì. 23Koh-oa̍h ê sî, in lóng koh-oa̍h, án-ni chit-ê hū-jîn-lâng sī tó chi̍t ê lâng ê bó͘? In-ūi chit chhit-ê lóng bat chhōa i chòe bó͘.” 24Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín m̄-tio̍h, in-ūi lín m̄-bat Sèng-keng, mā m̄-bat Siōng-tè ê koân-lêng. 25In tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê sî, kap thiⁿ-téng ê thiⁿ-sài siâng-khoán, bô kè bô chhōa. 26Koan-hē sí-lâng koh-oa̍h, lín kiám m̄-bat tha̍k-tio̍h [Mô͘-se] ê chheh ‘Teh to̍h ê chhì-phè’ hit tōaⁿ? Siōng-tè tùi [Mô͘-se] kóng, ‘Góa sī [A-pek-la-hán] ê Siōng-tè, [Í-sat] ê Siōng-tè, [Ngá-kok] ê Siōng-tè.’ 27I m̄-sī sí-lâng ê Siōng-tè, sī oa̍h-lâng ê Siōng-tè. Lín oân-choân m̄-tio̍h!” 28Ū chi̍t ê keng-ha̍k-kàu-su lâi, thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ kap [Sat-to͘-kai-phài] ê lâng teh piān-lūn, khòaⁿ Iâ-so͘ ìn liáu chin tio̍h, chiū mn̄g I, “Só͘-ū ê kài-bēng tiong, tó chi̍t tiâu tē-it tiōng-iàu?” 29Iâ-so͘ ìn kóng, “Tē-it sī: [Í-sek-lia̍t] ah, lín tio̍h thiaⁿ! Chú lán ê Siōng-tè sī to̍k-it ê Chú. 30Lí tio̍h choân-sim, choân-chêng, choân-ì, choân-le̍k thiàⁿ Chú lí ê Siōng-tè. 31Tē-jī sī: Tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī. Bô pa̍t ê kài-bēng pí chiah-ê koh-khah tiōng-iàu.” 32Hit-ê keng-ha̍k-kàu-su tùi Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, lí só͘ kóng ê chin tio̍h. Lí kóng Siōng-tè chí-ū chi̍t ūi, I í-gōa bô pa̍t-ê; 33koh kóng tio̍h ēng choân-sim, choân-tì, choân-le̍k thiàⁿ Siōng-tè, koh thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī sī pí hiàn lóng-chóng ê sio-chè kap chè-mi̍h koh-khah iàu-kín.” 34Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h i ìn liáu chin ū tì-hūi, chiū kā i kóng, “Lí lī Siōng-tè-kok bô hn̄g.” Hit sî í-āu, bô-lâng káⁿ koh mn̄g Iâ-so͘ sím-mi̍h būn-tôe. 35Iâ-so͘ tī Sèng-tiān teh kà-sī ê sî, mn̄g kóng, “Keng-ha̍k-kàu-su ná-ōe kóng Ki-tok sī [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi? 36[Tāi-pi̍t] pún-sin siū Sèng Sîn kám-tōng kóng: Chú kā góa ê Chú kóng: Lí chē góa ê chiàⁿ-pêng, kàu góa hō͘ lí ê tùi-te̍k khut-ho̍k tī lí ê kha-ē. 37[Tāi-pi̍t] pún-sin kóng Ki-tok sī Chú, Ki-tok ná-ōe sī [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi?” Ū chi̍t tōa-kûn lâng ài thiaⁿ Iâ-so͘ ê kà-sī. 38Iâ-so͘ kà-sī kóng, “Tio̍h tî-hông keng-ha̍k-kàu-su. In ài chhēng tn̂g-saⁿ kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì, tī chhī-tiûⁿ-kháu hō͘ lâng chhéng-an, 39tī hōe-tn̂g lāi chē koân-ūi, tī iàn-hōe chē tōa-ūi. 40In chhim-chiàm kóaⁿ-hū ê ke-hé, thiau-kò͘-ì kî-tó chin tn̂g. In ōe siū koh-khah tāng ê hêng-hoa̍t.” 41Iâ-so͘ chē tī Sèng-tiān hōng-hiàn-kūi ê tùi-bīn teh khòaⁿ lâng hiàn chîⁿ lo̍h-khì. Chin chōe hó-gia̍h-lâng hiàn chin chōe chîⁿ. 42Ū chi̍t ê sàn-chhiah ê kóaⁿ-hū lâi, hiàn nn̄g ê tâng-chîⁿ-á, chiū-sī chi̍t kak gûn. 43Iâ-so͘ kiò bûn-tô͘ lâi, kā in kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chit-ê sàn-chhiah ê kóaⁿ-hū hiàn ji̍p-khì hōng-hiàn-kūi ê, pí chèng-lâng hiàn ê koh-khah chōe. 44In-ūi in lóng sī hiàn ēng chhun ê, m̄-kú chit-ê kóaⁿ-hū sui-jiân chin sàn-chhiah, iáu-kú the̍h só͘-ū ê, chiū-sī choân-pō͘ ê seng-oa̍h-hùi lóng hiàn lo̍h-khì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\