MÁ-KHÓ 13

1Iâ-so͘ tùi Sèng-tiān chhut-lâi ê sî, ū chi̍t ê bûn-tô͘ tùi I kóng, “Lāu-su, lí khòaⁿ, chio̍h chiah-ni̍h tōa tè! Kiàn-tio̍k-bu̍t chiah-ni̍h tông-hông!” 2Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín teh khòaⁿ chiah-ê tōa ê kiàn-tio̍k-bu̍t ò͘. Chiah-ê lóng ōe siū thiah-húi, thiah-kah bô chi̍t tè chio̍h ōe tha̍h tī pa̍t tè téng-bīn.” 3Iâ-so͘ tī [Ka-ná-soaⁿ] téng, bīn ǹg Sèng-tiān teh chē ê sî, [Pí-tek], [Ngá-kok], [Iok-hān], kap [An-tek-lia̍t] su-hā kā I mn̄g, 4“Chhiáⁿ kā goán kóng, chit-ê tāi-chì sím-mi̍h sî ōe hoat-seng? Chiah-ê it-chhè ê tāi-chì teh-beh oân-sêng ê sî ū sím-mi̍h tiāu-thâu?” 5Iâ-so͘ chiū kā in kóng, “Tio̍h kín-sīn chiah-bián siū bê-he̍k. 6Ū chin chōe lâng ōe lī-iōng góa ê miâ lâi, kóng ‘Góa chiū-sī Ki-tok’ thang bê-he̍k chin chōe lâng. 7Lín thiaⁿ-tio̍h chiàn-cheng í-ki̍p chiàn-cheng ê hong-siaⁿ ê sî, m̄-bián kiaⁿ. Chiah-ê tāi-chì it-tēng ōe hoat-seng, m̄-kú chiong-kio̍k iáu-bē kàu. 8In-ūi bîn-cho̍k ōe khí-lâi kong-kek bîn-cho̍k, kok-ka kong-kek kok-ka. Chin chōe só͘-chāi ū tōe-tāng, ū ki-hng. Chiah-ê tāi-chì put-kò sī chhui-chūn thàng-thiàⁿ ê khai-sí. 9“Lín ka-kī tio̍h kín-sīn, lín ōe hō͘ lâng kau hō͘ gī-hōe, tī hōe-tn̂g siū piⁿ-phah. Lín ōe ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘ khiā tī chóng-tok kap kun-ông ê bīn-chêng, tùi in chòe kiàn-chèng. 10M̄-kú hok-im it-tēng tio̍h tāi-seng thoân hō͘ bān-bîn. 11In kā lín lia̍h-khì kau hō͘ hoat-têng ê sî, m̄-bián seng hoân-ló beh kóng sím-mi̍h, hit sî lín tit-tio̍h sím-mi̍h chí-sī chiū chiàu án-ni kóng, in-ūi teh kóng-ê m̄-sī lín ka-kī, sī Sèng Sîn. 12Hiaⁿ-tī ōe chhut-bōe hiaⁿ-tī, hō͘ i sí; lāu-pē mā ōe án-ni tùi-thāi kiáⁿ-jî. Kiáⁿ-jî ōe khí-lâi kong-kek pē-bú, kā in hāi-sí. 13Lín ōe ūi-tio̍h góa ê miâ hō͘ chèng-lâng oàn-hūn. M̄-kú jím-nāi kàu chòe-āu ê lâng ōe tit-tio̍h kiù.” 14“Tng lín khòaⁿ-tio̍h hit-ê ‘Khó-ò͘ⁿ ê Húi-bia̍t-chiá’ khiā tī m̄ eng-kai khiā ê só͘-chāi --- tha̍k ê lâng tio̍h bêng-pe̍k chit kù ōe ê ì-sù --- hit sî tī [Iû-thài] ê tio̍h tô-cháu khì soaⁿ-lāi; 15tī chhù-téng ê m̄-thang lo̍h-lâi, mā m̄-thang ji̍p-khì chhù-lāi the̍h mi̍h-kiāⁿ; 16tī hn̂g-ni̍h ê m̄-thang tńg-khì hiahⁿ gōa-saⁿ. 17Tī hiah-ê ji̍t-chí, ū sin-īn ê kap hō͘ eⁿ-á chia̍h-lin ê hū-jîn-lâng hui-siông put-hēng! 18Tio̍h kî-tó, chiah-ê tāi-chì chiah-bián tī tang-thiⁿ hoat-seng. 19In-ūi tī hiah-ê ji̍t-chí teh-beh ū chai-lān, sī tùi Siōng-tè chhòng-chō bān-mi̍h í-lâi m̄-bat ū ê, chiong-lâi mā bōe-koh ū. 20Chú nā bô kiám-chió hiah-ê ji̍t-chí, bô-lâng ōe tit-tio̍h kiù; m̄-kú ūi-tio̍h I só͘ kéng ê soán-bîn, I í-keng ū kiám-chió hiah-ê ji̍t-chí. 21“Hit sî, nā ū lâng kā lín kóng ‘Lín khòaⁿ, Ki-tok tī chia’, á-sī kóng ‘Lín khòaⁿ, I tī hia’, m̄-thang siong-sìn. 22In-ūi ū chi̍t-kóa ké Ki-tok kap ké sian-ti ōe chhut-hiān, kiâⁿ sîn-jiah kî-sū, nā ōe, liân soán-bîn to beh kā in bê-he̍k. 23Tio̍h kín-sīn; góa í-keng chiong it-chhè lóng seng kā lín kóng lah.” 24“Tī hit-ê chai-lān kè liáu hiah-ê ji̍t-chí, ji̍t ōe pìⁿ o͘-àm, ge̍h bōe hoat-kng, 25chhiⁿ ōe tùi thiⁿ-téng lak lo̍h-lâi, thiⁿ-téng ê kng-thé lóng ōe iô-choah. 26Hit sî, lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ Jîn-chú chhiong-móa tōa koân-lêng kap êng-kng chē hûn lâi-lîm. 27I ōe chhe-khián thiⁿ-sài tùi sì-hng, tùi tōe ê chit pêng kàu thiⁿ ê hit pêng chū-chi̍p I ê soán-bîn.” 28“Lín tio̍h tùi bû-hoa-kó-chhiū ha̍k-si̍p: Ki puh-íⁿ hoat-hio̍h ê sî, lín chiū chai hē-thiⁿ teh-beh kàu. 29Chhin-chhiūⁿ án-ni, lín khòaⁿ-tio̍h chiah-ê tāi-chì hoat-seng ê sî chiū chai Jîn-chú í-keng chiap-kūn, kàu mn̂g-kháu lah. 30Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chit sè-tāi iáu-bē kè-khì, che it-chhè lóng ōe hoat-seng. 31Thiⁿ kap tōe ōe siau-sit, m̄-kú góa ê ōe choa̍t-tùi bōe siau-sit.” 32“Koan-hē hit-ê ji̍t, hit-ê sî, bô-lâng chai; thiⁿ-téng ê thiⁿ-sài m̄-chai, Kiáⁿ mā m̄-chai, chí-ū Pē chai. 33Tio̍h kín-sīn, tio̍h kéng-séng, in-ūi lín m̄-chai hit-ê sî-khek sím-mi̍h sî ōe kàu. 34Chhin-chhiūⁿ ū chi̍t ê lâng beh chhut-gōa, chiong koân kau hō͘ lô͘-po̍k, hun-phòe kang-chok hō͘ ta̍k ê lâng, koh hoan-hù siú-ōe sió-sim kò͘-siú. 35Só͘-í, tio̍h kéng-séng, chiah-bián chit ke ê chú-lâng hut-jiân tńg-lâi khòaⁿ-tio̍h lín teh khùn, in-ūi lín m̄-chai i sím-mi̍h sî ōe tńg-lâi, sī hông-hun á-sī pòaⁿ-mî, sī thiⁿ-beh-kng á-sī ji̍t-chhut ê sî. 37Góa kā lín kóng ê ōe mā beh tùi chèng-lâng kóng: Tio̍h kéng-séng!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\