MÁ-KHÓ 14

1Koh nn̄g-ji̍t chiū-sī Pôaⁿ-kè-choeh kap Tû-kàⁿ-choeh. Chè-si-tiúⁿ kap keng-ha̍k-kàu-su teh chhē-khòaⁿ beh ēng sím-mi̍h kè-bô͘ thang lia̍h Iâ-so͘, kā I hāi-sí; 2put-kò in kóng, “M̄-thang tī choeh-kî tiong, kiaⁿ-liáu bîn-chiòng khí pō-tōng.” 3Iâ-so͘ tī [Pek-tāi-nî] bâ-hong pīⁿ-lâng [Se-bûn] ê chhù teh chē-toh chia̍h-pn̄g ê sî, ū chi̍t ê hū-jîn-lâng lâi, the̍h chi̍t koàn ge̍k-pân, lāi-bīn tóe móa sûn koh kùi ê Ná-ta̍t phang-iû. I kòng-phòa ge̍k-pân, chiong phang-iû tò tī Iâ-so͘ ê thâu-khak téng. 4Ū chi̍t-kóa lâng chin siū-khì, hō͘-siōng gī-lūn kóng, “Ná-tio̍h án-ni lōng-hùi phang-iû? 5Chit koàn phang-iû ōe-tàng bōe saⁿ-pah gōa ê gûn lâi kiù-chè sàn-chhiah-lâng!” In chiū kā i chek-pī. 6M̄-kú Iâ-so͘ kóng, “M̄-thang kā i tòng! Ná-beh kā i tiau-lân? I ū ūi-tio̍h góa chòe chi̍t hāng hó-sū. 7Put-sî ū sàn-chhiah-lâng kap lín chòe-hé, lín nā beh, put-koán-sî to ōe-tàng pang-chān in; put-kò góa bōe put-sî kap lín chòe-hé. 8Chit-ê hū-jîn-lâng í-keng chīn-la̍t chòe lah; i seng ēng phang-iû boah góa ê seng-khu chún-pī góa ê bâi-chòng. 9Góa si̍t-chāi kā lín kóng, hok-im bô-lūn thoân kàu choân sè-kài sím-mi̍h só͘-chāi, lâng lóng ōe kóng-khí chit-ê hū-jîn-lâng só͘ chòe ê tāi-chì lâi kì-liām i.” 10Cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t ê, [Í-su-ka-lio̍k] ê [Iû-tāi], khì kìⁿ hiah-ê chè-si-tiúⁿ, beh chiong Iâ-so͘ chhut-bōe hō͘ in. 11In thiaⁿ-tio̍h chin hoaⁿ-hí, tah-èng beh chîⁿ hō͘ i. [Iû-tāi] chiū it-ti̍t teh chhē ki-hōe khòaⁿ-beh án-chóaⁿ thang chhut-bōe Iâ-so͘. 12Tû-kàⁿ-choeh ê thâu-chi̍t ji̍t, chiū-sī thâi Pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-ko hit ji̍t, bûn-tô͘ lâi mn̄g Iâ-so͘, “Lí ài goán khì tó-ūi kā lí chún-pī chia̍h Pôaⁿ-kè-choeh ê boán-chhan?” 13Iâ-so͘ chhe nn̄g ê bûn-tô͘, hoan-hù in kóng, “Lín ji̍p-khì siâⁿ-lāi, ōe tú-tio̍h chi̍t ê the̍h chúi-pân ê lâng, lín tè i khì. 14I bô-lūn ji̍p-khì tó chi̍t keng chhù, lín tio̍h kā hit ke ê chú-lâng kóng, ‘Lāu-su teh mn̄g, I kap bûn-tô͘ beh chia̍h Pôaⁿ-kè-choeh boán-chhan ê kheh-thiaⁿ tī tó-ūi?’ 15I ōe pò lín khòaⁿ lâu-téng chi̍t keng khoán hó-sè ê tōa-thiaⁿ, lín chiū tī hia ūi-tio̍h lán chún-pī.” 16Hit nn̄g ê bûn-tô͘ chiū chhut-khì, kàu siâⁿ-lāi, khòaⁿ-tio̍h ta̍k hāng kap Iâ-so͘ kā in kóng ê lóng siâng-khoán; in chiū tī hia chún-pī Pôaⁿ-kè-choeh ê boán-chhan. 17Hông-hun ê sî, Iâ-so͘ kap cha̍p-jī sù-tô͘ chòe-hé lâi. 18In teh chia̍h-pn̄g ê sî, Iâ-so͘ kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lín chiah-ê kap góa chòe-hé teh chia̍h ê lâng tiong-kan ū chi̍t ê beh kā góa chhut-bōe.” 19In chin siong-sim, chi̍t-ê chi̍t-ê kā I mn̄g, “M̄-sī góa hò͘ⁿ?” 20Iâ-so͘ kā in kóng, “Sī lín cha̍p-jī lâng tiong ê chi̍t ê, chiū-sī the̍h piáⁿ kap góa tī pôaⁿ-ni̍h teh ùn hit-ê. 21Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài, Jîn-chú ōe siū hāi, put-kò chhut-bōe Jîn-chú hit-ê lâng chhám à! Hit-ê lâng lêng-khó bô chhut-sì khah hó!” 22In teh chia̍h ê sî, Iâ-so͘ the̍h piáⁿ, kám-siā liáu-āu peh-khui, pun hō͘ bûn-tô͘, kóng, “The̍h khì; che sī góa ê seng-khu.” 23Āu-lâi I phâng-poe, kám-siā liáu-āu the̍h hō͘ bûn-tô͘, in chiū lóng lim hit poe. 24Iâ-so͘ kā in kóng, “Che sī góa ê huih, sī li̍p-iok ê huih, ūi-tio̍h chin chōe lâng lâu-chhut ê. 25Góa si̍t-chāi kā lín kóng, tī Siōng-tè-kok lim sin ê phû-tô-chiú hit ji̍t í-chêng, góa choa̍t-tùi bōe-koh lim chit-ê phû-tô-chiú.” 26In gîm-si liáu-āu chiū chhut-khì, khì [Ka-ná-soaⁿ]. 27Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín lóng ōe pàng-sak góa, in-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Góa beh phah bo̍k-chiá, iûⁿ chiū sì-sòaⁿ. 28Put-kò góa koh-oa̍h í-āu ōe pí lín seng khì [Ka-lī-lī].” 29[Pí-tek] kā Iâ-so͘ kóng, “Chèng-lâng nā lóng pàng-sak lí, góa it-tēng bōe!” 30Iâ-so͘ kā [Pí-tek] kóng, “Góa si̍t-chāi kā lí kóng, kin-á-ji̍t, chiū-sī kim-mî, koe thî nn̄g piàn í-chêng, lí ōe saⁿ pái m̄-jīn góa.” 31M̄-kú [Pí-tek] kian-chhî kóng, “Nā it-tēng tio̍h kap lí chòe-hé sí, góa mā choa̍t-tùi bōe m̄-jīn lí!” Kî-tha ê lâng mā lóng án-ni kóng. 32Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ lâi-kàu chi̍t ê só͘-chāi, miâ kiò-chòe [Khek-se-má-nî]. I kā bûn-tô͘ kóng, “Góa khì kî-tó, lín tiàm chia chē.” 33I chiū chhōa [Pí-tek], [Ngá-kok], [Iok-hān] chòe-hé khì. I chin kiaⁿ-hiâⁿ, hui-siông thòng-khó͘, 34tùi in kóng, “Góa ê sim iu-siong kàu beh sí. Lín tiàm chia. Tio̍h kéng-séng!” 35Iâ-so͘ kiâⁿ khah chìn-chêng, phak tī thô͘-kha kî-kiû, khòaⁿ ōe-tàng hō͘ I bián keng-kè chit-ê thòng-khó͘ ê sî-kan bōe. 36I kiû kóng, “A-pa Pē ah, lí ta̍k hāng lóng ōe. Chit-ê poe kiû lí kā góa the̍h khui, m̄-kú m̄-sī chiàu góa ê ì-sù, tio̍h chiàu lí ê chí-ì si̍t-hiān.” 37Āu-lâi Iâ-so͘ tńg-lâi, khòaⁿ-tio̍h bûn-tô͘ teh khùn, chiū kā [Pí-tek] kóng, “[Se-bûn], lí teh khùn ò͘? Lí bōe-tàng kéng-séng chi̍t tiám-cheng kú sī-bô? 38Tio̍h kéng-séng, tio̍h kî-tó, chiah bōe hām-lo̍h iú-he̍k. Lín ê sim chin ì-ài, m̄-kú jio̍k-thé loán-jio̍k.” 39Iâ-so͘ koh khì kî-tó, mā-sī kóng siâng-khoán ê ōe. 40I koh tńg-lâi, khòaⁿ-tio̍h in in-ūi ba̍k-chiu chin siap iáu teh khùn; in m̄-chai beh kā Iâ-so͘ ìn sím-mi̍h. 41Iâ-so͘ tē-saⁿ piàn tńg-lâi, tùi in kóng, “Lín iáu teh khùn, iáu teh hioh-khùn ò͘? Kàu-gia̍h lah! Sî-kan í-keng kàu; lín khòaⁿ, Jîn-chú siū chhut-bōe kau tī chōe-jîn ê chhiú-thâu lah. 42Khí-lâi, lán lâi-khì. Lín khòaⁿ, chhut-bōe góa ê lâng beh kàu lah.” 43Iâ-so͘ iáu teh kóng ê sî, cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t ê --- [Iû-tāi] sûi-sî lâi. Chè-si-tiúⁿ, keng-ha̍k-kàu-su, kap tiúⁿ-ló phài lâi ê chi̍t tīn lâng gia̍h to gia̍h kùn kap i tàu-tīn lâi. 44Hit-ê chhut-bōe-chiá ū hō͘ in chi̍t ê àm-hō, kóng, “Góa kā I chim hit-ê chiū-sī, lín kā I lia̍h, giâm-bi̍t khàn-siú, kā I ah-khì.” 45[Iû-tāi] chi̍t-ē kàu, sûi-sî kiâⁿ-óa Iâ-so͘, kiò “Lia̍p-pí”, chiū kā I chim, 46in chiū hē-chhiú lia̍h Iâ-so͘. 47Ū chi̍t ê khiā tī piⁿ-a ê lâng pu̍ih to tùi tōa-chè-si ê lô͘-po̍k phut lo̍h-khì, siah-tiāu i ê chi̍t pêng hī-á. 48Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín gia̍h to gia̍h kùn chhut-lâi lia̍h góa, sī teh lia̍h kiông-tō sī-bô? 49Góa ta̍k ji̍t tī Sèng-tiān teh kà-sī lâng, lín mā ū tī hia, lín bô kā góa lia̍h. M̄-kú che sī beh hō͘ Sèng-keng ê ōe tit-tio̍h èng-giām.” 50Hit sî, só͘-ū ê bûn-tô͘ lóng pàng-sak Iâ-so͘, tô-cháu. 51Ū chi̍t ê siàu-liân-lâng teh tè Iâ-so͘, seng-khu chí-ū moa chi̍t tè iù-môa-pò͘. In beh kā i lia̍h, 52m̄-kú i kā iù-môa-pò͘ pàng-leh, thǹg-pak-theh tô-cháu. 53In kā Iâ-so͘ chhōa-khì tōa-chè-si hia; só͘-ū ê chè-si-tiúⁿ, tiúⁿ-ló, kap keng-ha̍k-kàu-su lóng chū-chi̍p tī hia. 54[Pí-tek] lī hn̄g-hn̄g tè Iâ-so͘, tè ji̍p-khì tōa-chè-si kong-koán ê tiâⁿ, kap hiah-ê kéng-ōe chòe-hé chē-teh hang-hé. 55Hiah-ê chè-si-tiúⁿ kap choân gī-hōe it-ti̍t teh chhē chèng-kù beh kò Iâ-so͘, kā I tēng sí-chōe, m̄-kú chhē lóng bô. 56In-ūi ū chin chōe lâng kā Iâ-so͘ bû-kò, in ê chèng-sû bô it-tì. 57Ū kúi-nā ê lâng khí-lâi kā I bû-kò, kóng 58“Goán bat thiaⁿ-kìⁿ I kóng, ‘Góa beh thiah-húi chit keng lâng ê chhiú só͘ khí ê Sèng-tiān, saⁿ ji̍t lāi beh koh lēng-gōa khí chi̍t keng m̄-sī lâng ê chhiú khí ê.’ ” 59Liân chit-ê, in ê chèng-sû mā bô it-tì. 60Tōa-chè-si tī chèng-lâng ê bīn-chêng khiā khí-lâi, mn̄g Iâ-so͘, “Chiah-ê lâng teh kā lí kò sím-mi̍h? Lí ná lóng bô tap-piān?” 61M̄-kú Iâ-so͘ tiām-tiām, lóng bô ìn pòaⁿ-kù. Tōa-chè-si koh mn̄g I kóng, “Lí sī Ki-tok, sī eng-kai tit-tio̍h chheng-chàn Hit-ūi ê Kiáⁿ á m̄-sī?” 62Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa sī. Lín ōe khòaⁿ-kìⁿ Jîn-chú chē tī Choân-lêng-chiá ê chiàⁿ-pêng, chē thiⁿ-téng ê hûn lâi!” 63Tōa-chè-si thiah-li̍h ka-kī ê gōa-saⁿ, kóng, “Lán iáu su-iàu sím-mi̍h chèng-jîn? 64Lín í-keng ū thiaⁿ-tio̍h I siat-to̍k Siōng-tè. Lín phah-sǹg án-chóaⁿ?” In lóng phòaⁿ I ū-chōe, eng-kai chhú-sí. 65Ū chi̍t-kóa lâng kā Iâ-so͘ phùi chhùi-nōa, ng I ê bīn, ēng kûn-thâu-bú kā I cheng, koh tùi I kóng, “Sian-ti à, kóng khòaⁿ-bāi, siáⁿ-lâng kā lí cheng?” Kéng-ōe kā I lia̍h-teh ti̍t-ti̍t siàn. 66[Pí-tek] iáu tī tōa-chè-si kong-koán ē-bīn ê tiâⁿ, ū chi̍t ê tōa-chè-si ê lú-pī lâi. 67I khòaⁿ-tio̍h [Pí-tek] teh hang-hé, ti̍t-ti̍t kā i siòng, kóng, “Lí mā lóng ū teh kap hit-ê [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ chòe-hé.” 68[Pí-tek] m̄-jīn, kóng, “Góa m̄-chai, mā thiaⁿ bô lí teh kóng sím-mi̍h.” I chiū chhut-khì tiâⁿ ê gōa-bīn. Hit sî koe chiū thî. 69Hit-ê lú-pī khòaⁿ-tio̍h i, koh kā khiā tī piⁿ-a ê lâng kóng, “Chit-ê lâng sī in hit tīn ê lâng.” 70[Pí-tek] koh-chài m̄-jīn. Kè bô jōa kú, hiah-ê khiā tī piⁿ-a ê lâng koh tùi [Pí-tek] kóng, “Lí khak-si̍t sī in hit tīn ê lâng, in-ūi lí mā-sī [Ka-lī-lī]-lâng.” 71[Pí-tek] chiū chiù-chōa kóng, “Lín teh kóng hit-ê lâng, góa m̄-bat. Góa nā kóng pe̍h-chha̍t, goān Siōng-tè chek-hoa̍t góa!” 72Hit sî, koe tē-jī piàn thî. [Pí-tek] siūⁿ-khí Iâ-so͘ kā i kóng ê ōe “Koe thî nn̄g piàn í-chêng, lí ōe saⁿ pái m̄-jīn góa”, chiū chhut-siaⁿ khàu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\