MÁ-KHÓ 15

1Thiⁿ chi̍t-ē kng, hiah-ê chè-si-tiúⁿ, tiúⁿ-ló, keng-ha̍k-kàu-su, í-ki̍p choân gī-hōe ê lâng tàu-tīn chham-siông. In kā Iâ-so͘ pa̍k khí-lâi, ah-khì kau hō͘ [Pí-lia̍p-to]. 2[Pí-lia̍p-to] mn̄g Iâ-so͘, “Lí sī [Iû-thài]-lâng ê Ông sī-bô?” Iâ-so͘ ìn kóng, “Che sī lí kóng ê.” 3Chè-si-tiúⁿ kò Iâ-so͘ chin chōe hāng tāi-chì. 4[Pí-lia̍p-to] koh mn̄g Iâ-so͘, “Lí khòaⁿ, in kā lí kò chiah-chōe hāng, lí ná lóng bô tap-piān?” 5Iâ-so͘ iû-goân bô ìn pòaⁿ-kù, [Pí-lia̍p-to] soah kám-kak chin kî-koài. 6Ta̍k nî tī Pôaⁿ-kè-choeh ê sî, [Pí-lia̍p-to] lóng ū chiàu bîn-chiòng ê iau-kiû pàng chi̍t ê hoān-lâng hō͘ in. 7Ū chi̍t ê lâng miâ kiò-chòe [Pa-lia̍p-pa], i kap chi̍t-kóa poān-tô͘ chòe-hé koaiⁿ-kaⁿ; in bat tī pō-loān tiong thâi-sí lâng. 8Kûn-chiòng chū-chi̍p óa-lâi, iau-kiû [Pí-lia̍p-to] chiàu koàn-lē pān-lí. 9[Pí-lia̍p-to] mn̄g in kóng, “Lín ài góa pàng [Iû-thài]-lâng ê Ông hō͘ lín bô?” 10In-ūi i chai hiah-ê chè-si-tiúⁿ sī ūi-tio̍h oàn-tò͘ chiah chiong Iâ-so͘ kau hō͘ i. 11Hiah-ê chè-si-tiúⁿ siàn-tōng kûn-chiòng, tian-tò iau-kiû [Pí-lia̍p-to] pàng [Pa-lia̍p-pa] hō͘ in. 12[Pí-lia̍p-to] koh chi̍t piàn mn̄g in kóng, “Án-ni, lín chheng-chòe ‘[Iû-thài-lâng] ê Ông’ ê, lín ài góa án-chóaⁿ chhú-lí?” 13In koh tōa-siaⁿ hoah, “Kā tèng si̍p-jī-kè!” 14[Pí-lia̍p-to] mn̄g in kóng, “Sī-án-chóaⁿ? I ū chòe sím-mi̍h pháiⁿ tāi-chì?” In koh-khah tōa-siaⁿ hoah, “Kā tèng si̍p-jī-kè!” 15[Pí-lia̍p-to] ūi-tio̍h beh hō͘ kûn-chiòng hoaⁿ-hí, chiū pàng [Pa-lia̍p-pa] hō͘ in, koh bēng-lēng lâng ēng piⁿ phah Iâ-so͘, jiân-āu kau I khì tèng si̍p-jī-kè. 16Peng-sū tòa Iâ-so͘ khì chóng-tok-hú ê īⁿ-lāi, āu-lâi tiàu-chi̍p choân-tūi ê peng. 17In kā Iâ-so͘ chhēng chi̍t niá chí-sek ê gōa-phàu, koh ēng chhì-á pīⁿ chi̍t téng ông-koan kā I tì. 18In kā I kiâⁿ-lé, hoah kóng, “[Iû-thài]-lâng ê Ông bān-sòe!” 19In koh ēng chi̍t ki lô͘-tek-á sut I ê thâu-khak, kā I phùi chhùi-nōa, kūi lo̍h-khì pài I. 20In hì-lāng I liáu-āu, hit niá chí-sek ê gōa-phàu kā thǹg khí-lâi, koh chiong I ka-kī ê saⁿ kā chhēng lo̍h-khì, jiân-āu ah I chhut-khì tèng si̍p-jī-kè. 21Ū chi̍t ê [Kó͘-lī-nāi]-lâng [Se-bûn], sī [A-le̍k-san-tāi] kap [Ló͘-hu] ê lāu-pē, i tùi chng-kha lâi, tú-hó tùi hia keng-kè; peng-sū kiông-pek i giâ Iâ-so͘ ê si̍p-jī-kè. 22In kā Iâ-so͘ ah-kàu chi̍t ê só͘-chāi kiò-chòe [Kok-kok-tha], hoan-e̍k sī “[Thâu-khak-óaⁿ-niá]”. 23In ēng chham bu̍t-io̍h ê chiú hō͘ Iâ-so͘ lim, m̄-kú I bô lim . 24Jiân-āu in kā I tèng si̍p-jī-kè, koh pun I ê saⁿ, thiu-chhiam koat-tēng ta̍k ê lâng tit-tio̍h sím-mi̍h. 25In tèng Iâ-so͘ tī si̍p-jī-kè ê sî sī chá-khí-sî káu tiám. 26Ū chi̍t ê pâi-á siá I ê chōe-chn̄g: “Iû-thài-lâng ê Ông”. 27Ū nn̄g ê kiông-tō kap I chòe-hé tèng si̍p-jī-kè, chi̍t ê tī chiàⁿ-pêng, chi̍t ê tī tò-pêng. 29Tùi hia keng-kè ê lâng kā I bú-jio̍k, iô-thâu, kóng, “Ài à, lí chit-ê lâng, kóng beh thiah-húi Sèng-tiān saⁿ ji̍t lāi koh kā khí khí-lâi, 30tio̍h kiù lí ka-kī, tùi si̍p-jī-kè lo̍h-lâi!” 31Chè-si-tiúⁿ kap keng-ha̍k-kàu-su mā án-ni kā I thí-chhiò, kóng-lâi kóng-khì, “I kiù pa̍t-lâng, bô hoat-tō͘ kiù ka-kī! 32I sī Ki-tok, [Í-sek-lia̍t] ê Ông, hiān-chāi tio̍h tùi si̍p-jī-kè lo̍h-lâi, hō͘ lán thang khòaⁿ, thang sìn.” Kap Iâ-so͘ chòe-hé tèng si̍p-jī-kè hiah-ê kiông-tō mā kā I bú-jio̍k. 33Tiong-tàu ê sî, choân-tōe lóng o͘-àm, sòa kàu ē-po͘ saⁿ tiám. 34Saⁿ tiám ê sî, Iâ-so͘ tōa-siaⁿ hoah, “Í-lô-i, Í-lô-i, la-má sat-pak-tāi-nî?” ì-sù sī “Góa ê Siōng-tè, góa ê Siōng-tè, lí sī-án-chóaⁿ pàng-sak góa?” 35Ū chi̍t-kóa khiā tī piⁿ-a ê lâng thiaⁿ-tio̍h, kóng, “Lín khòaⁿ, I teh kiò [Í-lī-a]!” 36Ū chi̍t ê lâng cháu-khì, the̍h hái-mî chìm sng-chiú, pa̍k tī lô͘-tek-á bé, tu-khì hō͘ Iâ-so͘ suh, kóng, “Tán chi̍t-ē! Lán khòaⁿ [Í-lī-a] ōe lâi kā I kiù bōe.” 37Iâ-so͘ tōa-siaⁿ hoah chi̍t siaⁿ, chiū tn̄g-khùi. 38Hit sî Sèng-tiān lāi ê tiùⁿ-lî tùi-téng kàu-ē li̍h-chòe nn̄g pêng. 39Khiā tī Iâ-so͘ tùi-bīn ê kun-koaⁿ khòaⁿ-tio̍h I tn̄g-khùi ê chêng-hêng, kóng, “Chit-ê lâng khak-si̍t sī Siōng-tè ê Kiáⁿ!” 40Mā ū chi̍t-kóa hū-jîn-lâng tùi hn̄g-hn̄g teh khòaⁿ, kî-tiong ū [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a], sió [Ngá-kok] kap [Iok-sek] ê lāu-bú [Má-lī-a], í-ki̍p [Sat-lô-bí]. 41In sī Iâ-so͘ tī [Ka-lī-lī] ê sî chiū tè I koh ho̍k-sāi I ê hū-jîn-lâng. Lēng-gōa koh ū chin chōe kap Iâ-so͘ chòe-hé lâi [Iâ-lō͘-sat-léng] ê hū-jîn-lâng mā tī hia. 42Í-keng hông-hun, in-ūi hit ji̍t sī Pôaⁿ-kè-choeh ê Pī-pān-ji̍t, sī An-hioh-ji̍t ê chêng chi̍t ji̍t, 43[A-lī-má-thài] ê [Iok-sek] lâi, hó-táⁿ khì kìⁿ [Pí-lia̍p-to], chhéng-kiû chiong Iâ-so͘ ê ûi-thé hō͘ i. [Iok-sek] sī chi̍t ê siū lâng chun-kèng ê gī-oân, pún-sin mā ū teh kî-thāi Siōng-tè-kok ê lâi-lîm. 44[Pí-lia̍p-to] thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ í-keng sí, kám-kak kî-koài, chiū kiò kun-koaⁿ lâi, mn̄g khòaⁿ Iâ-so͘ sī m̄-sī í-keng sí-khì. 45I tùi kun-koaⁿ thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ khak-si̍t sí ê siau-sit, chiū chiong ûi-thé kau hō͘ [Iok-sek]. 46[Iok-sek] bóe chi̍t tè iù-môa-pò͘, jiân-āu chiong Iâ-so͘ ê ûi-thé tùi si̍p-jī-kè sóa lo̍h-lâi, ēng hit tè iù-môa-pò͘ kā I pau, an-chòng tī í-keng phah hó tī chio̍h-piah-lāi ê bōng, koh kō chi̍t tè chio̍h lâi that tī bōng-kháu. 47[Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a] kap [Iok-sek] ê lāu-bú [Má-lī-a] ū khòaⁿ-tio̍h an-chòng Iâ-so͘ ê só͘-chāi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\