MÁ-KHÓ 16

1An-hioh-ji̍t kè liáu, [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a], [Ngá-kok] ê lāu-bú [Má-lī-a], kap [Sat-lô-bí] bóe phang-liāu beh khì boah Iâ-so͘ ê ûi-thé. 2Lé-pài-ji̍t thàu-chá, ji̍t tú-á chhut ê sî, in chiū khì bōng-tōe. 3In hō͘-siōng kóng, “Sím-mi̍h lâng beh thòe lán chiong bōng-kháu hit tè chio̍h kō-khui?” 4Hit tè chio̍h hui-siông tōa tè. In chi̍t-ē gia̍h-thâu, khòaⁿ-tio̍h hit tè chio̍h í-keng kō-khui. 5In ji̍p-khì bōng-lāi, khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê chhēng pe̍h saⁿ ê siàu-liân-lâng chē tī chiàⁿ-pêng, hui-siông tio̍h-kiaⁿ. 6Hit-ê siàu-liân-lâng tùi in kóng, “Bián kiaⁿ! Góa chai lín teh chhē hō͘ lâng tèng si̍p-jī-kè ê [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ ; I í-keng koh-oa̍h, bô tī chia. Lâi khòaⁿ khǹg I ê só͘-chāi. 7Lín khì, khì kā I ê bûn-tô͘ kap [Pí-tek] kóng, ‘I pí lín seng khì [Ka-lī-lī], tī hia lín ōe kìⁿ-tio̍h I, tú-tú chiàu I kā lín kóng ê.’ ” 8In tùi bōng-ni̍h chhut-lâi, ti̍t-ti̍t cháu, kiaⁿ-kah phi̍h-phi̍h-chhoah koh gāng-khì. In lóng bô tùi lâng kóng sím-mi̍h, in-ūi in chin kiaⁿ. Hiah-ê hū-jîn-lâng khì [Pí-tek] kap i ê pêng-iú hia, tùi in kán-tan pò-kò só͘ thiaⁿ-kìⁿ lóng-chóng ê tāi-chì. Chiah-ê tāi-chì í-āu, Iâ-so͘ pún-sin chhe-khián I ê bûn-tô͘, tùi-tang-kàu-sai soan-iông sîn-sèng, put-bia̍t, hō͘ lâng tit-tio̍h éng-oán chín-kiù ê sìn-sit. Amen! 9Lé-pài-ji̍t thàu-chá, Iâ-so͘ koh-oa̍h liáu-āu, tāi-seng tùi [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a] hián-hiān; Iâ-so͘ bat kā i kóaⁿ-chhut chhit ê kúi. 10I khì kā hiah-ê tè Iâ-so͘ ê lâng pò-kò, hit sî in teh ai-siong thî-khàu. 11In thiaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ koh-oa̍h koh ū hō͘ [Má-lī-a] khòaⁿ-tio̍h, in iáu m̄-sìn. 12Chiah-ê tāi-chì í-āu, ū nn̄g ê bûn-tô͘ kiâⁿ-lō͘ beh khì chng-kha ê sî, Iâ-so͘ ēng pa̍t khoán ê hêng-siōng tùi in hián-hiān. 13In tńg-khì kā kî-tha ê lâng pò-kò, m̄-kú hiah-ê lâng lóng m̄-sìn. 14Āu-lâi, cha̍p-it ê sù-tô͘ teh chia̍h-pn̄g ê sî, Iâ-so͘ tùi in hián-hiān. I chek-pī in m̄-sìn kap ngī-sim, in-ūi in bô sìn khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ koh-oa̍h ê lâng kā in kóng ê ōe. 15Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín tio̍h khì choân sè-kài tùi só͘-ū pī-chō-ê soan-iông hok-im. 16Sìn lâi niá-siū sóe-lé ê lâng ōe tit-tio̍h kiù; m̄-sìn ê lâng ōe siū tēng-chōe. 17Sìn ê lâng ōe kiâⁿ ē-bīn chiah-ê sîn-jiah: In ōe hōng góa ê miâ kóaⁿ-kúi; in ōe kóng sin ê gú-giân; 18in lia̍h chôa á-sī lim to̍k mā bōe siū siong-hāi; in kā pīⁿ-lâng hōaⁿ-chhiú, pīⁿ-lâng ōe tit-tio̍h i-hó.” 19Chú Iâ-so͘ kā in kóng chiah-ê ōe liáu-āu siū chiap chiūⁿ-thiⁿ, chē tī Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng. 20Bûn-tô͘ chhut-khì ta̍k só͘-chāi thoân hok-im. Chú kap in tâng-kang, ēng in só͘ kiâⁿ ê sîn-jiah chèng-si̍t in só͘ thoân ê tō-lí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\