MÁ-KHÓ 3

1Iâ-so͘ koh ji̍p-khì hōe-tn̂g, tī hia ū chi̍t ê chi̍t ki chhiú khê-khì ê lâng. 2Ū chi̍t-kóa lâng teh tng-tán khòaⁿ Iâ-so͘ tī An-hioh-ji̍t ōe kā chit-ê lâng i-tī á-bōe, thang kā I kò. 3Iâ-so͘ tùi hit-ê chhiú khê-khì ê lâng kóng, “Khí-lâi, lâi tiong-ng chia.” 4Jiân-āu I mn̄g chèng-lâng, “Tī An-hioh-ji̍t, chòe hó-sū á-sī chòe pháiⁿ-sū, kiù sìⁿ-miā á-sī hāi sìⁿ-miā, tó chi̍t hāng ha̍h Lu̍t-hoat?” In lóng tiām-tiām. 5Iâ-so͘ siū-khì, chi̍t-ê chi̍t-ê kā in khòaⁿ, ūi-tio̍h in ê ngī-sim iu-siong, chiū tùi hit-ê lâng kóng, “Chhiú chhun chhut-lâi!” I chhiú chhun chhut-lâi, chiū ho̍k-goân. 6Hiah-ê [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng chiū lī-khui hōe-tn̂g, sûi-sî kap [Hi-lu̍t]-tóng ê lâng tàu-tīn kè-bô͘ tùi-hù Iâ-so͘, khòaⁿ beh án-chóaⁿ kā I hāi-sí. 7Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ thòe-khì [Ka-lī-lī] ô͘-piⁿ, ū chi̍t tōa-tīn [Ka-lī-lī]-lâng tè I khì; 8koh ū chi̍t tōa-tīn lâng thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ só͘ chòe ê tāi-chì, tùi [Iû-thài], [Iâ-lō͘-sat-léng], [Í-thó͘-mái], [Iok-tàn-hô] tang-hōaⁿ, í-ki̍p [Thài-ní] kap [Se-tùn] chiu-ûi lâi chhē I. 9In-ūi lâng chin chōe, Iâ-so͘ hoan-hù bûn-tô͘ kā I chún-pī chi̍t chiah chûn, chiah-bián hō͘ lâng kā I khoeh píⁿ-khì. 10In-ūi Iâ-so͘ bat i-hó chin chōe pīⁿ-lâng, só͘-í só͘-ū ê pīⁿ-lâng lóng khoeh óa-lâi beh kā I bong. 11Hiah-ê siâ-sîn chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ chiū phak tī I ê bīn-chêng, tōa-siaⁿ hoah, “Lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ!” 12Iâ-so͘ giâm-giâm bēng-lēng in m̄-thang tùi lâng kong-khai kóng-khí I ê tāi-chì. 13Iâ-so͘ chiūⁿ-soaⁿ, tiàu-chi̍p I só͘ ì-ài ê lâng, in chiū lâi. 14I siat-li̍p cha̍p-jī lâng, chheng in chòe sù-tô͘, sī beh hō͘ in kap I chòe-hé, koh chhe in khì thoân-tō, 15mā hō͘ in ū koân-pèng kóaⁿ-kúi. 16I só͘ jīm-bēng ê cha̍p-jī lâng chiū-sī: [Se-bûn] --- Iâ-so͘ kā i kiò-chòe [Pí-tek], 17[Se-pí-thài] ê kiáⁿ [Ngá-kok] kap i ê sió-tī [Iok-hān] --- Iâ-so͘ kā in kiò-chòe [Poàn-nî-kî], ì-sù sī “Lûi-kong-á kiáⁿ”, 18[An-tek-lia̍t], [Hui-le̍k], [Pa-to-lô-mái], [Má-thài], [To-má], [A-le̍k-hui] ê kiáⁿ [Ngá-kok], [Ta̍t-thài], Kek-chìn-tóng-oân [Se-bûn], 19kap chhut-bōe Iâ-so͘ hit-ê [Í-su-ka-lio̍k] ê [Iû-tāi]. 20Iâ-so͘ tńg-khì chhù-ni̍h. Ū chi̍t tīn lâng koh chū-chi̍p óa-lâi, Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ soah liân pn̄g to bōe kò͘-tit chia̍h. 21I ê chhin-lâng thiaⁿ-tio̍h chit-ê tāi-chì chiū chhut-lâi beh kā I chó͘-chí, in-ūi in kóng “I cheng-sîn sit-siông!” 22Tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] lo̍h-lâi ê keng-ha̍k-kàu-su kóng, “I sī hō͘ [Pia̍t-se-pok] hū-sin, khò kúi-ông teh kóaⁿ-kúi.” 23Iâ-so͘ kiò in lâi, ēng phì-jū tùi in kóng, “Sat-tàn ná-ōe kóaⁿ Sat-tàn? 24Kok-ka nā ka-kī hun-cheng, hit-ê kok-ka chiū khiā bōe-tiâu. 25Ka-têng nā ka-kī hun-cheng, hit-ê ka-têng mā khiā bōe-tiâu. 26Sat-tàn nā ka-kī kong-kek, hun-cheng, i khiā bōe-tiâu, it-tēng ōe bia̍t-bông. 27“Bô-lâng ōe-tàng ji̍p-khì ióng-sū ê chhù chhiúⁿ i ê châi-bu̍t; tio̍h seng kā i pa̍k khí-lâi, chiah ōe-tàng kiap i ê chhù. 28“Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lâng bô-lūn hoān sím-mi̍h chōe, kóng sím-mi̍h pòng-to̍k ê ōe, lóng ōe tit-tio̍h sià-bián. 29M̄-kú bô-lūn sím-mi̍h lâng siat-to̍k Sèng Sîn, éng-oán bōe tit-tio̍h sià-bián, i sī hoān-tio̍h éng-oán ê chōe.” 30Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe sī in-ūi in kóng “I hō͘ siâ-sîn hū-sin.” 31Iâ-so͘ ê lāu-bú kap I ê hiaⁿ-tī lâi, khiā tī gōa-bīn, chhe lâng khì kiò I. 32Ū chi̍t tīn lâng chē tī Iâ-so͘ chiu-ûi; ū lâng kā I kóng, “Lí khòaⁿ, lí ê lāu-bú kap lí ê sió-tī sió-bē tī gōa-bīn beh chhē lí!” 33Iâ-so͘ ìn kóng, “Sím-mi̍h lâng sī góa ê lāu-bú, góa ê hiaⁿ-tī?” 34Jiân-āu I tùi chē tī chiu-ûi ê lâng chi̍t-ê chi̍t-ê kā in khòaⁿ, kóng, “Góa ê lāu-bú kap góa ê hiaⁿ-tī tī chia. 35Si̍t-hêng Siōng-tè chí-ì ê lâng chiū-sī góa ê hiaⁿ-tī, chí-bē, kap lāu-bú.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\