MÁ-KHÓ 4

1Iâ-so͘ koh chi̍t piàn tī [Ka-lī-lī] ô͘-piⁿ teh kà-sī lâng. Ū chi̍t tōa-tīn lâng chū-chi̍p óa-lâi, I soah tio̍h chiūⁿ-khì chûn-téng chē; chûn tī ô͘-ni̍h, kui tōa-tīn lâng tī hōaⁿ-téng. 2Iâ-so͘ ēng phì-jū kà-sī in chin chōe hāng sū. I kà-sī ê sî kā in kóng: 3“Tio̍h chù-ì thiaⁿ! Ū chi̍t ê iā chéng-chí ê lâng chhut-khì iā chéng-chí. 4I iā ê sî, ū-ê chéng-chí lak tī lō͘-piⁿ, chiáu-á pe-lâi, kā i chia̍h liáu-liáu. 5Ū-ê lak tī chio̍h-thâu-tōe, thô͘ chió ê só͘-chāi, in-ūi thô͘ bô chhim, chin kín chiū puh-gê, 6ji̍t-thâu chi̍t-ē chhut, kā i pha̍k-tio̍h, in-ūi bô kun chiū ta-khì. 7Ū-ê lak tī chhì-phè lāi, chhì-á tōa-châng khí-lâi, kā i hip-sí, chiū bô kiat-si̍t. 8Ū-ê lak tī hó thó͘-tōe, chiū hoat-íⁿ, sêng-tióng, kiat-si̍t; ū-ê kiat saⁿ-cha̍p pē, ū-ê la̍k-cha̍p pē, ū-ê chi̍t-pah pē.” 9Iâ-so͘ kóng, “Ū hīⁿ-khang thang thiaⁿ ê lâng, tio̍h thiaⁿ!” 10Iâ-so͘ ka-kī chi̍t-ê ê sî, tī I chiu-ûi ê lâng kap cha̍p-jī sù-tô͘ lâi mn̄g I chiah-ê phì-jū ê ì-sù. 11Iâ-so͘ chiū kā in kóng, “Siōng-tè-kok ê ò-pì í-keng ū hō͘ lín, m̄-kú tùi gōa-lâng ta̍k hāng lóng sī ēng phì-jū, 12beh hō͘ In khòaⁿ koh khòaⁿ, mā khòaⁿ bô, thiaⁿ koh thiaⁿ, mā bōe liáu-kái; nā m̄-sī án-ni, in ōe hôe-sim tńg-ì, Siōng-tè chiū kā in sià-bián. 13Iâ-so͘ koh mn̄g in kóng, “Chit-ê phì-jū lín bōe bêng-pe̍k sī-bô? Án-ni lín ná-ōe bêng-pe̍k kî-tha só͘-ū ê phì-jū? 14Iā-chéng-chí-ê sī iā Siōng-tè ê sìn-sit. 15Iā tī lō͘-piⁿ ê sī chí lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit, Sat-tàn sûi-sî lâi, kā iā tī in sim-lāi ê sìn-sit chhiúⁿ-khì. 16Siâng-khoán, iā tī chio̍h-thâu-tōe ê sī chí lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit, sûi-sî hoaⁿ-hí chiap-siū, 17put-kò tī in ê sim-lāi tèng-kun bô chhim, tòng bōe kú, chi̍t-ē ūi-tio̍h sìn-sit tú-tio̍h hoān-lān á-sī pek-hāi, sûi-sî pàng-sak. 18Iā tī chhì-phè lāi ê sī chí lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit liáu-āu, 19in-ūi seng-oa̍h ê khòa-lū, chîⁿ-châi ê bê-he̍k, kap kî-tha ta̍k khoán ê su-io̍k ji̍p-khì sim-lāi, kā só͘ thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit hip-sí, soah bōe kiat-si̍t. 20Hiah-ê iā tī hó thó͘-tōe ê sī chí lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit, hoaⁿ-hí chiap-siū chiū kiat-si̍t; ū-ê saⁿ-cha̍p pē, ū-ê la̍k-cha̍p pē, ū-ê chi̍t-pah pē.” 21Iâ-so͘ mn̄g in kóng, “Kiám ū lâng tiám teng ēng táu khàm khí-lâi á-sī khǹg-tī bîn-chhn̂g kha, bô kā i chhāi tī teng-tâi téng? 22In-ūi it-chhè ún-ba̍t ê bô chi̍t hāng bōe hián-lō͘; it-chhè am-khàm ê bô chi̍t hāng bōe lō͘-hiān. 23Ū hīⁿ-khang thang thiaⁿ ê lâng, tio̍h thiaⁿ!” 24Iâ-so͘ koh kā in kóng, “Tio̍h chù-ì lín só͘ thiaⁿ ê. Lín ēng sím-mi̍h niû niû hō͘ lâng, Siōng-tè ōe ēng siâng-khoán ê niû niû hō͘ lín, sīm-chì hō͘ lín koh-khah chōe. 25In-ūi ū-ê, beh hō͘ i koh-khah chōe; bô-ê, liân i só͘ ū-ê mā beh kā i chhiúⁿ khí-lâi.” 26Iâ-so͘ koh kóng, “Siōng-tè-kok chhin-chhiūⁿ lâng chiong chéng-chí iā tī tōe-ni̍h. 27I àm-sî khì khùn, ji̍t-sî khí-lâi, chéng-chí teh puh-gê tōa-châng, i m̄-chai sī-án-chóaⁿ ōe án-ni. 28Thó͘-tōe chū-jiân seng-sán ngó͘-kok, tāi-seng puh-gê, āu-lâi thò͘-sūi, chòe-āu pá-sūi. 29Ngó͘-kok sek ê sî, sûi-sî ēng liâm-le̍k-á siu-koah, in-ūi siu-sêng ê sî kàu lah.” 30Iâ-so͘ mn̄g kóng, “Lán beh ēng sím-mi̍h lâi pí-phēng Siōng-tè-kok, beh ēng sím-mi̍h phì-jū lâi soat-bêng? 31Siōng-tè-kok chhin-chhiūⁿ chi̍t lia̍p kòa-chhài-chí, iā lo̍h-tōe ê sî sī tōe-chiūⁿ chéng-chí tiong siōng sòe-lia̍p ê; 32iā lo̍h-khì, tōa-châng khí-lâi, pí só͘-ū ê chhài-soe koh-khah tōa-châng, hoat-chhut tōa ki oe, sīm-chì khong-tiong ê chiáu-á to ōe-tàng tī chhiū-ńg-ē chòe siū.” 33Iâ-so͘ ēng chin chōe chhin-chhiūⁿ chit khoán ê phì-jū tùi chèng-lâng soan-káng sìn-sit, lóng chiàu in só͘ ōe bêng-pe̍k ê kā in kóng. 34I bô ēng pa̍t khoán ê hong-sek, chí-ū ēng phì-jū tùi in kóng, put-kò kan-ta kap ka-kī ê bûn-tô͘ chòe-hé ê sî chiah ta̍k hāng kā in soat-bêng. 35Hit ji̍t thiⁿ àm ê sî, Iâ-so͘ tùi bûn-tô͘ kóng, “Lán kè lâi-khì hit pêng hōaⁿ.” 36Bûn-tô͘ chiū lī-khui kûn-chiòng chiūⁿ-chûn, kap í-keng tī chûn-téng ê Iâ-so͘ chòe-hé khì. Ū kúi-nā chiah chûn mā chòe-hé khì. 37Hut-jiân khí tōa-hong, éng phoah ji̍p chûn-lāi, chûn soah hō͘ chúi im kàu beh móa. 38Iâ-so͘ tī chûn-bé khòa chím-thâu teh khùn; bûn-tô͘ kā I kiò-chhíⁿ, kóng, “Lāu-su, goán teh-beh bô-miā lò͘, lí bô iàu-kín ò͘?” 39Iâ-so͘ khí-lâi, chek-pī hong, koh bēng-lēng éng, kóng, “Chēng lo̍h-khì! Tiāⁿ lo̍h-lâi!” Hong tiām-khì, ô͘ chiū chēng-chēng-chēng. 40Iâ-so͘ tùi bûn-tô͘ kóng, “Lín ná hiah-ni̍h kiaⁿ? Lín iáu bô sìn-sim sī-bô?” 41In hui-siông kiaⁿ-hiâⁿ, kóng-lâi kóng-khì, “Chit-ê sī sím-mi̍h lâng, liân hong kap éng to sūn-ho̍k!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\