MÁ-KHÓ 5

1Iâ-so͘ kè-khì [Ka-lī-lī-ô͘] ê hit pêng hōaⁿ, kàu [Kek-la̍h-sim]-lâng ê tōe-khu. 2I chi̍t-ē lo̍h-chûn, ū chi̍t ê hō͘ siâ-sîn hū-sin ê lâng tú tùi bōng-á-po͘ chhut-lâi, tú-tio̍h I. 3Chit-ê lâng lóng tòa tī bōng-á-po͘, lâng ēng thih-liān to kā i liān bōe-tiâu. 4Chin chōe piàn lâng ēng thih-liān kap kha-khàu kā i khún-pa̍k, thih-liān hō͘ i chhoah-tn̄g, kha-khàu hō͘ i kòng-chhùi, bô-lâng ū khùi-la̍t kā i chè-ho̍k. 5I mî-ji̍t tī bōng-á-po͘ á-sī soaⁿ-phiâⁿ loān jióng, koh ēng chio̍h-thâu siong-hāi ka-kī. 6I tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘, chiū cháu-lâi kūi tī I ê bīn-chêng, 7tōa-siaⁿ hoah, “Chì-koân Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘, lí mài chhap góa! Góa kí Siōng-tè ê miâ khún-kiû lí m̄-thang khó͘-chhó͘ góa.” 8In-ūi Iâ-so͘ ū tùi i kóng, “Siâ-sîn, tùi chit-ê lâng chhut-khì!” 9Iâ-so͘ mn̄g i, “Lí sím-mi̍h miâ?” I ìn kóng, “Góa ê miâ sī ‘Kun-thoân’, in-ūi goán chin tōa-tīn.” 10I pek-chhiat ai-kiû Iâ-so͘ m̄-thang kóaⁿ in lī-khui hit-ê tōe-khu. 11Hit sî, hù-kūn ê soaⁿ-phiâⁿ ū chi̍t tōa-kûn ti teh thó-chia̍h. 12Siâ-sîn kiû Iâ-so͘ kóng, “Hō͘ goán khì ti-kûn hia, thang ji̍p-khì in lāi-bīn.” 13Iâ-so͘ chún in. Siâ-sîn chiū chhut-khì, chìn-ji̍p hit kûn ti; kui kûn ti, iok ū nn̄g-chheng chiah, tùi soaⁿ-phiâⁿ chông lo̍h-khì ô͘-ni̍h, hō͘ chúi tū-sí. 14Chhī-ti ê lâng chiū kiaⁿ-kah cháu khì siâⁿ-lāi kap hiuⁿ-siā pò chit-ê siau-sit. Chèng-lâng chiū chhut-lâi beh khòaⁿ ū hoat-seng sím-mi̍h tāi-chì. 15In lâi Iâ-so͘ hia, khòaⁿ-tio̍h hit-ê hō͘ kúi hū-sin, chiū-sī bat hō͘ “Kun-thoân” tîⁿ-tio̍h ê lâng chē tī hia, ū chhēng-saⁿ, cheng-sîn chèng-siông, chiū chin tio̍h-kiaⁿ. 16Khòaⁿ-tio̍h ê lâng chiū chiong hō͘ kúi hū-sin ê lâng kap ti-kûn só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì kā lâng kóng. 17In chiū iau-kiû Iâ-so͘ lī-khui in ê tōe-khu. 18Iâ-so͘ beh chiūⁿ-chûn ê sî, bat hō͘ kúi hū-sin hit-ê lâng kiû Iâ-so͘ chún i chòe-hé khì. 19Iâ-so͘ m̄-chún, kā i kóng, “Tńg-khì lín tau, lín chhin-lâng hia, chiong Chú lîn-bín lí, tùi lí só͘ chòe hiah-ni̍h tōa ê tāi-chì lóng pò in chai.” 20Hit-ê lâng chiū lī-khui, tī [Te-ka-pho-lí] thoân-iông Iâ-so͘ tùi i só͘ chòe hiah-ni̍h tōa ê tāi-chì; só͘-ū ê lâng lóng tio̍h-kiaⁿ kî-koài. 21Iâ-so͘ koh chē-chûn kè-khì ô͘ ê hit pêng hōaⁿ; I tī ô͘-piⁿ, ū chi̍t tōa-tīn lâng chū-chi̍p óa-lâi. 22Ū chi̍t ê hōe-tn̂g ê chú-koán kiò-chòe [Ia̍p-ló͘] lâi, chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ chiū phak tī I ê kha-chêng, 23khún-kiû I kóng, “Góa ê sòe-hàn cha-bó͘-kiáⁿ teh-beh sí à, chhiáⁿ lí lâi kā i hōaⁿ-chhiú, i-hó, hō͘ i ōe oa̍h.” 24Iâ-so͘ chiū kap i khì; ū chi̍t tōa-tīn lâng mā oe-oe khoeh-khoeh tè I khì. 25Ū chi̍t ê hū-jîn-lâng tì-tio̍h hiat-lāu-pīⁿ cha̍p-jī nî kú; 26i ū hō͘ chin chōe i-seng khòaⁿ-kè, siū-tio̍h chin chōe thòng-khó͘, koh chîⁿ lóng khai liáu-liáu, i ê pīⁿ m̄-nā bô khah hó, tian-tò ná siong-tiōng. 27I ū thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê tāi-chì, chiū khoeh ji̍p-khì kûn-chiòng lāi-bīn, kiâⁿ óa-khì Iâ-so͘ ê āu-bīn, bong I ê saⁿ. 28I siūⁿ-kóng, “Góa kan-ta bong-tio̍h I ê saⁿ, pīⁿ chiū ōe hó.” 29I ê hiat-lāu sûi-sî chí, kám-kak seng-khu ê pīⁿ í-keng hó. 30Iâ-so͘ sûi-sî chai ū khùi-la̍t tùi I chhut-khì, chiū oa̍t kè-lâi, mn̄g kûn-chiòng, “Sím-mi̍h lâng bong góa ê saⁿ?” 31Bûn-tô͘ ìn kóng, “Lí khòaⁿ kui-tīn lâng teh kā lí khoeh, lí ná-ōe kóng ‘Sím-mi̍h lâng kā góa bong’?” 32Iâ-so͘ sì-kho͘-lìn-tńg khòaⁿ chi̍t-ē, ài chai sím-mi̍h lâng kā I bong. 33Hit-ê hū-jîn-lâng chai tī i sin-chiūⁿ só͘ hoat-seng ê tāi-chì, kiaⁿ-kah phi̍h-phi̍h-chhoah, chiū kūi tī Iâ-so͘ kha-chêng, chiong lóng-chóng ê si̍t-chêng kóng chhut-lâi. 34Iâ-so͘ kā i kóng, “Cha-bó͘-kiáⁿ, lí ê sìn-sim hō͘ lí hó-khì lah, pêng-an tò-khì, lí ê pīⁿ í-keng hó à.” 35Iâ-so͘ iáu teh kóng ê sî, ū lâng tùi hōe-tn̂g chú-koán ê chhù lâi, kā [Ia̍p-ló͘] kóng, “Lí ê cha-bó͘-kiáⁿ í-keng sí-khì, ná-tio̍h koh lô-hoân lāu-su.” 36Iâ-so͘ ū thiaⁿ-tio̍h in kóng ē ōe, chiū tùi hōe-tn̂g chú-koán kóng, “M̄-bián kiaⁿ, chí-ū tio̍h sìn!” 37I chiū chhōa [Pí-tek], [Ngá-kok], kap [Ngá-kok] ê sió-tī [Iok-hān] chòe-hé khì, í-gōa m̄-chún pa̍t-lâng tè-khì. 38In lâi-kàu hōe-tn̂g chú-koán ê chhù, Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h tiûⁿ-bīn chin loān, ū lâng teh háu, ū lâng tōa-siaⁿ teh khàu. 39I chi̍t-ē ji̍p-khì chiū kā in kóng, “Lín ná khàu-kah loān chhau-chhau? Chit-ê gín-á bô sí, sī teh khùn.” 40In chiū kā I thí-chhiò, m̄-kú I kā in lóng kóaⁿ chhut-khì, jiân-āu chhōa gín-á ê pē-bú kap hit saⁿ ê bûn-tô͘ ji̍p-khì gín-á ê pâng-keng. 41I khan gín-á ê chhiú, tùi i kóng, “Tāi-lī-tāi kó͘-bí!” ì-sù chiū-sī “Cha-bó͘ gín-á, góa kā lí kóng, khí-lâi!” 42Cha-bó͘ gín-á sûi-sî peh khí-lâi kiâⁿ, in-ūi i í-keng cha̍p-jī hè. In hui-siông tio̍h-kiaⁿ. 43Iâ-so͘ giâm-giâm kéng-kài in m̄-thang chiong chit-ê tāi-chì hō͘ lâng chai, koh kiò in the̍h mi̍h-kiāⁿ hō͘ cha-bó͘ gín-á chia̍h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\