MÁ-KHÓ 6

1Iâ-so͘ lī-khui hia, tò-khì ka-kī ê kò͘-hiong, bûn-tô͘ tè I khì. 2An-hioh-ji̍t, I tī hōe-tn̂g kà-sī lâng. Chin chōe lâng thiaⁿ-tio̍h I ê kà-sī, lóng chin tio̍h-kiaⁿ, kóng, “Chit-ê lâng ê pún-sū tùi tó-ūi lâi? I tit-tio̍h ê tàu-tóe sī sím-mi̍h khoán ê tì-hūi? I ê chhiú ná ōe-tàng kiâⁿ chit khoán sîn-jiah? 3I kiám m̄-sī ba̍k-chhiūⁿ? Kiám m̄-sī [Má-lī-a] ê kiáⁿ, [Ngá-kok], [Iok-se], [Iû-tāi], kap [Se-bûn] ê hiaⁿ-tī? I ê sió-bē kiám m̄-sī kap lán tòa tī chia?” In soah tùi Iâ-so͘ khí hoán-kám. 4Iâ-so͘ kā in kóng, “Sian-ti tī ka-kī ê kò͘-hiong, ka-kī ê chhin-lâng, ka-kī ê ka-cho̍k í-gōa, it-tēng ōe siū chun-tiōng.” 5I tī hia bōe-tàng kiâⁿ sím-mi̍h sîn-jiah, chí-ū kā kúi-ê-á pīⁿ-lâng hōaⁿ-chhiú, kā in i-hó. 6Iâ-so͘ tùi in ê m̄-sìn kám-kak chin kî-koài. Iâ-so͘ kiâⁿ-thàu chiu-ûi ê hiuⁿ-siā kà-sī lâng. 7I tiàu-chi̍p cha̍p-jī sù-tô͘ lâi, chhe in nn̄g-ê nn̄g-ê chhut-khì, hō͘ in ū koân-pèng thang chè-ap siâ-sîn. 8I hoan-hù in, chhut-mn̂g ê sî koáiⁿ-á í-gōa sím-mi̍h lóng m̄-thang tòa; m̄-thang tòa chia̍h-mi̍h; m̄-thang tòa lú-hêng-tē; io-tòa lāi-bīn m̄-thang tòa chîⁿ; 9chí-ū chhēng liâng-ôe; m̄-thang chhēng nn̄g niá lāi-saⁿ. 10I koh kā in kóng, “Lín bô-lūn ji̍p-khì sím-mi̍h lâng ê chhù, tio̍h tòa hia kàu lī-khui hit só͘-chāi. 11Bô-lūn sím-mi̍h só͘-chāi, lâng nā m̄ chiap-la̍p lín, m̄ thiaⁿ lín ê kà-sī, lín lī-khui ê sî tio̍h chiong kha-ni̍h ê thô͘-hún pōaⁿ-tiāu, piáu-sī tùi in kéng-kò.” 12Sù-tô͘ chiū chhut-khì thoân-tō, khǹg lâng hóe-kái. 13In koh kóaⁿ-chhut chin chōe kúi, mā ēng iû boah chin chōe pīⁿ-lâng, kā in i-hó. 14[Hi-lu̍t]-ông ū thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê sū, in-ūi I ê miâ thoân-piàn ta̍k só͘-chāi. Ū lâng kóng, “I sī Si-sóe-chiá [Iok-hān], tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, só͘-í ū koân-lêng kiâⁿ chiah-ê sîn-jiah.” 15M̄-kú mā ū lâng kóng, “I sī [Í-lī-a]”; koh ū lâng kóng, “I sī sian-ti, chhin-chhiūⁿ kó͘-chá ê chi̍t ê sian-ti.” 16[Hi-lu̍t] thiaⁿ-tio̍h chiū kóng, “Sī góa kā i chām-thâu hit-ê [Iok-hān], i ū koh-oa̍h.” 17[Hi-lu̍t] ū phài lâng khì lia̍h [Iok-hān], kā i liān tī kaⁿ-ni̍h, goân-in sī [Hi-lu̍t] ū chhōa sió-tī [Hui-le̍k] ê bó͘ [Hi-lô-tí] chòe bó͘; 18in-ūi [Iok-hān] tiāⁿ-tiāⁿ tùi [Hi-lu̍t] kóng, “Lí chhōa sió-tī ê bó͘ bô ha̍p-hoat!” 19[Hi-lô-tí] sim-lāi tùi [Iok-hān] khioh-hūn, siūⁿ-beh kā i thâi, m̄-kú bōe-tàng chiàu sim-goān, 20in-ūi [Hi-lu̍t] kiaⁿ [Iok-hān], chai-iáⁿ i sī chèng-gī koh sèng-kiat ê lâng, ū kā i pó-hō͘. [Hi-lu̍t] ta̍k piàn thiaⁿ [Iok-hān] ê ōe, hui-siông put-an, iáu-kú chin ài thiaⁿ. 21[Hi-lô-tí] ê ki-hōe lâi lah. [Hi-lu̍t] choh siⁿ-ji̍t ê sî, pān iàn-se̍k chhiáⁿ bûn-bú pah-koaⁿ kap [Ka-lī-lī] bîn-kan ê léng-siù. 22[Hi-lô-tí] ê cha-bó͘-kiáⁿ ji̍p-lâi thiàu-bú, hō͘ [Hi-lu̍t] kap chāi-chō ê kùi-pin hoaⁿ-hí. Ông kā hit-ê cha-bó͘ gín-á kóng, “Khòaⁿ lí ài sím-mi̍h, chòe lí kiû, góa lóng beh hō͘ lí.” 23[Hi-lu̍t] koh tùi i chiù-chōa kóng, “Lí bô-lūn kiû sím-mi̍h, liân góa ông-kok ê chi̍t-pòaⁿ mā ōe hō͘ lí.” 24Cha-bó͘ gín-á chhut-khì mn̄g i ê lāu-bú, “Góa tio̍h kiû sím-mi̍h?” I ê lāu-bú kā i kóng, “Si-sóe-chiá [Iok-hān] ê thâu.” 25I sûi-sî kóaⁿ tò tńg-lâi, tùi ông iau-kiû kóng, “Chhiáⁿ lí sûi-sî chiong Si-sóe-chiá [Iok-hān] ê thâu-khak khǹg tī pôaⁿ-ni̍h hō͘ góa.” 26Ông ê sim hui-siông kan-khó͘, put-kò í-keng tī kùi-pin ê bīn-chêng chiù-chōa, chiū bô kā i kū-choa̍t. 27Ông sûi-sî chhe chi̍t ê kéng-ōe khì the̍h [Iok-hān] ê thâu. Kéng-ōe chiū khì kaⁿ-ni̍h chām [Iok-hān] ê thâu, 28chiong thâu-khak hē tī pôaⁿ-ni̍h phâng lâi hō͘ cha-bó͘ gín-á, cha-bó͘ gín-á chiū hō͘ i ê lāu-bú. 29[Iok-hān] ê bûn-tô͘ thiaⁿ-tio̍h chiū lâi siu i ê sin-si, kā i bâi-chòng tī bōng-ni̍h. 30Sù-tô͘ tńg-lâi Iâ-so͘ hia, chiong in só͘ chòe só͘ kà-sī ê lóng kā I pò-kò. 31Iâ-so͘ kā in kóng, “Án-ni, lín mā tio̍h ka-kī khì phian-phiah bô-lâng tòa ê só͘-chāi sió-khóa hioh-khùn chi̍t-ē.” In-ūi chhut-chhut ji̍p-ji̍p ê lâng chin chōe, in liân chia̍h-pn̄g ê sî-kan to bô. 32In chiū chē-chûn kan-ta in ka-kī khì phian-phiah bô-lâng tòa ê só͘-chāi. 33Chin chōe lâng khòaⁿ-tio̍h in lī-khui, jīn-chhut sī in, chiū tùi ta̍k ê siâⁿ-chhī sūn lio̍k-lō͘ cháu chìn-chêng, pí in tāi-seng kàu hit só͘-chāi. 34Iâ-so͘ chiūⁿ-hōaⁿ, khòaⁿ-tio̍h chi̍t tōa-tīn lâng chiū khó-lîn in, in-ūi in chhin-chhiūⁿ bô bo̍k-chiá ê iûⁿ. I chiū kà-sī in chin chōe hāng sū. 35Sî-kan í-keng chin òaⁿ, bûn-tô͘ óa-lâi kā I kóng, “Chit-ê só͘-chāi chin phian-phiah, sî-kan mā chin òaⁿ lah. 36Chhiáⁿ kā in kái-sàn, hō͘ in khì hù-kūn ê hiong-chhoan chng-siā ka-kī bóe mi̍h-kiāⁿ chia̍h.” 37Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín hō͘ in chia̍h.” Bûn-tô͘ mn̄g kóng, “Goán tio̍h khì bóe nn̄g-pah ê gûn-á ê piáⁿ hō͘ in chia̍h o͘h?” 38Iâ-so͘ kóng, “Lín ū jōa chōe piáⁿ, khì khòaⁿ-bāi leh!” In khòaⁿ liáu chiū kóng, “Ū gō͘ ê; mā ū nn̄g bé hî.” 39Iâ-so͘ hoan-hù bûn-tô͘ kā chèng-lâng hun-cho͘, hō͘ in chē tī chhiⁿ-chhùi ê chháu-po͘. 40Chèng-lâng chiū chi̍t-cho͘ chi̍t-cho͘ chē lo̍h-khì, ū ê chi̍t-pah ê, ū ê gō͘-cha̍p ê. 41Āu-lâi Iâ-so͘ the̍h hit gō͘ ê piáⁿ kap nn̄g bé hî, ǹg thiⁿ kám-siā, peh-khui, the̍h hō͘ bûn-tô͘ khì pun hō͘ chèng-lâng. I koh chiong hit nn̄g bé hî pun hō͘ chèng-lâng. 42Tāi-ke lóng chia̍h, chia̍h kàu pá. 43Bûn-tô͘ khioh chia̍h chhun ê piáⁿ-iù-á kap hî-sut-á, móa cha̍p-jī nâ. 44Chia̍h piáⁿ ê, kan-ta ta-po͘-lâng chiū ū gō͘-chheng. 45Iâ-so͘ sûi-sî pek I ê bûn-tô͘ chiūⁿ-chûn seng kè-khì tùi-bīn hōaⁿ, khì [Pek-sài-tāi], ka-kī lâu teh kái-sàn kûn-chiòng. 46Iâ-so͘ lī-khui kûn-chiòng liáu-āu chiū chiūⁿ-soaⁿ kî-tó. 47Thiⁿ àm ê sî, chûn kiâⁿ kàu ô͘ ê tiong-ng; Iâ-so͘ ka-kī chi̍t ê tī hōaⁿ-téng. 48I khòaⁿ-tio̍h bûn-tô͘ chìⁿ-hong teh kò-chiúⁿ, kò-kah chin kan-khó͘. Thiⁿ beh kng ê sî, Iâ-so͘ tī ô͘ ê téng-bīn ǹg in hia kiâⁿ khì, siūⁿ-beh tùi piⁿ-a kè-khì. 49Bûn-tô͘ khòaⁿ-tio̍h I tī ô͘ ê téng-bīn teh kiâⁿ, siūⁿ-kóng sī kúi, chiū tōa-siaⁿ hoah, 50in-ūi tāi-ke lóng ū khòaⁿ-tio̍h I, chin kiaⁿ. Iâ-so͘ sûi-sî kā in kóng, “An-sim, sī góa, bián kiaⁿ!” 51Iâ-so͘ chiūⁿ-chûn khì kap in chòe-hé, hong chiū tiām-khì. Bûn-tô͘ hui-siông tio̍h-kiaⁿ, 52in-ūi in bô bêng-pe̍k hit-ê piáⁿ ê ì-gī, sim iáu chin tūn. 53Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ kè ô͘ liáu-āu tī [Kek-nî-sat-le̍k] chiūⁿ-hōaⁿ, kā chûn pha tī hōaⁿ-piⁿ. 54In chi̍t-ē lo̍h-chûn, chèng-lâng sûi-sî jīn-chhut Iâ-so͘, 55chiū sì-kòe kiâⁿ thàu-thàu, thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ tī tó-ūi chiū ēng chhn̂g-pho͘ kng pīⁿ-lâng khì hia. 56Iâ-so͘ bô-lūn kiâⁿ kàu sím-mi̍h chng-siā, siâⁿ-chhī, hiong-chhoan, lâng chiū kā pīⁿ-lâng kng lâi khǹg tī chhī-tiûⁿ-kháu, khún-kiû Iâ-so͘ siōng-bô mā hō͘ pīⁿ-lâng bong-tio̍h I saⁿ-á-ku ê chhiu; só͘-ū bong-tio̍h ê lâng lóng tit-tio̍h i-hó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\