MÁ-KHÓ 7

1[Hoat-lī-sài-phài] ê lâng kap chi̍t-kóa tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] lâi ê keng-ha̍k-kàu-su tàu-tīn lâi chhē Iâ-so͘. 2In khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê bûn-tô͘ ū lâng ēng bô chheng-khì ê chhiú, chiū-sī bô sóe-chhiú chiū chia̍h-pn̄g. 3Goân-lâi [Hoat-lī-sài-phài] ê lâng kap só͘-ū ê [Iû-thài]-lâng lóng chip-siú chó͘-sian ê thoân-thóng, nā bô chiàu hoat-tō͘ sóe-chhiú chiū bô chia̍h-pn̄g; 4tùi chhī-tiûⁿ tò-lâi, nā bô sóe mā bô chia̍h. In koh chun-siú kî-tha chin chōe thoân-thóng ê kui-lē, chhin-chhiūⁿ sóe poe-á, koàn-á, tâng-khì, kap chhn̂g-pho͘, téng. 5Só͘-í, [Hoat-lī-sài-phài] ê lâng kap keng-ha̍k-kàu-su mn̄g Iâ-so͘, “Sī-án-chóaⁿ lí ê bûn-tô͘ ēng bô chheng-khì ê chhiú chia̍h-pn̄g, ûi-hoān chó͘-sian ê thoân-thóng?” 6Iâ-so͘ ìn kóng, “[Í-sài-a] só͘ kóng koan-hē lín chiah-ê ké-hó ê lâng ê ū-giân chin tio̍h; i án-ni siá: Chit-ê chú-bîn ēng chhùi-tûn chun-kèng góa, in ê sim khiok lī-khui góa hn̄g-hn̄g. 7In ēng lâng ê kui-lē chòe góa ê kà-sī kà-sī lâng; in kèng-pài góa lóng bô chhái-kang. 8“Lín kèng-jiân pàng-sak Siōng-tè ê kài-bēng, khì chip-siú lâng ê thoân-thóng.” 9Iâ-so͘ koh kóng, “Lín ūi-tio̍h beh chip-siú thoân-thóng, ēng kháu-biāu ê hong-hoat lâi kū-choa̍t Siōng-tè ê kài-bēng. 10[Mô͘-se] bēng-lēng lín ‘Tio̍h hàu-kèng pē-bú’, koh kóng ‘Mē lāu-pē á-sī mē lāu-bú ê lâng eng-kai chhú-sí’. 11M̄-kú lín kóng, lâng nā tùi ka-kī ê lāu-pē á-sī lāu-bú kóng ‘Góa eng-kai hō͘ lí ê í-keng chòe Kok-ní-pán’ --- Kok-ní-pán ê ì-sù chiū-sī hiàn hō͘ Siōng-tè ê lé-mi̍h, 12lín chiū chún i bián hōng-ióng ka-kī ê pē-bú. 13Lín ēng lín só͘ thoân-siū ê thoân-thóng lâi hòe-tû Siōng-tè ê ōe. Lín koh chòe chin chōe chit khoán ê tāi-chì.” 14Iâ-so͘ koh kiò chèng-lâng lâi, kā in kóng, “Lín tāi-ke lóng tio̍h thiaⁿ góa ê ōe, tio̍h liáu-kái: 15Tùi gōa-bīn ji̍p-khì lâng lāi-bīn ê bô chi̍t hāng ōe hō͘ lâng bô chheng-khì; tùi lāi-bīn chhut-lâi ê mi̍h chiah ōe hō͘ lâng bô chheng-khì.” 17Iâ-so͘ lī-khui chèng-lâng, ji̍p-khì chhù-lāi, I ê bûn-tô͘ chiū mn̄g I chit-ê phì-jū ê ì-sù. 18I kā in kóng, “Án-ni liân lín to bô bêng-pe̍k ò͘? Lín kiám bô liáu-kái, tùi gōa-bīn ji̍p-khì lâng lāi-bīn ê lóng bōe hō͘ lâng bô chheng-khì? 19In-ūi tùi gōa-bīn ji̍p-khì ê m̄-sī ji̍p-khì sim-lāi, sī ji̍p-khì pak-tó͘-lāi, āu-lâi pàng lo̍h-khì piān-só͘.” Iâ-so͘ án-ni kóng sī chí só͘-ū ê chia̍h-mi̍h lóng chheng-khì. 20I koh kóng, “Tùi lâng lāi-bīn chhut-lâi ê chiah ōe hō͘ lâng bô chheng-khì. 21In-ūi tùi lāi-bīn chhut-lâi ê, chiū-sī tùi lâng ê sim chhut ê, ū pháiⁿ liām-thâu, su-thong, thau-the̍h, hiong-sat, 22kan-îm, tham-sim, siâ-ok, kan-chà, hòng-chhiòng, chi̍t-tò͘, húi-pòng, kiau-ngō͘, bōe hiáu hun-pia̍t sī-hui. 23Chiah-ê it-chhè siâ-ok ê sū lóng sī tùi lāi-bīn chhut-lâi ê, che chiah ōe hō͘ lâng bô chheng-khì.” 24Iâ-so͘ tùi hia chhut-hoat khì [Thài-ní] tōe-khu. I ji̍p-khì chi̍t keng chhù, bô ài lâng chai, put-kò bô hoat-tō͘ pó-bi̍t. 25Sûi-sî ū chi̍t ê hū-jîn-lâng thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê tāi-chì, chiū lâi kūi tī I ê kha-chêng; i ê cha-bó͘-kiáⁿ hō͘ siâ-sîn hū-sin. 26Chit-ê hū-jîn-lâng sī chhut-sì tī [Sū-lī-a] [Hui-nî-ki] ê [Hi-la̍h-lâng]. I kiû Iâ-so͘ kā i ê cha-bó͘-kiáⁿ kóaⁿ-kúi. 27Iâ-so͘ kā i kóng, “Tio̍h seng hō͘ gín-á chia̍h; the̍h gín-á ê chia̍h-mi̍h hiat hō͘ káu-á chia̍h m̄-hó.” 28[Hū-jîn-lâng] ìn kóng, “Chú ah, toh-á-kha ê káu-á to chia̍h gín-á ê piáⁿ-iù-á.” 29Iâ-so͘ kā i kóng, “In-ūi lí chit kù ōe, lí thang tńg-khì; kúi í-keng lī-khui lí ê cha-bó͘-kiáⁿ lah!” 30[Hū-jîn-lâng] tńg-khì in tau, khòaⁿ-tio̍h cha-bó͘-kiáⁿ tó tī chhn̂g-ni̍h, kúi í-keng lī-khui. 31Iâ-so͘ koh lī-khui [Thài-ní] tōe-khu, keng-kè [Se-tùn] í-ki̍p [Te-ka-pho-lí] tōe-khu, lâi-kàu [Ka-lī-lī-ô͘.] 32Ū lâng chhōa chi̍t ê bōe thiaⁿ-kìⁿ koh bōe kóng-ōe ê lâng lâi Iâ-so͘ hia, khún-kiû Iâ-so͘ kā i hōaⁿ-chhiú. 33Iâ-so͘ chhōa hit-ê lâng lī-khui chèng-lâng khì piⁿ-a, chhng chńg-thâu-á ji̍p-khì i siang pêng ê hīⁿ-khang, koh phùi-nōa boah i ê chi̍h, 34jiân-āu ǹg-thiⁿ, thó͘-khùi, kā i kóng, “Í-hoat-tāi”, ì-sù chiū-sī “Khui!” 35Hit lâng ê hī-khang sûi-sî khui, chi̍h-kun lēng, kóng-ōe kóng-kah chin chheng-chhó. 36Iâ-so͘ giâm-giâm bēng-lēng in m̄-thang kā lâng kóng, m̄-kú I jú kìm-chí, in jú chhut-la̍t pò-iông. 37Tāi-ke lóng hui-siông tio̍h-kiaⁿ, kóng, “I ta̍k hāng lóng chòe-kah chin hó, liân bōe thiaⁿ-kìⁿ ê lâng to ōe thiaⁿ-kìⁿ, bōe kóng-ōe ê lâng to ōe kóng-ōe!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\