MÁ-KHÓ 8

1Kè bô kúi ji̍t, koh ū chi̍t tōa-tīn kûn-chiòng chū-chi̍p. In bô mi̍h thang chia̍h, Iâ-so͘ chiū kiò I ê bûn-tô͘ lâi, kā in kóng, 2“Góa chin khó-lîn chit tīn lâng, in-ūi in í-keng kap góa chòe-hé saⁿ-ji̍t kú, hiān-chāi bô mi̍h thang chia̍h lah. 3Góa nā hō͘ in sì-sòaⁿ iau-iau tńg-khì in tau, in ōe tī lō͘-tiong hūn-tó, in-ūi ū lâng tùi chin hn̄g ê só͘-chāi lâi.” 4Bûn-tô͘ kā I kóng, “Tī chit-ê phian-phiah bô-lâng tòa ê só͘-chāi, beh khì tó-ūi chhē chia̍h-mi̍h hō͘ chiah-ê lâng chia̍h pá?” 5Iâ-so͘ mn̄g in, “Lín ū jōa chōe piáⁿ?” In kóng, “Chhit ê.” 6Iâ-so͘ bēng-lēng kûn-chiòng chē lo̍h-khì thô͘-kha, jiân-āu the̍h hit chhit ê piáⁿ, kám-siā, peh-khui, the̍h hō͘ bûn-tô͘ khì pun, in chiū pun hō͘ kûn-chiòng. 7In mā ū kúi-nā bé sòe bé hî, Iâ-so͘ kám-siā liáu, kiò bûn-tô͘ the̍h khì pun. 8In lóng chia̍h, chia̍h kàu pá, koh khioh chia̍h chhun ê chhùi-sut-á, lóng-chóng khioh chhit láng. 9Lâng-sò͘ iok ū sì-chheng. Iâ-so͘ kā in kái-sàn, 10jiân-āu sûi-sî kap bûn-tô͘ chiūⁿ-chûn, khì [Tāi-má-lô͘-tha] ê kéng-lāi. 11Chi̍t-kóa [Hoat-lī-sài-phài] ê lâng lâi chhē Iâ-so͘, kap I piān-lūn. In siūⁿ-beh kā I chhì-thàm, iau-kiû I kiâⁿ tùi thiⁿ lâi ê sîn-jiah. 12Iâ-so͘ tùi sim-tóe thó͘ chi̍t ê tōa-khùi, kóng, “Sī-án-chóaⁿ chit sè-tāi ê lâng kiû sîn-jiah? Góa si̍t-chāi kā lín kóng, bōe-koh ū sîn-jiah hō͘ chit sè-tāi ê lâng.” 13I chiū lī-khui in, koh chiūⁿ-chûn kè-khì ô͘ ê hit pêng hōaⁿ. 14Bûn-tô͘ bōe kì-tit tòa piáⁿ, put-kò in tī chûn-lāi ū chi̍t ê piáⁿ. 15Iâ-so͘ kā in kéng-kò, “Tio̍h chù-ì, tio̍h tî-hông [Hoat-lī-sài-phài] ê kàⁿ kap [Hi-lu̍t] ê kàⁿ!” 16Bûn-tô͘ hō͘-siōng gī-lūn, “Sī in-ūi lán bô piáⁿ sī-bô?” 17Iâ-so͘ chai-iáⁿ chiū kā in kóng, “Lín sī-án-chóaⁿ teh gī-lūn bô tòa piáⁿ ê tāi-chì? Lín kiám iáu-bô liáu-kái, iáu-bô bêng-pe̍k? Lín ê sim kiám hiah-ni̍h tūn? 18Lín ū ba̍k-chiu, kiám bô khòaⁿ-kìⁿ? Lín ū hī-khang, kiám bô thiaⁿ-kìⁿ? Lín kiám bōe kì-tit, 19góa peh gō͘ ê piáⁿ hō͘ gō͘-chheng lâng chia̍h ê sî, chia̍h chhun ê chhùi-sut-á, lín ū khioh móa kúi nâ?” In kóng, “Cha̍p-jī nâ.” 20Iâ-so͘ koh mn̄g, “Góa peh chhit ê piáⁿ hō͘ sì-chheng lâng chia̍h ê sî, chia̍h chhun ê chhùi-sut-á, lín ū khioh kúi láng?” In kóng, “Chhit láng.” 21Iâ-so͘ chiū kā in kóng, “Án-ni, lín kiám iáu-bô bêng-pe̍k?” 22Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ lâi-kàu [Pek-sài-tāi]. Ū lâng chhōa chi̍t ê bông-jîn lâi Iâ-so͘ hia, khún-kiû Iâ-so͘ kā i bong. 23Iâ-so͘ khan hit-ê bông-jîn ê chhiú, chhōa i chhut-khì chng-gōa, jiân-āu chiong chhùi-nōa phùi tī i ê ba̍k-chiu, koh ēng siang-chhiú kā i bong, mn̄g kóng, “Lí ū khòaⁿ-tio̍h sím-mi̍h?” 24I gia̍h-thâu khí-lâi khòaⁿ, kóng, “Góa khòaⁿ-tio̍h lâng, khòaⁿ khí-lâi chhin-chhiūⁿ chhiū-á teh kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì.” 25Iâ-so͘ koh chi̍t piàn ēng siang-chhiú bong i ê ba̍k-chiu, i chù-sîn khòaⁿ, sī-le̍k chiū ho̍k-goân, ta̍k hāng lóng khòaⁿ-kah chin chheng-chhó. 26Iâ-so͘ kiò i tńg-khì in tau, kā i kóng, “Lí liân chng-lāi to m̄-thang ji̍p-khì.” 27Iâ-so͘ kap I ê bûn-tô͘ khì [Khái-sat-lī-a] [Hui-li̍p-pí] hù-kūn ê hiong-chhoan. Tī lō͘-tiong, I mn̄g in kóng, “Lâng kóng góa sī sím-mi̍h lâng?” 28In ìn kóng, “Ū lâng kóng lí sī Si-sóe-chiá [Iok-hān]; ū lâng kóng sī [Í-lī-a]; mā ū lâng kóng sī sian-ti tiong ê chi̍t ê.” 29Iâ-so͘ koh mn̄g in kóng, “Lín leh, lín kóng góa sī sím-mi̍h lâng?” [Pí-tek] ìn kóng, “Lí sī Ki-tok.” 30Iâ-so͘ bēng-lēng in chhian-bān m̄-thang tùi lâng kóng-khí I ê tāi-chì. 31Iâ-so͘ khai-sí kà-sī bûn-tô͘ kóng, “Jîn-chú it-tēng tio̍h siū chin chōe khó͘-lān, hō͘ tiúⁿ-ló, chè-si-tiúⁿ, kap keng-ha̍k-kàu-su kū-choa̍t, koh hō͘ lâng hāi-sí, saⁿ ji̍t āu koh-oa̍h.” 32I chiong chit-ê tāi-chì chheng-chheng chhó-chhó kā in kóng. [Pí-tek] chiū khiú Iâ-so͘ khì piⁿ-a, kā I chek-pī. 33Iâ-so͘ oa̍t kè-lâi khòaⁿ bûn-tô͘, chek-pī [Pí-tek], kóng, “Sat-tàn, siám-khui! Lí só͘ siūⁿ ê m̄-sī Siōng-tè ê sū, sī lâng ê sū.” 34Jiân-āu, Iâ-so͘ kā kûn-chiòng kap bûn-tô͘ kiò óa-lâi, tùi in kóng, “Beh tè góa ê lâng, tio̍h oân-choân hó͘-tēng ka-kī, giâ ka-kī ê si̍p-jī-kè lâi tè góa. 35In-ūi beh kiù ka-kī ê sìⁿ-miā ê, ōe sòng-sit sìⁿ-miā; ūi-tio̍h góa kap hok-im ê iân-kò͘ sòng-sit ka-kī ê sìⁿ-miā ê, ōe kiù-tio̍h sìⁿ-miā. 36Lâng tit-tio̍h choân sè-kài soah sòng-sit ka-kī ê sìⁿ-miā ū sím-mi̍h lī-ek? 37Lâng ōe-tàng ēng sím-mi̍h tāi-kè lâi kau-ōaⁿ ka-kī ê sìⁿ-miā? 38Tī chit-ê îm-loān siâ-ok ê sè-tāi, lâng nā in-ūi góa kap góa ê ōe kám-kak kiàn-siàu, Jîn-chú tī I ê Pē ê êng-kng tiong kap sèng thiⁿ-sài lâi-lîm ê sî mā ōe in-ūi i kám-kak kiàn-siàu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\