MÁ-KHÓ 9

1Iâ-so͘ koh kā in kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, khiā tī chia ê lâng, ū-ê iáu-bē sí í-chêng ōe khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè-kok í-keng chhiong-móa tōa lêng-le̍k lâi-lîm.” 2La̍k ji̍t āu, Iâ-so͘ chhōa [Pí-tek], [Ngá-kok], kap [Iok-hān], kan-ta in ka-kī peh-chiūⁿ chi̍t chō koân soaⁿ. Tī in ê bīn-chêng, Iâ-so͘ ê hêng-siōng hut-jiân kái-piàn. 3I ê saⁿ piàn-kàu kng-iàⁿ-iàⁿ, hui-siông pe̍h, tōe-chiūⁿ ê phiò-pò͘ sai-hū mā bōe-tàng phiò-kàu hiah-ni̍h pe̍h. 4Hit sî [Í-lī-a] kap [Mô͘-se] chòe-hé chhut-hiān, kap Iâ-so͘ kóng-ōe. 5[Pí-tek] tùi Iâ-so͘ kóng, “Lia̍p-pí, lán tī chia chin hó, goán lâi tah saⁿ keng liâu-á, chi̍t keng hō͘ lí, chi̍t keng hō͘ [Mô͘-se], chi̍t keng hō͘ [Í-lī-a].” 6[Pí-tek] m̄-chai tio̍h kóng sím-mi̍h, in-ūi in hui-siông kiaⁿ-hiâⁿ. 7Hit sî, ū chi̍t phìⁿ hûn kā in tà-teh, koh ū siaⁿ tùi hûn chhut-lâi, kóng, “Chit-ê sī góa só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, lín tio̍h thiaⁿ-thàn I.” 8In kóaⁿ-kín sì-chiu-ûi khòaⁿ chi̍t lìn, chí-ū khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘, bô pa̍t-lâng tī hia. 9In lo̍h-soaⁿ ê sî, Iâ-so͘ bēng-lēng in kóng, “Jîn-chú tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h í-chêng, m̄-thang chiong só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê sū kā lâng kóng.” 10In chiong Iâ-so͘ ê ōe khǹg tī sim-lāi, su-hā teh gī-lūn tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h chit kù ōe sī sím-mi̍h ì-sù. 11In mn̄g Iâ-so͘, “Sī-án-chóaⁿ keng-ha̍k-kàu-su kóng [Í-lī-a] it-tēng tio̍h seng lâi?” 12Iâ-so͘ ìn kóng, “[Í-lī-a] it-tēng tio̍h seng lâi hôe-ho̍k it-chhè. Án-ni, Sèng-keng ná-ōe kì-chài kóng Jîn-chú it-tēng tio̍h siū chin chōe khó͘-lān koh hō͘ lâng biáu-sī? 13Góa kā lín kóng, tú-tú chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài, [Í-lī-a] í-keng lâi lah, lâng chiàu in ê ì-sù tùi-thāi i.” 14In lâi-kàu kî-tha ê bûn-tô͘ hia, khòaⁿ-tio̍h chi̍t tōa-kûn lâng kā in ûi-teh, ū kúi-nā ê keng-ha̍k-kàu-su kap in teh piān-lūn. 15Kûn-chiòng chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘, chin tio̍h-kiaⁿ, sûi-sî cháu óa-khì kā I chhéng-an. 16Iâ-so͘ mn̄g bûn-tô͘ kóng, “Lín kap in teh piān-lūn sím-mi̍h?” 17Kûn-chiòng ê tiong-kan ū chi̍t ê ìn I kóng, “Lāu-su, góa chhōa góa ê kiáⁿ lâi chhē lí, i hō͘ kúi hū-sin bōe kóng-ōe. 18Bô-lūn tī tó-ūi, kúi chi̍t-ē hū-sin, kā i siak-tó, i chiū phū pe̍h-pho-nōa, kā chhùi-khí-kun, kui seng-khu ngī-khok-khok. Góa chhiáⁿ lí ê bûn-tô͘ kā kúi kóaⁿ chhut-khì, in bô hoat-tō͘.” 19Iâ-so͘ kā in kóng, “Ài à, m̄-sìn ê sè-tāi! Góa tio̍h kap lín tòa jōa kú? Góa tio̍h koh jím-nāi lín jōa kú? Kā gín-á chhōa lâi chia!” 20In chiū kā i chhōa lâi. Hit-ê kúi chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘, sûi-sî hō͘ hit-ê gín-á thiu-chhoah, tó tī thô͘-kha kō-lâi kō-khì, phū pe̍h-pho-nōa. 21Iâ-so͘ mn̄g i ê lāu-pē, “I án-ni jōa kú à?” I ìn kóng, “Tùi sòe-hàn chiū án-ni. 22Kúi tiāⁿ-tiāⁿ kā i hiat-lo̍h hé, chhia-lo̍h chúi, beh kā i hāi-sí. Lí nā ōe, kiû lí khó-lîn goán, pang-chān goán!” 23Iâ-so͘ kā i kóng, “Lí kóng ‘Lí nā ōe!’ Ū sìn ê lâng ta̍k hāng lóng ōe.” 24Gín-á ê lāu-pē sûi-sî hoah kóng, “Góa sìn! Góa ê sìn bô kàu, kiû lí pang-chān!” 25Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h kûn-chiòng cháu óa-lâi, giâm-giâm chek-pī hit-ê siâ-sîn, kóng, “Lí chit-ê é-káu koh chhàu-hī ê kúi, góa bēng-lēng lí tùi chit-ê gín-á chhut-lâi, m̄-chún lí koh ji̍p-khì!” 26Kúi tōa-siaⁿ hoah, hō͘ hit-ê gín-á tōa thiu-chhoah chiah chhut-khì. Hit-ê gín-á pìⁿ-chòe kap sí-lâng siâng-khoán, só͘-í tōa-pō͘-hūn ê lâng kóng, “I sí-khì lah.” 27Chóng-sī Iâ-so͘ khan gín-á ê chhiú, kā i hû khí-lâi, i chiū khí-lâi. 28Iâ-so͘ ji̍p-khì chhù-lāi, i ê bûn-tô͘ su-hā kā I mn̄g, “Sī-án-chóaⁿ goán bô hoat-tō͘ kā kúi kóaⁿ chhut-khì?” 29Iâ-so͘ ìn kóng, “Chit chióng kúi chí-ū khò kî-tó chiah kóaⁿ ōe chhut-khì.” 30Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ lī-khui hia, keng-kè [Ka-lī-lī]. Iâ-so͘ bô ài lâng chai I tī tó-ūi, 31in-ūi I tú teh kà-sī bûn-tô͘, tùi in kóng, “Jîn-chú ōe hō͘ lâng chhut-bōe, in ōe kā I hāi-sí, sí liáu saⁿ-ji̍t āu ōe koh-oa̍h.” 32In bōe bêng-pe̍k chit kù ōe, koh m̄-káⁿ kā I mn̄g. 33In lâi-kàu [Ka-pek-lông]. Iâ-so͘ tī chhù-ni̍h ê sî mn̄g bûn-tô͘ kóng, “Lín tī lō͘-tiong teh gī-lūn sím-mi̍h?” 34In lóng tiām-tiām, in-ūi tī lō͘-tiong in hō͘-siōng teh cheng-lūn sím-mi̍h lâng siōng-tōa. 35Iâ-so͘ chē lo̍h-khì, kiò cha̍p-jī sù-tô͘ lâi, tùi in kóng, “Nā ū lâng beh chòe tē-it, tio̍h chòe chèng-lâng ê siōng lō͘-bé, chòe chèng-lâng ê chhe-ēng.” 36I chiū khan chi̍t ê sòe-hàn gín-á lâi, hō͘ i khiā tī in tiong-kan, kā i phō khí-lâi, tùi in kóng, 37“Bô-lūn sím-mi̍h lâng nā ūi-tio̍h góa ê miâ chiap-la̍p chi̍t ê chit khoán gín-á, chiū-sī chiap-la̍p góa. Chiap-la̍p góa ê, m̄-sī chiap-la̍p góa, sī chiap-la̍p chhe góa lâi Hit-ūi.” 38[Iok-hān] tùi Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, goán ū khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê lâng hōng lí ê miâ teh kóaⁿ-kúi, goán kā i chó͘-tòng, in-ūi i bô teh tè lán.” 39Iâ-so͘ kóng, “M̄-thang kā i chó͘-tòng, in-ūi bô-lâng ōe hōng góa ê miâ kiâⁿ sîn-jiah, sûi-sî koh kóng góa ê pháiⁿ-ōe. 40Bô hoán-tùi lán ê chiū-sī ūi lán. 41Góa si̍t-chāi kā lín kóng, bô-lūn sím-mi̍h lâng, in-ūi lín sio̍k Ki-tok, ēng chi̍t poe chúi hō͘ lín lim, i it-tēng ōe tit-tio̍h pò-siúⁿ.” 42Iâ-so͘ kóng, “Bô-lūn sím-mi̍h-lâng hō͘ sìn góa ê lâng tiong-kan bî-sòe ê chi̍t-ê hoān-chōe, i khah hó hō͘ lâng ēng tōa chio̍h-bō kā i tiàu tī ām-kún, hiat-lo̍h hái. 43“Lí ê chhiú nā hō͘ lí hoān-chōe, tio̍h chām hiat-ka̍k, lêng-khó kiám chi̍t ki chhiú ji̍p éng-oán-oa̍h, pí siang-chhiú hó-hó lo̍h tōe-ge̍k hō͘ bōe hoa ê hé sio khah hó. 45Lí ê kha nā hō͘ lí hoān-chōe, tio̍h chām hiat-ka̍k, lêng-khó kiám chi̍t ki kha ji̍p éng-oán-oa̍h, pí siang-kha hó-hó hō͘ lâng hiat-lo̍h tōe-ge̍k khah hó. 47Lí ê ba̍k-chiu nā hō͘ lí hoān-chōe, tio̍h ó͘ hiat-ka̍k, lêng-khó kiám chi̍t lúi ba̍k-chiu ji̍p Siōng-tè-kok, pí nn̄g-lúi ba̍k-chiu hó-hó hō͘ lâng hiat-lo̍h tōe-ge̍k khah hó. 48Tī tōe-ge̍k, thâng bōe sí, hé bōe hoa. 49“In-ūi ta̍k ê lâng lóng tio̍h ēng hé liān, chhin-chhiūⁿ ēng iâm sīⁿ. 50Iâm chin ū lō͘-ēng; m̄-kú iâm nā sit-khì kiâm-bī, beh án-chóaⁿ koh hō͘ i kiâm? Lín ka-kī tio̍h ū iâm ê chok-iōng, hō͘-siōng hô-hó.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\