MÁ-THÀI 10

1Iâ-so͘ kiò I cha̍p-jī ê bûn-tô͘ lâi, hō͘ in ū koân-pèng thang kóaⁿ siâ-sîn, i-tī ta̍k khoán ê chèng-thâu kap pīⁿ-thiàⁿ. 2Chit cha̍p-jī sù-tô͘ ê miâ chiū-sī chiah-ê: Tē-it sī [Se-bûn], mā kiò-chòe [Pí-tek], kap i ê sió-tī [An-tek-lia̍t]; [Se-pí-thài] ê kiáⁿ [Ngá-kok] kap i ê sió-tī [Iok-hān]; 3[Hui-le̍k] kap [Pa-to-lô-mái]; [To-má] kap bau̍h-sè ê [Má-thài]; [A-le̍k-hui] ê kiáⁿ [Ngá-kok] kap [Ta̍t-thài]; 4Kek-chìn-tóng ê [Se-bûn] kap chhut-bōe Iâ-so͘ hit-ê [Í-su-ka-lio̍k] ê [Iû-tāi]. 5Iâ-so͘ chhe chit cha̍p-jī sù-tô͘ chhut-khì, hoan-hù in kóng, “Lín m̄-thang khì Gōa-pang-lâng ê tōe-khu; m̄-thang chìn-ji̍p [Sat-má-lī-a]-lâng ê siâⁿ, 6chí-ū tio̍h khì chhē [Í-sek-lia̍t]-ke sit-bê ê iûⁿ. 7Lín khì ê sî tio̍h soan-iông kóng, ‘Thian-kok teh-beh si̍t-hiān lah!’ 8Lín tio̍h i-hó phòa-pīⁿ ê lâng, hō͘ sí-lâng koh-oa̍h, hō͘ bâ-hong pīⁿ-lâng chheng-khì, koh kóaⁿ-chhut siâ-sîn. Lín pe̍h-pe̍h tit-tio̍h, mā tio̍h pe̍h-pe̍h hō͘ lâng. 9Io-tòa lāi-bīn m̄-bián tòa kim-pè, gûn-pè, á-sī tâng-pè; 10chhut-mn̂g m̄-bián tòa lú-hêng-tē á-sī nn̄g niá lāi-saⁿ, mā m̄-bián tòa liâng-ôe á-sī gia̍h koáiⁿ-á; in-ūi kang-lâng tit-tio̍h chia̍h-mi̍h sī eng-kai. 11“Lín bô-lūn ji̍p-khì tó chi̍t ê siâⁿ tó chi̍t ê chng-siā, tio̍h thàm-thiaⁿ khòaⁿ sím-mi̍h lâng goān-ì chiap-thāi lín, chiah khì tòa hia, tòa kàu lī-khui. 12Lín ji̍p-khì chhù-lāi ê sî, tio̍h kā in chhéng-an. 13Chit ke ê lâng nā goān-ì chiap-thāi lín, tio̍h chiong lín ê pêng-an hō͘ in; nā bô goān-ì chiap-thāi lín, tio̍h chiong pêng-an siu-hôe. 14M̄ chiap-thāi lín, m̄-thiaⁿ lín ê ōe ê lâng, lín lī-khui hit keng chhù á-sī hit-ê siâⁿ ê sî, tio̍h chiong lín kha-ni̍h ê thô͘-hún pōaⁿ hō͘ i chheng-khì. 15Góa si̍t-chāi kā lín kóng, tī Sím-phòaⁿ ê Ji̍t, [Só͘-to-má] kap [Gô-mô͘-la] ê tōe só͘ siū ê hêng-hoa̍t ōe pí hit-ê siâⁿ só͘ siū ê koh-khah hó jím-siū.” 16“Tio̍h chai, góa chhe lín chhut-khì, chhin-chhiūⁿ sàng iûⁿ ji̍p-khì chhâi-lông ê tiong-kan. Só͘-í, tio̍h chhin-chhiūⁿ chôa hiah-ni̍h lêng-khiáu, chhin-chhiūⁿ hún-chiáu hiah-ni̍h sûn-liông. 17Lín tio̍h tî-hông, in-ūi ū lâng ōe kā lín lia̍h-khì kau hō͘ gī-hōe, tī in ê hōe-tn̂g ēng piⁿ kā lín phah. 18Koh ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘, lín ōe hō͘ lâng thoa kàu chóng-tok kap kun-ông ê bīn-chêng, lâi tùi in kap Gōa-pang-lâng chòe kiàn-chèng. 19M̄-kú, lín hō͘ lâng lia̍h-khì sím-mn̄g ê sî, m̄-bián hoân-ló beh án-chóaⁿ kóng, á-sī beh kóng sím-mi̍h; hit sî lín só͘ tio̍h kóng ê, ōe kā lín chí-sī, 20in-ūi teh kóng ê m̄-sī lín ka-kī, sī lín Thiⁿ-pē ê Sîn thong-kè lín teh kóng. 21“Hiaⁿ-tī ōe chhut-bōe hiaⁿ-tī, hō͘ i sí; lāu-pē mā ōe án-ni tùi-thāi kiáⁿ-jî. Kiáⁿ-jî ōe khí-lâi kong-kek pē-bú, kā in hāi-sí. 22Lín ōe ūi-tio̍h góa ê miâ siū chèng-lâng oàn-hūn, put-kò jím-nāi kàu chòe-āu ê ōe tit-tio̍h kiù. 23In tī chit-ê siâⁿ pek-hāi lín, tio̍h tô-cháu khì pa̍t ê siâⁿ. Góa si̍t-chāi kā lín kóng, [Í-sek-lia̍t] ê siâⁿ-chhī lín kiâⁿ iáu-bē thàu, Jîn-chú chiū lâi! 24“Ha̍k-seng bōe chhiau-kè lāu-su; lô͘-po̍k mā bōe chhiau-kè chú-lâng. 25Ha̍k-seng kap lāu-su kâng-khoán, lô͘-po̍k kap chú-lâng kâng-khoán, án-ni chiū ū-kàu. Lâng to kā chit ke ê chú-lâng kiò-chòe [Pia̍t-se-pok], hô-hòng i ke-lāi ê lâng.” 26“Só͘-í, m̄-bián kiaⁿ in; in-ūi bô chi̍t hāng khàm-ba̍t ê bōe lō͘-hiān; mā bô chi̍t hāng pì-bi̍t ê bōe hō͘ lâng chai. 27Góa tī àm-tiong kā lín kóng ê, lín tio̍h tī kng-bêng-tiong kóng chhut-lâi; lín tī hīⁿ-khang-piⁿ thiaⁿ-tio̍h ê, tio̍h tī chhù-bé-téng soan-pò͘. 28Ōe hāi-sí seng-khu khiok bōe hāi-sí lêng-hûn ê, lín m̄-bián kiaⁿ; tian-tò tio̍h kiaⁿ ōe chiong lêng-hûn kap seng-khu hiat-lo̍h tōe-ge̍k húi-bia̍t hit-ūi Siōng-tè. 29Nn̄g chiah chhek-chiáu-á kiám m̄-sī bōe chi̍t kak gûn nā-tiāⁿ? Lín ê Thiⁿ-pē nā bô ún-chún, liân chi̍t chiah to bōe poa̍h-lo̍h tōe. 30Lín leh, liân lín ê thâu-mn̂g to lóng ū sǹg kè. 31Só͘-í, m̄-bián kiaⁿ, lín pí kui-kûn chhek-chiáu-á koh-khah kùi-tiōng!” 32“Só͘-í, tī lâng ê bīn-chêng soan-jīn góa ê, góa tī góa Thiⁿ-pē ê bīn-chêng mā ōe jīn i. 33Tī lâng ê bīn-chêng m̄-jīn góa ê, góa tī góa Thiⁿ-pē ê bīn-chêng mā m̄-jīn i.” 34“M̄-thang siūⁿ-kóng góa lâi sī beh tòa hô-pêng hō͘ tōe-chiūⁿ; góa tòa-lâi ê m̄-sī hô-pêng, sī to-kiàm. 35In-ūi góa lâi sī beh hō͘ lâng hun-lia̍t: lâng tùi-khòng lāu-pē, cha-bó͘-kiáⁿ tùi-khòng lāu-bú, sim-pū tùi-khòng ta-ke. 36Lâng ê tùi-te̍k sī ka-kī ke-lāi ê lâng. 37“Thiàⁿ pē-bú iâⁿ-kè thiàⁿ góa ê, bô chu-keh tè góa; thiàⁿ kiáⁿ á-sī cha-bó͘-kiáⁿ iâⁿ-kè thiàⁿ góa ê, bô chu-keh tè góa. 38M̄ giâ ka-kī ê si̍p-jī-kè lâi tè góa ê, mā bô chu-keh tè góa. 39Beh tit-tio̍h ka-kī ê sìⁿ-miā ê, ōe sòng-sit sìⁿ-miā; ūi-tio̍h góa sòng-sit ka-kī ê sìⁿ-miā ê, ōe tit-tio̍h sìⁿ-miā.” 40“Chiap-la̍p lín ê chiū-sī chiap-la̍p góa; chiap-la̍p góa ê chiū-sī chiap-la̍p chhe góa lâi Hit-ūi. 41Chiap-la̍p sian-ti chòe sian-ti ê, ōe tit-tio̍h sian-ti èng-tit ê pò-siúⁿ; chiap-la̍p gī-lâng chòe gī-lâng ê, ōe tit-tio̍h gī-lâng èng-tit ê pò-siúⁿ. 42Góa si̍t-chāi kā lín kóng, bô-lūn sím-mi̍h lâng, kan-ta the̍h chi̍t poe léng-chúi hō͘ chiah-ê siōng bî-sòe ê chi̍t ê lim, in-ūi siōng bî-sòe-ê sī góa ê bûn-tô͘, chit-ê lâng it-tēng ōe tit-tio̍h pò-siúⁿ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\