MÁ-THÀI 11

1Iâ-so͘ kà-sī cha̍p-jī ê bûn-tô͘ í-āu lī-khui hit só͘-chāi, khì hù-kūn ê siâⁿ-chhī kà-sī lâng kap thoân hok-im. 2[Iok-hān] tī kaⁿ-ni̍h thiaⁿ-tio̍h Ki-tok só͘ chòe ê sū, chiū chhe i ê bûn-tô͘ khì 3mn̄g I, “Lí chiū-sī teh-beh lâi Hit-ūi, á-sī goán tio̍h thèng-hāu pa̍t-lâng?” 4Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín chiong só͘ thiaⁿ-tio̍h, só͘ khòaⁿ-tio̍h ê khì kā [Iok-hān] kóng, 5chiū-sī sit-bêng ê lâng koh khòaⁿ-kìⁿ, kha pái ê lâng kiâⁿ-lō͘, bâ-hong pīⁿ-lâng chheng-khì, hīⁿ-khang bōe thiaⁿ-kìⁿ ê lâng thiaⁿ-kìⁿ, sí-lâng koh-oa̍h, sàn-chhiah-lâng ū hó siau-sit thoân hō͘ in. 6Tùi góa bô sit-khì sìn-sim ê lâng chin ū hok-khì!” 7[Iok-hān] ê bûn-tô͘ lī-khui liáu-āu, Iâ-so͘ chiah tùi kûn-chiòng kóng-khí [Iok-hān] ê sū. I kóng, “Lín chhut-khì khòng-iá sī beh khòaⁿ sím-mi̍h? Beh khòaⁿ hō͘ hong chhe iô-lâi iô-khì ê lô͘-úi sī-bô? 8Nā m̄-sī, lín chhut-khì beh khòaⁿ sím-mi̍h? Beh khòaⁿ chhēng ko-kùi i-ho̍k ê lâng sī-bô? Lín khòaⁿ, chhēng ko-kùi i-ho̍k ê lâng sī tī ông-kiong. 9Án-ni, lín chhut-khì beh khòaⁿ sím-mi̍h? Beh khòaⁿ sian-ti sī-bô? Sī, m̄-kú góa kā lín kóng, i pí sian-ti koh-khah úi-tāi. 10Koan-hē [Iok-hān], Sèng-keng ū án-ni kì-chài: Khòaⁿ ah, góa chhe góa ê sù-chiá chòe lí ê sian-hong; i beh tī lí ê thâu-chêng kā lí khui-lō͘. 11“Góa si̍t-chāi kā lín kóng, hū-jîn-lâng só͘ siⁿ ê bô-lâng pí [Iok-hān] khah úi-tāi; m̄-kú, tī Thian-kok siōng bî-sòe-ê iáu pí i koh-khah úi-tāi. 12Tùi Si-sóe-chiá [Iok-hān] ê ji̍t kàu hiān-chāi, Thian-kok it-ti̍t siū kiông-lia̍t ê kong-kek, hiong-béng ê lâng ēng pō-le̍k kā i chhiúⁿ-khì. 13Sian-ti kap Lu̍t-hoat só͘-ū ê ū-giân kàu [Iok-hān] ûi-chí. 14Lín nā goān-ì chiap-siū chiah-ê ū-giân, chiū ōe bêng-pe̍k [Iok-hān] chiū-sī hit-ê teh-beh lâi ê [Í-lī-a]. 15Ū hī-khang ê, tio̍h thiaⁿ! 16“Góa beh ēng sím-mi̍h pí-phēng chit sè-tāi? In chhin-chhiūⁿ chi̍t tīn gín-á chē tī chhī-tiûⁿ-kháu tùi lēng-gōa chi̍t tīn hoah: 17Goán tùi lín pûn phín-á, lín bô thiàu-bú! Goán thî-khàu, lín mā bô pi-siong! 18[Iok-hān] lâi, bô chia̍h bô lim, lâng chiū kóng, ‘I hō͘ kúi hū-sin!’ 19Jîn-chú lâi, mā chia̍h mā lim, lâng chiū kóng, ‘I sī tham-chia̍h hò͘ⁿ-chiú ê lâng, sī bau̍h-sè-ê kap chōe-jîn ê pêng-iú!’ Put-kò, si̍t-chāi ê tì-hūi tùi hêng-ûi tit-tio̍h chèng-si̍t.” 20Iâ-so͘ ū tī chi̍t-kóa siâⁿ-chhī kiâⁿ chin chōe sîn-jiah, m̄-kú hiah-ê siâⁿ-chhī ê lâng lóng bô hóe-kái, I chiū kā in chek-pī. 21I kóng, “[Ko-lia̍p-sìn], lí chhám à! [Pek-sài-tāi], lí chhám à! Góa tī lín tiong-kan kiâⁿ ê sîn-jiah nā tī [Thài-ní] kap [Se-tùn] kiâⁿ, in chá chiū chhēng môa-saⁿ sám hé-hu hóe-kái lah. 22Góa kā lín kóng ô͘, tī Sím-phòaⁿ ê Ji̍t, [Thài-ní] kap [Se-tùn] siū ê hêng-hoa̍t pí lín tio̍h siū ê khah hó jím-siū. 23Lí leh, [Ka-pek-lông], Lí ài lâng kā lí hû chiūⁿ-thiⁿ sī-bô? Bōe, Siōng-tè ōe kā lí hiat-lo̍h im-kan. Tī lí hia kiâⁿ ê sîn-jiah nā tī [Só͘-to-má] kiâⁿ, [Só͘-to-má] it-tēng iáu lâu kàu kin-á-ji̍t. 24Chóng-sī góa kā lín kóng, tī Sím-phòaⁿ ê Ji̍t, [Só͘-to-má] tōe-khu siū ê hêng-hoa̍t pí lí tio̍h siū ê khah hó jím-siū.” 25Hit sî, Iâ-so͘ kóng, “Pē ah, thiⁿ-tōe ê Chú, góa kám-siā lí, in-ūi lí chiong chiah-ê sū tùi ū tì-hūi ū ha̍k-būn ê lâng khàm khí-lâi, khiok tùi sòe-hàn gín-á khé-sī. 26Pē ah, sī lah, in-ūi che sī lí ê hó chí-ì. 27“Góa ê Pē í-keng ū chiong it-chhè lóng kau-thok góa. Pē í-gōa bô-lâng bat Kiáⁿ; Kiáⁿ kap Kiáⁿ ài-beh khé-sī ê lâng í-gōa mā bô-lâng bat Pē. 28“Lô-khó͘ pē tāng-tàⁿ ê lâng lóng tio̍h lâi góa chia, góa beh hō͘ lín an-hioh. 29Tio̍h pē góa ê taⁿ, tùi góa lâi o̍h, in-ūi góa ê sim un-jiû khiam-sùn, lín ê sim-sîn chiū ōe tit-tio̍h an-hioh. 30In-ūi góa ê taⁿ ha̍h-ēng, góa ê tàⁿ chin khin.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\