MÁ-THÀI 12

1Kè bô jōa kú, tī An-hioh-ji̍t Iâ-so͘ tùi be̍h-hn̂g keng-kè. I ê bûn-tô͘ pak-tó͘ iau, chiū tiah be̍h-sūi lâi chia̍h. 2Hoat-lī-sài-phài ê lâng khòaⁿ-tio̍h, tùi Iâ-so͘ kóng, “Lí khòaⁿ, lí ê bûn-tô͘ tī An-hioh-ji̍t chòe bōe ēng-tit chòe ê tāi-chì.” 3Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín kiám bô tha̍k-tio̍h [Tāi-pi̍t] kap tè i ê lâng pak-tó͘ iau ê sî só͘ chòe ê tāi-chì? 4I ji̍p-khì Siōng-tè ê tiān chia̍h hiàn-chè ê piáⁿ, chit khoán piáⁿ chí-ū chè-si chiah thang chia̍h, i kap tè i ê lâng lóng bōe ēng-tit chia̍h. 5Lēng-gōa, lín kiám bô tha̍k-tio̍h Lu̍t-hoat ê kì-chài, chiū-sī An-hioh-ji̍t chè-si tī Sèng-tiān hoān-tio̍h An-hioh-ji̍t ê kui-kú mā sǹg bô-chōe. 6Góa kā lín kóng, tī chia ū chi̍t ê pí Sèng-tiān khah tiōng-iàu ê. 7Sèng-keng ū kóng, ‘Góa ài lîn-bín, bô ài chè-mi̍h.’ Lín nā liáu-kái chit kù ōe ê ì-sù, chiū bōe kā bô-chōe ê lâng tēng-chōe. 8In-ūi Jîn-chú sī An-hioh-ji̍t ê Chú.” 9Iâ-so͘ lī-khui hit só͘-chāi, ji̍p-khì in ê hōe-tn̂g. 10Tú-hó ū chi̍t ê chi̍t ki chhiú khê-khì ê lâng tī-hia. Ū chi̍t-kóa lâng siūⁿ-beh khòng-kò Iâ-so͘, chiū mn̄g I kóng, “Tī An-hioh-ji̍t i-pīⁿ ū ha̍h Lu̍t-hoat bô?” 11Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín tiong-kan ū lâng ū chi̍t chiah iûⁿ, tú-hó tī An-hioh-ji̍t poa̍h-lo̍h khut-á, i kiám bōe kā i khiú khí-lâi? 12Lâng pí iûⁿ ke jōa-á-ni̍h kùi-tiōng! Só͘-í, tī An-hioh-ji̍t chòe hó-sū ū ha̍h Lu̍t-hoat.” 13Iâ-so͘ chiū kā hit-ê lâng kóng, “Chhiú chhun chhut-lâi!” Chit-ê lâng chhiú chhun chhut-lâi, chiū ho̍k-goân, oân-choân hó-khì, kap lēng-gōa hit ki chhiú kâng-khoán. 14[Hoat-lī-sài]-phài ê lâng chhut-khì, chiū kè-bô͘ beh tùi-hù Iâ-so͘, khòaⁿ beh án-chóaⁿ kā I hāi-sí. 15Iâ-so͘ chai-iáⁿ in ê kè-bô͘ chiū lī-khui hia; ū chin chōe lâng tè I khì, I chiū i-hó in tiong-kan só͘-ū ê pīⁿ-lâng. 16I bēng-lēng in m̄-thang tùi lâng pò-iông I ê tāi-chì. 17Che sī beh èng-giām thong-kè sian-ti [Í-sài-a] só͘ kóng ê ōe: 18Lín khòaⁿ, góa só͘ kéng-soán ê lô͘-po̍k, góa só͘ thiàⁿ, só͘ ì-ài ê. Góa beh sù góa ê Sîn hō͘ I; I beh tùi bān-bîn soan-kò góa ê kong-gī. 19I bōe cheng-piān, bōe soan-jióng; tī koe-lō͘ bô-lâng ōe thiaⁿ-tio̍h I ê siaⁿ. 20Siū-siong ê lô͘-úi, I bōe at-chi̍h; beh hoa ê teng-hé, I bōe pûn-sit, ti̍t-kàu I hō͘ kong-gī tek-sèng. 21Bān-bîn lóng ōe chiong ǹg-bāng kau-thok I. 22Hit sî, ū lâng chhōa chi̍t ê hō͘ kúi hū-sin, sit-bêng koh bōe-kóng-ōe ê lâng lâi Iâ-so͘ hia; Iâ-so͘ kā i i-hó, hit-ê bōe-kóng-ōe ê lâng chiū ōe kóng-ōe, koh ōe khòaⁿ-kìⁿ. 23Kûn-chiòng lóng chin tio̍h-kiaⁿ, kóng, “Chit-ê lâng káⁿ sī [Tāi-pi̍t] ê Kiáⁿ hò͘ⁿ?” 24Hoat-lī-sài-phài ê lâng thiaⁿ-tio̍h chiū kóng, “Chit-ê lâng sī khò kúi-ông [Pia̍t-se-pok] teh kóaⁿ-kúi.” 25Iâ-so͘ chai-iáⁿ in ê sim-su chiū kā in kóng, “Kok-ka ka-kī hun-cheng, ōe hong-hòe; siâⁿ-chhī á-sī ka-têng ka-kī hun-cheng, khiā bōe-tiâu. 26Sat-tàn nā kóaⁿ Sat-tàn, sī ka-kī hun-cheng, i ê kok beh-ná khiā ōe-tiâu? 27Góa nā khò [Pia̍t-se-pok] kóaⁿ-kúi, lín ê chú-tē sī khò sím-mi̍h âng kóaⁿ-kúi? Án-ni, lín ka-kī ê chú-tē ōe kā lín phòaⁿ-chōe. 28Put-kò góa nā-sī khò Siōng-tè ê Sîn kóaⁿ-kúi, Siōng-tè ê chú-koân chiū í-keng tī lín tiong-kan si̍t-hiān lah. 29“Lâng án-chóaⁿ chiah ōe-tàng ji̍p-khì ióng-sū ê chhù chhiúⁿ i ê châi-bu̍t, kiám m̄-sī tio̍h seng kā i pa̍k khí-lâi? 30“Bô ūi góa ê chiū-sī hoán-tùi góa; bô kap góa chòe-hé siu-chi̍p ê chiū-sī teh phah-sòaⁿ. 31Só͘-í, góa kā lín kóng, lâng it-chhè ê chōe kap húi-pòng lóng ōe tit-tio̍h sià-bián, m̄-kú siat-to̍k Sèng Sîn bōe tit-tio̍h sià-bián. 32Bô-lūn sím-mi̍h lâng kóng-ōe kong-kek Jîn-chú, ōe tit-tio̍h sià-bián, m̄-kú bô-lūn sím-mi̍h lâng kóng-ōe kong-kek Sèng Sîn, tī kim-sè kap lâi-sè lóng bōe tit-tio̍h sià-bián.” 33“Hó-chhiū kiat hó ké-chí; pháiⁿ-chhiū kiat pháiⁿ ké-chí; tùi só͘ kiat ê ké-chí thang chai chhiū ê hó-pháiⁿ. 34Lín chiah-ê to̍k-chôa, lín pún-lâi sī pháiⁿ ê, beh ná-ōe kóng hó-ōe? In-ūi lâng sim-lāi chhiong-móa sím-mi̍h, chhùi chiū kóng sím-mi̍h. 35Hó-lâng tùi só͘ chek-chū ê hó hoat-chhut hó; pháiⁿ-lâng tùi só͘ chek-chū ê pháiⁿ hoat-chhut pháiⁿ. 36“Góa kā lín kóng, lâng só͘ kóng it-chhè ê êng-á-ōe, tī Sím-phòaⁿ ê Ji̍t ta̍k kù lóng tio̍h hū-chek. 37In-ūi Siōng-tè beh ēng lí ê ōe lâi phòaⁿ lí bô-chōe, mā beh ēng lí ê ōe lâi tēng lí ū-chōe.” 38Hit sî, ū kúi-nā ê keng-ha̍k-kàu-su kap Hoat-lī-sài-phài ê lâng tùi Iâ-so͘ kóng, “Lāu-su, goán ài lí kiâⁿ chi̍t ê sîn-jiah hō͘ goán khòaⁿ.” 39Iâ-so͘ ìn kóng, “Siâ-ok kan-îm ê sè-tāi iau-kiû sîn-jiah, tû-liáu sian-ti [Iok-ná] ê sîn-jiah, bōe-koh ū sîn-jiah hō͘ in. 40Chhin-chhiūⁿ [Iok-ná] saⁿ mî saⁿ ji̍t tī tōa-hî ê pak-tó͘ lāi, Jîn-chú mā ōe saⁿ mî saⁿ ji̍t tī tōe chhim ê só͘-chāi. 41Tī Sím-phòaⁿ ê sî, [Nî-nî-bî]-lâng ōe kap chit sè-tāi ê lâng chòe-hé khí-lâi, kā chit sè-tāi ê lâng tēng-chōe, in-ūi in thiaⁿ-tio̍h [Iok-ná] ê thoân-tō ū hóe-kái. Lín khòaⁿ, ū pí [Iok-ná] koh-khah úi-tāi-ê tī chia! 42Tī Sím-phòaⁿ ê sî, Lâm-hng ê lú-ông ōe kap chit sè-tāi ê lâng chòe-hé khí-lâi, kā chit sè-tāi ê lâng tēng-chōe, in-ūi i ū tùi tōe ê ke̍k-thâu lâi thiaⁿ [Só͘-lô-bûn] tì-hūi ê ōe. Lín khòaⁿ, ū pí [Só͘-lô-bûn] koh-khah úi-tāi-ê tī chia!” 43“Siâ-sîn lī-khui só͘ hū-sin ê lâng liáu-āu, kiâⁿ-thàu bô-chúi ê tōe-khu, beh chhē chi̍t ê hioh-khùn ê só͘-chāi, chhē lóng bô, 44chiū kóng, ‘Góa beh tńg-khì góa chhut-lâi hit keng chhù.’ I tńg-khì, khòaⁿ-tio̍h chhù khang-khang, sàu-kah chin chheng-khì, koh chéng-lí hó-sè. 45Āu-lâi, i khì chhōa chhit ê pí i khah pháiⁿ ê siâ-sîn kap i chòe-hé lâi, ji̍p-khì hia tòa. Án-ni, hit-ê lâng ê kiat-kio̍k pí khí-thâu koh-khah chhám. Chit-ê siâ-ok ê sè-tāi mā ōe chhin-chhiūⁿ án-ni.” 46Iâ-so͘ iáu teh tùi chèng-lâng kóng-ōe ê sî, I ê lāu-bú kap hiaⁿ-tī lâi khiā tī gōa-bīn, ài-beh kap I kóng-ōe. 47Ū lâng kā Iâ-so͘ kóng, “Lí khòaⁿ leh, lí ê lāu-bú kap hiaⁿ-tī khiā tī gōa-bīn, ài-beh kap lí kóng-ōe.” 48Iâ-so͘ kā hit-ê lâng kóng, “Sím-mi̍h lâng sī góa ê lāu-bú? Sím-mi̍h lâng sī góa ê hiaⁿ-tī?” 49Jiân-āu I chhun-chhiú kí I ê bûn-tô͘ kóng, “Lín khòaⁿ, góa ê lāu-bú, góa ê hiaⁿ-tī. 50Si̍t-hêng góa Thiⁿ-pē chí-ì ê lâng chiū-sī góa ê hiaⁿ-tī, chí-bē, kap lāu-bú.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\