MÁ-THÀI 13

1Siâng hit ji̍t, Iâ-so͘ tùi chhù-ni̍h chhut-khì, tī ô͘-piⁿ chē. 2Ū chi̍t tōa-tīn lâng chū-chi̍p óa-lâi I hia, I soah tio̍h khì chē tī chûn-téng, kui tōa-tīn lâng lóng khiā tī hōaⁿ-téng. 3I chiū ēng phì-jū tùi in kóng chin chōe hāng sū. I kóng: “Ū chi̍t ê iā-chéng-chí-ê chhut-khì iā chéng-chí. 4I iā ê sî, ū-ê chéng-chí lak tī lō͘-piⁿ, chiáu-á pe lâi, kā chéng-chí chia̍h liáu-liáu. 5Ū-ê lak tī chio̍h-thâu tōe, thô͘ chió ê só͘-chāi, in-ūi thô͘ bô chhim, chin kín chiū puh-gê; 6put-kò ji̍t-thâu chi̍t-ē chhut, kā in pha̍k-tio̍h, in-ūi bô kun chiū ta-khì. 7Ū-ê lak tī chhì-phè lāi, chhì-á tōa-châng khí-lâi chiū kā in hip-sí. 8Put-kò ū-ê lak tī hó thó͘-tōe, chiū kiat-si̍t; ū-ê chi̍t-pah pē, ū-ê la̍k-cha̍p pē, ū-ê saⁿ-cha̍p pē. 9Ū hī-khang ê, tio̍h thiaⁿ!” 10Bûn-tô͘ lâi mn̄g Iâ-so͘, “Sī-án-chóaⁿ lí tùi kûn-chiòng lóng ēng phì-jū kā in kóng?” 11Iâ-so͘ ìn kóng, “Thian-kok ê ò-pì í-keng ū hō͘ lín chai, m̄-kú bô hō͘ in chai. 12In-ūi ū-ê, beh hō͘ i koh-khah chōe, chōe kàu ū chhun; bô-ê, liân i só͘ ū-ê mā beh kā i chhiúⁿ khí-lâi. 13Ūi-tio̍h chit-ê iân-kò͘, góa ēng phì-jū tùi in kóng, in-ūi: In khòaⁿ mā khòaⁿ bô, thiaⁿ mā thiaⁿ bô, koh bōe liáu-kái. 14[Í-sài-a] ê ū-giân tú tī in sin-chiūⁿ èng-giām: Lín thiaⁿ koh thiaⁿ mā bōe liáu-kái; lín khòaⁿ koh khòaⁿ mā bōe khòaⁿ-kìⁿ. 15In-ūi chit-ê chú-bîn ê sim í-keng tūn, hī-khang tāng, ba̍k-chiu khoeh. Nā m̄-sī án-ni, in ê ba̍k-chiu ōe khòaⁿ-kìⁿ, hī-khang ōe thiaⁿ-kìⁿ, sim ōe hiáu-ngō͘, ōe hôe-sim tńg-ì, góa chiū kā in i-hó. 16“M̄-kú lín chin ū hok-khì, in-ūi lín ba̍k-chiu ū khòaⁿ-kìⁿ, hīⁿ-khang ū thiaⁿ-kìⁿ. 17Góa si̍t-chāi kā lín kóng, í-chêng ū chin chōe sian-ti kap gī-lâng ài-beh khòaⁿ lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê ia̍h bô khòaⁿ-tio̍h, beh thiaⁿ lín só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê ia̍h bô thiaⁿ-tio̍h.” 18“Só͘-í, lín tio̍h chù-ì thiaⁿ chit-ê iā chéng-chí ê phì-jū. 19Só͘-ū thiaⁿ-tio̍h Thian-kok ê sìn-sit bô bêng-pe̍k ê, sī chhin-chhiūⁿ iā tī lō͘-piⁿ ê chéng-chí, hit-ê Siâ-ok-chiá lâi, kā iā tī i sim-lāi ê chéng-chí chhiúⁿ-khì. 20Iā tī chio̍h-thâu tōe ê, sī chí lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit, sûi-sî hoaⁿ-hí chiap-siū, 21m̄-kú tī i ê sim-lāi tèng-kun bô chhim, tòng bōe kú, chi̍t-ē ūi-tio̍h sìn-sit tú-tio̍h hoān-lān á-sī pek-hāi, sûi-sî chiū pàng-sak. 22Iā tī chhì-phè lāi ê, sī chí lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit liáu-āu, seng-oa̍h ê khòa-lū kap chîⁿ-châi ê bê-he̍k kā só͘ thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit hip-sí, soah bōe kiat-si̍t. 23Iā tī hó thó͘-tōe ê, sī chí lâng thiaⁿ-tio̍h sìn-sit, ū liáu-kái, chin-chiàⁿ ū kiat-si̍t; ū-ê chi̍t-pah pē, ū-ê la̍k-cha̍p pē, ū-ê saⁿ-cha̍p pē.” 24Iâ-so͘ koh tùi in kóng chi̍t ê phì-jū: “Thian-kok thang phì-jū chòe ū chi̍t ê lâng iā hó chéng-chí tī ka-kī ê hn̂g-ni̍h. 25Lâng teh khùn ê sî, tùi-te̍k lâi, chiong phōe-á iā tī be̍h-á ê tiong-kan, chiū lī-khui. 26Be̍h-á hoat khí-lâi, chhut-sūi ê sî, phōe-á mā hoat chhut-lâi. 27Lô͘-po̍k lâi kìⁿ i ê chú-lâng kóng, ‘Thâu-ke, lí kiám m̄-sī iā hó ê chéng-chí tī hn̂g-ni̍h? Ná-ōe ū chiah-ê phōe-á?’ 28Chú-lâng ìn kóng, ‘Che sī tùi-te̍k chòe ê lah.’ Lô͘-po̍k kóng, ‘Án-ni, goán lâi-khì kā hiah-ê phōe-á khau khí-lâi hó-bô?’ 29Chú-lâng ìn kóng, ‘M̄-hó, lín khau phōe-á ê sî, m̄ tú-hó liân be̍h-á soah khau-khau khí-lâi. 30Hō͘ phōe-á kap be̍h-á tâng-chôe tōa-châng, siu-sêng ê sî góa chiah hoan-hù siu-koah ê lâng seng kā phōe-á khau khí-lâi, khún kui-pé khì sio, jiân-āu kā be̍h-á siu ji̍p-khì góa ê chhng-khò͘.’ ” 31Iâ-so͘ koh kā in kóng chi̍t ê phì-jū: “Thian-kok chhin-chhiūⁿ chi̍t lia̍p kòa-chhài-chí, lâng kā i the̍h-khì iā tī ka-kī ê hn̂g-ni̍h. 32Kòa-chhài-chí sī só͘-ū chéng-chí tiong siōng sòe-lia̍p ê, tōa-châng khí-lâi, pí só͘-ū ê chhài-soe koh-khah tōa-châng, chiâⁿ-chòe chi̍t châng chhiū, liân khong-tiong ê chiáu-á to lâi tī chhiū-ki chòe siū.” 33Iâ-so͘ koh kā in kóng chi̍t ê phì-jū: “Thian-kok chhin-chhiūⁿ kàⁿ-bú, ū chi̍t ê hū-jîn-lâng the̍h-khì lām tī saⁿ táu mī-hún chòe-hé chhiau, chòe-āu kui-ē lóng hoat khí-lâi.” 34Chiah-ê it-chhè ê kà-sī Iâ-so͘ lóng ēng phì-jū tùi chèng-lâng kóng; I bô ēng pa̍t khoán ê hong-sek, chí-ū ēng phì-jū tùi in kóng. 35I án-ni chòe sī beh èng-giām Chú thong-kè sian-ti só͘ kóng ê ōe: Góa beh khui-chhùi kóng phì-jū, kóng chhòng-sè í-lâi ún-ba̍t ê sū. 36Iâ-so͘ lī-khui chèng-lâng, ji̍p-khì chhù-lāi. I ê bûn-tô͘ lâi kā I kóng, “Chhiáⁿ kā goán kóe-seh hn̂g-ni̍h ê phōe-á ê phì-jū.” 37Iâ-so͘ ìn kóng, “Hit-ê iā hó chéng-chí ê sī Jîn-chú; 38hn̂g sī sè-kài; hó chéng-chí sī Thian-kok ê kiáⁿ-jî; phōe-á sī hit-ê Siâ-ok-chiá ê kiáⁿ-jî; 39iā phōe-á hit-ê te̍k-jîn sī Mô͘-kúi; siu-koah sī chí kim-sè ê chiong-kio̍k; siu-koah-ê sī thiⁿ-sài. 40Tī kim-sè ê chiong-kio̍k, pháiⁿ-lâng ōe chhin-chhiūⁿ phōe-á hō͘ lâng khioh kui-pé ēng hé kā i sio. 41Jîn-chú ōe chhe I ê thiⁿ-sài lâi, tùi I ê kok-lāi chiong it-chhè hō͘ lâng poa̍h-tó hoān-chōe kap put-hoat ê lâng lóng lia̍h-lâi, 42kā in hiat-lo̍h hé-lô͘, tī hia in ōe thî-khàu, kā-gê chhiat-chhí. 43Hit sî, gī-lâng tī in ê Pē ê Kok-tō͘ ōe chhin-chhiūⁿ ji̍t-thâu hoat-kng. Ū hī-khang ê, tio̍h thiaⁿ!” 44“Thian-kok chhin-chhiūⁿ pó-pòe chhàng tī hn̂g-ni̍h, ū lâng chhē-tio̍h, kā i khàm khí-lâi, chin hoaⁿ-hí khì bōe it-chhè só͘-ū ê lâi bóe hit khu hn̂g. 45“Thian-kok mā chhin-chhiūⁿ chi̍t ê seng-lí-lâng teh chhē súi ê chin-chu. 46I chi̍t-ē chhē-tio̍h chi̍t lia̍p chin ta̍t-chîⁿ ê chin-chu, chiū khì bōe it-chhè só͘-ū ê lâi bóe hit lia̍p chin-chu.” 47“Thian-kok mā chhin-chhiūⁿ lâng tī ô͘-ni̍h pha-bāng, lia̍h ta̍k khoán hî; 48bāng móa chiū thoa chiūⁿ-hōaⁿ, chē lo̍h-lâi, kéng hó-ê khǹg lo̍h-khì tháng-á lāi, bái-ê hiat-ka̍k. 49Kim-sè ê chiong-kio̍k mā chhin-chhiūⁿ án-ni; thiⁿ-sài beh chhut-khì, tùi gī-lâng ê tiong-kan kā pháiⁿ-lâng hun-pia̍t chhut-lâi, 50hiat-lo̍h hé-lô͘; tī hia in ōe thî-khàu, kā-gê chhiat-chhí.” 51Iâ-so͘ mn̄g I ê bûn-tô͘ kóng, “Chiah-ê lín lóng ū bêng-pe̍k bô?” In ìn kóng, “Ū.” 52I chiū kā in kóng, “Só͘-í, ta̍k ê ha̍k-si̍p Thian-kok tō-lí ê keng-ha̍k-kàu-su, chhin-chhiūⁿ chi̍t ke ê chú-lâng tùi chhng-khò͘ kā sin kap kū ê mi̍h-kiāⁿ lóng poaⁿ chhut-lâi.” 53Iâ-so͘ kóng chiah-ê phì-jū liáu-āu lī-khui hia, 54tò-khì ka-kī ê kò͘-hiong. I tī in ê hōe-tn̂g kà-sī lâng, in lóng chin tio̍h-kiaⁿ, kóng, “Chit-ê lâng tùi tó-ūi tit-tio̍h chit khoán ê tì-hūi kap kiâⁿ sîn-jiah ê khùi-la̍t? 55I kiám m̄-sī hit-ê ba̍k-chhiūⁿ ê kiáⁿ? I ê lāu-bú kiám m̄-sī kiò-chòe [Má-lī-a]? I ê hiaⁿ-tī kiám m̄-sī [Ngá-kok], [Iok-sek], [Se-bûn], kap [Iû-tāi]? 56I ê sió-bē kiám m̄-sī lóng kap lán tī chia? Án-ni, chit-ê lâng tùi tó-ūi tit-tio̍h chit khoán ê tì-hūi kap khùi-la̍t?” 57In soah tùi Iâ-so͘ khí hoán-kám. Iâ-so͘ kā in kóng, “Sian-ti tī ka-kī ê kò͘-hiong ka-kī ê ka-cho̍k í-gōa, it-tēng ōe siū chun-tiōng.” 58In-ūi in m̄-sìn, Iâ-so͘ tī hia bô kiâⁿ chin chōe sîn-jiah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\