MÁ-THÀI 14

1Hit sî, [Ka-lī-lī] hun-hong ê ông [Hi-lu̍t] thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê miâ-siaⁿ, 2chiū tùi i ê pō͘-hā kóng, “Chit-ê lâng sī Si-sóe-chiá [Iok-hān], i í-keng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, só͘-í chiah ū koân-lêng kiâⁿ chiah-ê sîn-jiah.” 3Goân-lâi, [Hi-lu̍t] ūi-tio̍h i ê sió-tī [Hui-le̍k] ê bó͘ [Hi-lô-tí] ê iân-kò͘ ū lia̍h [Iok-hān], kā i liān khí-lâi, koaiⁿ-lo̍h kaⁿ. 4In-ūi [Iok-hān] tiāⁿ-tiāⁿ tùi i kóng, “Lí chhōa chit-ê hū-jîn-lâng chòe bó͘ bô ha̍p-hoat.” 5[Hi-lu̍t] siūⁿ-beh kā i thâi, put-kò kiaⁿ kûn-chiòng, in-ūi in lóng siūⁿ-kóng i sī sian-ti. 6[Hi-lu̍t] choh siⁿ-ji̍t ê sî, [Hi-lô-tí] ê cha-bó͘-kiáⁿ tī lâi-pin bīn-chêng thiàu-bú; [Hi-lu̍t] chin hoaⁿ-hí, 7chiū kong-khai chiù-chōa tah-èng hit-ê cha-bó͘ gín-á bô-lūn kiû sím-mi̍h lóng beh hō͘ i. 8Cha-bó͘ gín-á hō͘ lāu-bú sái-lōng, chiū kóng, “Chhiáⁿ chiong Si-sóe-chiá [Iok-hān] ê thâu-khak khǹg tī pôaⁿ-ni̍h hō͘ góa.” 9Ông ê sim chin kan-khó͘, put-kò in-ūi í-keng tī kùi-pin ê bīn-chêng chiù-chōa, chiū bēng-lēng chiàu só͘ kiû ê hō͘ i. 10Ông chhe lâng khì kaⁿ-ni̍h chām [Iok-hān] ê thâu, 11chiong thâu-khak hē tī pôaⁿ-ni̍h, kau hō͘ cha-bó͘ gín-á, cha-bó͘ gín-á chiū phâng khì hō͘ i ê lāu-bú. 12[Iok-hān] ê bûn-tô͘ lâi siu i ê sin-si khì bâi-chòng, jiân-āu khì kā Iâ-so͘ pò-kò. 13Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h chit-ê siau-sit chiū lī-khui hia, kan-ta ka-kī chē-chûn thòe-khì phian-phiah bô-lâng tòa ê só͘-chāi. Chi̍t tōa-tīn lâng thiaⁿ-tio̍h chiū tùi ta̍k siâⁿ-chhī kiâⁿ-lō͘ tè I. 14Iâ-so͘ chiūⁿ-hōaⁿ, khòaⁿ-tio̍h chi̍t tōa-tīn lâng chiū khó-lîn in, i-hó in ê pīⁿ. 15Hông-hun-àm, bûn-tô͘ óa-lâi kā I kóng, “Chia sī phian-phiah ê só͘-chāi, thiⁿ mā teh àm à; chhiáⁿ kā kûn-chiòng kái-sàn, hō͘ in thang ka-kī khì hù-kūn ê chng-siā bóe chia̍h-mi̍h.” 16Iâ-so͘ ìn kóng, “In m̄-bián khì, lín hō͘ in chia̍h.” 17Bûn-tô͘ tùi I kóng, “Lán chia chí-ū gō͘ ê piáⁿ, nn̄g bé hî.” 18Iâ-so͘ kóng, “The̍h lâi chia hō͘ góa.” 19I chiū kiò chèng-lâng chē tī chháu-po͘, jiân-āu the̍h hit gō͘ ê piáⁿ kap nn̄g bé hî, ǹg thiⁿ kám-siā; piáⁿ peh-khui, the̍h hō͘ bûn-tô͘, bûn-tô͘ chiū pun hō͘ chèng-lâng. 20Tāi-ke lóng chia̍h, chia̍h kàu pá. Bûn-tô͘ khioh chia̍h chhun ê chhùi-sut-á, móa cha̍p-jī nâ. 21Chia̍h ê lâng, hū-jîn-lâng kap gín-á bô sǹg, iok ū gō͘-chheng ê ta-po͘-lâng. 22Iâ-so͘ sûi-sî pek bûn-tô͘ chiūⁿ-chûn seng kè-khì tùi-bīn hōaⁿ, I ka-kī lâu teh kái-sàn kûn-chiòng. 23Kûn-chiòng sì-sòaⁿ liáu-āu, I ka-kī chiūⁿ-soaⁿ kî-tó. Thiⁿ àm ê sî, I iáu ka-kī chi̍t ê tī hia. 24Hit sî, chûn í-keng lī hōaⁿ chin hn̄g, in-ūi chìⁿ-hong hō͘ éng poah-lâi poah-khì. 25Thiⁿ beh kng ê sî, Iâ-so͘ tī ô͘ ê téng-bīn ǹg bûn-tô͘ hia kiâⁿ-khì. 26Bûn-tô͘ khòaⁿ-tio̍h I tī ô͘ ê téng-bīn teh kiâⁿ, chin tio̍h-kiaⁿ, kóng, “Sī kúi!” In kiaⁿ-kah tōa-siaⁿ hoah chhut-lâi. 27Iâ-so͘ sûi-sî kā in kóng, “An-sim, sī góa, m̄-bián kiaⁿ!” 28[Pí-tek] ìn kóng, “Chú ah, nā chin-chiàⁿ sī lí, bēng-lēng góa kiâⁿ chúi-bīn khì lí hia.” 29Iâ-so͘ kóng, “Lâi!” [Pí-tek] chiū tùi chûn-téng lo̍h-lâi, kiâⁿ chúi-bīn khì Iâ-so͘ hia. 30I chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h hong hiah-ni̍h tōa chiū kiaⁿ, soah beh tîm lo̍h-khì, tōa-siaⁿ hoah, “Chú ah, kiù-leh-ò͘!” 31Iâ-so͘ sûi-sî chhun-chhiú kā i khiú-teh, kóng, “Sió-sìn ê lâng, sī-án-chóaⁿ teh giâu-gî?” 32In chiūⁿ-chûn, hong chiū tiām-khì. 33Chûn-téng ê lâng kūi lo̍h-khì pài I, kóng, “Lí chin-chiàⁿ sī Siōng-tè ê Kiáⁿ!” 34Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ kè ô͘ liáu-āu, tī [Kek-nî-sat-le̍k] chiūⁿ-hōaⁿ. 35Hit só͘-chāi ê lâng chi̍t-ē jīn-chhut Iâ-so͘, chiū phài lâng khì sì-chiu-ûi kā só͘-ū pīⁿ-lâng lóng chhōa lâi I hia. 36In khún-kiû Iâ-so͘ hō͘ pīⁿ-lâng kan-ta bong I saⁿ-á-ku ê chhiu chiū hó; só͘-ū bong-tio̍h ê lâng lóng tit-tio̍h i-hó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\