MÁ-THÀI 15

1Ū Hoat-lī-sài-phài ê lâng kap keng-ha̍k-kàu-su tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] lâi kìⁿ Iâ-so͘, mn̄g I kóng, 2“Sī-án-chóaⁿ lí ê bûn-tô͘ bô seng sóe-chhiú chiū chia̍h-pn̄g, ûi-hoān kó͘-chá-lâng ê thoân-thóng?” 3I ìn kóng, “Lín sī-án-chóaⁿ in-ūi lín ê thoân-thóng lâi ûi-hoān Siōng-tè ê kài-bēng? 4Siōng-tè kóng, ‘Tio̍h hàu-kèng pē-bú’; koh kóng, ‘Mē lāu-pē á-sī mē lāu-bú ê lâng eng-kai chhú-sí.’ 5M̄-kú lín kóng, ‘Lâng nā tùi ka-kī ê lāu-pē á-sī lāu-bú kóng: Góa eng-kai hō͘ lí ê í-keng hiàn hō͘ Siōng-tè, 6i chiū bô su-iàu hàu-kèng lāu-pē. Án-ni, lín in-ūi ka-kī ê thoân-thóng hòe-tû Siōng-tè ê ōe. 7Lín ké-hó ê lâng, [Í-sài-a] só͘ kóng koan-hē lín ê ū-giân chin tio̍h; i kóng: 8Chit-ê chú-bîn ēng chhùi-tûn chun-kèng góa, in ê sim khiok lī-khui góa hn̄g-hn̄g. 9In ēng lâng ê kui-lē chòe góa ê kà-sī kà-sī lâng; in kèng-pài góa lóng bô chhái-kang.” 10Iâ-so͘ kiò chèng-lâng lâi, kā in kóng, “Tio̍h thiaⁿ, tio̍h liáu-kái: 11M̄-sī tùi chhùi ji̍p-khì ê hō͘ lâng bô chheng-khì, sī tùi chhùi chhut-lâi ê chiah hō͘ lâng bô chheng-khì.” 12Bûn-tô͘ lâi tùi I kóng, “Hoat-lī-sài-phài ê lâng thiaⁿ-tio̍h lí chit-ê ōe chin hoán-kám, lí chai bô?” 13I ìn kóng, “M̄-sī góa ê Thiⁿ-pē chai-chèng ê, lóng beh kā i khau khí-lâi. 14Chhut-chāi in kóng. In sī chhiⁿ-mî teh khan chhiⁿ-mî; nā chhiⁿ-mî khan chhiⁿ-mî, nn̄g ê lóng ōe poa̍h-lo̍h khut-á.” 15[Pí-tek] ìn I kóng, “Chhiáⁿ lí kā goán kóe-seh chit-ê phì-jū.” 16I chiū kóng, “Liân lín to iáu bô bêng-pe̍k ò͘? 17Lín kiám bô liáu-kái, só͘-ū tùi chhùi ji̍p ê lóng ji̍p-khì pak-tó͘ lāi, āu-lâi pàng lo̍h-khì piān-só͘? 18Tùi chhùi chhut-lâi ê sī tùi sim chhut, che chiah ōe hō͘ lâng bô chheng-khì. 19In-ūi tùi sim chhut-lâi ê ū pháiⁿ liām-thâu, hiong-sat, su-thong, kan-îm, thau-the̍h, gūi-chèng, kap húi-pòng. 20Chiah-ê chiah ōe hō͘ lâng bô chheng-khì; bô sóe-chhiú chiū chia̍h-pn̄g, bōe hō͘ lâng bô chheng-khì.” 21Iâ-so͘ lī-khui hit só͘-chāi, thòe-khì [Thài-ní] kap [Se-tùn] ê kéng-lāi. 22Tú-hó ū chi̍t ê [Ka-lâm] ê hū-jîn-lâng tùi hit tōe-khu lâi, tōa-siaⁿ hoah, “Chú ah, Tāi-pi̍t ê Kiáⁿ, lîn-bín góa! Góa ê cha-bó͘-kiáⁿ hō͘ siâ-sîn hū-sin, chin kan-khó͘.” 23Iâ-so͘ bô kā i ìn pòaⁿ-kù. I ê bûn-tô͘ lâi kiû I kóng, “Kā i kóaⁿ cháu, i tè tī lán āu-bīn ti̍t-ti̍t teh hoah.” 24Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa siū chhe-phài chí-ū sī beh chhē [Í-sek-lia̍t]-ke sit-lo̍h ê iûⁿ.” 25M̄-kú hū-jîn-lâng lâi kūi tī I ê bīn-chêng, kóng, “Chú ah, chhiáⁿ pang-chān góa!” 26Iâ-so͘ ìn kóng, “The̍h gín-á ê chia̍h-mi̍h hiat hō͘ káu-á chia̍h, m̄-hó.” 27Hū-jîn-lâng kóng, “Chú, sī lah, káu-á mā ū chia̍h chú-lâng toh-téng lak lo̍h-lâi ê piáⁿ-iù-á.” 28Āu-lâi, Iâ-so͘ ìn kóng, “Hū-jîn-lâng, lí ê sìn-sim chin tōa. Hō͘ lí ê sim-goān si̍t-hiān!” I ê cha-bó͘-kiáⁿ tī hit-chūn tit-tio̍h i-hó. 29Iâ-so͘ lī-khui hit só͘-chāi, iân [Ka-lī-lī] ô͘-piⁿ kiâⁿ, āu-lâi chiūⁿ-soaⁿ, tī hia chē. 30Ū chin tōa-tīn ê lâng chhōa kha-chhiú khê-khì, kha pái, ba̍k-chiu bô khòaⁿ-kìⁿ, chhùi bōe kóng-ōe, kap chin chōe ū pa̍t khoán pīⁿ ê lâng lâi Iâ-so͘ hia, hē tī I ê kha-chêng, I chiū kā in i-hó. 31Chèng-lâng khòaⁿ-tio̍h bōe-kóng-ōe ê lâng ōe kóng-ōe, chhiú khê-khì ê lâng ho̍k-goân, kha pái ê lâng ōe kiâⁿ, bōe khòaⁿ-kìⁿ ê lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ, chin tio̍h-kiaⁿ, chiū kui êng-kng hō͘ [Í-sek-lia̍t] ê Siōng-tè. 32Iâ-so͘ kiò I ê bûn-tô͘ lâi, kā in kóng, “Góa khó-lîn chit tīn lâng, in-ūi in í-keng kap góa chòe-hé saⁿ-ji̍t kú, hiān-chāi bô mi̍h thang chia̍h lah. Góa m̄-kam hō͘ in sì-sòaⁿ iau-iau tńg-khì, kiaⁿ-liáu in tī lō͘-tiong hūn-tó.” 33Bûn-tô͘ kā I kóng, “Tī chit-ê phian-phiah bô-lâng tòa ê só͘-chāi, goán beh khì tó-ūi the̍h hiah-chōe piáⁿ lâi hō͘ chiah-chōe lâng chia̍h?” 34Iâ-so͘ mn̄g in kóng, “Lín ū jōa chōe piáⁿ?” In kóng, “Chhit ê; mā ū kúi-bé-á sòe bé hî.” 35I bēng-lēng kûn-chiòng chē lo̍h-khì thô͘-kha, 36jiân-āu the̍h hit chhit ê piáⁿ kap hiah-ê hî, kám-siā, peh-khui, the̍h hō͘ bûn-tô͘, bûn-tô͘ chiū the̍h hō͘ kûn-chiòng. 37Chèng-lâng lóng chia̍h, chia̍h kàu pá; in khioh chia̍h chhun ê chhùi-sut-á, tóe móa chhit láng. 38Chia̍h ê lâng, hū-jîn-lâng kap gín-á bô sǹg, kan-ta ta-po͘-lâng chiū ū sì-chheng. 39Iâ-so͘ kái-sàn kûn-chiòng liáu-āu, chiūⁿ-chûn khì [Má-ka-tan] tōe-khu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\