MÁ-THÀI 16

1Ū Hoat-lī-sài-phài kap Sat-to͘-kai-phài ê lâng lâi chhì-thàm Iâ-so͘, iau-kiû I hō͘ in khòaⁿ tùi thiⁿ lâi ê sîn-jiah. 2Iâ-so͘ ìn kóng, “Hông-hun ê sî, lín kóng ‘Bîn-á-chài ōe hó-thiⁿ, in-ūi thiⁿ-sek âng.’ 3Chá-khí-sî lín kóng ‘Kin-á-ji̍t ū hong-hō͘, in-ūi thiⁿ-sek àm koh âng.’ Lín to khòaⁿ ōe-chhut thiⁿ ê kéng-siōng, ná khòaⁿ bōe-chhut chit-ê sî-tāi ê tiāu-thâu. 4Siâ-ok kan-îm ê sè-tāi kiû sîn-jiah, m̄-kú [Iok-ná] ê sîn-jiah í-gōa bōe-koh ū sîn-jiah hō͘ chit sè-tāi ê lâng.” Kóng liáu, Iâ-so͘ chiū lī-khui in khì pa̍t-ūi. 5Bûn-tô͘ kàu ô͘ ê hit pêng hōaⁿ chiah chai in bōe kì-tit tòa piáⁿ. 6Iâ-so͘ kā in kóng, “Tio̍h chù-ì, tio̍h tî-hông [Hoat-lī-sài]-phài kap Sat-to͘-kai-phài ê kàⁿ.” 7In hō͘-siōng gī-lūn kóng, “Sī in-ūi lán bô tòa piáⁿ sī-bô?” 8Iâ-so͘ chai-iáⁿ chiū kóng, “Sió-sìn ê lâng, lín sī-án-chóaⁿ teh gī-lūn bô tòa piáⁿ ê tāi-chì? 9Lín kiám iáu-bē bêng-pe̍k, kiám bōe kì-tit góa ēng gō͘ ê piáⁿ hō͘ gō͘-chheng lâng chia̍h, chia̍h chhun-ê lín ū khioh kúi nâ? 10Lín kiám bōe kì-tit góa ēng chhit ê piáⁿ hō͘ sì-chheng lâng chia̍h, chia̍h chhun-ê lín ū khioh kúi láng? 11Sī-án-chóaⁿ lín bô bêng-pe̍k góa kā lín kóng ê m̄-sī koan-hē piáⁿ ê tāi-chì? Tio̍h tî-hông Hoat-lī-sài-phài kap Sat-to͘-kai-phài ê kàⁿ!” 12Chit sî bûn-tô͘ chiah bêng-pe̍k Iâ-so͘ m̄-sī kóng tio̍h tî-hông piáⁿ ê kàⁿ, sī tio̍h tî-hông Hoat-lī-sài-phài kap [Sat-to͘-kai]-phài ê kà-sī. 13Iâ-so͘ lâi-kàu [Khái-sat-lī-a] [Hui-li̍p-pí] kéng-lāi ê sî, mn̄g I ê bûn-tô͘ kóng, “Lâng kóng Jîn-chú sī sím-mi̍h lâng?” 14In ìn kóng, “Ū lâng kóng sī Si-sóe-chiá [Iok-hān]; ū lâng kóng sī [Í-lī-a]; mā ū lâng kóng sī [Iâ-lī-bí] á-sī sian-ti tiong ê chi̍t ūi.” 15Iâ-so͘ mn̄g in kóng, “Lín leh, lín kóng góa sī sím-mi̍h lâng?” 16[Se-bûn] [Pí-tek] ìn kóng, “Lí sī Ki-tok, éng-oa̍h Siōng-tè ê Kiáⁿ.” 17Iâ-so͘ ìn i kóng, “[Se-bûn] [Pa-iok-ná], lí chin ū hok-khì, in-ūi kā lí khé-sī ê m̄-sī lâng, sī góa ê Thiⁿ-pē. 18Góa koh kā lí kóng, lí sī [Pí-tek], sī chio̍h-pôaⁿ, góa beh tī chit-ê chio̍h-pôaⁿ téng khí-chō góa ê kàu-hōe, im-kan sí-bông ê koân-sè to bōe iâⁿ-kè i. 19Góa beh chiong Thian-kok ê só-sî hō͘ lí; lí tī tōe-chiūⁿ kìm-chí ê, tī thiⁿ-téng mā ōe kìm-chí; lí tī tōe-chiūⁿ ún-chún ê, tī thiⁿ-téng mā ōe ún-chún.” 20Āu-lâi, I bēng-lēng bûn-tô͘ m̄-thang kā lâng kóng I chiū-sī Ki-tok. 21Hit sî, Iâ-so͘ khai-sí tùi I ê bûn-tô͘ piáu-sī I it-tēng tio̍h khì [Iâ-lō͘-sat-léng], tùi tiúⁿ-ló, chè-si-tiúⁿ, kap keng-ha̍k-kàu-su siū chin chōe khó͘-lān, koh hō͘ lâng hāi-sí, tē-saⁿ ji̍t Siōng-tè ōe hō͘ I koh-oa̍h. 22[Pí-tek] chiū khiú Iâ-so͘ khì piⁿ-a, kā I chek-pī kóng, “Chú ah, choa̍t-tùi m̄-thang! Lí bōe ēng-tit ū chit khoán tāi-chì!” 23Iâ-so͘ oa̍t-tńg-sin tùi [Pí-tek] kóng, “Sat-tàn, siám-khui! Lí teh kā góa tîⁿ-kha-pòaⁿ-chhiú; lí siūⁿ ê m̄-sī Siōng-tè ê sū, sī lâng ê sū.” 24Āu-lâi, Iâ-so͘ tùi I ê bûn-tô͘ kóng, “Beh tè góa ê lâng, tio̍h oân-choân hó͘-tēng ka-kī, giâ ka-kī ê si̍p-jī-kè lâi tè góa. 25In-ūi beh kiù ka-kī ê sìⁿ-miā ê, ōe sòng-sit sìⁿ-miā; ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘ sòng-sit ka-kī ê sìⁿ-miā ê, ōe tit-tio̍h sìⁿ-miā. 26Lâng nā tit-tio̍h choân sè-kài soah sòng-sit ka-kī ê sìⁿ-miā ū sím-mi̍h lī-ek? Lâng ōe-tàng ēng sím-mi̍h tāi-kè lâi kau-ōaⁿ ka-kī ê sìⁿ-miā? 27Jîn-chú teh-beh tī I ê Pē ê êng-iāu tiong kap I ê thiⁿ-sài lâi-lîm, hit sî I ōe chiàu ta̍k ê lâng ê hêng-ûi kā in pò-siúⁿ á-sī hêng-hoa̍t. 28Góa si̍t-chāi kā lín kóng, khiā tī chia ê lâng, ū-ê iáu-bē sí í-chêng ōe khòaⁿ-kìⁿ Jîn-chú choh-ông lâi-lîm.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\