MÁ-THÀI 17

1La̍k ji̍t āu, Iâ-so͘ chhōa [Pí-tek], [Ngá-kok], kap [Ngá-kok] ê sió-tī [Iok-hān], kan-ta in ka-kī peh-chiūⁿ chi̍t chō koân-soaⁿ. 2Tī in bīn-chêng, Iâ-so͘ ê hêng-siōng kái-piàn: I ê bīn chhin-chhiūⁿ ji̍t-thâu hoat-kng; I ê saⁿ piàn-kah chhin-chhiūⁿ kng hiah-ni̍h pe̍h. 3Hut-jiân-kan, [Mô͘-se] kap [Í-lī-a] tùi in hián-hiān, kap I kóng-ōe. 4[Pí-tek] tùi Iâ-so͘ kóng, “Chú ah, lán tī chia chin hó! Lí nā beh, góa tī chia tah saⁿ keng liâu-á, chi̍t keng hō͘ lí, chi̍t keng hō͘ [Mô͘-se], chi̍t keng hō͘ [Í-lī-a].” 5I iáu teh kóng ê sî, hut-jiân ū chi̍t phìⁿ chhàn-lān ê hûn kā in tà-leh, ū siaⁿ tùi hûn chhut-lâi, kóng, “Chit-ê sī góa só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, I, góa chin ì-ài, lín tio̍h thiaⁿ-thàn I.” 6Bûn-tô͘ chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chiū phak lo̍h-khì, hui-siông kiaⁿ-hiâⁿ. 7Iâ-so͘ kiâⁿ óa-khì, kā in bong, kóng, “Khí-lâi, m̄-bián kiaⁿ!” 8In chi̍t-ē gia̍h-ba̍k khòaⁿ, chí-ū khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘, í-gōa bô pa̍t-lâng. 9In lo̍h-soaⁿ ê sî, Iâ-so͘ bēng-lēng in kóng, “Jîn-chú tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h í-chêng, lín m̄-thang kā lâng kóng-khí só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê īⁿ-siōng.” 10Bûn-tô͘ mn̄g I, kóng, “Nā án-ni, sī-án-chóaⁿ keng-ha̍k-kàu-su kóng [Í-lī-a] it-tēng tio̍h seng lâi?” 11Iâ-so͘ ìn kóng, “[Í-lī-a] it-tēng tio̍h lâi tiông-sin chéng-lí it-chhè. 12Góa kā lín kóng, [Í-lī-a] í-keng lâi lah, m̄-kú lâng m̄-bat i, hoán-tńg chiàu ka-kī ê ì-sù tùi-thāi i. Chhin-chhiūⁿ án-ni, Jîn-chú mā teh-beh tī in ê chhiú-ē siū-khó͘.” 13Hit sî bûn-tô͘ chiah bêng-pe̍k I tùi in kóng ê sī chí Si-sóe-chiá Iok-hān. 14In lâi-kàu kûn-chiòng hia, ū chi̍t ê lâng lâi, kūi tī Iâ-so͘ ê kha-chêng, 15tùi I kóng, “Chú ah, lîn-bín góa ê kiáⁿ! In-ūi i tì-tio̍h iûⁿ-hîn, hui-siông kan-khó͘, put-sî poa̍h-lo̍h hé, mā put-sî poa̍h-lo̍h chúi. 16Góa chhōa i kàu lí ê bûn-tô͘ hia, in bô hoat-tō͘ kā i i-hó.” 17Iâ-so͘ ìn kóng, “Ài à, m̄-sìn koh hú-pāi ê sè-tāi, góa tio̍h kap lín tòa jōa kú? Góa tio̍h koh jím-nāi lín jōa kú? Kā i chhōa lâi góa chia.” 18Iâ-so͘ chek-pī siâ-sîn, siâ-sîn chiū tùi gín-á chhut-khì; i ê pīⁿ sûi-sî hó-khì. 19Āu-lâi, bûn-tô͘ su-hā lâi mn̄g Iâ-so͘, “Sī-án-chóaⁿ goán bô hoat-tō͘ kā siâ-sîn kóaⁿ chhut-khì?” 20Iâ-so͘ kā in kóng, “Sī in-ūi lín sió-sìn. Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lín ê sìn nā ū kòa-chhài-chí hiah tōa, lín tùi chit chō soaⁿ kóng, ‘Tùi chia sóa khì hia!’ soaⁿ mā ōe sóa khì; bô chi̍t hāng sū lín chòe bōe kàu.” 21Bûn-tô͘ chū-chi̍p tī [Ka-lī-lī] ê sî, Iâ-so͘ kā in kóng, “Jîn-chú teh-beh hō͘ lâng chhut-bōe. 23In ōe kā I hāi-sí, tē-saⁿ ji̍t Siōng-tè ōe hō͘ I koh-oa̍h.” Bûn-tô͘ chiū hui-siông siong-sim. 24Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ lâi-kàu [Ka-pek-lông] ê sî, ū chi̍t-kóa siu sèng-tiān-sè ê lâng khì mn̄g [Pí-tek], “Lín lāu-su ū la̍p sèng-tiān-sè bô?” 25I kóng, “Ū.” [Pí-tek] ji̍p-khì chhù-lāi ê sî, Iâ-so͘ seng mn̄g i kóng, “Tōe-chiūⁿ ê kun-ông sī tùi sím-mi̍h-lâng siu koan-sè á-sī lâng-thâu-sè? Sī tùi pún-kok-lâng á-sī gōa-kok-lâng? [Se-bûn], lí siūⁿ án-chóaⁿ?” 26[Pí-tek] ìn kóng, “Tùi gōa-kok-lâng.” Iâ-so͘ kā i kóng, “Án-ni, pún-kok-lâng chiū m̄-bián la̍p-sè lò͘. 27Put-kò, lán ūi-tio̍h bô ài tek-chōe chiah-ê lâng, lí khì ô͘-ni̍h tiò-hî, tiò khí-lâi ê thâu-chi̍t bé, kā hî ê chhùi peh-khui chiū ōe khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê gûn-á, the̍h khì hō͘ in, thòe góa kap lí la̍p sèng-tiān-sè.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\