MÁ-THÀI 18

1Hit sî, bûn-tô͘ lâi mn̄g Iâ-so͘, “Tī Thian-kok sím-mi̍h-lâng siōng-tōa?” 2Iâ-so͘ kiò chi̍t ê gín-á lâi, hō͘ i khiā tī in tiong-kan, 3kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lín nā bô kái-piàn pìⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ gín-á, choa̍t-tùi bōe-tàng ji̍p Thian-kok. 4Só͘-í, lâng ka-kī khiam-pi chhin-chhiūⁿ chit-ê gín-á, chit-ê lâng tī Thian-kok chiū-sī siōng-tōa. 5Bô-lūn sím-mi̍h lâng, ūi-tio̍h góa ê miâ chiap-la̍p chit khoán gín-á chiū-sī chiap-la̍p góa.” 6“Bô-lūn sím-mi̍h-lâng hō͘ sìn góa ê lâng tiong-kan bî-sòe ê chi̍t-ê hoān-chōe, lêng-khó hō͘ lâng ēng tōa chio̍h-bō pa̍k tī ām-kún thiām-lo̍h chhim-hái. 7Chit-ê sè-kan chhám à, in-ūi ū hō͘ lâng poa̍h-tó hoān-chōe. Hō͘ lâng hoān-chōe ê sū it-tēng ū, m̄-kú ín-khí lâng hoān-chōe ê lâng chhám à. 8“Lí ê chi̍t ki chhiú á-sī chi̍t ki kha nā hō͘ lí hoān-chōe, tio̍h kā i chām khí-lâi, tàn hiat-ka̍k. Lêng-khó chi̍t-kha chi̍t-chhiú ji̍p éng-oán-oa̍h, pí siang-kha siang-chhiú hó-hó hō͘ lâng hiat-lo̍h éng-oán ê hé khah hó. 9Lí ê ba̍k-chiu nā hō͘ lí hoān-chōe, tio̍h kā i ó͘ chhut-lâi, tàn hiat-ka̍k. Lêng-khó kiám chi̍t lúi ba̍k-chiu ji̍p éng-oán-oa̍h, pí nn̄g lúi ba̍k-chiu hó-hó, hō͘ lâng hiat-lo̍h hé teh to̍h ê tōe-ge̍k khah hó.” 10“Lín tio̍h kín-sīn, m̄-thang khòaⁿ-khin chiah-ê bî-sòe ê lâng ê chi̍t ê. Góa kā lín kóng, in ê thiⁿ-sài tī thiⁿ-téng sî-siông teh kìⁿ góa Thiⁿ-pē ê bīn. 12Lín siūⁿ siáⁿ-khoán? Ū chi̍t ê lâng ū chi̍t-pah chiah iûⁿ, kî-tiong chi̍t chiah sit-bê, i kiám bōe chiong káu-cha̍p-káu chiah pàng tī soaⁿ-téng, khì chhē hit chiah sit-bê-ê? 13Góa si̍t-chāi kā lín kóng, i nā chhē-tio̍h hit chiah sit-bê ê iûⁿ, it-tēng chin hoaⁿ-hí, pí ū káu-cha̍p-káu chiah bô sit-bê-ê koh-khah hoaⁿ-hí. 14Siâng-khoán, lín ê Thiⁿ-pē m̄-kam chiah-ê bî-sòe ê lâng ê chi̍t ê bia̍t-bông.” 15“Lí ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē nā tek-chōe lí, tio̍h khì chhē i, kan-ta lín nn̄g lâng chòe-hé ê sî su-hā kā i chí-chhut chhò-gō͘. I nā beh thiaⁿ, chiū hôe-ho̍k lí kap i chòe hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ê koan-hē. 16I nā m̄-thiaⁿ, tio̍h chhōa chi̍t nn̄g ê lâng kap lí khì, án-ni ta̍k kù ōe ū nn̄g ê á-sī saⁿ ê lâng thang choh-chèng. 17I nā iáu m̄-thiaⁿ, tio̍h kā kàu-hōe kóng; i nā liân kàu-hōe to m̄-thiaⁿ, chiū kā i khòaⁿ-chòe Gōa-pang-lâng á-sī bau̍h-sè-ê.” 18“Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lín tī tōe-chiūⁿ kìm-chí ê, tī thiⁿ-téng mā ōe kìm-chí; lín tī tōe-chiūⁿ ún-chún ê, tī thiⁿ-téng mā ōe ún-chún. 19“Góa koh kā lín kóng, lín tiong-kan nā ū nn̄g ê lâng tī tōe-chiūⁿ tâng-sim ha̍p-ì kî-kiû, góa ê Thiⁿ-pē lóng ōe kā in sêng-choân. 20In-ūi, ū nn̄g ê á-sī saⁿ ê lâng hōng góa ê miâ chū-hōe, góa chiū tī in tiong-kan.” 21[Pí-tek] lâi mn̄g Iâ-so͘, “Chú ah, góa ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē tek-chōe góa, góa tio̍h sià-bián i kúi piàn? Kàu chhit piàn sī-bô?” 22Iâ-so͘ kā i kóng, “M̄-sī. Góa m̄-sī kā lí kóng tio̍h kàu chhit piàn, sī tio̍h kàu chhit-cha̍p ê chhit piàn. 23“Án-ni, Thian-kok thang ēng chit-ê phì-jū lâi soat-bêng: Ū chi̍t ê kok-ông beh kap i ê lô͘-po̍k kiat-siàu, 24i khai-sí sǹg-siàu ê sî, ū lâng chiong khiàm kúi-nā pah bān gûn-á ê lâng chhōa lâi i ê bīn-chêng. 25Hit-ê lâng bōe-tàng hêng, chú-lâng chiū bēng-lēng lâng chiong hit-ê lâng kap i ê bó͘-kiáⁿ í-ki̍p it-chhè só͘-ū ê lóng khì bōe lâi hêng-chè. 26Hit-ê lô͘-po̍k chiū kūi lo̍h-khì kiû kóng, ‘Chhiáⁿ hō͘ góa ān chi̍t-ē, góa ōe lóng hêng.’ 27Lô͘-po̍k ê chú-lâng chiū khó-lîn i, chhat-siau i ê chè, pàng i khì. 28“Hit-ê lô͘-po̍k chhut-khì, tú-tio̍h chi̍t ê pîⁿ-pîⁿ chòe lô͘-po̍k-ê, hit-ê lâng chí-ū khiàm i kúi ê gûn-á, chiū kā i lia̍h, tīⁿ i ê ām-kún, kóng, ‘Lí só͘ khiàm ê, lóng tio̍h hêng!’ 29Pîⁿ-pîⁿ chòe lô͘-po̍k-ê kūi lo̍h-khì kiû i kóng, ‘Pài-thok hō͘ góa ān chi̍t-ē, góa ōe lóng hêng.’ 30I m̄-khéng, tian-tò chiong chit-ê lâng koaiⁿ-lo̍h kaⁿ, koaiⁿ kàu só͘ khiàm ê lóng hêng chheng-chhó. 31Lēng-gōa pîⁿ-pîⁿ chòe lô͘-po̍k-ê khòaⁿ-tio̍h, hui-siông thòng-sim, chiū chiong só͘ hoat-seng it-chhè ê tāi-chì khì kā chú-lâng pò-kò. 32Chú-lâng chiū kiò hit-ê lô͘-po̍k lâi, tùi i kóng, ‘Lí chit-ê pháiⁿ lô͘-po̍k, in-ūi lí tùi góa kiû, góa chiū chiong lí só͘ khiàm ê chè lóng chhat-siau. 33Góa ū lîn-bín lí, lí kiám m̄ eng-kai chhin-chhiūⁿ án-ni lîn-bín hit-ê pîⁿ-pîⁿ chòe lô͘-po̍k-ê?’ 34I ê chú-lâng chin siū-khì, chiū kā i koaiⁿ-lo̍h kaⁿ siū-hêng, koaiⁿ kàu i chiong it-chhè ê chè-bū lóng hêng chheng-chhó. 35“Lín ta̍k ê lâng nā bô tùi sim-tóe sià-bián ka-kī ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, góa ê Thiⁿ-pē mā ōe án-ni tùi-thāi lín, bōe kā lín sià-bián.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\