MÁ-THÀI 19

1Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe liáu-āu, lī-khui [Ka-lī-lī] khì [Iok-tàn]-hô tùi-hōaⁿ ê [Iû-thài] tōe-khu. 2Ū kui tōa-tīn ê lâng tè I, I chiū tī hia i-hó in ê pīⁿ. 3Ū chi̍t-kóa Hoat-lī-sài-phài ê lâng lâi chhì-thàm I, kóng, “Lâng bô-lūn sím-mi̍h lí-iû to thang lî i ê bó͘, ū ha̍h Lu̍t-hoat bô?” 4Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín kiám bô tha̍k-tio̍h Chhòng-chō-chú tī khí-thâu chhòng-chō lâng ū lâm ū lú? 5Siōng-tè kóng, ‘In-ūi chit-ê lí-iû, lâng beh lī-khui i ê pē-bú, kap i ê bó͘ kiat-ha̍p, nn̄g lâng chiâⁿ-chòe chi̍t-thé.’ 6Án-ni, in í-keng m̄-sī nn̄g ê, sī chi̍t-thé. Só͘-í, Siōng-tè só͘ phòe-ha̍p ê, lâng m̄-thang thiah-khui.” 7Hoat-lī-sài-phài ê lâng mn̄g I kóng, “Nā án-ni, [Mô͘-se] sī-án-chóaⁿ bēng-lēng lâng hō͘ i ê bó͘ chi̍t tiuⁿ lî-hun-su chiū thang kā i lî?” 8Iâ-so͘ ìn kóng, “In-ūi lín ê sim ngī, [Mô͘-se] chiah iông-ún lín lî lín ê bó͘. Khí-thâu chhòng-chō ê sî Siōng-tè ê ì-sù pèng m̄-sī án-ni. 9Góa kā lín kóng, nā m̄-sī in-ūi bó͘ put-cheng, bōe ēng-tit kā i lî, nā kā i lî koh chhōa pa̍t ê hū-jîn-lâng chiū-sī hoān kan-îm.” 10Bûn-tô͘ kā I kóng, “Kì-jiân hu-hū ê koan-hē sī án-ni, lêng-khó mài kiat-hun khah hó.” 11Iâ-so͘ kā in kóng, “Chit-ê ōe m̄-sī ta̍k ê lâng lóng ōe-tàng chiap-siū, chí-ū ū chit khoán un-sù ê lâng chiah ōe. 12Ū lâng tùi chhut-sì chiū bô sek-ha̍p kiat-hun; ū lâng sī jîn-ûi ê goân-in bōe-tàng kiat-hun; mā ū lâng sī ūi-tio̍h Thian-kok ê iân-kò͘ bô ài kiat-hun. Ōe-tàng chiap-siū ê lâng tio̍h chiap-siū.” 13Ū lâng chhōa gín-á lâi Iâ-so͘ hia, ài I kā in hōaⁿ-chhiú kî-tó. Bûn-tô͘ chek-pī hiah-ê lâng. 14M̄-kú Iâ-so͘ kóng, “Hō͘ gín-á lâi góa chia, m̄-thang kā in chó͘-tòng, in-ūi Thian-kok sī chit khoán lâng ê.” 15I chiū kā in hōaⁿ-chhiú chiok-hok, jiân-āu lī-khui hia. 16Ū chi̍t piàn, ū chi̍t ê lâng lâi chhē Iâ-so͘, tùi I kóng, “Lāu-su, góa tio̍h chòe sím-mi̍h hó-sū chiah ōe-tàng tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā?” 17Iâ-so͘ ìn kóng, “Lí ná-ōe mn̄g góa hó ê sū? Chí-ū Chi̍t-ūi sī hó. Lí nā ài chìn-ji̍p éng-oán ê oa̍h-miā, tio̍h chun-siú kài-bēng.” 18I mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Sī tó chi̍t tiâu kài-bēng?” Iâ-so͘ ìn kóng, “M̄-thang thâi-sí lâng; m̄-thang kan-îm; m̄-thang thau-the̍h; m̄-thang choh gūi-chèng; 19tio̍h hàu-kèng pē-bú; tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī.” 20Chit-ê siàu-liân-lâng kā I kóng, “Chiah-ê góa it-ti̍t ū teh chun-siú, iáu khiàm sím-mi̍h?” 21Iâ-so͘ ìn kóng, “Lí nā ài chòe oân-choân ê lâng, lí khì, khì bōe lí ê châi-sán, pun hō͘ sàn-chhiah-lâng, lí tī thiⁿ-téng chiū ū châi-pó, jiân-āu lâi tè góa.” 22Siàu-liân-lâng thiaⁿ-tio̍h chit-ê ōe, chiū iu-iu chhiû-chhiû lī-khui; in-ūi i châi-sán chin chōe . 23Iâ-so͘ chiū kā I ê bûn-tô͘ kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, hó-gia̍h-lâng ji̍p Thian-kok si̍t-chāi chin khùn-lân! 24Góa koh kā lín kóng, lo̍k-tô chhng-kè chiam-phīⁿ mā pí hó-gia̍h-lâng ji̍p Siōng-tè-kok koh-khah kán-tan.” 25Bûn-tô͘ thiaⁿ-tio̍h, chin tio̍h-kiaⁿ, kóng, “Nā án-ni, sím-mi̍h-lâng ōe-tàng tit-tio̍h kiù?” 26Iâ-so͘ chù-ba̍k kā in khòaⁿ, kóng, “Chit-ê sū, lâng chòe bōe-kàu, m̄-kú Siōng-tè ta̍k hāng lóng ōe.” 27[Pí-tek] ìn kóng, “Goán í-keng pàng-sak it-chhè lâi tè lí lah, goán ōe tit-tio̍h sím-mi̍h?” 28Iâ-so͘ tùi in kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chiong-lâi ê sin sè-kài, Jîn-chú chē tī I êng-kng ê pó-chō ê sî, lín tè góa ê lâng ōe chē tī cha̍p-jī ê pó-chō lâi sím-phòaⁿ [Í-sek-lia̍t] ê cha̍p-jī chi-cho̍k. 29Ūi-tio̍h góa ê miâ pàng-sak ka-kī ê chhù, hiaⁿ-tī, chí-bē, pē-bú, kiáⁿ-jî, á-sī chhân-hn̂g ê lâng, lóng ōe tit-tio̍h pah pē ê pò-siúⁿ, koh sêng-siū éng-oán ê oa̍h-miā. 30Chóng-sī chin chōe tē-it-ê ōe chòe siōng lō͘-bé; siōng lō͘-bé-ê ōe chòe tē-it.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\