MÁ-THÀI 2

1[Hi-lu̍t] choh-ông ê sî, Iâ-so͘ tī [Iû-thài] ê [Pek-lī-hêng] chhut-sì. Ū kúi-nā ê seng-siōng-ka tùi tang-hng lâi-kàu [Iâ-lō͘-sat-léng]. 2In mn̄g kóng, “Hit-ê chhut-sì chòe [Iû-thài]-lâng ê Ông ê tī sím-mi̍h só͘-chāi? Goán ū khòaⁿ-tio̍h I ê chhiⁿ chhut-hiān, choan-kang lâi beh pài I.” 3[Hi-lu̍t]-ông thiaⁿ-tio̍h, sim-lāi tio̍h-kip put-an; [Iâ-lō͘-sat-léng] choân-siâⁿ ê lâng mā-sī án-ni. 4I chiū tiàu-chi̍p só͘-ū ê chè-si-tiúⁿ kap bîn-kan ê keng-ha̍k-kàu-su, mn̄g in kóng, “Ki-tok eng-kai tī sím-mi̍h só͘-chāi chhut-sì?” 5In ìn kóng, “[Iû-thài] ê [Pek-lī-hêng]. In-ūi sian-ti ū án-ni kì-chài: 6[Iû-tāi] tōe-khu ê [Pek-lī-hêng] ah, lí tī [Iû-tāi] léng-tō-chiá tiong m̄-sī siōng bî-sòe ê; in-ūi ū chi̍t ê léng-siù ōe tùi lí hia chhut-lâi, I beh bo̍k-ióng góa ê chú-bîn [Í-sek-lia̍t].” 7[Hi-lu̍t] chiū àm-tiong tiàu hit kúi ê seng-siōng-ka, siông-sè kā in mn̄g hit lia̍p chhiⁿ sím-mi̍h sî chhut-hiān. 8Āu-lâi, I chhe in khì [Pek-lī-hêng], kóng, “Lín khì siông-sè chhâ-mn̄g koan-hē chit-ê sòe-hàn gín-á ê sū; chhē-tio̍h, tio̍h lâi pò góa chai, góa mā thang khì pài I.” 9In thiaⁿ ông ê ōe chiū khì. In tī tang-hng khòaⁿ-tio̍h ê hit lia̍p chhiⁿ chòe-thâu chhōa in, lâi-kàu hit-ê sòe-hàn gín-á ê só͘-chāi chiū thêng tī téng-bīn. 10In khòaⁿ-tio̍h hit lia̍p chhiⁿ, hui-siông hoaⁿ-hí. 11In ji̍p-khì chhù-lāi, khòaⁿ-tio̍h sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú [Má-lī-a], chiū phak lo̍h-khì pài I, jiân-āu khui in ê pó-a̍h, chiong n̂g-kim, jú-hiuⁿ, kap bu̍t-io̍h chòe lé-mi̍h hiàn hō͘ I. 12Tī bîn-bāng tiong, Siōng-tè chí-sī in m̄-thang tò-khì [Hi-lu̍t] hia, in chiū tùi pa̍t tiâu lō͘ tò-khì pún-kok. 13Seng-siōng-ka lī-khui liáu-āu, Chú ê thiⁿ-sài tī [Iok-sek] ê bîn-bāng tiong tùi i chhut-hiān, kóng, “Khí-lâi, chhōa sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú tô-cháu khì [Ai-ki̍p], tòa hia kàu góa kóng thang lī-khui ê sî, in-ūi [Hi-lu̍t] teh chhē chit-ê sòe-hàn gín-á, beh kā I thâi-sí.” 14[Iok-sek] chiū khí-lâi, chhōa sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú thàu-mî lī-khui khì [Ai-ki̍p], 15tòa tī hia kàu [Hi-lu̍t] sí. Che sī beh èng-giām Chú thong-kè sian-ti só͘ kóng ê ōe: Góa ū tiàu góa ê kiáⁿ chhut [Ai-ki̍p]. 16[Hi-lu̍t] chi̍t-ē chai ka-kī hō͘ seng-siōng-ka phiàn-khì, hui-siông siū-khì, chiū chhe lâng chiong [Pek-lī-hêng] í-ki̍p chiu-ûi só͘-ū ê ta-po͘ gín-á, chiàu i tùi seng-siōng-ka siông-sè chhâ-mn̄g ê sî sǹg-khí, nn̄g hè í-hā ê lóng thâi-sí. 17Chit-ê tāi-chì ū èng-giām thong-kè sian-ti [Iâ-lī-bí] só͘ kóng ê ōe: 18Tī [La-má] ū thiaⁿ-tio̍h siaⁿ, thî-khàu chin pi-siong; [Lúi-kiat] ūi-tio̍h i ê kiáⁿ-jî teh khàu, m̄-khéng siū an-ùi, in-ūi in lóng bô-khì. 19[Hi-lu̍t] sí í-āu, Chú ê thiⁿ-sài tī [Ai-ki̍p], tī [Iok-sek] ê bîn-bāng tiong tùi i chhut-hiān, 20kóng, “Khí-lâi, chhōa sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú tò-khì [Í-sek-lia̍t] tōe; in-ūi beh hāi sòe-hàn gín-á ê sìⁿ-miā hiah-ê lâng í-keng sí.” 21[Iok-sek] chiū khí-lâi, chhōa sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú tò-khì [Í-sek-lia̍t] tōe. 22[Iok-sek] thiaⁿ-kìⁿ [A-ki-ló] sòa-chiap i ê lāu-pē [Hi-lu̍t] chòe [Iû-thài] ê ông, m̄-káⁿ tò-khì hia; āu-lâi tī bîn-bāng tiong tit-tio̍h chí-sī, chiū thòe-khì [Ka-lī-lī] kéng-lāi, 23kàu chi̍t ê siâⁿ kiò-chòe [Ná-sat-le̍k], tòa tī hia. Che sī beh èng-giām Chú thong-kè sian-ti só͘ kóng ê ōe: I beh kiò-chòe [Ná-sat-le̍k]-lâng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\