MÁ-THÀI 20

1“Thian-kok chhin-chhiūⁿ chi̍t ê hn̂g-chú thàu-chá chhut-khì chhiàⁿ kang-lâng lâi i ê phû-tô-hn̂g chòe-kang. 2I kap kang-lâng iok-tēng chi̍t ji̍t chi̍t ê gûn, chiū chhe in khì phû-tô-hn̂g chòe-kang. 3Chá-khí-sî káu tiám chó-iū i koh chhut-khì, khòaⁿ-tio̍h ū chi̍t-kóa lâng tī chhī-tiûⁿ-kháu teh khiā, bô tāi-chì chòe, 4chiū tùi in kóng, ‘Lín mā khì phû-tô-hn̂g chòe-kang, góa ōe hō͘ lín kong-tō ê kang-chîⁿ.’ 5In chiū khì. Tiong-tàu cha̍p-jī tiám kap ē-po͘ saⁿ tiám chó-iū i koh chhut-khì, mā án-ni chòe. 6Ē-po͘ gō͘ tiám, i koh chhut-khì, khòaⁿ-tio̍h ū chi̍t-kóa lâng khiā tī hia, chiū tùi in kóng, ‘Lín ná kui-ji̍t khiā tī chia, bô tāi-chì chòe.’ 7In kā i kóng, ‘In-ūi bô-lâng chhiàⁿ goán.’ Chú-lâng kā in kóng, ‘Lín mā khì phû-tô-hn̂g chòe-kang.’ 8“Hông-hun ê sî, hn̂g-chú kā i ê koán-ke kóng, ‘Lí khì kiò kang-lâng lâi, hoat kang-chîⁿ hō͘ in, tùi lō͘-bé lâi-ê seng hoat, jiân-āu chiah hoat hō͘ tāi-seng lâi-ê.’ 9Hiah-ê ē-po͘ gō͘ tiám chiah lâi ê, ta̍k ê lâng niá-tio̍h chi̍t ê gûn. 10Tāi-seng khì chòe-kang ê lâng lâi niá kang-chîⁿ ê sî, in siūⁿ ka-kī ōe niá khah chōe, m̄-kú ta̍k ê lâng mā chí-ū niá chi̍t ê gûn. 11In niá liáu, tùi chú-lâng bâi-oàn, 12kóng, ‘Chiah-ê chòe-āu lâi ê lâng chí-ū chòe chi̍t tiám cheng nā-tiāⁿ, goán hō͘ ji̍t-thâu pha̍k kui-ji̍t, lô-khó͘ kang-chok, lí kèng-jiân hō͘ in kap goán niá pîⁿ chōe!’ 13Chú-lâng ìn kî-tiong chi̍t ê lâng kóng, ‘Pêng-iú, góa tùi lí m̄-sī bô kong-tō. Lí kiám m̄-sī kap góa iok-tēng chi̍t ji̍t chi̍t ê gûn? 14The̍h lí ê kang-chîⁿ, tńg-khì! Góa beh hō͘ siōng-bé lâi-ê kap lí niá pîⁿ chōe. 15Góa ēng ka-kī ê mi̍h chòe góa ài chòe ê kiám bōe ēng-tit? Góa khóng-khài, lí teh ba̍k-kháng-chhiah sī-bô?’ 16“Án-ni, siōng lō͘-bé-ê ōe chòe tē-it; tē-it-ê ōe chòe siōng lō͘-bé.” 17Iâ-so͘ tī chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lō͘-tiong kiò cha̍p-jī ê bûn-tô͘ lâi, su-hā tùi in kóng, 18“Taⁿ lán beh chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng], Jîn-chú ōe siū chhut-bōe hō͘ chè-si-tiúⁿ kap keng-ha̍k-kàu-su. In ōe kā I tēng sí-chōe, 19āu-lâi chiong I kau hō͘ Gōa-pang-lâng, kā I hì-lāng, piⁿ-phah, tèng si̍p-jī-kè; tē-saⁿ ji̍t Siōng-tè ōe hō͘ I koh-oa̍h.” 20Hit sî, [Se-pí-thài] ê bó͘ chhōa i nn̄g ê kiáⁿ lâi kìⁿ Iâ-so͘, kūi lo̍h-khì I bīn-chêng, kiû chi̍t hāng tāi-chì. 21Iâ-so͘ mn̄g i kóng, “Lí ài sím-mi̍h?” I ìn kóng, “Lí choh-ông ê sî, chhiáⁿ lí hō͘ góa chit nn̄g ê kiáⁿ chi̍t ê chē lí ê chiàⁿ-pêng, chi̍t ê chē lí ê tò-pêng.” 22Iâ-so͘ kóng, “Lín m̄-chai ka-kī teh kiû sím-mi̍h. Góa teh-beh lim ê poe, lín ōe-tàng lim bōe?” In kóng, “Goán ōe.” 23Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa ê poe lín beh lim, put-kò chē góa ê chiàⁿ-pêng tò-pêng m̄-sī góa ōe-tàng hō͘ lâng ê. Góa ê Pē ūi-tio̍h sím-mi̍h-lâng chún-pī chiū hō͘ hit-ê lâng.” 24Kî-tha cha̍p ê bûn-tô͘ thiaⁿ-tio̍h, chiū tùi hit nn̄g ê hiaⁿ-tī siū-khì. 25Iâ-so͘ kiò in lâi, kā in kóng, “Lín chai Gōa-pang-lâng ū thóng-tī-chiá teh kā in koán-hat, ū léng-siù teh kā in chi-phòe. 26Lín tiong-kan chiū m̄ eng-kai án-ni. Lín tiong-kan ài chòe tōa ê, tio̍h chòe lín ê chhe-ēng; 27ài chòe tē-it ê, tio̍h chòe lín ê lô͘-po̍k; 28tú chhin-chhiūⁿ Jîn-chú lâi, m̄-sī beh hō͘ lâng ho̍k-sāi, hoán-tńg sī beh kā lâng ho̍k-sāi, sīm-chì hi-seng ka-kī ê sìⁿ-miā lâi sio̍k-hôe chin chōe lâng.” 29In lī-khui [Iâ-lī-ko] ê sî, ū chi̍t tōa-kûn lâng tè Iâ-so͘ khì. 30Tú ū nn̄g ê bông-jîn chē tī lō͘-piⁿ, thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ tùi hia keng-kè, chiū tōa-siaⁿ hoah, “Tāi-pi̍t ê Kiáⁿ, lîn-bín goán!” 31Kûn-chiòng kā in chek-pī, kiò in tiām-tiām. M̄-kú in koh-khah tōa-siaⁿ hoah, “Chú, Tāi-pi̍t ê Kiáⁿ, lîn-bín goán!” 32Iâ-so͘ thêng-kha, kiò in, kóng, “Lín ài góa kā lín chòe sím-mi̍h?” 33In kóng, “Chú ah, goán ài ba̍k-chiu ōe khòaⁿ-kìⁿ.” 34Iâ-so͘ khó-lîn in, bong in ê ba̍k-chiu, in sûi-sî koh ōe khòaⁿ-kìⁿ, chiū tè I khì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\