MÁ-THÀI 21

1Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ teh-beh kàu [Iâ-lō͘-sat-léng], lâi-kàu [Ka-ná-soaⁿ] hù-kūn ê [Pek-hoat-kî]. Hit sî I chhe nn̄g ê bûn-tô͘, 2kā in kóng, “Lín khì tùi-bīn ê chng-siā, kàu hia sûi-sî ōe khòaⁿ-tio̍h chi̍t chiah lû pa̍k-teh, koh ū chi̍t chiah lû-á-kiáⁿ kap i tī hia; lín kā in tháu-khui, khan lâi góa chia. 3Nā ū lâng tùi lín kóng sím-mi̍h, lín chiū kóng, ‘Chú beh ēng in.’ Hit-ê lâng ōe sûi-sî chún lín khan lâi.” 4Chit-ê tāi-chì hoat-seng sī beh èng-giām Siōng-tè thong-kè sian-ti só͘ kóng ê ōe: 5Tio̍h kā [Sek-an] ê hū-jîn-lâng kóng: Khòaⁿ leh, lín ê Ông beh lâi lín chia; I khiam-sùn khiâ lû-á, khiâ lû-á-kiáⁿ. 6Bûn-tô͘ chiū khì, chiàu Iâ-so͘ ê chí-sī khì chòe. 7In khan lû-á kap lû-á-kiáⁿ lâi, chiong gōa-saⁿ phoa̍h tī in téng-bīn, Iâ-so͘ chiū peh-khì khiâ. 8Tōa-pō͘-hūn ê kûn-chiòng chiong in ka-kī ê gōa-saⁿ pho͘ tī lō͘-ni̍h, mā ū lâng chhò chhiū-oe pho͘ tī lō͘-ni̍h kā I hoan-gêng. 9Chêng-kiâⁿ āu-tè ê kûn-chiòng hoah kóng: Tāi-pi̍t ê Kiáⁿ, hô-sàn-ná! Hōng Chú ê miâ lâi Hit-ūi eng-kai siū chheng-chàn! Chì-koân ê Siōng-tè, hô-sàn-ná! 10Iâ-so͘ chi̍t-ē chìn-ji̍p [Iâ-lō͘-sat-léng], choân siâⁿ lóng hán khí-lâi, kóng, “Chit-ê sī siáⁿ-lâng?” 11Chèng-lâng kóng, “Chit-ê sī tùi [Ka-lī-lī] ê [Ná-sat-le̍k] lâi ê sian-ti Iâ-so͘.” 12Iâ-so͘ ji̍p-khì Sèng-tiān, chiong tiān-lāi só͘-ū teh bóe-bōe ê lâng lóng kóaⁿ chhut-khì, koh chhia-tó ōaⁿ-chîⁿ ê lâng ê toh kap bōe hún-chiáu ê lâng ê í. 13I tùi in kóng, “Sèng-keng ū kì-chài: Góa ê chhù beh kiò-chòe kî-tó ê tiān, lín soah kā i pìⁿ-chòe thó͘-húi-á-khut.” 14Ū bông-jîn kap kha pái ê lâng lâi Sèng-tiān chhē Iâ-so͘, I chiū kā in i-hó. 15Chè-si-tiúⁿ kap keng-ha̍k-kàu-su khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ só͘ kiâⁿ ê kî-sū, koh thiaⁿ-kìⁿ sòe-hàn gín-á tī Sèng-tiān tōa-siaⁿ hoah “Tāi-pi̍t ê Kiáⁿ, hô-sàn-ná”, chiū chin siū-khì, 16kā Iâ-so͘ kóng, “Lí ū thiaⁿ-tio̍h in teh hoah sím-mi̍h bô?” Iâ-so͘ ìn kóng, “Ū. Lín kiám bô tha̍k-tio̍h Sèng-keng ê ōe: Lí hō͘ gín-á kap eⁿ-á ê chhùi tōa-siaⁿ chhiùⁿ-chhut o-ló.” 17Āu-lâi Iâ-so͘ lī-khui in, chhut-siâⁿ khì [Pek-tāi-nî], tī hia kè-mî. 18Keh chá-khí, beh tò-khì [Iâ-lō͘-sat-léng] ê sî, Iâ-so͘ pak-tó͘ iau. 19I khòaⁿ-tio̍h lō͘-piⁿ ū chi̍t châng bû-hoa-kó-chhiū, chiū kiâⁿ óa-khì, m̄-kú chhiū-téng lóng bô khòaⁿ-tio̍h pòaⁿ-hāng, chí-ū hio̍h nā-tiāⁿ. I tùi hit châng chhiū kóng, “Lí éng-oán bōe-koh kiat ké-chí.” Hit châng bû-hoa-kó-chhiū sûi-sî ta-khì. 20Bûn-tô͘ khòaⁿ-tio̍h, chin tio̍h-kiaⁿ, kóng, “Chit châng bû-hoa-kó-chhiū ná-ōe hut-jiân-kan ta-khì?” 21Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lín nā ū sìn-sim, bô giâu-gî, m̄-nā ōe-tàng chòe góa tùi chit châng bû-hoa-kó-chhiū só͘ chòe ê tāi-chì, sīm-chì bēng-lēng chit chō soaⁿ kóng, ‘Khí-lâi, khì thiām-hái!’ mā it-tēng ōe si̍t-hiān. 22Kî-tó ê sî, lín só͘ kiû ê it-chhè, ū sìn chiū ōe tit-tio̍h.” 23Iâ-so͘ ji̍p-khì Sèng-tiān teh kà-sī lâng ê sî, chè-si-tiúⁿ kap bîn-kan ê tiúⁿ-ló lâi I hia, tùi I kóng, “Lí khò sím-mi̍h koân-pèng chòe chiah-ê tāi-chì? Sím-mi̍h-lâng hō͘ lí chit-ê koân-pèng?” 24Iâ-so͘ ìn kóng, “Góa mā beh mn̄g lín chi̍t kù ōe, lín nā kā góa ìn, góa chiah kā lín kóng góa khò sím-mi̍h koân-pèng chòe chiah-ê tāi-chì. 25[Iok-hān] kā lâng sóe-lé ê koân-pèng tùi tó-ūi lâi, sī tùi Thiⁿ á-sī tùi lâng?” In hō͘-siōng gī-lūn kóng, “Lán nā kóng ‘Tùi Thiⁿ’, I ōe kā lán kóng ‘Án-ni, lín sī-án-chóaⁿ bô sìn [Iok-hān]?’ 26Lán nā kóng ‘Tùi lâng’, khióng-kiaⁿ kûn-chiòng hoán-kám, in-ūi in lóng siūⁿ-kóng [Iok-hān] sī sian-ti.” 27In chiū ìn Iâ-so͘, “Goán m̄-chai.” Iâ-so͘ kā in kóng, “Án-ni, góa mā m̄ kā lín kóng góa khò sím-mi̍h koân-pèng chòe chiah-ê tāi-chì.” 28Iâ-so͘ kóng, “Lín siūⁿ án-chóaⁿ? Ū chi̍t ê lâng ū nn̄g ê kiáⁿ; i khì kā tōa-kiáⁿ kóng, ‘Kiáⁿ ah, lí kin-á-ji̍t khì phû-tô-hn̂g chòe-kang.’ 29Tōa-kiáⁿ ìn kóng, ‘Góa m̄ khì’, āu-lâi kái-piàn sim-ì ū khì. 30Lāu-pē mā khì kā tē-jī kiáⁿ kóng siâng-khoán ê ōe. Tē-jī kiáⁿ ìn kóng, ‘A-pa, góa lâi-khì,’ āu-lâi bô khì. 31Chit nn̄g ê kiáⁿ tó chi̍t ê ū chiàu lāu-pē ê ì-sù khì chòe?” In kóng, “Tōa-kiáⁿ.” Iâ-so͘ kā in kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, bau̍h-sè-ê kap chhiong-ki ōe pí lín seng chìn-ji̍p Siōng-tè-kok. 32In-ūi Si-sóe-chiá [Iok-hān] lâi lín chia, chí-sī lín kiâⁿ chiàⁿ-lō͘, lín bô sìn i, m̄-kú bau̍h-sè-ê kap chhiong-ki ū sìn. Sīm-chì lín khòaⁿ-tio̍h liáu-āu mā bô hóe-kái lâi sìn i.” 33Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín koh thiaⁿ chi̍t ê phì-jū. Ū chi̍t ê hn̂g-chú khai-khún chi̍t khu phû-tô-hn̂g, sì-bīn ûi lî-pa, lāi-bīn ó͘ chi̍t ê chiú-khut, khí chi̍t ê siú-bōng-tâi, chiong chit khu hn̂g cho͘ hō͘ tiān-lông, āu-lâi chhut-gōa khì chin hn̄g ê só͘-chāi. 34Siu-sêng ké-chí ê sî kàu, hn̂g-chú chhe lô͘-po̍k khì tiān-lông hia, beh tùi in siu ké-chí. 35Tiān-lông kā chiah-ê lô͘-po̍k lia̍h khí-lâi, chi̍t ê kā i phah, chi̍t ê kā i thâi-sí, chi̍t ê ēng chio̍h-thâu kā i tìm-sí. 36Hn̂g-chú koh chhe lēng-gōa chi̍t-kóa lô͘-po̍k khì, pí thâu-chi̍t piàn khah chōe lâng. Tiān-lông mā chiàu án-ni tùi-thāi in. 37Chòe-āu, hn̂g-chú chhe ka-kī ê kiáⁿ khì in hia, siūⁿ-kóng ‘In ōe chun-tiōng góa ê kiáⁿ.’ 38M̄-kú tiān-lông chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h i ê kiáⁿ chiū chham-siông kóng, ‘Chit-ê sī i ê kè-sêng-jîn. Lâi, lán lâi kā i thâi-sí, thang tit i ê châi-sán!’ 39In chiū kā i lia̍h khí-lâi, hiat chhut-khì phû-tô-hn̂g ê gōa-bīn, kā i thâi-sí. 40“Án-ni, phû-tô-hn̂g ê chú-lâng tò-lâi ê sî ōe án-chóaⁿ chhú-lí hiah-ê tiān-lông?” 41In kā Iâ-so͘ kóng, “I it-tēng ōe chiong hiah-ê pháiⁿ-lâng thiat-tóe siau-bia̍t, chiong phû-tô-hn̂g cho͘ hō͘ pa̍t ê ōe chiàu kùi-chiat la̍p ké-chí-cho͘ ê tiān-lông.” 42Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín kiám m̄-bat tha̍k-tio̍h Sèng-keng ū kì-chài: Khí-chhù-sai-hū só͘ khì-sak ê chio̍h, í-keng chiâⁿ-chòe siōng tiōng-iàu ê ki-chio̍h. Che sī Chú ê chok-ûi, tùi lán lâi khòaⁿ si̍t-chāi chin kî-biāu! 43“Só͘-í, góa kā lín kóng, Siōng-tè ōe chiong Siōng-tè-kok tùi lín chhiúⁿ khí-lâi, kau hō͘ ōe kiat ké-chí ê lâng. 44Hit-ê siak lo̍h-khì chit tè chio̍h-thâu téng ê lâng, ōe siak-kah chhùi-kut hun-si; hō͘ hit tè chio̍h-thâu teh-tio̍h ê lâng, ōe teh-kah chhùi-kô͘-kô͘.” 45Chiah-ê chè-si-tiúⁿ kap Hoat-lī-sài-phài ê lâng thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê phì-jū, chai-iáⁿ I sī teh kóng in. 46In chiū chhē khang-phāng beh kā I lia̍h, m̄-kú kiaⁿ kûn-chiòng, in-ūi in khòaⁿ I sī sian-ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\