MÁ-THÀI 22

1Iâ-so͘ koh ēng phì-jū kā in kóng: 2“Thian-kok thang phì-jū chòe chi̍t ê kok-ông kā i ê kiáⁿ pān hun-iàn. 3I chhe lô͘-po̍k khì kiò só͘ chhiáⁿ ê lâng-kheh lâi hù hun-iàn, put-kò in m̄-lâi. 4Kok-ông koh chhe kî-tha ê lô͘-po̍k, kā in kóng, ‘Lín khì kā hiah-ê siū iau-chhiáⁿ ê lâng kóng, góa ê iàn-se̍k í-keng chún-pī hó-sè; góa ê gû kap pûi ê gû-á-kiáⁿ mā í-keng thâi, it-chhè lóng chún-pī hó-sè lah, chhiáⁿ lín lâi hù hun-iàn.’ 5M̄-kú hiah-ê siū iau-chhiáⁿ ê lâng bô khòaⁿ-chòe iàu-kín, chòe in khì; chi̍t ê khì hn̂g-ni̍h chòe-kang; chi̍t ê khì chòe seng-lí; 6kî-tha ê lia̍h i ê lô͘-po̍k, kā in lêng-jio̍k, sòa kā in thâi-sí. 7Kok-ông hui-siông siū-khì, chiū phài peng khì châu-bia̍t hiah-ê hiong-siú, pàng-hé sio in ê siâⁿ. 8Jiân-āu i kā lô͘-po̍k kóng, ‘Hun-iàn chún-pī hó lah, m̄-kú só͘ iau-chhiáⁿ ê lóng put-phòe hō͘ lán chhiáⁿ. 9Só͘-í, lín khì koe-lō͘-kháu, tú-tio̍h ê lâng lóng kā in chhiáⁿ lâi hù hun-iàn.’ 10Hiah-ê lô͘-po̍k chiū chhut-khì koe-ni̍h, tú-tio̍h ê bô-lūn hó-lâng pháiⁿ-lâng lóng kā in chhiáⁿ lâi; hun-iàn ê só͘-chāi lâng-kheh chiū chē kàu móa-móa. 11“Kok-ông ji̍p-lâi khòaⁿ hiah-ê lâng-kheh, khòaⁿ-tio̍h tī hia ū chi̍t ê lâng bô chhēng hun-iàn ê lé-ho̍k. 12I chiū kā i mn̄g, ‘Pêng-iú ah, lí ji̍p-lâi chia ná bô chhēng hun-iàn ê lé-ho̍k?’ Hit-ê lâng lóng bô ìn. 13Kok-ông chiū tùi chhe-ēng-ê kóng, ‘Kha-chhiú kā pa̍k khí-lâi, kā i hiat chhut-khì gōa-bīn o͘-àm ê só͘-chāi. Tī hia, i ōe thî-khàu, kā-gê chhiat-chhí.’ 14“Siū ho͘-tiàu-ê chin chōe, m̄-kú siū kéng-soán-ê chin chió.” 15[Hoat-lī-sài]-phài ê lâng chhut-khì, chòe-hé chham-siông beh án-chóaⁿ lia̍h Iâ-so͘ ê ōe-phāng thang kā I hām-hāi. 16In chhe ka-kī ê bûn-tô͘ kap [Hi-lu̍t]-tóng ê lâng khì Iâ-so͘ hia, tùi I kóng, “Lāu-su, goán chai lí chin sêng-si̍t, chiàu-si̍t chiong Siōng-tè ê tō-lí kà-sī lâng, bô-lūn sím-mi̍h khoán lâng, lí tùi-thāi in lóng bô chha-pia̍t. 17La̍p-sè hō͘ [Lô-má] hông-tè Khái-sat ū ha̍h Lu̍t-hoat bô? Chhiáⁿ kā goán kóng lí ê siūⁿ-hoat siáⁿ-khoán.” 18Iâ-so͘ chai-iáⁿ in ê ok-ì, chiū tùi in kóng, “Ké-hó ê lâng, sī-án-chóaⁿ beh kā góa chhì-thàm? 19The̍h chi̍t ê la̍p-sè ê gûn-pè hō͘ góa khòaⁿ.” In chiū the̍h chi̍t ê gûn-pè hō͘ I. 20Iâ-so͘ mn̄g in kóng, “Che sī siáⁿ-lâng ê siōng, siáⁿ-lâng ê jī-hō?” 21In kóng, “[Khái-sat] ê.” Iâ-so͘ chiū kā in kóng, “Án-ni, [Khái-sat] ê mi̍h hō͘ [Khái-sat]; Siōng-tè ê mi̍h hō͘ Siōng-tè.” 22In thiaⁿ liáu chin tio̍h-kiaⁿ, chiū lī-khui. 23Siâng hit ji̍t, chi̍t-kóa chú-tiuⁿ bô koh-oa̍h ê Sat-to͘-kai-phài ê lâng lâi Iâ-so͘ hia, mn̄g I kóng, 24“Lāu-su, [Mô͘-se] kóng, ‘Ū lâng bô siⁿ-kiáⁿ chiū sí-khì, sió-tī tio̍h chhōa hiaⁿ-só thòe hiaⁿ-ko thoân-chong-chiap-tāi.’ 25Í-chêng goán chia bat ū chhit ê hiaⁿ-tī; siōng-tōa ê kiat-hun, bô lâu hō͘-tāi chiū sí-khì, pàng bó͘ hō͘ sió-tī. 26Tē-jī ê, tē-saⁿ ê, kàu tē-chhit ê lóng siâng-khoán. 27In lóng sí liáu-āu, hit-ê hū-jîn-lâng mā sí-khì. 28Án-ni, koh-oa̍h ê sî, chit-ê hū-jîn-lâng sī chit chhit ê lâng tiong-kan tó chi̍t-ê ê bó͘? In-ūi in lóng bat chhōa i.” 29Iâ-so͘ ìn kóng, “Lín m̄-tio̍h. Lín m̄-bat Sèng-keng, mā m̄-bat Siōng-tè ê koân-lêng. 30In-ūi koh-oa̍h ê sî, in kap thiⁿ-téng ê thiⁿ-sài siâng-khoán, bô-kè bô-chhōa. 31Koan-hē sí-lâng koh-oa̍h ê sū, lín kiám bô tha̍k-tio̍h Siōng-tè tùi lín kóng ê ōe: 32‘Góa chiū-sī [A-pek-la-hán] ê Siōng-tè, [Í-sat] ê Siōng-tè, [Ngá-kok] ê Siōng-tè’? I m̄-sī sí-lâng ê Siōng-tè, sī oa̍h-lâng ê Siōng-tè.” 33Kûn-chiòng chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h, tùi I ê kà-sī kám-kak chin tio̍h-kiaⁿ. 34[Hoat-lī-sài]-phài ê lâng thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ hō͘ [Sat-to͘-kai]-phài ê lâng bô ōe thang ìn, chiū chū-chi̍p chòe-hé. 35Kî-tiong ū chi̍t ê Lu̍t-hoat-kàu-su lâi mn̄g chi̍t ê būn-tôe, beh kā I chhì-thàm, kóng, 36“Lāu-su, [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat tó chi̍t tiâu sī siōng-tōa ê kài-bēng?” 37Iâ-so͘ ìn kóng, “Lí tio̍h choân-sim, choân-chêng, choân-ì thiàⁿ Chú lí ê Siōng-tè. 38Che sī siōng-tōa koh tē-it ê kài-bēng. 39Tē-jī tiâu mā siâng-khoán. Tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī. 40Choân-pō͘ Lu̍t-hoat kap sian-ti ê kà-sī lóng ēng chit nn̄g tiâu chòe kun-kù.” 41[Hoat-lī-sài]-phài ê lâng chū-chi̍p ê sî, Iâ-so͘ mn̄g in, 42“Koan-hē Ki-tok, I sī sím-mi̍h lâng ê hō͘-tāi, lín siūⁿ án-chóaⁿ?” In kóng, “I sī [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi.” 43Iâ-so͘ tùi in kóng, “Nā-sī án-ni, sī án-chóaⁿ [Tāi-pi̍t] siū Sèng Sîn kám-tōng ê sî chheng Ki-tok chòe Chú, kóng: 44Chú kā góa ê Chú kóng: Lí chē góa ê chiàⁿ-pêng, kàu góa hō͘ lí ê tùi-te̍k khut-ho̍k tī lí kha-ē. 45Kì-jiân [Tāi-pi̍t] chheng-ho͘ Ki-tok chòe ‘Chú’, Ki-tok ná-ōe sī [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi?” 46Bô-lâng ōe-tàng hôe-tap pòaⁿ-kù. Tùi hit ji̍t khí, bô-lâng káⁿ koh kā I mn̄g sím-mi̍h būn-tôe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\