MÁ-THÀI 23

1Āu-lâi, Iâ-so͘ tùi kûn-chiòng kap I ê bûn-tô͘ kóng, 2“Keng-ha̍k-kàu-su kap Hoat-lī-sài-phài ê lâng chē [Mô͘-se] ê ūi kóe-seh Lu̍t-hoat. 3Só͘-í, in só͘ kā lín kóng ê, lín lóng tio̍h chòe, tio̍h chun-siú; put-kò m̄-thang o̍h in ê hêng-ûi, in-ūi in ōe-kóng bōe-chòe. 4In chiong lâng taⁿ bô-hoat ê tāng-tàⁿ khún hō͘ lâng taⁿ, ka-kī liân chi̍t ki chńg-thâu-á to m̄-khéng tín-tāng. 5In só͘-ū ê hêng-ûi lóng sī beh chòe hō͘ lâng khòaⁿ, in-ūi in chiong ka-kī ê keng-bûn-tē chòe khah khoah, saⁿ-á-ku ê chhiu chòe khah tn̂g. 6In ài tī iàn-hōe chē tōa-ūi, tī hōe-tn̂g lāi chē koân-ūi, 7tī chhī-tiûⁿ-kháu hō͘ lâng chhéng-an, hō͘ lâng chheng-ho͘ ‘lia̍p-pí’. 8M̄-kú lín m̄-thang hō͘ lâng chheng-chòe ‘lia̍p-pí’, in-ūi lín chí-ū chi̍t ūi ‘Lāu-su’, lín lóng sī hiaⁿ-tī chí-bē. 9Tī tōe-chiūⁿ, lín m̄-thang chheng-ho͘ lâng chòe ‘lāu-pē’, in-ūi lín chí-ū chi̍t ūi ‘Lāu-pē’, chiū-sī tī thiⁿ-téng Hit-ūi. 10Lín mā m̄-thang hō͘ lâng chheng-chòe ‘kàu-su’, in-ūi lín chí-ū chi̍t ūi ‘Kàu-su’, chiū-sī Ki-tok. 11Lín tiong-kan siōng-tōa-ê tio̍h chòe lín ê chhe-ēng. 12Chū-ko-ê ōe siū kàng-kē; chū-khiam-ê ōe siū ko-seng.” 13“Ké-hó ê keng-ha̍k-kàu-su kap Hoat-lī-sài-lâng, lín chhám à! Lín chiong Thian-kok ê mn̂g koaiⁿ khí-lâi, m̄ hō͘ lâng ji̍p-khì; lín ka-kī m̄ ji̍p-khì, liân beh ji̍p-khì ê lâng mā m̄ hō͘ in ji̍p-khì. 15Ké-hó ê keng-ha̍k-kàu-su kap Hoat-lī-sài-lâng, lín chhám à! Lín ūi-tio̍h beh hō͘ chi̍t ê lâng kái-chong ji̍p-kàu, thiⁿ-piⁿ hái-kak kiâⁿ thàu-thàu. Hit-ê lâng ji̍p-kàu liáu-āu, lín soah hō͘ i pìⁿ-chòe pí lín têng-pē pháiⁿ. 16“Chhiⁿ-mî chòe chhōa-lō͘-ê, lín chhám à! Lín kóng, ‘Lâng kí Sèng-tiān chiù-chōa bô chún-sǹg, m̄-kú nā kí tiān-lāi ê kim-khì chiù-chōa chiū tio̍h siú.’ 17Lín chiah-ê tòng-gōng koh chhiⁿ-mî ê lâng ah, tó chi̍t hāng khah tiōng-iàu? Sī kim-khì á-sī hō͘ kim-khì chiâⁿ-chòe sîn-sèng ê Sèng-tiān? 18Lín koh kóng, ‘Lâng kí chè-tôaⁿ chiù-chōa bô chún-sǹg, nā kí chè-tôaⁿ téng ê chè-mi̍h chiù-chōa chiū tio̍h siú.’ 19Lín chiah-ê chhiⁿ-mî ê lâng ah, sī chè-mi̍h á-sī hō͘ chè-mi̍h chiâⁿ-chòe sîn-sèng ê chè-tôaⁿ, tó chi̍t hāng khah tiōng-iàu? 20Só͘-í, lâng kí chè-tôaⁿ chiù-chōa, chiū-sī kí chè-tôaⁿ kap hit téng-bīn só͘-ū ê chè-mi̍h chiù-chōa. 21Lâng kí Sèng-tiān chiù-chōa, chiū-sī kí Sèng-tiān kap tiàm tī hit lāi-bīn ê Siōng-tè chiù-chōa. 22Lâng kí thiⁿ chiù-chōa, chiū-sī kí Siōng-tè ê pó-chō kap chē tī hit téng-bīn ê Siōng-tè chiù-chōa. 23“Ké-hó ê keng-ha̍k-kàu-su kap [Hoat-lī-sài-lâng], lín chhám à! In-ūi lín liân phang-liāu, po̍k-hô, poeh-kak, sió-hôe-hiong to hiàn cha̍p-hūn-chi̍t hō͘ Siōng-tè, Lu̍t-hoat só͘ tiōng-sī ê chèng-gī, jîn-chû, kap sìn-si̍t, lín tian-tò hut-lio̍k. Chiah-ê chiah-sī lín eng-kai si̍t-hêng ê; téng-bīn hiah-ê mā m̄-thang hut-lio̍k. 24Lín chiah-ê chhiⁿ-mî chòe chhōa-lō͘-ê, chi̍t chiah sòe chiah báng-thâng lín to kā lū chhut-lâi, lo̍k-tô tian-tò kui-chiah kā thun lo̍h-khì. 25“Ké-hó ê keng-ha̍k-kàu-su kap [Hoat-lī-sài-lâng], lín chhám à! In-ūi lín chiong poe kap pôaⁿ ê gōa-bīn sóe chheng-khì, lāi-bīn khiok tóe móa tham-io̍k kap hòng-chhiòng. 26Lín chiah-ê chhiⁿ-mî ê [Hoat-lī-sài-lâng] ah, tio̍h seng kā poe ê lāi-bīn sóe chheng-khì, gōa-bīn chū-jiân chiū chheng-khì. 27“Ké-hó ê keng-ha̍k-kàu-su kap [Hoat-lī-sài-lâng], lín chhám à! In-ūi lín chhin-chhiūⁿ chhat pe̍h-pe̍h ê bōng, gōa-bīn hó-khòaⁿ, lāi-bīn khiok tóe móa sí-lâng ê kut-thâu kap ta̍k hāng ê ù-òe. 28Lín mā chhin-chhiūⁿ án-ni, gōa-bīn hō͘ lâng khòaⁿ-chòe gī-lâng, lāi-bīn khiok chhiong-móa ké-hó kap put-hoat. 29“Ké-hó ê keng-ha̍k-kàu-su kap Hoat-lī-sài-lâng, lín chhám à! In-ūi lín chō sian-ti ê bōng, chéng-siu gī-lâng ê kì-liām-pi, 30koh kóng ‘Goán nā oa̍h tī goán chó͘-sian ê sî-tāi, it-tēng bōe kap in chòe-hé sat-hāi sian-ti’. 31Án-ni, lín sī teh chèng-si̍t lín ka-kī sī sat-hāi sian-ti ê lâng ê kiáⁿ-sun. 32Lín chó͘-sian chòe ê pháiⁿ-tāi, chòe lín khì oân-sêng hó lah! 33Lín chiah-ê to̍k-chôa ê kiáⁿ-sun, kan-kúi ê lâng ah, lín kiám ōe-tàng tô-siám tōe-ge̍k ê hêng-hoa̍t? 34Só͘-í, góa beh chhe sian-ti, tì-hūi ê lâng, kap keng-ha̍k-kàu-su khì lín hia; in ū-ê ōe hō͘ lín sat-hāi á-sī tèng si̍p-jī-kè, ū-ê ōe hō͘ lín tī lín ê hōe-tn̂g piⁿ-phah, hō͘ lín tùi chit-ê siâⁿ kóaⁿ kàu hit-ê siâⁿ. 35Án-ni, lín tī tōe-chiūⁿ thâi-sí gī-lâng ê huih-chè lóng kui tī lín sin-chiūⁿ; chiū-sī tùi gī-lâng [A-pek] lâu ê huih kàu [Pa-lia̍p-ka] ê kiáⁿ [Sat-ka-lī-a] tī sèng-só͘ kap chè-tôaⁿ ê tiong-kan lâu ê huih, lóng kui tī lín sin-chiūⁿ. 36Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chiah-ê huih-chè lóng ōe kui tī chit sè-tāi ê lâng.” 37“[Iâ-lō͘-sat-léng] ah, [Iâ-lō͘-sat-léng] ah, lí thâi-sí sian-ti, koh ēng chio̍h-thâu tìm-sí Siōng-tè chhe lâi lí chia ê sù-chiá. Góa jōa chōe piàn ài-beh chū-chi̍p lí ê kiáⁿ-jî, chhin-chhiūⁿ koe-bú chū-chi̍p koe-á-kiáⁿ kā in áⁿ tī si̍t-kó͘-ē, lín lóng bô ài! 38Lín khòaⁿ, lín ê chhù ōe hong-hòe, bô-lâng tòa. 39Góa kā lín kóng, tùi taⁿ í-āu lín choa̍t-tùi khòaⁿ bōe-tio̍h góa, ti̍t-kàu lín kóng, ‘Hōng Chú ê miâ lâi Hit-ūi eng-kai siū chheng-chàn!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\