MÁ-THÀI 24

1Iâ-so͘ tùi Sèng-tiān chhut-lâi, tú-beh lī-khui ê sî, bûn-tô͘ óa-lâi, pò I khòaⁿ Sèng-tiān ê kiàn-tio̍k-bu̍t. 2Iâ-so͘ kā in kóng, “Chiah-ê lín kiám m̄-sī lóng ū khòaⁿ-tio̍h? Góa si̍t-chāi kā lín kóng, tī chia it-chheh lóng ōe siū thiah-húi, thiah-kah bô chi̍t tè chio̍h ōe tha̍h tī pa̍t-tè téng-bīn.” 3Iâ-so͘ tī [Ka-ná-soaⁿ] téng teh chē ê sî, bûn-tô͘ su-hā lâi mn̄g I, “Chhiáⁿ kā goán kóng chit-ê tāi-chì sím-mi̍h sî ōe hoat-seng? Lí ê lâi-lîm kap kim-sè ê kiat-kio̍k ū sím-mi̍h tiāu-thâu?” 4Iâ-so͘ ìn kóng, “Tio̍h kín-sīn, chiah-bián hō͘ lâng kā lín bê-he̍k. 5In-ūi ū chin chōe lâng ōe lī-iōng góa ê miâ, kóng ‘Góa chiū-sī Ki-tok’ lâi bê-he̍k chin chōe lâng. 6Lín ōe thiaⁿ-tio̍h chiàn-cheng í-ki̍p chiàn-cheng ê hong-siaⁿ. Tio̍h kín-sīn, m̄-bián kiaⁿ. Chiah-ê tāi-chì it-tēng ōe hoat-seng, m̄-kú chiong-kio̍k iáu-bē kàu. 7In-ūi bîn-cho̍k ōe khí-lâi kong-kek bîn-cho̍k, kok-ka kong-kek kok-ka; chin chōe só͘-chāi ū ki-hng kap tōe-tāng. 8Che it-chhè ê tāi-chì put-kò sī chhui-chūn thàng-thiàⁿ ê khai-sí. 9“Hit sî, lín ōe hō͘ lâng lia̍h-khì, siū khó͘-chhó͘, sat-hāi; lín ōe in-ūi góa ê miâ hō͘ bān-bîn oàn-hūn. 10Hit sî, chin chōe lâng ōe sit-khì sìn-sim, hō͘-siōng chhut-bōe, pí-chhú oàn-hūn. 11Ū chin chōe ké sian-ti ōe chhut-hiān lâi bê-he̍k chin chōe lâng. 12Put-hoat ê tāi-chì ná ke-thiⁿ, chin chōe lâng ê thiàⁿ-sim ōe chiām-chiām léng-tām. 13M̄-kú jím-nāi kàu chòe-āu ê lâng ōe tit-tio̍h kiù. 14Chit-ê Thian-kok ê hok-im ōe thoân kàu phó͘-thiⁿ-ē, tùi bān-bîn chòe kiàn-chèng, chòe-āu chiong-kio̍k chiah ōe kàu.” 15“Só͘-í, tng lín khòaⁿ-tio̍h Siōng-tè thong-kè sian-ti [Tān-í-lí] só͘ kóng hit-ê ‘Khó-ò͘ⁿ ê Húi-bia̍t-chiá’ khiā tī sîn-sèng ê só͘-chāi --- tha̍k ê lâng tio̍h bêng-pe̍k chit kù ōe ê ì-sù --- 16hit sî tī [Iû-thài] ê tio̍h tô-cháu khì soaⁿ-lāi; 17tī chhù-téng ê m̄-thang lo̍h-lâi the̍h chhù-lāi ê mi̍h; 18tī hn̂g-ni̍h ê m̄-thang tńg-khì hiahⁿ gōa-saⁿ. 19Tī hiah-ê ji̍t-chí, ū sin-īn ê kap hō͘ eⁿ-á chia̍h-lin ê hū-jîn-lâng hui-siông put-hēng! 20Tio̍h kî-tó, lín chiah-bián tī tang-thiⁿ á-sī An-hioh-ji̍t tô-lān. 21In-ūi tī hiah-ê ji̍t-chí teh-beh ū tōa chai-lān, sī chhòng-chō ú-tiū í-lâi m̄-bat ū ê, chiong-lâi mā bōe-koh ū. 22Siōng-tè nā bô kiám-chió hiah-ê ji̍t-chí, sè-kan-lâng bô chi̍t ê ōe tit-tio̍h kiù. Chóng-sī ūi-tio̍h I ê soán-bîn, Siōng-tè ōe kiám-chió hiah-ê ji̍t-chí. 23“Nā ū lâng kā lín kóng ‘Lín khòaⁿ, Ki-tok tī chia’, á-sī kóng ‘I tī hia’, m̄-thang siong-sìn. 24In-ūi ū chi̍t-kóa ké Ki-tok kap ké sian-ti ōe chhut-hiān, kiâⁿ tōa sîn-jiah kap kî-sū lâi bê-he̍k lâng, nā ōe-tàng, liân soán-bîn to beh kā in bê-he̍k. 25Góa í-keng seng kā lín kóng lah. 26“Só͘-í, nā ū lâng kā lín kóng ‘Lín khòaⁿ, Ki-tok tī khòng-iá’, m̄-thang chhut-khì; á-sī kóng ‘Lín khòaⁿ, I tī pâng-keng lāi’, mā m̄-thang siong-sìn. 27Sih-nà tùi tang-pêng sih kàu sai-pêng, Jîn-chú ê lâi-lîm mā ōe chhin-chhiūⁿ án-ni. 28“Si-thé tī tó-ūi, thuh-thâu-eng lóng ōe khîⁿ óa-khì hia.” 29“Chit-ê chai-lān ê ji̍t-chí chi̍t-ē kè-khì, ji̍t ōe pìⁿ o͘-àm, ge̍h bōe hoat-kng, chhiⁿ ōe tùi thiⁿ-téng lak lo̍h-lâi, thiⁿ-téng ê kng-thé lóng ōe iô-choah. 30Hit sî Jîn-chú ê tiāu-thâu ōe tī thiⁿ-téng chhut-hiān. Tōe-chiūⁿ bān-cho̍k bān-bîn lóng ōe thî-khàu; in ōe khòaⁿ-kìⁿ Jîn-chú chhiong-móa koân-lêng kap tōa êng-kng chē thiⁿ-téng ê hûn lâi-lîm. 31I ōe chhe I ê thiⁿ-sài pûn hiáng-liāng ê lat-pah, tùi thiⁿ ê chit pêng kàu thiⁿ ê hit pêng, tùi sì-hng chū-chi̍p I ê soán-bîn.” 32“Tio̍h tùi bû-hoa-kó-chhiū ha̍k-si̍p: Ki puh-íⁿ hoat-hio̍h ê sî, lín chiū chai hē-thiⁿ teh-beh kàu à. 33Chhin-chhiūⁿ án-ni, lín khòaⁿ-tio̍h che it-chhè ê tāi-chì ê sî chiū chai Jîn-chú í-keng chiap-kūn, kàu mn̂g-kháu lah. 34Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chit sè-tāi iáu-bē kè-khì, che it-chhè lóng ōe hoat-seng. 35Thiⁿ kap tōe ōe siau-sit, m̄-kú góa ê ōe choa̍t-tùi bōe siau-sit.” 36“Koan-hē hit-ê ji̍t, hit-ê sî, bô-lâng chai; thiⁿ-téng ê thiⁿ-sài m̄-chai, Kiáⁿ mā m̄-chai, chí-ū Pē chai nā-tiāⁿ. 37In-ūi Jîn-chú ê lâi-lîm mā ōe chhin-chhiūⁿ [Ná-a] ê sî ê chêng-kéng. 38Tōa-chúi lâi í-chêng kàu [Ná-a] chìn-ji̍p tōa-chûn hit ji̍t, lâng chiàu-siông lim-chia̍h kè-chhōa. 39In hô͘-lí-hô͘-tô͘ lóng m̄-chai, tōa-chúi hut-jiân lâi, kā in lóng chhiong-cháu. Jîn-chú ê lâi-lîm mā ōe án-ni. 40Hit sî, ū nn̄g ê lâng tī chhân-ni̍h, chi̍t ê siū chiap-khì; chi̍t ê pàng-teh. 41Nn̄g ê hū-jîn-lâng tī oe-bō-keng teh oe chio̍h-bō, chi̍t ê siū chiap-khì; chi̍t ê pàng-teh. 42“Tio̍h kéng-séng, in-ūi lín m̄-chai lín ê Chú sím-mi̍h ji̍t ōe lâi-lîm. 43Lín tio̍h chai, chhù ê chú-lâng nā chai àm-sî kúi tiám chha̍t-á ōe lâi, it-tēng ōe kéng-séng, bōe hō͘ chha̍t-á ó͘ piah-khang ji̍p-lâi chhù-lāi. 44Só͘-í, lín mā tio̍h chún-pī piān-piān, in-ūi Jîn-chú ōe tī lín siūⁿ bōe-kàu ê sî-chūn lâi-lîm.” 45“Nā-sī án-ni, sím-mi̍h-lâng sī tiong-si̍t koh chhong-bêng ê lô͘-po̍k? Chīu-sī chú-lâng kau-tài i koán ke-lāi kî-tha ê lô͘-po̍k, chiàu sî pun chia̍h-mi̍h hō͘ in ê lâng. 46Chú-lâng tńg-lâi ê sî khòaⁿ-tio̍h ū chiàu án-ni teh chòe hit-ê lô͘-po̍k si̍t-chāi ū hok-khì. 47Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chú-lâng ōe phài chit-ê lô͘-po̍k khì koán-lí i lóng-chóng ê châi-sán. 48Hit-ê pháiⁿ ê lô͘-po̍k nā sim-lāi siūⁿ-kóng ‘Góa ê chú-lâng bōe hiah kín tńg-lâi’, 49chiū phah pîⁿ-pîⁿ chòe lô͘-po̍k-ê, koh kap chiú-chùi-ê chòe-hé ia̍h-lim-ia̍h-chia̍h. 50Chú-lâng ōe tī i bô àn-sǹg ê ji̍t, m̄-chai ê sî-chūn tńg-lâi. 51Chú-lâng ōe giâm-giâm kā i chhú-hoa̍t, kā i kap ké-hó ê lâng hē chòe-tui; tī hia in ōe thî-khàu, kā-gê chhiat-chhí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\