MÁ-THÀI 25

1“Thian-kok thang phì-jū chòe cha̍p ê chāi-sek-lú gia̍h teng chhut-khì gêng-chiap sin-lông. 2Kî-tiong ū gō͘ ê gōng-ê, gō͘ ê khiáu-ê. 3Hiah-ê gōng-ê gia̍h teng, bô lēng-gōa tòa iû, 4m̄-kú khiáu-ê gia̍h teng, ū lēng-gōa tòa kúi-nā koàn iû. 5Sin-lông khah òaⁿ kàu, in soah lóng tuh-ku khùn-khì. 6“Pòaⁿ-mî, ū lâng tōa-siaⁿ hoah, ‘Sin-lông lâi lah, chhut-lâi gêng-chiap!’ 7Hit sî, hiah-ê chāi-sek-lú lóng chhíⁿ khí-lâi, siu-chéng in ê teng. 8Gōng-ê kā khiáu-ê kóng, ‘Goán ê teng teh-beh hoa khì lah, lín ê iû pun chi̍t-kóa hō͘ goán.’ 9Khiáu-ê ìn kóng, ‘Kiaⁿ-liáu iû bô kàu pun lín ēng, siōng-hó lín ka-kī khì kā bōe-iû-ê bóe.’ 10In khì bóe ê sî sin-lông kàu-ūi, hiah-ê chún-pī hó-sè-ê kap i ji̍p khì hù hun-iàn, mn̂g chiū koaiⁿ khí-lâi. 11“Āu-lâi hiah-ê gōng ê chāi-sek-lú mā lâi, kóng, ‘Sian-siⁿ, sian-siⁿ, chhiáⁿ kā goán khui-mn̂g.’ 12Sin-lông ìn kóng, ‘Góa si̍t-chāi kā lín kóng, góa m̄-bat lín!’ 13“Só͘-í, tio̍h kéng-séng, in-ūi hit-ê ji̍t hit-ê sî lín m̄-chai.” 14“Thian-kok chhin-chhiūⁿ ū chi̍t ê lâng beh chhut-gōa lú-hêng, kiò ka-kī ê lô͘-po̍k lâi, chiong châi-sán kau-tài in. 15I chiàu ta̍k lâng ê châi-tiāu kau kim-pè hō͘ in, chi̍t ê gō͘-chheng, chi̍t ê nn̄g-chheng, chi̍t ê chi̍t-chheng, chiū chhut-gōa khì. 16Hit-ê niá gō͘-chheng ê sûi-sî the̍h khì chòe seng-lí, koh thàn gō͘-chheng. 17Siâng-khoán, hit-ê niá nn̄g-chheng ê mā koh thàn nn̄g-chheng. 18M̄-kú hit-ê niá chi̍t-chheng ê chhut-khì, tī thô͘-kha ó͘ chi̍t khang, kā chú-lâng ê kim-pè chhàng khí-lâi. 19“Kè chin kú, hiah-ê lô͘-po̍k ê chú-lâng tńg-lâi, kap in sǹg-siàu. 20Hit-ê niá gō͘-chheng ê kiâⁿ chìn-chêng, lēng-gōa the̍h gō͘-chheng lâi, kóng, ‘Thâu-ke, lí kau-tài góa gō͘-chheng ê kim-pè, chhiáⁿ khòaⁿ, góa ū koh thàn gō͘-chheng.’ 21Chú-lâng kā i kóng, ‘Chin hó, hó koh tiong-si̍t ê lô͘-po̍k, lí kì-jiân tī chió-ê ū tiong-si̍t, góa beh phài lí koán khah chōe-ê; ji̍p-lâi kap chú-lâng chòe-hé hoaⁿ-hí.’ 22“Niá nn̄g-chheng ê mā lâi, kóng, ‘Thâu-ke, lí kau-tài góa nn̄g-chheng ê kim-pè, chhiáⁿ lí khòaⁿ, góa ū koh thàn nn̄g-chheng.’ 23Chú-lâng kā i kóng, ‘Chin hó, hó koh tiong-si̍t ê lô͘-po̍k, lí kì-jiân tī chió-ê ū tiong-si̍t, góa beh phài lí koán khah chōe-ê; ji̍p-lâi kap chú-lâng chòe-hé hoaⁿ-hí.’ 24“Chit sî, hit-ê niá chi̍t-chheng ê mā kiâⁿ chìn-chêng, kóng, ‘Thâu-ke, góa chai lí sī giâm-hat ê lâng, bô iā-chéng mā beh siu-koah, bô chèng-choh mā beh siu-sêng. 25Góa chin kiaⁿ, chiah chiong lí ê kim-pè the̍h-khì chhàng tī thô͘-kha-tóe. Taⁿ lí ê kim-pè hêng lí.’ 26“Chú-lâng ìn kóng, ‘Pháiⁿ koh pîn-tōaⁿ ê lô͘-po̍k, lí kì-jiân chai góa bô iā-chéng mā beh siu-koah, bô chèng-choh mā beh siu-sêng, 27lí eng-kai chiong góa ê kim-pè kià gûn-hâng, góa tńg-lâi ê sî thang liân-pún tài-lī siu-hôe. 28Lín kā i ê kim-pè the̍h-lâi, kau hō͘ ū chi̍t-bān kim-pè hit-ê lâng. 29In-ūi ū-ê, beh hō͘ i koh-khah chōe; bô-ê, liân i só͘-ū ê mā beh kā i chhiúⁿ khí-lâi. 30Chit-ê bô lō͘-ēng ê lô͘-po̍k, kā i kóaⁿ chhut-khì gōa-bīn o͘-àm ê só͘-chāi; tī hia i ōe thî-khàu, kā-gê chhiat-chhí.’ ” 31“Jîn-chú choh-ông chhōa chèng thiⁿ-sài lâi-lîm ê sî, I ōe chē tī êng-iāu ê pó-chō. 32Tōe-chiūⁿ bān-bîn lóng ōe chū-chi̍p tī I bīn-chêng. I ōe chiong in hun-chòe nn̄g pêng, chhin-chhiūⁿ bo̍k-chiá chiong mî-iûⁿ kap soaⁿ-iûⁿ hun-khui; 33kā mî-iûⁿ an-pâi tī chiàⁿ-pêng, soaⁿ-iûⁿ tī tò-pêng. 34Āu-lâi, Ông ōe kā chiàⁿ-pêng ê lâng kóng, ‘Lâi, lín chiah-ê siū góa ê Pē chiok-hok ê, lâi sêng-siū tùi chhòng-chō ú-tiū í-lâi chiū ūi-tio̍h lín chún-pī ê kok-tō͘. 35In-ūi góa iau, lín ū hō͘ góa chia̍h; góa chhùi-ta, lín ū hō͘ góa lim; góa choh chhut-gōa-lâng, lín ū kā góa siu-liû; 36góa chhiah-sin lō͘-thé, lín ū hō͘ góa chhēng; góa phòa-pīⁿ, lín ū kā góa chiàu-kò͘; góa tī kaⁿ-ni̍h, lín ū lâi thàm góa.’ 37“Hit sî, gī-lâng ōe ìn I kóng, ‘Chú ah, sím-mi̍h sî goán khòaⁿ-tio̍h lí iau ū hō͘ lí chia̍h, chhùi-ta ū hō͘ lí lim? 38Sím-mi̍h sî goán khòaⁿ-tio̍h lí choh chhut-gōa-lâng ū kā lí siu-liû, chhiah-sin lō͘-thé ū hō͘ lí chhēng? 39Sím-mi̍h sî goán khòaⁿ-tio̍h lí phòa-pīⁿ á-sī tī kaⁿ-ni̍h, goán ū khì thàm lí?’ 40Ông ōe ìn kóng, ‘Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lín ū án-ni tùi-thāi góa hiaⁿ-tī chí-bē siōng bî-sòe ê chi̍t ê, chiū-sī hó khoán-thāi góa.’ 41“Āu-lâi, Ông ōe kā tò-pêng ê lâng kóng, ‘Lín chiah-ê siū chiù-chó͘ ê lâng, lī-khui góa, ji̍p-khì ūi-tio̍h Mô͘-kúi kap i ê sù-chiá só͘ chún-pī éng-oán ê hé-ni̍h. 42In-ūi góa iau, lín bô hō͘ góa chia̍h; góa chhùi-ta, lín bô hō͘ góa lim; 43góa choh chhut-gōa-lâng, lín bô kā góa siu-liû; góa chhiah-sin lō͘-thé, lín bô hō͘ góa chhēng; góa phòa-pīⁿ á-sī tī kaⁿ-ni̍h, lín bô lâi thàm góa.’ 44“Hit sî, in mā ōe ìn kóng, ‘Chú ah, sím-mi̍h sî goán khòaⁿ-tio̍h lí iau, chhùi-ta, choh chhut-gōa-lâng, chhiah-sin lō͘-thé, phòa-pīⁿ, á-sī tī kaⁿ-ni̍h, bô kā lí chiàu-kò͘?’ 45Ông ōe kā in kóng, ‘Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lín bô án-ni tùi-thāi siōng bî-sòe ê chi̍t ê, chiū-sī bô hó khoán-thāi góa.’ 46Chiah-ê lâng ōe siū éng-oán ê hêng-hoa̍t, chóng-sī gī-lâng ōe tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\