MÁ-THÀI 26

1Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe liáu-āu kā I ê bûn-tô͘ kóng, 2“Lín chai koh kè nn̄g ji̍t chiū-sī Pôaⁿ-kè-choeh, Jîn-chú ōe siū chhut-bōe hō͘ lâng tèng si̍p-jī-kè.” 3Hit sî, chè-si-tiúⁿ kap bîn-kan ê tiúⁿ-ló chū-chi̍p tī tōa-chè-si [Kai-a-hoat] ê kong-koán. 4In chham-siông beh ēng kè-bô͘ lia̍h Iâ-so͘, kā I hāi-sí. 5M̄-kú in kóng, “M̄-thang tī choeh-kî tiong, kiaⁿ-liáu bîn-chiòng khí pō-tōng.” 6Iâ-so͘ tī [Pek-tāi-nî] bâ-hong pīⁿ-lâng [Se-bûn] ê chhù teh chē-toh chia̍h-pn̄g ê sî, ū chi̍t ê hū-jîn-lâng the̍h chi̍t koàn ge̍k-pân, lāi-bīn tóe hui-siông ko-kùi ê phang-iû, kiâⁿ óa-lâi, chiong phang-iû tò tī Iâ-so͘ ê thâu-khak téng. 8Bûn-tô͘ khòaⁿ-tio̍h chin siū-khì, kóng, “Ná-tio̍h chiah lōng-hùi? 9Chit koàn phang-iû ōe-tàng bōe chin chōe chîⁿ lâi kiù-chè sàn-chhiah-lâng.” 10Iâ-so͘ chai-iáⁿ, chiū tùi in kóng, “Lín ná-beh tiau-lân chit-ê hū-jîn-lâng? I ū ūi-tio̍h góa chòe chi̍t hāng hó-sū. 11Put-sî ū sàn-chhiah-lâng kap lín chòe-hé, put-kò góa bōe put-sî kap lín chòe-hé. 12I tò phang-iû tī góa ê seng-khu sī kā góa chún-pī bâi-chòng. 13Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chit-ê hok-im bô-lūn thoân kàu choân sè-kài sím-mi̍h só͘-chāi, lâng lóng ōe kóng-khí chit-ê hū-jîn-lâng ê só͘-chòe lâi kā i kì-liām.” 14Cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t ê, kiò-chòe [Í-su-ka-lio̍k] ê [Iû-tāi], khì kìⁿ hiah-ê chè-si-tiúⁿ, 15kóng, “Góa nā chiong Iâ-so͘ kau hō͘ lín, lín beh hō͘ góa sím-mi̍h?” In chiū the̍h saⁿ-cha̍p ê gûn-á hō͘ i. 16Tùi hit sî khí, [Iû-tāi] it-ti̍t teh chhē ki-hōe beh chhut-bōe Iâ-so͘. 17Tû-kàⁿ-choeh ê thâu-chi̍t ji̍t, bûn-tô͘ lâi mn̄g Iâ-so͘, “Lí ài goán tī tó-ūi kā lí chún-pī chia̍h Pôaⁿ-kè-choeh ê boán-chhan?” 18Iâ-so͘ kóng, “Lín ji̍p-siâⁿ khì chhē hit-ê bó͘-lâng, kā i kóng, ‘Lāu-su kóng: Góa ê sî í-keng kàu, góa beh kap góa ê bûn-tô͘ tī lí ê chhù siú Pôaⁿ-kè-choeh.’ ” 19Bûn-tô͘ chiū chiàu Iâ-so͘ ê hoan-hù khì chún-pī Pôaⁿ-kè-choeh ê boán-chhan. 20Hông-hun ê sî, Iâ-so͘ kap cha̍p-jī sù-tô͘ chē-toh. 21In teh chia̍h-pn̄g ê sî, Iâ-so͘ kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lín tiong-kan ū chi̍t ê lâng beh kā góa chhut-bōe.” 22In chin siong-sim, chi̍t-ê chi̍t-ê kā I mn̄g, “Chú ah, m̄-sī góa hò͘ⁿ?” 23Iâ-so͘ ìn kóng, “Chhun-chhiú kap góa siâng-sî the̍h chia̍h-mi̍h tī pôaⁿ-ni̍h teh ùn hit-ê lâng beh kā góa chhut-bōe. 24Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài, Jîn-chú ōe siū hāi, put-kò chhut-bōe Jîn-chú ê lâng chhám à! Hit-ê lâng lêng-khó bô chhut-sì khah hó.” 25Chhut-bōe Iâ-so͘ ê [Iû-tāi] mā kā I mn̄g, “Lia̍p-pí, m̄-sī góa hò͘ⁿ?” Iâ-so͘ ìn kóng, “Che sī lí kóng ê.” 26In teh chia̍h ê sî, Iâ-so͘ the̍h piáⁿ, kám-siā liáu-āu peh-khui, pun hō͘ bûn-tô͘, kóng, “The̍h-khì chia̍h; che sī góa ê seng-khu.” 27Jiân-āu I phâng-poe, kám-siā liáu-āu the̍h hō͘ bûn-tô͘, kóng, “Lín lóng tio̍h lim chit poe, 28in-ūi che sī góa ê huih, sī li̍p-iok ê huih, ūi-tio̍h chin chōe lâng lâu-chhut ê, beh hō͘ in ê chōe tit-tio̍h sià-bián. 29Góa kā lín kóng, tī góa ê Pē ê Kok kap lín lim sin ê phû-tô-chiú hit ji̍t í-chêng, góa choa̍t-tùi bōe-koh lim chit-ê chiú.” 30In gîm-si liáu-āu chiū chhut-khì, khì [Ka-ná-soaⁿ]. 31Iâ-so͘ kā in kóng, “Kim-mî lín lóng ōe pàng-sak góa, in-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Góa beh phah bo̍k-chiá, kui-kûn iûⁿ chiū sì-sòaⁿ. 32M̄-kú góa koh-oa̍h í-āu ōe pí lín seng khì [Ka-lī-lī].” 33[Pí-tek] tùi Iâ-so͘ kóng, “Sui-jiân in tāi-ke lóng pàng-sak lí, góa choa̍t-tùi bōe pàng-sak lí!” 34Iâ-so͘ kā i kóng, “Góa si̍t-chāi kā lí kóng, kim-mî koe thî í-chêng, lí ōe saⁿ pái m̄-jīn góa.” 35[Pí-tek] ìn kóng, “Nā it-tēng tio̍h kap lí chòe-hé sí, góa mā choa̍t-tùi bōe m̄-jīn lí!” Kî-tha ê bûn-tô͘ mā lóng án-ni kóng. 36Āu-lâi, Iâ-so͘ kap bûn-tô͘ lâi-kàu chi̍t ê só͘-chāi kiò-chòe [Khek-se-má-nî]. I kā bûn-tô͘ kóng, “Góa khì hia kî-tó, lín tiàm chia chē.” 37I chiū chhōa [Pí-tek] kap [Se-pí-thài] ê nn̄g ê kiáⁿ chòe-hé khì. I pi-siong, hui-siông thòng-khó͘, 38tùi in kóng, “Góa sim iu-siong kàu beh sí. Lín tiàm chia! Kap góa chòe-hé kéng-séng.” 39I kiâⁿ khah chìn-chêng, bīn phak lo̍h-khì, kî-tó kóng, “Góa ê Pē ah, nā ōe-tàng, kiû lí hō͘ góa bián lim chit-ê poe, m̄-kú m̄-sī chiàu góa ê ì-sù, tio̍h chiàu lí ê chí-ì si̍t-hiān.” 40I tńg-lâi bûn-tô͘ hia, khòaⁿ-tio̍h in teh khùn, chiū tùi [Pí-tek] kóng, “Lín chin-chiàⁿ bōe-tàng kap góa kéng-séng chi̍t tiám cheng kú sī-bô? 41Tio̍h kéng-séng, tio̍h kî-tó, chiah bōe hām-lo̍h iú-he̍k; lín sui-jiân sim chin ì-ài, m̄-kú jio̍k-thé loán-jio̍k.” 42Iâ-so͘ tē-jī piàn koh khì kî-tó, kóng, “Góa ê Pē ah, chit-ê poe nā bōe-tàng bián, góa it-tēng tio̍h lim, goān lí ê chí-ì si̍t-hiān.” 43I koh tńg-lâi, khòaⁿ-tio̍h in in-ūi ba̍k-chiu siap iáu teh khùn. 44Iâ-so͘ koh lī-khui in, tē-saⁿ piàn khì kî-tó, mā-sī kóng siâng-khoán ê ōe. 45Jiân-āu I koh tńg-lâi bûn-tô͘ hia, tùi in kóng, “Lín iáu teh khùn, iáu teh hioh-khùn ò͘? Lín khòaⁿ, sî-kan chiap-kūn lah; Jîn-chú siū chhut-bōe kau tī chōe-jîn ê chhiú-thâu lah. 46Khí-lâi, lán lâi-khì. Lín khòaⁿ, chhut-bōe góa ê lâng lâi lah.” 47Iâ-so͘ iáu teh kóng-ōe ê sî, cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t ê --- [Iû-tāi] lâi, chè-si-tiúⁿ kap bîn-kan ê tiúⁿ-ló phài lâi ê chi̍t tōa-tīn lâng gia̍h to gia̍h kùn kap i tàu-tīn lâi. 48Chhut-bōe Iâ-so͘ hit-ê lâng ū hō͘ in chi̍t ê àm-hō, kóng, “Góa kā I chim hit-ê chiū-sī; lín kā I lia̍h.” 49[Iû-tāi] sûi-sî kiâⁿ-óa Iâ-so͘, tùi I kóng, “Lia̍p-pí, pêng-an!” chiū kā I chim. 50Iâ-so͘ kā i kóng, “Pêng-iú, lí ná tī chia?” Hiah-ê lâng chiū óa-khì, hē-chhiú lia̍h Iâ-so͘. 51Hut-jiân, ū chi̍t ê kap Iâ-so͘ tàu-tīn ê lâng chhun-chhiú pu̍ih-to tùi tōa-chè-si ê lô͘-po̍k phut lo̍h-khì, kā chi̍t pêng ê hīⁿ-á siah khí-lâi. 52Iâ-so͘ kā i kóng, “To siu khí-lâi, in-ūi gia̍h-to-ê lóng ōe sí tī to-ē. 53Lí siūⁿ-kóng góa bōe-tàng khún-kiû góa ê Pē sûi-sî chhe cha̍p-jī iâⁿ khah ke ê thiⁿ-sài lâi sī-bô? 54Góa nā án-ni chòe, Sèng-keng só͘ kì-chài it-tēng tio̍h hoat-seng ê tāi-chì ná-ōe èng-giām?” 55Hit sî Iâ-so͘ tùi kûn-chiòng kóng, “Lín gia̍h to gia̍h kùn chhut-lâi lia̍h góa sī beh lia̍h kiông-tō sī-bô? Góa ta̍k ji̍t tī Sèng-tiān chē teh kà-sī lâng, lín bô kā góa lia̍h. 56Put-kò che it-chhè ê tāi-chì lóng í-keng si̍t-hiān, sī beh èng-giām sian-ti tī Sèng-keng só͘ kóng ê ōe.” Jiân-āu, só͘-ū ê bûn-tô͘ lóng pàng-sak Iâ-so͘ tô-cháu. 57Hiah-ê lia̍h Iâ-so͘ ê lâng kā I chhōa-khì tōa-chè-si [Kai-a-hoat] hia; keng-ha̍k-kàu-su kap tiúⁿ-ló lóng í-keng chū-chi̍p tī hia. 58[Pí-tek] lī hn̄g-hn̄g teh tè Iâ-so͘, tè kàu tōa-chè-si kong-koán ê tiâⁿ. I ji̍p-khì lāi-bīn kap kéng-ōe chòe-hé chē, beh khòaⁿ tāi-chì ê kiat-kio̍k. 59Chè-si-tiúⁿ kap choân gī-hōe it-ti̍t teh chhē ké chèng-kù beh kò Iâ-so͘, thang kā I chhú-sí. 60Sui-jiân ū chin chōe lâng chhut-lâi kā I bû-kò, m̄-kú in lóng chhē bô chèng-kù. Āu-lâi ū nn̄g ê lâng chhut-lâi, 61kóng, “Chit-ê lâng bat kóng ‘Góa ū hoat-tō͘ húi-hoāi Siōng-tè ê Sèng-tiān, saⁿ ji̍t lāi koh kā i khí khí-lâi.’ ” 62Tōa-chè-si khiā khí-lâi tùi Iâ-so͘ kóng, “Chiah-ê lâng teh kā lí kò sím-mi̍h? Lí ná lóng bô tap-piān?” 63M̄-kú Iâ-so͘ lóng tiām-tiām. Tōa-chè-si koh chi̍t piàn tùi I kóng, “Góa bēng-lēng lí kí éng-oán-oa̍h ê Siōng-tè chiù-chōa kā goán kóng, lí sī Ki-tok, Siōng-tè ê Kiáⁿ á m̄-sī.” 64Iâ-so͘ ìn kóng, “Lí í-keng kóng lah. M̄-kú góa kā lín kóng, tùi taⁿ í-āu lín ōe khòaⁿ-kìⁿ Jîn-chú chē tī Choân-lêng-chiá ê chiàⁿ-pêng, chē thiⁿ-téng ê hûn lâi-lîm.” 65Tōa-chè-si chiū thiah-phòa gōa-saⁿ, kóng, “I í-keng siat-to̍k Siōng-tè. Lán iáu su-iàu sím-mi̍h chèng-jîn? Taⁿ lín í-keng ū thiaⁿ-tio̍h I siat-to̍k Siōng-tè. 66Lín siūⁿ án-chóaⁿ?” In ìn kóng, “I kai sí!” 67Āu-lâi in phùi-nōa tī Iâ-so͘ ê bīn, kā I cheng, koh ū lâng kā I siàn, 68kóng, “Ki-tok à, lí sī sian-ti, kā goán kóng khòaⁿ-bāi, siáⁿ-lâng kā lí phah?” 69[Pí-tek] tī kong-koán gōa-bīn ê tiâⁿ teh chē, ū chi̍t ê lú-pī kiâⁿ óa-khì, kóng, “Lí mā lóng ū teh kap hit-ê [Ka-lī-lī]-lâng Iâ-so͘ chòe-hé.” 70[Pí-tek] tī chèng-lâng ê bīn-chêng m̄-jīn, kóng, “Góa m̄-chai lí teh kóng sím-mi̍h.” 71[Pí-tek] kiâⁿ chhut-khì kàu tōa mn̂g-kháu ê sî, ū lēng-gōa chi̍t ê lú-pī khòaⁿ-tio̍h i, chiū kā tī hia ê lâng kóng, “Chit-ê lâng ū teh kap [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ chòe-hé.” 72[Pí-tek] koh chi̍t piàn chiù-chōa m̄-jīn, kóng, “Góa m̄-bat hit-ê lâng.” 73Kè bô jōa kú, khiā tī piⁿ-a ê lâng óa-lâi, tùi [Pí-tek] kóng, “Lí khak-si̍t mā-sī in hit tīn ê lâng, thiaⁿ lí ê khiuⁿ chiū chai.” 74I chiū chiù-chōa kóng, “Góa m̄-bat hit-ê lâng. Góa nā kóng pe̍h-chha̍t, goān Thiⁿ chek-hoa̍t góa!” Koe sûi-sî thî. 75[Pí-tek] siūⁿ-tio̍h Iâ-so͘ só͘ kóng ê ōe, “Koe thî í-chêng, lí ōe saⁿ pái m̄-jīn góa”; i chiū chhut-khì gōa-bīn tōa-siaⁿ thî-khàu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\