MÁ-THÀI 27

1Thàu-chá, só͘-ū ê chè-si-tiúⁿ kap bîn-kan ê tiúⁿ-ló tàu-tīn chham-siông beh hām-hāi Iâ-so͘, kā I chhú sí-hêng. 2In kā Iâ-so͘ pa̍k khí-lâi, ah-khì kau hō͘ [Lô-má] chóng-tok [Pí-lia̍p-to]. 3Chhut-bōe Iâ-so͘ ê [Iû-tāi] khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ í-keng siū tēng-chōe, chiū hō͘-hóe, the̍h hit saⁿ-cha̍p ê gûn-á khì hêng hō͘ hiah-ê chè-si-tiúⁿ kap tiúⁿ-ló, 4kóng, “Chhut-bōe bû-ko͘ ê lâng, góa ū chōe lah!” In ìn kóng, “Bô goán ê tāi-chì, lí ka-kī hū-chek!” 5[Iû-tāi] chiong hiah-ê gûn-á hiat tī Sèng-tiān ê lāi-bīn chiū lī-khui, khì tiàu-sí. 6Hiah-ê chè-si-tiúⁿ chiong gûn-á khioh khí-lâi, kóng, “Che sī huih-chîⁿ, bô eng-kai khǹg ji̍p Sèng-tiān ê kim-khò͘.” 7In chham-siông liáu koat-tēng ēng chiah-ê chîⁿ khì bóe sio-hûi-lâng ê hn̂g, thang bâi-chòng chhut-gōa-lâng. 8Só͘-í hit-ê hn̂g kàu kin-á-ji̍t iáu kiò-chòe Huih-hn̂g. 9Chit-ê tāi-chì èng-giām Siōng-tè thong-kè sian-ti [Iâ-lī-bí] só͘ kóng ê ōe: “In the̍h hit saⁿ-cha̍p ê gûn-á, chiū-sī [Í-sek-lia̍t]-lâng ūi-tio̍h i kó͘-kè ê kè-chîⁿ, 10chiàu Chú só͘ bēng-lēng góa ê, khì bóe hit khu sio-hûi-lâng ê hn̂g.” 11Iâ-so͘ khiā tī chóng-tok ê bīn-chêng, chóng-tok mn̄g I kóng, “Lí sī [Iû-thài]-lâng ê Ông sī-bô?” Iâ-so͘ ìn kóng, “Che sī lí kóng ê.” 12Hiah-ê chè-si-tiúⁿ kap tiúⁿ-ló khòng-kò Iâ-so͘ ê sî, I lóng bô ìn. 13Āu-lâi [Pí-lia̍p-to] tùi I kóng, “In kā lí khòng-kò chiah-chōe hāng tāi-chì, lí kiám bô thiaⁿ-kìⁿ?” 14Iâ-so͘ iû-goân bô kā i ìn, liân chi̍t kù mā bô, chóng-tok soah kám-kak hui-siông kî-koài. 15Ta̍k nî ê Pôaⁿ-kè-choeh, chiàu koàn-lē chóng-tok lóng ū pàng chi̍t ê kûn-chiòng ài pàng ê hoān-lâng. 16Hit sî tú-hó ū chi̍t ê tāi-ke lóng bat ê hoān-lâng, miâ kiò-chòe [Iâ-so͘] [Pa-lia̍p-pa]. 17Só͘-í, kûn-chiòng chū-chi̍p ê sî, [Pí-lia̍p-to] mn̄g in kóng, “Lín ài góa pàng tó chi̍t ê hō͘ lín? [Iâ-so͘] [Pa-lia̍p-pa], á-sī chheng-chòe Ki-tok ê Iâ-so͘?” 18[Pí-lia̍p-to] chai in sī in-ūi oàn-tò͘ chiah chiong Iâ-so͘ kau hō͘ i. 19[Pí-lia̍p-to] khui-têng sím-mn̄g ê sî, i ê hu-jîn chhe lâng lâi kā i kóng, “Hit-ê gī-lâng ê tāi-chì, lí chhian-bān m̄-thang chhap; cha-àm góa tī bîn-bāng tiong in-ūi I siū chin chōe khó͘.” 20Hiah-ê chè-si-tiúⁿ kap tiúⁿ-ló siàn-tōng bîn-chiòng, kah in tio̍h iau-kiû pàng [Pa-lia̍p-pa], kā Iâ-so͘ chhú sí-hêng. 21Chóng-tok koh mn̄g in, “Chit nn̄g ê lâng lín ài góa pàng tó chi̍t ê hō͘ lín?” In ìn, “[Pa-lia̍p-pa]!” 22[Pí-lia̍p-to] mn̄g in, “Án-ni, hit-ê chheng-chòe Ki-tok ê Iâ-so͘, lín ài góa án-chóaⁿ chhú-lí?” Kûn-chiòng lóng ìn, “Kā tèng si̍p-jī-kè!” 23[Pí-lia̍p-to] kóng, “Sī-án-chóaⁿ? I ū chòe sím-mi̍h pháiⁿ tāi-chì?” In koh-khah tōa-siaⁿ hoah, “Kā tèng si̍p-jī-kè!” 24[Pí-lia̍p-to] khòaⁿ í-keng bô chhái-kang, kiông-beh ín-khí pō-tōng, chiū the̍h chúi tī kûn-chiòng bīn-chêng sóe-chhiú, kóng, “Lín ka-kī hū-chek.” 25Bîn-chiòng lóng ìn kóng, “Chit-ê lâng ê huih-chè, goán kap goán ê kiáⁿ-sun lâi tam-tng.” 26[Pí-lia̍p-to] chiū pàng [Pa-lia̍p-pa] hō͘ in, koh bēng-lēng lâng ēng piⁿ phah Iâ-so͘, jiân-āu kau I khì tèng si̍p-jī-kè. 27Chóng-tok ê peng-sū ah Iâ-so͘ ji̍p-khì chóng-tok-hú, tiàu-chi̍p choân-tūi ê peng kā I ûi khí-lâi. 28In chiong Iâ-so͘ ê saⁿ thǹg khí-lâi, kā I chhēng chu-âng-sek ê tn̂g-phàu, 29koh ēng chhì-á pīⁿ chi̍t téng ông-koan kā tì tī thâu-khak-téng, chiong chi̍t ki lô͘-tek-á hō͘ I gia̍h tī chiàⁿ-chhiú. In koh kūi tī I ê bīn-chêng hì-lāng, kóng, “[Iû-thài]-lâng ê Ông bān-sòe!” 30In koh kā I phùi chhùi-nōa, gia̍h hit ki lô͘-tek-á sut I ê thâu-khak. 31In kā I hì-lāng liáu-āu, chiong hit niá tn̂g-phàu kā thǹg khí-lâi, koh chiong I ka-kī ê saⁿ kā chhēng tò tńg-khì, jiân-āu kau I khì tèng si̍p-jī-kè. 32In chhut-khì ê sî tú-tio̍h chi̍t ê [Kó͘-lī-nāi]-lâng, miâ kiò-chòe [Se-bûn]. In kiông-pek i giâ Iâ-so͘ ê si̍p-jī-kè. 33In kàu chi̍t ê só͘-chāi kiò-chòe [Kok-kok-tha], chiū-sī “[Thâu-khak-óaⁿ-niá]”, 34chiū ēng chham khó͘-táⁿ ê chiú hō͘ Iâ-so͘ lim; I tam chi̍t-ē, m̄ lim. 35Peng-sū tèng Iâ-so͘ tī si̍p-jī-kè liáu-āu thiu-chhiam pun I ê saⁿ, 36jiân-āu chē tī hia kò͘-siú. 37In tī I ê thâu-khak téng tèng chi̍t ê chōe-chn̄g, siá kóng, “Chit-ê sī [Iû-thài]-lâng ê Ông Iâ-so͘.” 38Ū nn̄g ê kiông-tō kap Iâ-so͘ chòe-hé tèng si̍p-jī-kè, chi̍t ê tī chiàⁿ-pêng, chi̍t ê tī tò-pêng. 39Tùi hia keng-kè ê lâng kā I bú-jio̍k, iô-thâu, 40kóng, “Lí chit-ê lâng, kóng beh thiah-húi Sèng-tiān saⁿ ji̍t lāi koh khí khí-lâi, tio̍h kiù ka-kī. Lí nā-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, tio̍h tùi si̍p-jī-kè lo̍h-lâi.” 41Chè-si-tiúⁿ, keng-ha̍k-kàu-su, kap tiúⁿ-ló mā lóng án-ni kā I thí-chhiò, kóng, 42“I kiù pa̍t-lâng, bô hoat-tō͘ kiù ka-kī. I sī [Í-sek-lia̍t] ê Ông, hiān-chāi tio̍h tùi si̍p-jī-kè lo̍h-lâi, lán chiū sìn I. 43I sìn-khò Siōng-tè; Siōng-tè nā beh kiù I, hiān-chāi tio̍h kiù I; in-ūi I kóng, ‘Góa sī Siōng-tè ê Kiáⁿ.’ ” 44Kap Iâ-so͘ chòe-hé tèng si̍p-jī-kè hit nn̄g ê kiông-tō mā kâng-khoán kā I bú-jio̍k. 45Tùi tiong-tàu khí sòa kàu ē-po͘ saⁿ tiám, choân-tōe lóng o͘-àm. 46Ē-po͘ saⁿ tiám chó-iū, Iâ-so͘ tōa-siaⁿ hoah, “Í-lī, Í-lī, la-má sat-pak-tāi-nî?” ì-sù sī “Góa ê Siōng-tè, góa ê Siōng-tè, lí sī-án-chóaⁿ pàng-sak góa?” 47Ū chi̍t-kóa khiā tī hia ê lâng thiaⁿ-tio̍h, kóng, “Chit-ê lâng teh kiò [Í-lī-a].” 48Kî-tiong ū chi̍t ê lâng sûi-sî cháu-khì the̍h hái-mî, chìm sng-chiú, pa̍k tī lô͘-tek-á bé, tu-khì hō͘ Iâ-so͘ suh. 49Kî-tha ê lâng kóng, “Tán chi̍t-ē! Khòaⁿ [Í-lī-a] ōe lâi kā I kiù bōe.” 50Iâ-so͘ koh tōa-siaⁿ hoah chi̍t siaⁿ, khùi chiū tn̄g. 51Hut-jiân, Sèng-tiān lāi ê tiùⁿ-lî tùi-téng-kàu-ē li̍h-chòe nn̄g pêng; tōe tōa tín-tāng, chio̍h-pôaⁿ piak-li̍h; 52bōng mā khui; ū chin chōe í-keng sí-khì ê Siōng-tè chú-bîn ê si-thé lóng koh-oa̍h khí-lâi. 53Iâ-so͘ koh-oa̍h í-āu hiah-ê lâng tùi bōng chhut-lâi, ji̍p-khì Sèng-siâⁿ, chhut-hiān hō͘ chin chōe lâng khòaⁿ-kìⁿ. 54Hit-ê kun-koaⁿ kap chòe-hé kò͘-siú Iâ-so͘ ê peng-sū khòaⁿ-tio̍h tōe-tāng kap só͘ hoat-seng ê tāi-chì, hui-siông kiaⁿ-hiâⁿ, kóng “Chit-ê khak-si̍t sī Siōng-tè ê Kiáⁿ!” 55Tī hia ū chin chōe hū-jîn-lâng tùi hn̄g-hn̄g teh khòaⁿ; in sī tùi [Ka-lī-lī] tè Iâ-so͘ lâi sū-hāu I ê, 56kî-tiong ū [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a], [Ngá-kok] kap [Iok-sek] ê lāu-bú [Má-lī-a], koh ū [Se-pí-thài] nn̄g ê kiáⁿ ê lāu-bú. 57Hông-hun ê sî, ū chi̍t ê [A-lī-má-thài] ê hó-gia̍h-lâng lâi, i miâ kiò-chòe [Iok-sek], mā-sī Iâ-so͘ ê bûn-tô͘. 58Chit-ê lâng khì kìⁿ [Pí-lia̍p-to], chhéng-kiû chiong Iâ-so͘ ê ûi-thé hō͘ i. [Pí-lia̍p-to] chiū hoan-hù lâng chiong ûi-thé hō͘ i. 59[Iok-sek] kā Iâ-so͘ ê ûi-thé siu lo̍h-lâi í-āu, ēng chheng-khì ê iù-môa-pò͘ pau khí-lâi, 60jiân-āu kā I an-chòng tī ka-kī ê sin bōng, chiū-sī [Iok-sek] phah tī chio̍h-piah ni̍h ê bōng. I koh kō chi̍t tè tōa tè chio̍h lâi that tī bōng-kháu chiah lī-khui. 61Hit sî, ū [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a] kap pa̍t ê [Má-lī-a] tī hia, chē tī bōng ê tùi-bīn. 62Keh-ji̍t, chiū-sī Pī-pān-ji̍t āu hit ji̍t, hiah-ê chè-si-tiúⁿ kap Hoat-lī-sài-phài ê lâng chòe-hé khì kìⁿ [Pí-lia̍p-to], 63kóng, “Tāi-jîn, goán ōe kì-tit hit-ê pián-sian-á iáu oa̍h-teh ê sî bat kóng, ‘Saⁿ ji̍t āu, góa ōe koh-oa̍h.’ 64Só͘-í, chhiáⁿ lí hā-lēng giâm-siú hûn-bōng kàu tē-saⁿ ji̍t, chiah bōe hō͘ I ê bûn-tô͘ lâi thau-the̍h I ê sin-si, soah kā bîn-chiòng kóng ‘I í-keng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h’. Nā án-ni, chit-ê chòe-āu ê khi-phiàn ōe pí thâu-chi̍t-piàn ê koh-khah giâm-tiōng.” 65[Pí-lia̍p-to] kā in kóng, “Lín chhōa ōe-peng khì, chīn-só͘-ōe giâm-bi̍t kò͘-siú hit-ê bōng.” 66In chiū khì, ēng hong-tiâu hong hit tè chio̍h-thâu, lâu ōe-peng tī hia kò͘-siú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\