MÁ-THÀI 28

1An-hioh-ji̍t kè liáu, Lé-pài-ji̍t thiⁿ beh kng ê sî, [Boa̍t-tāi-lia̍p] ê [Má-lī-a] kap pa̍t ê [Má-lī-a] khì thàm-bōng. 2Hut-jiân, ū tōa tōe-tāng, in-ūi Chú ê chi̍t ê thiⁿ-sài tùi thiⁿ kàng-lîm, chiong hit tè chio̍h-thâu kō-khui, chē tī hit téng-bīn. 3I ê bīn-māu chhin-chhiūⁿ sih-nà, i ê saⁿ chhin-chhiūⁿ seh hiah-ni̍h pe̍h. 4Hiah-ê kò͘-siú ê ōe-peng kiaⁿ-kah phi̍h-phi̍h-chhoah, soah pìⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ sí-lâng. 5Hit-ê thiⁿ-sài kā hiah-ê hū-jîn-lâng kóng, “M̄-bián kiaⁿ; góa chai lín teh chhē hō͘ lâng tèng si̍p-jī-kè ê Iâ-so͘. 6I bô tī chia, chiàu I só͘ kóng, I í-keng koh-oa̍h. Lâi, lâi khòaⁿ I tó ê só͘-chāi. 7Lín kóaⁿ-kín khì kā I ê bûn-tô͘ kóng, ‘I í-keng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h lah. I pí lín seng khì [Ka-lī-lī]; tī hia lín ōe kìⁿ-tio̍h I.’ Tio̍h ōe kì-tit góa í-keng ū kā lín kóng lah.” 8In chiū kóaⁿ-kín lī-khui bōng, iā kiaⁿ iā tōa hoaⁿ-hí, cháu-khì kā Iâ-so͘ ê bûn-tô͘ kóng. 9Hut-jiân, Iâ-so͘ chhut-hiān, tùi in kóng, “Tāi-ke pêng-an!” In kiâⁿ chìn-chêng lám I ê kha, kā I pài. 10Iâ-so͘ kā in kóng, “M̄-bián kiaⁿ! Khì kā góa ê hiaⁿ-tī kóng, kiò in khì [Ka-lī-lī], tī hia in ōe kìⁿ-tio̍h góa.” 11Hiah-ê hū-jîn-lâng lī-khui ê sî, ū chi̍t-kóa kò͘-siú bōng ê ōe-peng ji̍p-khì siâⁿ-lāi, chiong só͘ hoat-seng ê tāi-chì lóng kā chè-si-tiúⁿ pò-kò. 12Chè-si-tiúⁿ kap tiúⁿ-ló chū-chi̍p chham-siông liáu-āu, the̍h chin chōe gûn-á hō͘ hiah-ê peng, 13kóng, “Lín tio̍h án-ni kóng, ‘I ê bûn-tô͘ àm-sî lâi, tī goán teh khùn ê sî chiong I ê sin-si thau the̍h-khì.’ 14Bān-it chóng-tok thiaⁿ-tio̍h chit-ê tāi-chì, goán ōe khì kā i an-tah, pau lín bô tāi-chì.” 15Ōe-peng chiū the̍h hiah-ê gûn-á chiàu in só͘ hoan-hù ê khì chòe. Chit-ê tāi-chì kàu kin-á-ji̍t iáu tī [Iû-thài]-lâng ê tiong-kan teh liû-thoân. 16Cha̍p-it ê bûn-tô͘ khì [Ka-lī-lī], kàu Iâ-so͘ chí-tēng in khì hit chō soaⁿ-téng. 17In kìⁿ-tio̍h Iâ-so͘ chiū kā I pài, put-kò ū lâng iáu teh giâu-gî. 18Iâ-so͘ kiâⁿ óa-khì kā in kóng, “Siōng-tè í-keng chiong thiⁿ-téng tōe-ē it-chhè ê koân-pèng lóng hō͘ góa. 19Só͘-í, lín tio̍h khì chio bān-bîn lâi chòe bûn-tô͘, kā in sóe-lé, hō͘ in kui tī Pē, Kiáⁿ, Sèng Sîn ê miâ, 20kà-sī in chun-siú góa só͘ hō͘ lín it-chhè ê bēng-lēng. Tio̍h ōe kì-tit, góa ta̍k ji̍t kap lín tông-chāi, ti̍t-kàu kim-sè ê kiat-sok.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\