MÁ-THÀI 3

1Tng-sî, Si-sóe-chiá [Iok-hān] lâi [Iû-thài] ê khòng-iá teh thoân-tō. 2I soan-iông kóng, “Lín tio̍h hóe-kái, in-ūi Thian-kok teh-beh si̍t-hiān lah!” 3Chit-ê lâng chiū-sī sian-ti [Í-sài-a] só͘ teh kóng ê: Ū siaⁿ tī khòng-iá teh hoah: Tio̍h ūi Chú chún-pī tō-lō͘, ūi I siu-ti̍t sió-lō͘. 4[Iok-hān] chhēng lo̍k-tô-mn̂g ê saⁿ, io hâ phê-tòa, só͘ chia̍h-ê sī chháu-meh kap iá-bi̍t. 5Ū chin chōe lâng tùi [Iâ-lō͘-sat-léng], [Iû-thài] ta̍k só͘-chāi, kap [Iok-tàn]-hô it-tài lâi i hia, 6jīn-chōe, tī [Iok-tàn]-hô tùi i niá-siū sóe-lé. 7[Iok-hān] khòaⁿ-tio̍h chin chōe [Hoat-lī-sài-phài] kap [Sat-to͘-kai-phài] ê lâng mā lâi niá-siū sóe-lé, chiū tùi in kóng, “Lín chiah-ê to̍k-chôa, sím-mi̍h lâng kéng-kò lín siám-pī Siōng-tè teh-beh hoat ê siū-khì? 8Tio̍h ēng hêng-ûi chèng-bêng lín ū hóe-kái. 9Lín m̄-thang ka-kī siūⁿ-kóng ‘[A-pek-la-hán] sī goán ê chó͘-sian’, góa kā lín kóng, Siōng-tè ōe-tàng ēng chiah-ê chio̍h-thâu chō kiáⁿ-sun hō͘ [A-pek-la-hán]. 10Pó͘-thâu í-keng khòa tī chhiū-thâu; só͘-ū bô kiat hó ké-chí ê chhiū lóng beh kā chhò khí-lâi, hiat-lo̍h hé. 11Góa ēng chúi kā lín sóe-lé, piáu-sī lín í-keng ū hóe-kái; m̄-kú tī góa āu-bīn teh lâi Hit-ūi pí góa khah ū koân-lêng, góa liân kā I kōaⁿ ôe to bōe kham-tit; I beh ēng Sèng Sîn kap hé kā lín sóe-lé. 12I ê chhiú the̍h pòa-ki, beh chiong be̍h-tiâⁿ pòa chheng-khì, be̍h-á siu-ji̍p chhng-khò͘, be̍h-hiūⁿ chiū ēng bōe hoa ê hé sio hiat-ka̍k.” 13Hit sî, Iâ-so͘ tùi [Ka-lī-lī] lâi [Iok-tàn]-hô [Iok-hān] hia, beh tùi i niá-siū sóe-lé. 14[Iok-hān] beh kā I chó͘-chí, kóng, “Góa eng-kai tùi lí niá-siū sóe-lé, lí hoán-tńg lâi chhē góa?” 15Iâ-so͘ ìn kóng, “Lán hiān-chāi án-ni chòe chiah ha̍h Siōng-tè it-chhè ê iau-kiû.” [Iok-hān] chiū tông-ì. 16Iâ-so͘ niá-siū sóe-lé í-āu sûi-sî tùi chúi-ni̍h khí-lâi; hut-jiân thiⁿ ūi-tio̍h I khui, I khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê Sîn chhin-chhiūⁿ hún-chiáu kàng lo̍h-lâi, hioh tī I sin-chiūⁿ. 17Koh tùi thiⁿ ū siaⁿ kóng: Chit-ê sī góa só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, I, góa chin ì-ài.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\