MÁ-THÀI 4

1Āu-lâi, Iâ-so͘ hō͘ Sèng Sîn chhōa-khì khòng-iá, tī hia siū Mô͘-kúi chhì-thàm. 2Iâ-so͘ kìm-chia̍h sì-cha̍p mî-ji̍t, āu-lâi chiū iau. 3Chhì-thàm-chiá óa-lâi tùi I kóng, “Kì-jiân lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, bēng-lēng chiah-ê chio̍h-thâu pìⁿ-chòe piáⁿ!” 4Iâ-so͘ ìn kóng, “Sèng-keng ū kì-chài: Lâng teh oa̍h m̄-nā óa-khò piáⁿ, sī óa-khò tùi Siōng-tè ê chhùi só͘ chhut ta̍k kù ōe.” 5Jiân-āu, Mô͘-kúi chhōa Iâ-so͘ ji̍p-khì Sèng-tiān, hō͘ I khiā tī Sèng-tiān chhù-téng siōng-koân ê só͘-chāi, 6tùi I kóng, “Kì-jiân lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, thiàu lo̍h-khì! In-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Siōng-tè ōe ūi-tio̍h lí bēng-lēng I ê thiⁿ-sài, in ōe ēng chhiú hû lí, hō͘ lí ê kha bōe kha̍p-tio̍h chio̍h-thâu.” 7Iâ-so͘ ìn kóng, “Sèng-keng koh ū kì-chài: M̄-thang chhì-thàm Chú --- lí ê Siōng-tè.” 8Mô͘-kúi koh chhōa Iâ-so͘ chiūⁿ chi̍t ê chin koân ê soaⁿ, chiong sè-chiūⁿ bān-kok kap in ê êng-hôa hō͘ I khòaⁿ, 9tùi I kóng, “Lí nā phak lo̍h-lâi pài góa, chiah-ê it-chhè góa lóng hō͘ lí.” 10Iâ-so͘ ìn kóng, “Sat-tàn, cháu! Sèng-keng ū kì-chài: Tio̍h pài Chú --- lí ê Siōng-tè, chí-ū ho̍k-sāi I.” 11Jiân-āu Mô͘-kúi lī-khui Iâ-so͘; ū thiⁿ-sài lâi kā I sū-hāu. 12Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h [Iok-hān] hō͘ lâng lia̍h-khì chiū thòe-khì [Ka-lī-lī]. 13I lī-khui [Ná-sat-le̍k] khì tòa tī [Se-pò͘-lûn] kap [Ná-hut-tha-lī] tōe-khu, [Ka-lī-lī] ô͘-piⁿ ê [Ka-pek-lông]. 14Che sī beh èng-giām thong-kè sian-ti [Í-sài-a] só͘ kóng ê ōe: 15[Se-pò͘-lûn] ê tōe, [Ná-hut-tha-lī] ê tōe, iân-hái ê lō͘, [Iok-tàn-hô] tang-hōaⁿ, Gōa-pang-lâng ê [Ka-lī-lī], 16tiàm tī o͘-àm tiong ê lâng ū khòaⁿ-kìⁿ tōa-kng; tiàm tī sí-ìm ê tōe ê ū kng chiò in. 17Tùi hit sî, Iâ-so͘ khai-sí soan-iông kóng, “Tio̍h hóe-kái, in-ūi Thian-kok teh-beh si̍t-hiān lah!” 18Iâ-so͘ tī [Ka-lī-lī] ô͘-piⁿ teh kiâⁿ ê sî, khòaⁿ-tio̍h nn̄g ê hiaⁿ-tī, kiò-chòe [Pí-tek] ê [Se-bûn] kap i ê sió-tī [An-tek-lia̍t], tī ô͘-ni̍h teh pha-bāng, in-ūi in sī lia̍h-hî-ê. 19I tùi in kóng, “Lâi tè góa, góa beh hō͘ lín tit-tio̍h lâng chhin-chhiūⁿ lia̍h-hî-ê tit-tio̍h hî.” 20In sûi-sî kā bāng pàng-leh, khì tè Iâ-so͘. 21Iâ-so͘ kiâⁿ chìn-chêng, khòaⁿ-tio̍h lēng-gōa nn̄g ê hiaⁿ-tī, [Se-pí-thài] ê kiáⁿ [Ngá-kok] kap i ê sió-tī [Iok-hān]. In kap lāu-pē [Se-pí-thài] tī chûn-téng teh chéng-lí bāng, I chiū ho͘-tiàu in. 22In sûi-sî chiong chûn kap lāu-pē pàng-leh, khì tè Iâ-so͘. 23Iâ-so͘ kàu [Ka-lī-lī] ta̍k só͘-chāi, tī in ê hōe-tn̂g kà-sī lâng, thoân Thian-kok ê hok-im, i-hó bîn-kan ta̍k khoán ê pīⁿ-chèng. 24I ê miâ-siaⁿ thoân kàu [Sū-lī-a] ê ta̍k só͘-chāi. Lâng chiong só͘-ū ê pīⁿ-lâng, chiū-sī siâ-sîn hū-sin, iûⁿ-hîn, kap poàn-sūi, téng, hoān-tio̍h ta̍k khoán chèng-thâu kap pīⁿ-thiàⁿ ê lâng, lóng chhōa lâi I hia, I chiū kā in i-hó. 25Ū chi̍t tōa-tīn lâng tùi [Ka-lī-lī], [Te-ka-pho-lí], [Iâ-lō͘-sat-léng], [Iû-thài], kap [Iok-tàn-hô] tang-hōaⁿ lâi tè I.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\