MÁ-THÀI 5

1Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h chi̍t tōa-tīn lâng, chiū peh chiūⁿ-soaⁿ. I chē lo̍h-khì, bûn-tô͘ óa-lâi, 2chiū khai-sí kà-sī in, kóng: 3“Sim-lêng sàn-chhiah ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi Thian-kok sī chit khoán lâng ê. 4Iu-siong ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi Siōng-tè ōe kā in an-ùi. 5Un-jiû ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi Siōng-tè ōe hō͘ in sêng-siū èng-ún ê thó͘-tōe. 6Iau chhùi-ta him-bō͘ Siōng-tè chí-ì si̍t-hiān ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi Siōng-tè ōe hō͘ in pá-chiok. 7Gâu lîn-bín ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi Siōng-tè ōe kā in lîn-bín. 8Sim chheng-khì ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi in ōe kìⁿ-tio̍h Siōng-tè. 9Chhiok-chìn hô-pêng ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi in ōe chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 10Ūi-tio̍h si̍t-chián Siōng-tè ê chí-ì siū pek-hāi ê lâng chin ū hok-khì, in-ūi Thian-kok sī chit khoán lâng ê. 11Ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘, lâng kā lín bú-jio̍k, pek-hāi, kóng ta̍k khoán pháiⁿ-ōe húi-pòng, lín chin ū hok-khì. 12Tio̍h hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, in-ūi lín tī thiⁿ-téng ê pò-siúⁿ chin tōa; lín í-chêng ê sian-ti mā bat án-ni siū pek-hāi.” 13“Lín sī tōe-chiūⁿ ê iâm; iâm nā sit-bī, beh án-chóaⁿ hō͘ i koh kiâm? Iâm sit-bī chiū bô lō͘-ēng, chí-ū hìⁿ-sak, hō͘ lâng thún-ta̍h. 14“Lín sī sè-kan ê kng. Khí tī soaⁿ-téng ê siâⁿ khàm bōe-tiâu. 15Lâng teng tiám-to̍h liáu-āu bōe ēng táu kā i khàm khí-lâi, it-tēng ōe kā i chhāi tī teng-tâi téng, thang kā chhù-lāi só͘-ū ê lâng chiò-kng. 16Chhin-chhiūⁿ án-ni, lín ê kng tio̍h chiò tī lâng ê bīn-chêng, thang hō͘ in khòaⁿ-kìⁿ lín ê hó hêng-ûi lâi êng-kng lín ê Thiⁿ-pē.” 17“M̄-thang siūⁿ-kóng góa lâi sī beh hòe-tû [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat á-sī sian-ti ê kà-sī. Góa lâi m̄-sī beh hòe-tû, sī beh si̍t-hiān. 18Góa si̍t-chāi kā lín kóng, thiⁿ kap tōe ōe siau-sit, Lu̍t-hoat ê chi̍t-tiám chi̍t-u̍ih choa̍t-tùi bōe siau-sit, lóng ōe si̍t-hiān. 19Só͘-í, bô-lūn sím-mi̍h lâng hoān-tio̍h chiah-ê kài-bēng siōng-sòe ê chi̍t tiâu, koh kà lâng án-ni khì hoān, tī Thian-kok i sǹg-chòe sī siōng-sòe ê. Bô-lūn sím-mi̍h lâng ka-kī chun-siú, mā kà lâng chun-siú, tī Thian-kok chit-ê lâng sǹg-chòe sī siōng-tōa ê. 20Góa kā lín kóng, lín nā bô pí keng-ha̍k-kàu-su kap Hoat-lī-sài-phài ê lâng koh-khah tiong-si̍t chun-siú Siōng-tè ê chí-ì, choa̍t-tùi bōe-tàng ji̍p Thian-kok.” 21“Lín ū thiaⁿ-tio̍h Lu̍t-hoat án-ni kà-sī kó͘-chá lâng, kóng, ‘M̄-thang thâi-sí lâng; thâi-sí lâng ê tio̍h siū sím-phòaⁿ.’ 22M̄-kú góa kā lín kóng, tùi hiaⁿ-tī á-sī chí-bē hoat siū-khì, lóng tio̍h siū sím-phòaⁿ. Bô-lūn sím-mi̍h lâng mē hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ‘hòe-jîn’, tio̍h chiūⁿ hoat-têng; mē hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ‘tòng-gōng’, tio̍h siū tōe-ge̍k ê hé sio. 23Só͘-í, lí tī chè-tôaⁿ beh hiàn lé-mi̍h ê sî, nā siūⁿ-tio̍h lí ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē tùi lí ū put-móa, 24tio̍h chiong lé-mi̍h pàng-hē tī chè-tôaⁿ chêng, seng khì kap i hô-hó, jiân-āu chiah lâi hiàn lé-mi̍h. 25“Lâng kā lí khòng-kò, beh thoa lí khì hoat-têng, iáu tī lō͘-tiong ê sî tio̍h kóaⁿ-kín kap i hô-kái, chiah-bián hō͘ khòng-kò lí ê lâng kā lí kau hō͘ phòaⁿ-koaⁿ, phòaⁿ-koaⁿ kā lí kau hō͘ hoat-kéng khì koaiⁿ-kaⁿ. Góa si̍t-chāi kā lí kóng, chòe-āu ê chi̍t-sián gō͘-lî bô hêng chheng-chhó, choa̍t-tùi bōe-tàng chhut-kaⁿ.” 27“Lín ū thiaⁿ-tio̍h Lu̍t-hoat án-ni kà-sī kóng, ‘M̄-thang kan-îm.’ 28M̄-kú góa kā lín kóng, lâng nā ēng siâ-liām khòaⁿ hū-lú, í-keng tī sim-lāi hoān kan-îm. 29Lí ê chiàⁿ-ba̍k nā ín-khí lí hoān-chōe, tio̍h kā i ó͘ hiat-ka̍k, lêng-khó sit-khì seng-khu ê chi̍t pō͘-hūn, pí kui seng-khu hó-hó hiat-lo̍h tōe-ge̍k khah hó. 30Lí ê chiàⁿ-chhiú nā ín-khí lí hoān-chōe, tio̍h kā i chām hiat-ka̍k, lêng-khó sit-khì seng-khu ê chi̍t pō͘-hūn, pí kui seng-khu hó-hó hiat-lo̍h tōe-ge̍k khah hó.” 31“Koh ū Lu̍t-hoat án-ni kóng, ‘Lâng nā beh lî i ê bó͘, tio̍h hō͘ i lî-hun-su.’ 32M̄-kú góa kā lín kóng, nā m̄-sī in-ūi bó͘ put-cheng, m̄-thang kā i lî, in-ūi i nā koh khì kè chiū-sī hāi i hoān kan-îm; chhōa lî-hun ê hū-lú ê lâng mā-sī hoān kan-îm.” 33“Lín koh ū thiaⁿ-tio̍h Lu̍t-hoat án-ni kà-sī kó͘-chá lâng kóng, ‘M̄-thang ûi-pōe chiù-chōa, tī Chú ê bīn-chêng só͘ chiù ê chōa tio̍h si̍t-hêng.’ 34M̄-kú góa kā lín kóng, lóng m̄-thang chiù-chōa. M̄-thang kí thiⁿ chiù-chōa, in-ūi thiⁿ sī Siōng-tè ê pó-chō; 35mā m̄-thang kí tōe chiù-chōa, in-ūi tōe sī Siōng-tè ê kha-tiam; mā m̄-thang kí [Iâ-lō͘-sat-léng] chiù-chōa, in-ūi [Iâ-lō͘-sat-léng] sī tōa Kun-ông ê siâⁿ. 36Mā m̄-thang kí lí ê thâu-khak chiù-chōa, in-ūi lí bōe-tàng hō͘ chi̍t ki thâu-mn̂g pìⁿ-o͘ á-sī pìⁿ-pe̍h. 37Lín kóng-ōe, sī, chiū kóng sī, m̄-sī, chiū kóng m̄-sī; kî-tha ke kóng ê sī tùi Siâ-ok-chiá chhut-lâi ê.” 38“Lín ū thiaⁿ-tio̍h Lu̍t-hoat án-ni kà-sī kóng, ‘Ba̍k-chiu pê ba̍k-chiu; chhùi-khí pê chhùi-khí.’ 39M̄-kú góa kā lín kóng, m̄-thang tí-khòng choh-ok ê lâng. Lâng nā siàn lí chiàⁿ-pêng ê chhùi-phóe, liân tò-pêng mā oa̍t hō͘ i siàn. 40Lâng nā kò lí, beh the̍h lí ê lāi-saⁿ, liân gōa-saⁿ mā hō͘ i. 41Chiàm-léng-kun ê kun-jîn nā kiông-pek lí kiâⁿ chi̍t lí lō͘, tio̍h kap i kiâⁿ nn̄g lí. 42Lâng nā tùi lí kiû, tio̍h hō͘ i; kā lí chioh, m̄-thang kū-choa̍t.” 43“Lín ū thiaⁿ-tio̍h chit khoán kà-sī, ‘Tio̍h thiàⁿ lí ê chhù-piⁿ, oàn-hūn lí ê tùi-te̍k.’ 44M̄-kú góa kā lín kóng, tio̍h thiàⁿ lín ê tùi-te̍k, thòe pek-hāi lín ê lâng kî-tó. 45Án-ni, lín chiah ōe-tàng chiâⁿ-chòe lín Thiⁿ-pē ê kiáⁿ-jî, in-ūi I hō͘ ji̍t-thâu chhut-lâi chiò pháiⁿ-lâng kap hó-lâng, mā lo̍h-hō͘ hō͘ gī-lâng kap put-gī ê lâng. 46In-ūi lín nā thiàⁿ hiah-ê thiàⁿ lín ê lâng, ū sím-mi̍h pò-siúⁿ? Kiám m̄-sī liân hiah-ê bau̍h-sè-ê mā án-ni chòe? 47Lín nā chí-ū tùi ka-kī ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē chhéng-an, ū sím-mi̍h pí pa̍t-lâng khah te̍k-pia̍t? Kiám m̄-sī liân Gōa-pang-lâng mā án-ni chòe? 48Kì-jiân lín ê Thiⁿ-pē sī oân-choân, lín mā tio̍h oân-choân.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\