MÁ-THÀI 6

1“Tio̍h kín-sīn, m̄-thang ūi-tio̍h beh hō͘ lâng khòaⁿ chiah kò͘-ì tī lâng ê bīn-chêng tián lín ê kèng-khiân; án-ni chòe bōe-tàng tùi lín ê Thiⁿ-pē tit-tio̍h pò-siúⁿ. 2“Só͘-í, lí chín-chè ê sî, m̄-thang seng pûn lat-pah pò lâng chai, chhin-chhiūⁿ ké-hó ê lâng tī hōe-tn̂g kap koe-lō͘ án-ni chòe, ài hō͘ lâng o-ló. Góa si̍t-chāi kā lín kóng, in í-keng tit-tio̍h èng-tit ê pò-siúⁿ lah. 3Lí chín-chè ê sî, m̄-thang hō͘ lí ê tò-chhiú chai chiàⁿ-chhiú ê só͘-chòe, 4hō͘ lí thang tiām-tiām-á chín-chè, tiām-tiām-á teh khòaⁿ ê lí ê Pē ōe kā lí pò-siúⁿ.” 5“Lín kî-tó ê sî, m̄-thang chhin-chhiūⁿ ké-hó ê lâng, in-ūi in ài hō͘ lâng khòaⁿ, kò͘-ì khiā tī hōe-tn̂g á-sī lō͘-kháu kî-tó. Góa si̍t-chāi kā lín kóng, in í-keng tit-tio̍h èng-tit ê pò-siúⁿ lah. 6Lí kî-tó ê sî, tio̍h ji̍p-khì pâng-keng lāi, koaiⁿ-mn̂g, tùi lí tiām-tiām-á teh khòaⁿ ê Pē kiû, án-ni tiām-tiām-á teh khòaⁿ ê Pē ōe kā lí pò-siúⁿ. 7“Lín kî-tó ê sî, m̄-thang chhin-chhiūⁿ Gōa-pang-lâng kóng liáu koh-kóng, in-ūi in siūⁿ, kóng khah chōe ōe Siōng-tè chiah ōe thiaⁿ-kìⁿ. 8Lín m̄-thang kap in siâng-khoán; in-ūi iáu-bē kiû í-chêng, lín ê Pē í-keng chai lín ê su-iàu. 9Só͘-í, lín tio̍h án-ni kî-tó: Goán ê Thiⁿ-pē: Goān lí ê sèng-miâ siū chun-chông. 10Goān lí si-hêng chú-koân; goān lí ê chí-ì si̍t-hiān, tī tōe-chiūⁿ chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ-téng. 11Kiû lí kin-á-ji̍t sù goán su-iàu ê chia̍h-mi̍h. 12Kiû lí sià-bián goán ê ko͘-hū, chhin-chhiūⁿ goán mā ū sià-bián ko͘-hū goán ê lâng. 13Kiû lí m̄-thang hō͘ goán hām-lo̍h tam-tng bōe-khí ê chhì-thàm, kiù goán thoat-lī hit-ê Siâ-ok-chiá. 14“Lín nā sià-bián lâng ê kè-sit, lín ê Thiⁿ-pē mā ōe sià-bián lín; 15lín nā bô sià-bián lâng, lín ê Thiⁿ-pē mā bōe sià-bián lín ê kè-sit.” 16“Lín kìm-chia̍h ê sî, m̄-thang chhin-chhiūⁿ ké-hó ê lâng bīn iu-thâu kat-bīn; in-ūi in kò͘-ì hō͘ bīn pháiⁿ-khòaⁿ, ài hō͘ lâng khòaⁿ-chhut in teh kìm-chia̍h. Góa si̍t-chāi kā lín kóng, in í-keng tit-tio̍h èng-tit ê pò-siúⁿ lah. 17Lí kìm-chia̍h ê sî, thâu-mn̂g tio̍h boah-iû, bīn tio̍h sóe, 18hō͘ lâng khòaⁿ bōe chhut lí teh kìm-chia̍h, chí-ū hō͘ tiām-tiām-á teh khòaⁿ ê Pē khòaⁿ-kìⁿ, án-ni tiām-tiām-á teh khòaⁿ ê Pē ōe kā lí pò-siúⁿ.” 19“M̄-thang ūi-tio̍h ka-kī chek-chū châi-pó tī tōe-chiūⁿ, tī chia ū thâng kā, ōe siⁿ-sian, chha̍t ōe ó͘-khang thau-the̍h. 20Tio̍h ūi-tio̍h ka-kī chek-chū châi-pó tī thiⁿ-téng, tī hia bô thâng kā, bōe siⁿ-sian, bô chha̍t ó͘-khang thau-the̍h. 21In-ūi lí ê châi-pó tī tó-ūi, lí ê sim mā ōe tī hia.” 22“Ba̍k-chiu sī seng-khu ê teng. Lí ê ba̍k-chiu nā kim, kui seng-khu chiū kng-bêng; 23lí ê ba̍k-chiu nā hoe, kui seng-khu chiū o͘-àm. Án-ni, lí lāi-bīn ê kng nā pìⁿ-chòe àm, chit-ê o͘-àm sī jōa-á-ni̍h giâm-tiōng!” 24“Bô-lâng ōe-tàng ho̍k-sāi nn̄g ê chú-lâng; i nā m̄-sī oàn-hūn chit-ê, thiàⁿ hit-ê, chiū-sī khòaⁿ-tāng chit-ê, khòaⁿ-khin hit-ê. Lín bōe-tàng siâng-sî ho̍k-sāi Siōng-tè kap chîⁿ-châi. 25“Só͘-í, góa kā lín kóng, m̄-thang ūi-tio̍h lín ê sìⁿ-miā beh chia̍h sím-mi̍h, beh lim sím-mi̍h teh chhau-hoân; mā m̄-thang ūi-tio̍h lín ê seng-khu beh chhēng sím-mi̍h teh chhau-hoân. Sìⁿ-miā kiám m̄-sī pí chia̍h-mi̍h khah tiōng-iàu? Seng-khu kiám m̄-sī pí i-ho̍k khah tiōng-iàu? 26Lín khòaⁿ khong-tiong ê pe-chiáu, in bô chèng-choh, bô siu-sêng, mā bô tún-chek niû-si̍t tī chhng-khò͘, lín ê Thiⁿ-pē mā teh kā in iúⁿ-chhī. Lín kiám bô pí in khah kùi-tiōng? 27Lín kiám ū lâng siūⁿ-kóng chhau-hoân ōe-tàng hō͘ ka-kī ê sìⁿ-miā ke oa̍h chi̍t-sî-á kú? 28“Lín ná-tio̍h in-ūi beh chhēng sím-mi̍h chhau-hoân? Lín siūⁿ-khòaⁿ soaⁿ-iá ê hoe án-chóaⁿ teh tōa-châng; in bô lô-khó͘, mā bô pháng-chit. 29Put-kò góa kā lín kóng, liân [Só͘-lô-bûn] siōng êng-hôa ê sî, i chhēng ê saⁿ to bô pí chiah-ê hoe ê chi̍t lúi koh-khah súi. 30Soaⁿ-iá ê hoe-chháu kin-á-ji̍t teh oa̍h, bîn-á-chài hō͘ lâng hiat-lo̍h hé-lô͘, Siōng-tè to án-ni kā in chng-thāⁿ, I kiám bōe koh-khah kā lín chng-thāⁿ? Lín ná-ōe chiah-ni̍h bô sìn-sim! 31“Só͘-í, lín m̄-bián chhau-hoân kóng, ‘Goán beh chia̍h sím-mi̍h?’ á-sī ‘Goán beh lim sím-mi̍h, beh chhēng sím-mi̍h?’ 32Chiah-ê lóng sī Gōa-pang-lâng teh tui-kiû ê. Lín ê Thiⁿ-pē chai chiah-ê lóng sī lín só͘ su-iàu ê. 33Tio̍h seng tui-kiû I ê chú-koân kap I ê chí-ì si̍t-hiān, chiah-ê mi̍h-kiāⁿ chiū ōe sòa lóng hō͘ lín. 34Só͘-í, m̄-thang ūi-tio̍h bîn-á-chài chhau-hoân; bîn-á-chài ê tāi-chì bîn-á-chài chiah chhau-hoân. Chi̍t ji̍t ê kan-khó͘ chi̍t ji̍t tng.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\