MÁ-THÀI 7

1“M̄-thang phoe-phòaⁿ lâng, chiah-bián siū Siōng-tè sím-phòaⁿ. 2In-ūi lín ēng sím-mi̍h phiau-chún phoe-phòaⁿ lâng, Siōng-tè mā ōe chiàu án-ni kā lín sím-phòaⁿ; lín ēng sím-mi̍h niû niû hō͘ lâng, Siōng-tè mā ōe chiàu án-ni niû hō͘ lín. 3Lí ná kan-ta teh khòaⁿ hiaⁿ-tī ba̍k-chiu lāi ê chhâ-iù-á, ia̍h bô chù-ì tio̍h ka-kī ba̍k-chiu lāi ū chhâ-kho͘? 4Lí ka-kī ba̍k-chiu lāi ū chhâ-kho͘, ná ōe-tàng tùi hiaⁿ-tī kóng ‘Lí ba̍k-chiu lāi ū chhâ-iù-á, góa kā lí the̍h chhut-lâi’? 5Ké-hó ê lâng, ka-kī ba̍k-chiu lāi ê chhâ-kho͘ tio̍h seng the̍h chhut-lâi, chiah ōe-tàng khòaⁿ chheng-chhó thang kā hiaⁿ-tī ba̍k-chiu lāi ê chhâ-iù-á the̍h chhut-lâi. 6“M̄-thang the̍h sîn-sèng ê mi̍h hō͘ káu, in ōe oa̍t kè-lâi kā lín; mā m̄-thang chiong lín ê chin-chu hiat tī ti ê bīn-chêng, in ōe ēng kha thún-ta̍h.” 7“Kiû, ōe tit-tio̍h; chhē, ōe chhē-tio̍h; phah-mn̂g, ōe kā lín khui. 8In-ūi kiû ê, chiū tit-tio̍h; chhē ê, chiū chhē-tio̍h; phah-mn̂g ê, chiū kā i khui. 9Lín tiong-kan kiám ū lâng, in kiáⁿ kā i thó mī-pau, ōe the̍h chio̍h-thâu hō͘ i? 10Kā i thó hî, ōe lia̍h chôa hō͘ i? 11Lín sui-jiân pháiⁿ, iáu ōe-hiáu the̍h hó-mi̍h hō͘ lín ê kiáⁿ-jî, hô-hòng lín ê Thiⁿ-pē, I it-tēng ōe the̍h hó-mi̍h hō͘ tùi I kî-kiû ê lâng! 12“Só͘-í, lín ài lâng án-chóaⁿ tùi-thāi lín, mā tio̍h án-ni tùi-thāi in. Che chiū-sī Lu̍t-hoat kap sian-ti ê kà-sī.” 13“Lín tio̍h tùi hit-ê oe̍h ê mn̂g ji̍p-khì; in-ūi thàu kàu bia̍t-bông hit-ê mn̂g khoah, hit tiâu lō͘ hó kiâⁿ, ji̍p-khì ê lâng chin chōe. 14Thàu kàu oa̍h-miā hit-ê mn̂g sòe, hit tiâu lō͘ oe̍h, chhē-tio̍h ê lâng chin chió.” 15“Tio̍h hông-pī ké sian-ti. In lâi lín chia, gōa-piáu chhin-chhiūⁿ mî-iûⁿ, lāi-bīn khiok sī hiong-ok ê chhâi-lông. 16Lín ōe-tàng tùi in ê ké-chí lâi bat in. Kiám ōe-tàng tùi chhì-phè bán phû-tô? Á-sī tùi chi̍t-lê bán bû-hoa-kó? 17Án-ni, hó-chhiū kiat hó ké-chí; pháiⁿ-chhiū kiat pháiⁿ ké-chí. 18Hó-chhiū bōe kiat pháiⁿ ké-chí; pháiⁿ-chhiū mā bōe kiat hó ké-chí. 19Bōe kiat hó ké-chí ê chhiū lóng tio̍h chhò khí-lâi, hiat-lo̍h hé. 20Án-ni, lín ōe-tàng tùi in ê ké-chí lâi bat in.” 21“Chheng-ho͘ góa ‘Chú ah, Chú ah’ ê lâng, bōe lóng ji̍p Thian-kok; chí-ū si̍t-hêng góa ê Thiⁿ-pē ê chí-ì ê lâng chiah ōe. 22Tī hit Ji̍t, ū chin chōe lâng ōe tùi góa kóng, ‘Chú ah, Chú ah, goán kiám m̄-sī bat hōng lí ê miâ thoân sìn-sit, bat hōng lí ê miâ kóaⁿ-kúi, bat hōng lí ê miâ kiâⁿ chin chōe sîn-jiah?’ 23Hit sî góa ōe bêng-bêng tùi in kóng, ‘Góa lóng m̄-bat lín. Lín chiah-ê chòe-pháiⁿ ê lâng, lóng lī-khui góa!’ ” 24“Só͘-í, thiaⁿ góa chiah-ê ōe koh khì si̍t-hêng ê lâng lóng chhin-chhiūⁿ chhong-bêng ê lâng kā chhù khí tī chio̍h-pôaⁿ téng, 25hō͘ phoah, tōa-chúi lâi, hong sàu, chhiong-tio̍h chhù, chhù mā bōe tó, in-ūi khí tī chio̍h-pôaⁿ téng. 26“Thiaⁿ góa chiah-ê ōe bô khì si̍t-hêng ê lâng chhin-chhiūⁿ gōng-lâng kā chhù khí tī soa téng, 27hō͘ phoah, tōa-chúi lâi, hong sàu, chhiong-tio̍h chhù, chhù chiū tó, koh tó-kah chin lī-hāi.” 28Iâ-so͘ chiah-ê ōe kóng soah, kûn-chiòng tùi I ê kà-sī kám-kak hui-siông hi-kî, 29in-ūi I ê kà-sī chin ū koân-ui, kap in ê keng-ha̍k-kàu-su bô kâng-khoán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\