MÁ-THÀI 8

1Iâ-so͘ tùi soaⁿ-téng lo̍h-lâi ê sî, ū kui tōa-tīn ê lâng tè I. 2Tú hit sî, ū chi̍t ê bâ-hong pīⁿ-lâng kiâⁿ óa-lâi, kūi lo̍h-khì I ê bīn-chêng, kóng, “Chú ah, lí nā khéng, ōe-tàng hō͘ góa chheng-khì.” 3Iâ-so͘ chhun-chhiú kā i bong, kóng, “Góa khéng, hō͘ lí chheng-khì!” I ê bâ-hong-pīⁿ sûi-sî chheng-khì. 4Iâ-so͘ kā i kóng, “Tio̍h chù-ì, lóng m̄-thang kā lâng kóng. Put-kò tio̍h khì hō͘ chè-si giām, koh chiàu [Mô͘-se] ê kui-tēng hiàn lé-mi̍h, thang tùi chèng-lâng chèng-bêng.” 5Iâ-so͘ ji̍p-khì [Ka-pek-lông] ê sî, ū chi̍t ê [Lô-má] kun-koaⁿ kiâⁿ óa-lâi kā I khún-kiû, 6kóng, “Chú ah, góa ê lô͘-po̍k tó tī chhù-lāi bōe tín-tāng, hui-siông kan-khó͘.” 7Iâ-so͘ kā i kóng, “Góa lâi-khì kā i i-tī.” 8Kun-koaⁿ ìn kóng, “Chú ah, lí lâi goán tau, góa bōe kham-tit. Lí kan-ta kóng chi̍t kù ōe, góa ê lô͘-po̍k chiū ōe hó. 9In-ūi góa sī hō͘ lâng koán ê lâng, mā ū peng hō͘ góa koán. Góa kā chit-ê kóng ‘Khì’, i chiū khì; kā pa̍t-ê kóng ‘Lâi’, i chiū lâi; kā góa ê lô͘-po̍k kóng ‘Lí chòe chit-ê’, i chiū khì chòe.” 10Iâ-so͘ thiaⁿ liáu kám-kak chin ì-gōa, chiū tùi hiah-ê tè I ê lâng kóng, “Góa si̍t-chāi kā lín kóng, liân tī [Í-sek-lia̍t]-lâng ê tiong-kan, góa to iáu m̄-bat khòaⁿ-tio̍h chit khoán ê sìn-sim. 11Góa kā lín kóng, ū chin chōe lâng ōe tùi tang tùi sai lâi kap [A-pek-la-hán], [Í-sat], [Ngá-kok] tī Thian-kok chē-toh. 12Put-kò hiah-ê pún-lâi sī Thian-kok ê kiáⁿ-jî ê, hoán-tńg ōe siū kóaⁿ chhut-khì gōa-bīn o͘-àm ê só͘-chāi, tī hia thî-khàu, kā-gê chhiat-chhí.” 13Jiân-āu Iâ-so͘ tùi hit-ê kun-koaⁿ kóng, “Lí khì, hō͘ lí só͘ sìn ê si̍t-hiān!” Tú-tú hit sî, lô͘-po̍k ê pīⁿ chiū hó-khì. 14Iâ-so͘ ji̍p-khì [Pí-tek] in tau, khòaⁿ-tio̍h i ê tiūⁿ-ḿ hoat-jia̍t, tó tī bîn-chhn̂g. 15Iâ-so͘ bong i ê chhiú, jia̍t thòe-khì, i chiū khí-lâi sū-hāu I. 16Hông-hun ê sî, ū chi̍t-kóa lâng chhōa chin chōe hō͘ siâ-sîn hū-sin ê lâng lâi Iâ-so͘ hia. I ēng chi̍t kù ōe chiū kā siâ-sîn lóng kóaⁿ chhut-khì, koh i-hó só͘-ū ê pīⁿ-lâng. 17Che sī beh èng-giām thong-kè sian-ti [Í-sài-a] só͘ kóng ê ōe: I sêng-siū lán ê loán-jio̍k, tam-tng lán ê pīⁿ-thiàⁿ. 18Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h chi̍t tōa-tīn lâng ûi tī I chiu-ûi, chiū hoan-hù bûn-tô͘ kè-khì ô͘ ê hit pêng hōaⁿ. 19Ū chi̍t ê keng-ha̍k-kàu-su kiâⁿ óa-lâi kā I kóng, “Lāu-su, lí bô-lūn khì tó-ūi, góa lóng beh tè lí.” 20Iâ-so͘ ìn kóng, “Hô͘-lî ū khang, khong-tiong ê chiáu ū siū, put-kò Jîn-chú liân khòa thâu-khak ê só͘-chāi to bô.” 21Lēng-gōa chi̍t ê bûn-tô͘ kā I kóng, “Chú ah, hō͘ góa seng tńg-khì bâi-chòng góa ê lāu-pē.” 22Iâ-so͘ ìn kóng, “Lâi tè góa, hō͘ sí-lâng khì bâi-chòng in ka-kī ê sí-lâng!” 23Iâ-so͘ chiūⁿ-chûn, I ê bûn-tô͘ tè I khì. 24Hut-jiân, ô͘ khí tōa hong-éng, chûn soah hō͘ éng khàm-kah beh tîm lo̍h-khì, m̄-kú Iâ-so͘ teh khùn. 25Bûn-tô͘ khì kā I kiò chhíⁿ, kóng, “Chú ah, kiù-leh ò͘, goán teh-beh bô-miā lò͘!” 26Iâ-so͘ tùi in kóng, “Sió-sìn ê lâng, lín ná chiah bô-táⁿ?” I chiū khí-lâi, chek-pī hong kap éng, ô͘ chiū chēng-chēng-chēng. 27Hiah-ê lâng tio̍h-kiaⁿ kóng, “Chit-ê sī sím-mi̍h khoán lâng, liân hong kap éng to sūn-ho̍k!” 28Iâ-so͘ kè-khì ô͘ ê hit pêng hōaⁿ, kàu [Ka-tāi-lia̍p]-lâng ê tōe-khu, ū nn̄g ê hō͘ siâ-sîn hū-sin ê lâng tùi bōng-á-po͘ chhut-lâi, tú-tio̍h I. In hiong-kài-kài, só͘-í bô-lâng káⁿ tùi hit tiâu lō͘ keng-kè. 29In hut-jiân tōa-siaⁿ hoah, “Siōng-tè ê Kiáⁿ, lí mài chhap goán! Sî iáu-bē kàu, lí chiū lâi beh kā goán khó͘-chhó͘ sī-bô?” 30Hit sî, lī in ū hiah-hn̄g-à ê só͘-chāi, ū chi̍t tōa-kûn ti teh thó-chia̍h. 31Siâ-sîn kiû Iâ-so͘ kóng, “Lí nā beh kā goán kóaⁿ chhut-khì, tio̍h chhe goán chìn-ji̍p hit kûn ti.” 32Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín khì!” Siâ-sîn chiū chhut-khì, chìn-ji̍p ti-kûn; hut-jiân kui-kûn ti lóng tùi soaⁿ-phiâⁿ chông lo̍h-khì ô͘-ni̍h, tū-sí tī chúi-lāi. 33Chhī-ti ê lâng chiū tô-cháu, cháu ji̍p-khì siâⁿ-lāi, chiong it-chhè só͘ hoat-seng í-ki̍p hō͘ kúi hū-sin ê lâng só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì lóng pò lâng chai. 34Choân siâⁿ ê lâng lóng chhut-lâi beh khòaⁿ Iâ-so͘; in chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h I, chiū khún-kiû I lī-khui in ê tōe-khu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\