MÁ-THÀI 9

1Iâ-so͘ chē-chûn kè ô͘, tńg-khì ka-kī ê siâⁿ. 2Ū lâng ēng chhn̂g kng chi̍t ê poàn-sin-put-sūi ê lâng lâi Iâ-so͘ hia. I khòaⁿ-kìⁿ in ê sìn-sim, chiū tùi hit-ê poàn-sin-put-sūi ê lâng kóng, “Siàu-liân-lâng, an-sim, lí ê chōe sià-bián lah!” 3Ū kúi-nā ê keng-ha̍k-kàu-su sim-lāi siūⁿ, “Chit-ê lâng teh siat-to̍k Siōng-tè!” 4Iâ-so͘ chai in ê sim-su chiū mn̄g in, “Sī-án-chóaⁿ lín sim-lāi ū chit khoán pháiⁿ liām-thâu? 5Tùi chit-ê lâng kóng ‘Lí ê chōe sià-bián lah’, á-sī kóng ‘Lí khí-lâi kiâⁿ’, tó chi̍t hāng khah kán-tan? 6Put-kò góa beh hō͘ lín chai, Jîn-chú tī tōe-chiūⁿ ū sià-chōe ê koân-pèng.” Jiân-āu I tùi hit-ê poàn-sin-put-sūi ê lâng kóng, “Khí-lâi, giâ lí ê chhn̂g, tńg-khì lín tau!” 7Hit-ê lâng chiū khí-lâi, tńg-khì in tau. 8Chèng-lâng khòaⁿ-tio̍h chin tio̍h-kiaⁿ, kui êng-kng hō͘ Siōng-tè, in-ūi I ū chiong chit khoán koân-pèng sù hō͘ lâng. 9Iâ-so͘ lī-khui hia ǹg thâu-chêng kiâⁿ ê sî khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê lâng, miâ kiò-chòe [Má-thài], chē tī sè-koan. Iâ-so͘ kā i kóng, “Lâi tè góa!” I chiū khí-lâi tè I. 10Iâ-so͘ tī [Má-thài] ê chhù chia̍h-pn̄g ê sî, ū chin chōe bau̍h-sè-ê kap chōe-jîn mā lâi kap Iâ-so͘ í-ki̍p I ê bûn-tô͘ chòe-hé chia̍h. 11Hoat-lī-sài-phài ê lâng khòaⁿ-tio̍h chiū tùi I ê bûn-tô͘ kóng, “Sī-án-chóaⁿ lín lāu-su kap bau̍h-sè-ê í-ki̍p chōe-jîn chòe-hé chia̍h-pn̄g?” 12Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h chiū kóng, “Kiān-khong-ê bô su-iàu i-seng, phòa-pīⁿ-ê chiah ū su-iàu. 13Lín khì ha̍k-si̍p chit kù Sèng-keng ê ōe: ‘Góa ài lîn-bín, bô ài chè-mi̍h.’ In-ūi góa lâi, m̄-sī beh chio gī-lâng, sī beh chio chōe-jîn.” 14Ū chi̍t piàn, [Iok-hān] ê bûn-tô͘ lâi kìⁿ Iâ-so͘, tùi I kóng, “Goán kap Hoat-lī-sài-phài ê lâng siông-siông kìm-chia̍h, sī-án-chóaⁿ lí ê bûn-tô͘ bô kìm-chia̍h?” 15Iâ-so͘ ìn kóng, “Sin-lông iáu kap hun-iàn ê lâng-kheh chòe-hé ê sî, lâng-kheh kiám ōe ai-siong? Ji̍t-chí teh-beh kàu, sin-lông ōe hō͘ lâng tùi in tiong-kan lia̍h-khì, hit sî in chiū ōe kìm-chia̍h. 16“Bô-lâng ēng bô kiu-chúi ê pò͘ khì pó͘ kū-saⁿ, in-ūi pó͘-ê hit tè ōe kā saⁿ kiù-li̍h, tian-tò phòa koh-khah tōa khang. 17Mā bô-lâng ēng sin chiú ji̍p tī kū phê-tē; nā án-ni, phê-tē ōe piak-phòa, chiú lâu chhut-lâi, phê-tē mā phòa-khì. Sin chiú eng-kai ji̍p tī sin phê-tē, án-ni nn̄g hāng chiū lóng pó-choân.” 18Iâ-so͘ tùi in kóng chiah-ê ōe ê sî, ū chi̍t ê hōe-tn̂g ê chú-koán lâi kūi tī I ê bīn-chêng, kóng, “Góa ê cha-bó͘-kiáⁿ tú-á sí-khì, chhiáⁿ lí lâi kā i hōaⁿ-chhiú, i chiū ōe oa̍h khí-lâi.” 19Iâ-so͘ chiū khí-lâi, tè i khì; I ê bûn-tô͘ mā khì. 20Tú hit sî, ū chi̍t ê tì-tio̍h hiat-lāu-pīⁿ cha̍p-jī nî kú ê hū-jîn-lâng kiâⁿ óa-khì Iâ-so͘ ê āu-bīn, bong I saⁿ-á-ku ê chhiu. 21In-ūi i sim-lāi siūⁿ, “Góa kan-ta bong-tio̍h I ê saⁿ, pīⁿ chiū ōe hó.” 22Iâ-so͘ oa̍t kè-lâi khòaⁿ i, kā i kóng, “Cha-bó͘-kiáⁿ, an-sim; lí ê sìn-sim hō͘ lí hó-khì lah!” Hū-jîn-lâng sûi-sî tit-tio̍h i-hó. 23Iâ-so͘ lâi-kàu hōe-tn̂g chú-koán ê chhù, khòaⁿ-tio̍h pûn-ta̍t-á-ê kap kui tōa-tīn lâng lōng-lōng-kún, 24chiū kā in kóng, “Lín lóng chhut-khì, chit-ê cha-bó͘ gín-á bô sí, sī teh khùn.” In chiū kā I thí-chhiò. 25Kóaⁿ kûn-chiòng chhut-khì liáu-āu, Iâ-so͘ ji̍p-khì cha-bó͘ gín-á ê pâng-keng, khan i ê chhiú, cha-bó͘ gín-á chiū khí-lâi. 26Tùi án-ni, chit-ê siau-sit thoân kàu hit tōe-khu ê ta̍k só͘-chāi. 27Iâ-so͘ lī-khui hia ê sî, ū nn̄g ê bông-jîn tè I khì; in tōa-siaⁿ hoah, “Tāi-pi̍t ê Kiáⁿ, lîn-bín goán!” 28Iâ-so͘ ji̍p-khì chhù-lāi, bông-jîn chiū kiâⁿ óa-khì. Iâ-so͘ mn̄g in, “Lín sìn góa ōe-tàng kā lín chòe chit-ê tāi-chì sī-bô?” In ìn kóng, “Chú ah, lí ōe.” 29Jiân-āu, Iâ-so͘ bong in ê ba̍k-chiu, kóng, “Chiàu lín ê sìn-sim hō͘ lín si̍t-hiān.” 30In ê ba̍k-chiu chiū khui, ōe khòaⁿ-kìⁿ. Iâ-so͘ giâm-giâm hoan-hù in kóng, “Chhian-bān m̄-thang hō͘ lâng chai chit-ê tāi-chì.” 31M̄-kú in chi̍t-ē chhut-khì, soah chiong Iâ-so͘ ê tāi-chì thoân-piàn hit tōe-khu ê ta̍k só͘-chāi. 32In chhut-khì ê sî, ū lâng chhōa chi̍t ê hō͘ siâ-sîn hū-sin bōe kóng-ōe ê lâng lâi Iâ-so͘ hia. 33Siâ-sîn chi̍t-ē hō͘ Iâ-so͘ kóaⁿ chhut-khì, hit-ê bōe kóng-ōe ê lâng chiū kóng-ōe. Kûn-chiòng lóng tio̍h-kiaⁿ, kóng, “Tī [Í-sek-lia̍t] goán m̄-bat khòaⁿ-tio̍h chit khoán tāi-chì.” 34Put-kò Hoat-lī-sài-phài ê lâng kóng, “I sī khò kúi-ông teh kóaⁿ-kúi.” 35Iâ-so͘ kiâⁿ-thàu chiu-ûi só͘-ū ê siâⁿ-chhī kap chng-siā, tī ta̍k ê hōe-tn̂g kà-sī lâng, thoân Thian-kok ê hok-im, i-hó ta̍k khoán ê chèng-thâu kap pīⁿ-thiàⁿ. 36I khòaⁿ-tio̍h hiah tōa-tīn ê lâng, chiū khó-lîn in, in-ūi in chhin-chhiūⁿ iûⁿ bô bo̍k-chiá, khùn-khó͘, bô-lâng chiàu-kò͘. 37Iâ-so͘ chiū tùi I ê bûn-tô͘ kóng, “Thang siu-sêng ê chin chōe, chòe-kang ê lâng chin chió. 38Só͘-í, lín tio̍h kî-kiû koán siu-sêng ê Chú phài kang-lâng khì siu-sêng.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\