HUI-LI̍P-PÍ 1

1Góa --- [Pó-lô] kap [Thê-mô͘-thài] sī Ki-tok Iâ-so͘ ê lô͘-po̍k. Goán siá-phoe hō͘ tòa tī [Hui-li̍p-pí], kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân lóng-chóng ê sìn-tô͘ í-ki̍p kok ūi kam-tok kap chip-sū. 2Goān lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù lín un-tián kap pêng-an! 3Góa ta̍k piàn siūⁿ-tio̍h lín ê sî lóng kám-siā góa ê Siōng-tè; 4ta̍k piàn ūi-tio̍h lín chèng-lâng kî-tó ê sî lóng ēng hoaⁿ-hí ê sim kî-kiû, 5in-ūi lín, tùi thâu-chi̍t ji̍t khí kàu hiān-chāi, lóng ū chham-ú soan-iông hok-im ê kang-chok. 6Góa chhim-sìn hit-ūi tī lín tiong-kan khai-sí chòe bí-hó kang-chok ê Siōng-tè ōe tī Ki-tok Iâ-so͘ ê Ji̍t kā i oân-sêng. 7Góa siông-siông teh siàu-liām lín, tùi lín chèng-lâng ū chit khoán ê kám-chêng sī tong-jiân ê, in-ūi bô-lūn góa hiān-chāi tī kaⁿ-ga̍k lāi á-sī í-chêng ūi-tio̍h hok-im piān-hō͘ kap choh-chèng ê sî, lín lóng ū kap góa hun-hióng Siōng-tè ê un-sù. 8Góa ēng Ki-tok Iâ-so͘ ê thiàⁿ-sim jōa-ni̍h siàu-liām lín tāi-ke, Siōng-tè thang kā góa choh-chèng. 9Góa só͘ kî-kiû ê sī án-ni: Lín ê thiàⁿ ōe ná ke-thiⁿ, lín ê tì-sek kap tùi ta̍k hāng ê phòaⁿ-toàn-le̍k mā ná chìn-pō͘, 10hō͘ lín ōe-hiáu hun-pia̍t hit-ê siōng-hó ê tāi-chì, án-ni tī Ki-tok ê Ji̍t lín chiah ōe chiâⁿ-chòe sûn-kiat bô thang hiâm ê lâng, 11chhiong-móa khò Iâ-so͘ Ki-tok chiah ū ê hó tek-hēng, thang chiong êng-kng kap o-ló kui hō͘ Siōng-tè. 12Hiaⁿ-tī chí-bē, góa ài lín chai, góa só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì tian-tò hō͘ hok-im koh-khah chìn-tián, 13tì-kàu ông-kiong ê choân-thé kéng-ōe í-ki̍p kî-tha só͘-ū ê lâng lóng chai-iáⁿ góa koaiⁿ-kaⁿ sī ūi-tio̍h Ki-tok ê iân-kò͘. 14Chin chōe hiaⁿ-tī chí-bē mā in-ūi góa koaiⁿ-kaⁿ tùi Chú koh-khah ū khak-sìn, koh-khah hó-táⁿ bô kiaⁿ-hiâⁿ lâi thoân Siōng-tè ê tō-lí. 15Ū lâng thoân Ki-tok sī chhut tī chi̍t-tò͘ kap hò͘ⁿ cheng-lūn; mā ū lâng sī chhut tī hó ì-sù. 16Chiah-ê lâng sī chhut tī thiàⁿ-sim, chai-iáⁿ góa siū jīm-bēng sī beh ūi hok-im piān-hō͘. 17Lēng-gōa hiah-ê lâng soan-iông Ki-tok sī chhut tī iá-sim, tōng-ki bô sûn, siūⁿ-beh thàn góa koaiⁿ-kaⁿ ê sî ke-thiⁿ góa ê kan-khó͘. 18Án-ni ū sím-mi̍h koan-hē? Sī ké-ì á-sī chin-sim, bô-lūn án-chóaⁿ, Ki-tok siū thoân-khui, góa chiū ūi-tio̍h án-ni hoaⁿ-hí! Tio̍h, góa beh kè-sio̍k hoaⁿ-hí, 19in-ūi góa chai, tùi lín ê kî-tó kap Iâ-so͘ Ki-tok ê Sîn ê pang-chān, góa it-tēng ōe tit-tio̍h chū-iû. 20Góa pek-chhiat kî-thāi kap ǹg-bāng ê, chiū-sī bô chi̍t hāng tāi-chì ōe hō͘ góa kiàn-siàu; góa sî-sî khek-khek, te̍k-pia̍t sī hiān-chāi, ū kàu-gia̍h ê ióng-khì, sī oa̍h á-sī sí, thang hō͘ Ki-tok thong-kè góa chit-ê lâng tit-tio̍h êng-iāu. 21In-ūi, tùi góa lâi kóng, teh-oa̍h sī Ki-tok, sí sī lī-ek. 22Nā-sī kè-sio̍k oa̍h-teh ōe-tàng chòe khah chōe ū hāu-kó ê kang-chok, góa soah m̄-chai beh kéng sím-mi̍h. 23Góa chìn-thòe-lióng-lân. Góa si̍t-chāi chin ài lī-khui chit-ê sè-kan kap Ki-tok chòe-hé, che eng-kai sī khah hó. 24Put-kò, ūi-tio̍h lín ê iân-kò͘, góa koh-khah tio̍h oa̍h lo̍h-khì. 25Tùi chit hāng, góa khak-sìn; góa chai góa beh oa̍h lo̍h-khì, beh kè-sio̍k kap lín tāi-ke oa̍h lo̍h-khì, sī beh hō͘ lín ê sìn-gióng koh-khah chìn-pō͘, koh-khah ū hoaⁿ-hí, 26án-ni góa kap lín koh saⁿ-kìⁿ ê sî, lín ōe in-ūi Ki-tok Iâ-so͘ ū chhiong-hun ê lí-iû thang ēng góa chòe khoa-kháu. 27Bô-lūn án-chóaⁿ, lín ê giân-hêng kú-chí tio̍h hû-ha̍p Ki-tok ê hok-im. Án-ni, bô-lūn góa ōe-tàng koh khì kap lín saⁿ-kìⁿ á-bōe, lóng ōe-tàng thiaⁿ-tio̍h lín ê tāi-chì, chai lín lóng ēng siâng chi̍t ê sim-chì khiā-chāi, tâng-sim saⁿ-kap ūi-tio̍h hok-im ê sìn-gióng phah-piàⁿ. 28Bô-lūn chòe sím-mi̍h, m̄-bián kiaⁿ hoán-tùi-chiá ê ui-hia̍p, án-ni thang chèng-bêng in ōe sit-pāi, lín ōe tek-sèng; chit-ê tek-sèng sī tùi Siōng-tè lâi ê. 29In-ūi Siōng-tè m̄-nā ū sù lín te̍k-pia̍t ê un-hūi lâi sìn Ki-tok, mā hō͘ lín ūi-tio̍h Ki-tok siū-khó͘, 30lâi chham-ú siâng-khoán ê cheng-chiàn; chit-ê cheng-chiàn lín ū khòaⁿ-tio̍h góa án-chóaⁿ chiàn, hiān-chāi koh thiaⁿ-kìⁿ góa iáu teh chiàn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\